‘De Breuk”

GraverMaat: “De Breuk” is de laatste bijdrage uit  mijn CDA Grave archief. Landelijk heb ik recentelijk nog een nuttige bijdrage geleverd aan het succesvol verruimen van het kinderpardon als lid van een groep CDA-ers die zich daarvoor ingezet hadden. Met enkele archiefstukken over mijn besluit om als de lijst Jacques Leurs en later als Keerpunt 2010 door te gaan sluit ik dit CDA Grave boek. Ook heb ik enkele bijdragen van mijn weblog uit 2009 toegevoegd zodat er een juist beeld van de  besluiten van het toenmalige bestuur, fractie en mij ontstaat.

De laatste foto is een opname van de kandidaten die met mij hun nek uitstaken om onder de vlag van Keerpunt 2010 aan de verkiezingen deel te nemen. Nel Schuts en ik kwamen in 2010 in de raad. Ben Litjens kwam in 2014 bij dit tweetal. Nel zit nu als commissielid Ruimte bij Liberaal Land van Cuijk. Alex is de huidige fractievoorzitter van de 3 koppige CDA fractie. Ben is de fractievoorzitter van Keerpunt 2010.

 “t kan verkeren”: zei Gerbrand Adriaanz Bredero al.

Deze 5 kandidaten stelden zich beschikbaar bij de eerste raadsverkiezingen in 2010.
Terwijl ik raadslid was onder de noemer van de lijst Jacques Leurs werkte ik aan de oprichting van Keerpunt 2010.
“Ik heb de deur niet dichtgegooid” meldde ik aan de Graafsche Courant.
Mijn “langstlopende teleur(s)stelling”: Nog steeds geen Hampoortbruggen aangelegd. In 2009 al een motie ingediend. Maar de gunfactor was toen ver beneden “Grave beneden de sluis” peil.

CDA

FRACTIE VRAAGT

JACQUES LEURS

ZETEL TER BESCHIKKING TE STELLEN.

STANDPUNT VAN DE FRACTIE:

De fractie van het CDA in Escharen, Gassel, Grave en Velp heeft raadslid Jacques Leurs gevraagd zijn raadszetel ter beschikking te stellen. Naar het oordeel van zijn collega’s opereert Leurs te vaak solistisch. Dat maakt constructief samenwerken onmogelijk. De gemeente Grave heeft, volgens het CDA, juist nu behoefte aan een bestuur dat stabiel en eendrachtig is.

De fractie betreurt het besluit in hoge mate, maar zag geen andere mogelijkheid meer. De afgelopen maanden, sinds de terugkeer van de heer Leurs in de raad (na zijn ziekteverlof), is veelvuldig gesproken over het gezamenlijk bouwen aan een sterke CDA-fractie. Het is daarbij niet gelukt om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Verschillende gesprekken en heldere afspraken hebben het tij helaas niet kunnen keren.

Het CDA wil voorkomen dat het bestuurlijk werk ten dienste van Escharen, Gassel, Grave en Velp verlamd wordt door voortdurende interne discussies.

STANDPUNT VAN HET BESTUUR:

Ook het afdelingsbestuur heeft zich de laatste maanden ingespannen om Jacques Leurs voor de fractie te behouden gedurende de rest van deze raadsperiode (tot maart 2010). Het bestuur ziet geen mogelijkheid voor een ultieme lijmpoging en kwalificeert de stap van de christen-democratische volksvertegenwoordigers als even betreurenswaardig als onvermijdelijk.

Het pijnlijke aan deze onontkoombare stap is dat de CDA-fractie in de gemeenteraad van Grave afscheid neemt van een enthousiast bestuurder die christen-democraat in hart en nieren is.

Leurs’ tomeloze inzet en grote betrokkenheid bij de gemeenschap van Grave en haar inwoners kennen weinig navolging.

Het bestuur hoopt dat Jacques Leurs actief betrokken blijft bij de lokale afdeling.

De heer Leurs heeft tot 03.02.2009 tijd gevraagd (en gekregen) om zich te beraden.

MIJN WEERWOORD:

Na het onderhoud van afgelopen maandag met het voltallig bestuur, met daarbij ook Alex van Megen en raadslid Ben Peters, had ik er nog vertrouwen in dat we met elkaar verder wilden gaan. Mijn bereidheid heb ik toen ook uitgesproken.Echter tijdens het fractie-overleg werd me al spoedig duidelijk dat mijn inschatting totaal verkeerd was. Ik wilde daarom zo snel mogelijk van een ieder weten of de bereidheid en vertrouwen er was om samen de schouders er onder te zetten in het belang van het CDA en van de bewoners, bedrijven enbezoekers van Grave. Want daar doen we het uiteindelijk voor en daarvoor hebben we mandaat van onze kiezers gekregen.Ondank is wereldsloon, teleurgesteld en onverwacht zijn woorden die door mijn hoofd gaan.

De situatie die nu ontstaan is mijn inziens te wijten aan de kunstmatige wijze
waarop de 2 verschillende bloedgroepen bij elkaar zijn gebracht en iedereen weet dat dat nagenoeg altijd tot de dood leidt.

Met nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 in het verschiet is dat iets om je grote zorgen over te maken. En dat deed ik en dat was ook een van de redenen van het afleggen van mijn stemverklaring recentelijk.

Ik ga proberen mijn persoonlijke teleurstelling zo snel mogelijk ondergeschikt te maken aan het belang dat ik heb te dienen als vertegenwoordiger van de Graafse gemeenschap. Dat zal een zware wissel trekken op mijn besluit hoe ik verder zal gaan.

P.S. Mijn zoon Koen heeft het technisch mogelijk gemaakt dat U kunt reageren op dit bericht.

U moet daarvoor klikken op reacties.

Uw reactie kan daarna ook op deze site geplaatst worden. Ik wil graag interactief met een ieder communiceren.

Leurs: “enige luis in de pels”

CDA-raadslid Jacques Leurs zal tijdens de raadsvergadering van 3 februari reageren op het verzoek van zijn partij om zijn fractiezetel op te geven. “Tevens wil ik dan een debat voeren over de integriteit van raadsleden.”

Het CDA in Grave wil dat Leurs opstapt. Volgens zijn collega’s opereert de voormalige fractievoorzitter vaak te solistisch waardoor constructief samenwerken onmogelijk wordt. Hem is gevraagd uiterlijk 2 februari zijn besluit bekend te maken. Zijn collega-fractieleden waren onder meer ontstemd over de stemverklaring die Leurs aflegde toen de raad na het vertrek van de PVDA-wethouder Jacques van Geest besloot door te gaan met twee wethouders en niet met drie zoals Leurs voorstond.

“Toen heb ik gezegd; dit is niet goed voor het CDA. Hier worden we bij de verkiezingen op afgerekend.”

Leurs, die het besluit van het CDA-bestuur “teleurstellend en onverwacht” noemt, wil niet vooruitlopen op zijn reactie. “Maar ik ben voor vier jaar gekozen en ik heb de laatste dagen wel zo’n 30 steunbetuigingen ontvangen”, zoals “Jij bent hier de enige luis in de pels. Je moet blijven.” Leurs noemt het daarom “zeker een optie” dat hij zijn raadszetel blijft bezetten als onafhankelijk raadslid. hij blijft overigens gewoon CDA lid. “Want ik zie niet om in wrok.”

Bron: STADSKRANT GRAVE

Aanvulling: Het integriteitsdebat wil ik niet beperken tot raadsleden maar ook uitbreiden naar collegeleden en ambtelijke organisatie.

Na uitzetting door CDA fractie verder onder eigen naam.

Coalitie wil geen debat over integriteit. 3 Verklaringen.

De coalitie had geen behoefte om een start te maken met het integriteitsdebat. Jammer.

Foto: Ed van Alem; www.degelderlander.nl/maasland

‘Ik heb de deur niet dichtgegooid’

Jacques Leurs stapt uit CDA en gaat verder onder eigen naam

Door redactie Graafsche Courant

Jacques Leurs stapt met onmiddellijke ingang uit de CDA fractie. Het voormalig CDA fractielid besliste hiertoe nadat de fractie hem gevraagd had zijn zetel in te leveren. Afgelopen dinsdag maakte de Gravenaar bekend de zetel zelf te willen behouden om het komende jaar als eenmanspartij ‘Jacques Leurs’ verder te gaan.

De CDA fractie vroeg Jacques Leurs in januari zijn zetel af te geven. Naar oordeel van zijn collega’s zou Leurs te solistisch opereren wat uiteindelijk leidde tot een vertrouwensbreuk. Het voormalig CDA-fractielid weigert echter de handdoek in de ring te gooien en stelt zijn zetel niet ter beschikking. ,,Volgens de grondwet mag ik in de raad blijven zitten als eenmanspartij. Ik ben gekozen door de burgers en dat mandaat stelt mij in staat om alleen verder te gaan. Daar maak ik graag gebruik van”, zegt hij.

Onder de gelijknamige naam neemt Jacques Leurs met onmiddellijke ingang zitting in de gemeenteraad. De politicus wil niet achterom kijken en het laatste jaar van de raadsperiode (in maart 2010 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen, red.) doen waarvoor hij in de politiek is gegaan. ,,Ik sluit me aan noch bij de coalitie noch bij de oppositie. Ik sluit me aan bij het programma van de meerderheid van de gemeenteraad. Morgen gaan de politieke spelletjes gewoon door, daar ben ik me bewust van, maar ik doe er niet meer aan me”, vervolgt hij.

Een wrange nasmaak aan het gebeuren wil hij dan ook zo snel mogelijk wegspoelen. ,,Ik kan vier gebeurtenissen bedenken waarin ik afwijkend gedrag heb vertoond ten opzichte van mijn voormalig fractiegenoten. De eerste aanleiding voor mijn gedwongen afscheid was mijn opmerking over het MKB-rapport dat uitwees dat de waardering van de relatie ondernemend Grave met de Gemeente er slecht vanaf komt in Brabant. Daarnaast had ik niks mogen zeggen over Litjens rond de ramenlappenaffaire. Wat men niet weet is dat ik juist heb meegeholpen om beide partijen dichter bij elkaar te brengen. Het gewraakte bord is al verdwenen. Vervolgens heb ik na het vertrek van wethouder Jacques van Geest een stemverklaring afgelegd, die niet in de smaak viel bij het CDA en onlangs is de affaire Koevoets in het daglicht gekomen. Daar had ik blijkbaar ook niks over mogen zeggen.

Maar weet je? Toen ik raadslid werd heb ik een eed afgelegd dat ik zonder last of ruggespraak zou handelen. Volgens mijn geweten heb ik dan ook niks misgedaan”, zegt hij.

,,Nogmaals: Ik heb de deur niet dichtgegooid. Dat heeft de fractie gedaan. Onder deze omstandigheden ga ik niet terug. Hoewel ik vertrouwen blijf hebben in CDA-vice voorzitter Alex van Megen en enkele andere bestuursleden, denk ik niet dat ik nog deze koers wil varen. Ik ga mijn eigen weg en wil een streep onder de affaire zetten en gauw aan de slag. Ik wil het vertrouwen van de burger weer terugwinnen door eerlijke en goede politiek te bedrijven”, aldus Jacques Leurs. “De kloof tussen de politiek en de burgers wordt door deze en andere affaires alleen maar groter en dat betreur ik ten zeerste.”

Fel integriteitsdebat in Graafse raad.

strong>Freddy Kloot’e (de nieuwe raadscorrespondent van de Graafsche Courant)

De emoties laaiden even fel op bij het door Jacques Leurs aangevraagde debat over integriteit van Graafse raadsleden. Vooral Peter Hendriks (VVD) trok fel van leer. De integriteitscode zoals die in 2007 door de raad is vastgesteld, behoeft geen uitbreiding. Zo besliste de raad.

Nadat Jacques Leurs had verteld dat hij dinsdagochtend door zijn CDA-fractie eruit was gezet en als zelfstandige fractie verder ging, kwam de mede door de SP en PvdA ondertekende motie over uitbreiding van de in 2007 door de raad bepaalde integriteitscode ter tafel.

Het CDA, bij monde van Ben Peters reageerde boos: “We dachten hier voor een debat over integriteit te zijn. Leurs verbindt zijn politieke toekomst aan dit punt. We vinden dit een zeer twijfelachtig uitgangspunt.”

Het CDA vond de motie overbodig, want de code van de Vereniging Nederlandse Gemeenten kan goed als uitgangspunt dienen. Kamps (PvdA) reageerde met de opmerking dat het CDA zich meer op de inhoud moest richten. Peters:”Ik vind de motie grievend en aanmatigend.”

Toen kreeg Peter Hendriks (VVD) het woord:”Wij zijn stomverbaasd! Leurs heeft om dit debat gevraagd. Hij zou zijn lidmaatschap van de Raad daar van af laten hangen. Hij begon met zijn besluit om alleen verder te gaan! Wij doen niet mee aan dit achteruitkijken. er is nog veel te doen in Grave.”

Nadat Leurs had gezegd dat zijn punten betreffende de integriteit na overleg met deskundigen tot stand was gekomen, en dat die punten ook voor het ambtelijk apparaat zouden moeten gelden greep de burgemeester in: “Er komt een nieuwe code voor ambtenaren. Ook zij moeten de eed of belofte afleggen.”

Uiteindelijk kwam er van het integriteitsdebat weinig terecht. Verdere pogingen van de PvdA, SP en Jacques Leurs mochten niet baten. De motie werd uiteindelijk met vijf stemmen voor en acht stemmen tegen verworpen.

Verklaring 1: Al of niet aanblijven als gemeenteraadslid.

Ik voel me gehouden om door te gaan met mijn raadslidmaatschap omdat ik me daar verplicht toe voel tegenover mijn electoraat.

Ik laat mijn kiezers niet in de steek en de vele positieve reacties de afgelopen dagen via e-mails, telefoontjes, gesprekken en brieven hebben mij daarin gesterkt.

Ik ben erg teleurgesteld in de CDA fractie en bestuur.

Al tien jaar lang ben ik bijna dagelijks met het CDA gedachtegoed bezig en afwijkende meningen moeten binnen een partij kunnen en ook moet er ruimte voor discussie in de fractie blijven.

Vandaag nog kreeg ik, als voormalig campagneleider, het CDA Handboek gemeenteprogram voor de gemeenteraadverkiezingen onder ogen.

“Respectvol samenleven in een sterke gemeente” luidt het motto.

Ik zou daar nog aan toe willen voegen: integer.

Ik zal het werken aan CDA programma, CDA campagne enz. zeker missen.

Ik overweeg ernstig om me nog zeker 5 jaar voor de Graafse zaak in te blijven

zetten.

Als we alle krachten samenbundelen komt Grave geheid op de kaart want het goud ligt op straat in onze historische binnenstad en prachtig buitengebied.

Laten we alle zaken zo voortvarend aanpakken zoals de WMO; samen met andere gemeenten.

Brandweer, P&O, ICT, ISD, veiligheid, belastingen, economie, recreatie, toerisme, ruimtelijke ordening en andere taken moeten we met andere gemeenten aanpakken.

Dit is echter wel een opmaak tot een gemeentelijke herindeling omdat de democratische controle van de gemeenteraad weggesaneerd wordt en controle en sturing veel lastiger worden.

We moeten wel eerst orde op zaken stellen in eigen huis en daarom vanavond een eerste debat over het gewenste integriteitniveau van raadsleden voeren.

Later moeten we afspraken maken over de integriteit van het ambtelijk apparaat en het college na eerst daarover met elkaar gediscussieerd te hebben met behulp van VNG uitgaven en de instituten Organisatie, Bureau Integriteits-bevordering Openbare Sector (BIOS) en Bureau Integriteit BV, een initiatief van de VNG (BING).

Deze laatste instanties houden zich landelijk bezig met integriteitszaken.

Verklaring 2: Stemverklaring, afgelegd tijdens de raadsvergadering van 16 december 2008 bij het agendapunt vacature wethouder Jacques van Geest.

De tijd is aangebroken om motivering te geven op de destijds door mij afgegeven stemverklaring nu deze kennelijk (voor een groot deel) aanleiding is geweest voor het CDA om mij uit hun fractie te zetten.

Toen ik deze stemverklaring afgaf wist ik reeds van de handel en wandel van een van de leden van de fractie met wie het CDA in zee wilde gaan in de coalitie.

Mij was ook duidelijk dat binnen het CDA ook die wetenschap bestond van deze handel en wandel en het behoeft weinig betoog dat ik ernstige bezwaren koesterde met betrekking tot deze samenwerking.

Ik wilde echter geen spelbreker zijn reden waarom ik mijn stemverklaring heb afgegeven om duidelijk te maken dat ik het niet eens ben geweest met deze samenwerking op dat punt.

Ik vond het toen niet raadzaam om daarop uitvoerig in te gaan omdat ik alleen maar over vertrouwelijke informatie beschikte. Echter thans is die handel en wandel openbaar en kan ik er dus met een gerust hart naar verwijzen.

Verklaring 3:

debat integriteit raad en college;

aankondiging motie; ondersteund door PvdA en SP.

Raadsleden hebben een voorbeeldfunctie voor de lokale samenleving.

Deze dienen zich daarom ook dienovereenkomstig te gedragen.

Dat moet constant bewaakt worden gezien de ontwikkelingen uit het recente verleden.

Jaarlijks moet er een debat gehouden worden over integriteit van bestuurders, raadsleden en collegeleden, en het ambtelijk apparaat.

Eerlijke en tijdige informatie is essentieel om te kunnen besturen en te controleren.

Ik wil het debat nu verder toespitsen op de motie die ingediend wordt door mij, de PvdA en de SP.

 

Motie integriteit; onbesproken gedrag enz.

Naar aanleiding van agendapunt van de raad over integriteit

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen d.d. 3 februari 2009.

Onderwerp:

Integer en onbesproken gedrag van raadsleden en collegeleden.

Deze motie moet gezien worden als een verdere uitwerking van de vastgestelde integriteitscode van 13 november 2007. Deze integriteitscode bevat gedragsregels voor bestuurders van de gemeente Grave. De vastgestelde integriteitscode moet gezien worden als een “praatstuk”. Regelmatig moet de raad in discussie gaan over het vraagstuk integriteit. Bestuurders van Grave moeten elkaar kunnen en willen aanspreken op niet integer handelen.

De leden van PvdA, SP, en dhr. Leurs,

Gehoord de beraadslaging,

Spreken de behoefte uit dat leden van de raad van Grave en leden van het college van Grave integer en van een onbesproken gedrag moeten zijn.

Bij het “niet van onbesproken gedrag zijn” moet gedacht worden aan:

• Het veroordeeld zijn door een gerechtelijke instantie;

• Transacties die zijn aangegaan ter zake van een als misdrijf strafbaar

gesteld feit;

• Bekend zijn bij de politie/justitie vanwege openbare dronkenschap;

• Bekend zijn bij de politie/justitie vanwege veelvuldige

verkeersovertredingen (aso-gedrag in het verkeer);

• Betrokken zijn geweest bij geweldadige acties;

• Bekend zijn bij de politie/justitie vanwege vernielingen van eigendommen van

derden;

• Bekend zijn bij de politie/justitie vanwege overige overtredingen, delicten

en misdrijven;

• Verdacht zijn van corruptie;

• Etc.

Daarnaast vinden wij dat bestuurders integer moeten handelen als het gaat om:

• Het door bestuurders behartigen van individuele belangen versus het

collectieve belang (het collectieve belang van de gemeente weegt veel

zwaarder);

• Bijzonder positie van een bestuurder. Een bestuurder beschikt over veel meer

informatie dan de gemiddelde inwoner (geen misbruik van voorkennis);

• Individueel belang van bestuurder (niet deelnemen aan besluitvorming en

stemming);

• Middellijk belang/nevenfuncties. Lidmaatschap/bestuurder van organisaties en

verenigingen ( open en transparant hierover zijn naar collega bestuurders);

• Familiebanden en kennissen ( als een kwestie van een familielid/kennis

onderwerp is van besluitvorming dan niet deelnemen aan besluitvorming en

stemming );

• Schending van de geheimhouding ( informatie vanuit een besloten

raadsvergadering naar buiten brengen);

• De aanwezigheid van bestuurders bij raadsvergaderingen. Veelvuldig afwezig

zijn kan niet geaccepteerd worden.

• Belangenverstrengeling/(onverenigbare functies (bestuurders moeten dit

ongedaan maken)

Wij vinden ook dat ambtenaren de eed/ belofte moeten afleggen en een integriteitscode moeten onderschrijven.

Tot slot merken wij op dat juist bij bestuurders sprake moet zijn van voorbeeldgedrag.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening, naam en datum: 03-02-2009 Beumer, Kamps, Stoffer, Terbeke en Leurs

De motie is verworpen in de vergadering van …03-02-2009……..

Stemverhouding:

Voor……PvdA, SP en Jacques Leurs…………(5)………………..

Tegen…CDA, VVD en LPG…………(8)…………………

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: