Ben Litjens: antwoorden op 7 vragen en inbreng commissie Ruimte van 17 juni.

GraverMaat: Op 29 mei stelde Ben Litjens 7 vragen. De antwoorden zijn binnen. Sommige antwoorden kun je alleen via iBabs inzien.

De vraag over het stilliggen van de sloop van Oud Maaszicht werd afgedaan met een link naar de Gelderlander. Deze reactie kan ik niet weergeven i.v.m. auteursrechten. Bovendien is dit de visie van de ontwikkelaar en niet die van het college. 

Vragen Keerpunt 2010 (Dhr. Litjens) – diverse vragen dd 29 mei.

1. Wat speelt er op de Hondsdijk? Is er overleg met de betrokken partijen?

Antwoord: Voor de antwoorden op deze vragen verwijzen wij u naar de antwoorden zoals deze gegeven zijn op de
vragen van mevrouw Banning d.d. 22 mei 2019.

Vragen raadslid Bannink m.b.t. Hondsdijk 1 te Escharen:

1. Klopt het dat er in een loods aan de Hondsdijk in Escharen bedrijvigheid plaatsvindt zonder vergunning? En welke vergunning(en) zijn er afgegeven op dit adres of zijn er lopende aanvragen?
2. Klopt het dat er buiten op het terrein geen opslag mag plaatsvinden volgens de verleende vergunning?
3. Er wordt aangegeven in de beschrijving aan activiteiten: Kleinschalige productie waarbij met hout en metaal wordt gewerkt. Dit betreffen verspanende activiteiten zoals boren en slijpen, lassen zagen en frezen. Klopt dit als er alleen een vergunning voor opslag afgegeven is?
4. Bij de aanvraag, zie bijlage, is aangegeven dat de huurder opslag en repartie werkzaamheden wil uitvoeren. Moet hiervoor de bestemming aangepast worden en is hierover goed overleg met ALLE betrokkenen? Klopt het dat tegen omwonende gezegd is dat er alleen maar opslag mag plaatsvinden binnen in het gebouw?
5. Volgens de woordvoerster van omliggende woningen is er destijds toegezegd dat er in de betreffende loods alleen maar opslag zou plaatsvinden?

Conceptbeantwoording:

1. Op basis van het ter plaatse geldende bestemmingsplan (Buitengebied) is één niet agrarisch bedrijf toegestaan Het bedrijf is specifiek omschreven (de opslag van snelbouwhallen). Recent is er een ontheffing verleend om, naast de opslag van snelbouwhallen, het reeds gevestigde solex- verhuurbedrijf te legaliseren. Betreffende toestemming is overigens nog niet onherroepelijk omdat er bezwaar is aangetekend. Door de eigenaar van het perceel is een vergunning aangevraagd voor de activiteit ‘Strijdig gebruik’ (t.b.v. o.a. de activiteiten van een bedrijf wat is gespecialiseerd in de organisatie van obstakel-runs). Deze aanvraag is nog in behandeling. Door betreffend bedrijf zelf is verder een melding activiteitenbesluit ingediend (milieu-melding). Afhandeling van dergelijke meldingen vindt bij de Odbn plaats. De Odbn heeft deze melding afgehandeld (deze is akkoord bevonden). Voor de duidelijkheid heeft de gemeente betreffend bedrijf een brief gestuurd dat naast betreffende melding ook een toestemming nodig is v.w.b. het met het bestemmingsplan strijdige gebruik en dat de aanvraag hiertoe vanuit de eigenaar nog in behandeling is.
2. Op basis van het bestemmingsplan is buitenopslag niet uitgesloten. Er is echter nog geen toestemming verleend voor betreffend bedrijf (zie beantwoording vorige vraag).
3. Zie beantwoording onder 1.
4. V.w.b. de afhandeling van de aanvraag: zie beantwoording onder 1. Nu niet geduid is wie
betreffende uitspraak heeft gedaan, kan dit niet geverifieerd worden.
5. Nu niet geduid is wie betreffende uitspraak heeft gedaan, kan dit niet geverifieerd worden.

2. Wanneer worden de inwoners van Grave geïnformeerd over het besluit om in cassatie te gaan in de Zaak
Gemeente Grave / Scheepswerf Grave?

Antwoord: Het college heeft op 30 april besloten om in cassatie te gaan. Dit besluit is openbaar gepubliceerd

3. Wanneer is er openheid van zaken over de resultaten van de grootschalige inval bij Scheepswerf Grave?

Antwoord: Zoals reeds gemeld in de beantwoording van de vragen van de LPG over de inval bij de Scheepswerf (30-3-2019) We zijn in afwachting van de welke informatie de ketenpartners met elkaar kunnen en mogen delen.
Wat gedeeld kan worden, zal zodra dat mogelijk is, ook gedeeld met u worden, eventueel vertrouwelijk. Op
dit moment is er nog niets gedeeld met ons –

(https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/grave/f4196f31-
2e7f-4f82-bc32-7e3ad726fa1d)

4. Wat word er gedaan met het pas vernieuwde fietspad tussen Escharen en Esterveld waar het onkruid uit het asfalt groeit?

Antwoord: Verleden jaar is het pad geasfalteerd. Ook wij hebben geconstateerd dat er op een plek onkruid door het
asfalt is gegroeid. Aangezien het asfalt een open structuur heeft kan dit voorkomen. We zullen het dit jaar
monitoren en indien nodig herstellen.

5. De stand van zaken omtrent het pontje naar Gassel?

Antwoord: Er wordt gekeken hoe dit mogelijk gerealiseerd kan worden. Onderzoek ter plaatse heeft aangetoond dat er wel het een en ander aan de oever moet gebeuren en dat met het verval van de rivier rekening gehouden
moet worden. Ook de grondeigendommen van de gemeentes en derde partijen spelen een rol.

6. Waarom ligt de verbouwing van Oud Maaszicht stil?

Antwoord: Zoals u op 8 juni 2019 in de Gelderlander heeft kunnen lezen heeft dit te maken met de sloopvergunning die nog niet definitief is.

(https://www.gelderlander.nl/grave/pauze-bij-werkzaamheden-prinsenstal-grave-in-
afwachting-van-sloopvergunning~a07c89ab/)

7. Keerpunt 2010 vindt dat de subsidie aan de Esterse tennisclub toegekend moet worden. De raad moet
hierover een uitspraak kunnen doen.

Antwoord: De aanvraag is in de reguliere procedure in behandeling genomen.

Inbreng raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010 in de vergadering van de

Commissie Ruimte van de gemeente Grave op 17 juni 2019

Agendapunt 6: bestuurscommissie Afval (BCA)-Jaarstukken en begroting.

Met dit voorstel kan ik akkoord gaan.

Wel constateer ik dat de kosten voor de verwerking van groenafval fluctueren.

Soms zijn er momenten, waarop de verwerking van groenafval geld kost maar er zijn ook momenten dat groenafval geld opleverend is.

Inzicht in de vraag van de afnemers zou kunnen betekenen, dat op deze vraag kan worden ingespeeld door BCA.

Daarvoor vraag ik aandacht.

Kunt u daar een toelichting op geven?

A-stuk

Agendapunt 7: Zienswijze op businesscase buslijnen Oss

Agendapunt 8: Programma klimaatbestendig Land van Cuijk III

Keerpunt 2010 ondersteunt een klimaatbestendig beleid, zoals dat ook opgenomen staat in het Collegeprogramma “Met Energie en Vertrouwen”.

Het College ondersteunt het klimaatakkoord van Parijs, zo staat dit op pagina 5 van het Collegeprogramma.

Een zeer belangrijke doelstelling is het terugdringen van CO2.

Zoals een ieder weet “eten de bomen CO2 en produceren O2 (zuurstof).

In deze gemeente zijn mensen, die bomen willen planten op hun percelen. Maar dat mag niet van de gemeente.

Ik verzoek het College dringend het beleid rond het planten van bomen (boomteelt) drastisch te gaan herzien. Dan lever je kosteloos een bijdrage aan het verwerken van CO2 uitstoot.

In het Collegevoorstel wordt dit klimaatbeleid betaald uit de Algemene Reserve.

In mijn opvatting moeten plannen normaal uit de lopende begroting worden bekostigd en niet, dat er steeds maar weer geld uit de Algemene Reserve wordt gehaald. Dat is lekker makkelijk.

Als er binnen Grave iets klimaatbestendig moet worden gemaakt dan is het wel het bestuursklimaat”.

Telkens wisselende opvattingen die sterk schommelde temperaturen met zich brengen.

Ik steun het voorliggende voorstel  behoudens het financiële beroep op de Algemene Reserve.

B-stuk

Escharen, 17 juni 201

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: