Vernieuwing sportpark “Kranenhof” verplaatst naar raadsvergadering van 16 september.

Vernieuwing sportpark ‘Kranenhof’ stand van zaken en naar raad 16 september.

Onderstaand bericht is van wethouder Joosten ontvangen:
Op 12 februari 2019 heeft u een geamendeerd raadsbesluit aangenomen met als titel
‘Voortgang en zekerheid vernieuwing sportpark ‘Kranenhof’’. Naar aanleiding van recente ontwikkelingen informeer ik u over de voortgang van dit amendement.

In het geamendeerde raadsbesluit zijn een aantal voorwaarden gesteld voordat uw raad bij de aankomende vergadering op 25 juni een definitief besluit zou nemen over de mogelijke vernieuwing van sportpark Kranenhof. De afgelopen maanden is door zowel de betrokken verenigingen, de ingeschakelde externe partijen als de ambtelijke organisatie hard gewerkt om vóór de raadsvergadering te voldoen aan de voorwaarden. Dit ligt echter niet volledig binnen onze invloedssfeer, waarop het college heeft geconcludeerd dat er voorlopig nog niet voldoende voortgang is bereikt om u op 25 juni van een nieuw voorstel te voorzien. Het college kiest er daarom voor om het voorstel over vernieuwing van sportpark Kranenhof bij de raadsvergadering van 16 september 2019 aan u voor te leggen.

Per voorwaarde informeer ik u bij deze over de status:

a) de fusie tussen S.V. Estria, GVV ’57 en SCV ’58 is nog niet voorgelegd aan de ALV’s van de verenigingen. De voorwaarden vanuit de KNVB zijn nog niet geheel duidelijk, zodra dit wel het geval is worden de ALV’s zo spoedig mogelijk georganiseerd.

b) de aangevraagde Rijkssubsidie. DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) zou voor 1 mei j.l. een besluit nemen over de aanvraag van EGS. In plaats van een definitief besluit, is echter op het laatste moment om verduidelijking van enkele kostenposten gevraagd. EGS dient voor 23 mei a.s. aanvullende informatie aan te
leveren, daarna neemt DUS-I op korte termijn een besluit over de aanvraag.

c) de (financiële) gevoeligheidsanalyse is inmiddels afgerond. Deze wordt in aanloop naar de raadsvergadering conform de gebruikelijke procedure met u gedeeld. Een aantal aanbevelingen uit de financiële gevoeligheidsanalyse wordt verwerkt in de (concept) realisatieovereenkomst, die -als uw raad geen wensen en bedenkingen heeft- tussen de gemeente en EGS wordt afgesloten.

d) de voorwaarde dat de gemeente Grave geen additionele bijdrage levert in de exploitatie van EGS, wordt opgenomen in de realisatieovereenkomst. Over de details van deze overeenkomst zijn de gemeente en EGS nog in gesprek, daarnaast wordt nog een second opinion op de overeenkomst uitgevoerd. Het definitieve concept wordt eveneens voor de raadsvergadering van september met u gedeeld, zodat u uw wensen en bedenkingen kunt uiten.

e) het breed verkeerskundig onderzoek (inclusief kostenbegroting) is afgerond. De uitkomsten hiervan vragen nog om een nadere overweging, voordat dit bij de raadsvergadering van 16 september met een voorstel aan u wordt voorgelegd.

Naast deze voorwaarden heeft u met het geamendeerde raadsbesluit maximaal € 200.000 beschikbaar gesteld ter voorbereiding op de definitieve besluitvorming, om voortgang in het proces te kunnen bewerkstelligen. Met bovenstaande stand van zaken blijven wij binnen dit budget. Vanwege het uitstel van de besluitvorming is de gemeente met EGS in gesprek om – naast de € 25.000 die eerder aan hen beschikbaar is gesteld – nogmaals een bedrag beschikbaar te stellen ten behoeve van de voortgang in het proces.

Wij hebben er vertrouwen in dat de termijnen in aanloop naar de raadsvergadering van 16 september 2019 haalbaar zijn. Wanneer zich in de tussentijd relevante ontwikkelingenvoordoen, zal ik u daar uiteraard over informeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: