Trekt “May” Bannink dinsdag de “Grexit” kaart?

GraverMaat: Ik maak vandaag een vergelijking met de Britse regeringsleider May. May heeft al jaren lang de hoofdrol in het Brexit drama. Nu weer een paar maanden uitstel om uit de EU te stappen. En gewoon aan de Europese verkiezingen meedoen!

De leiding van de Graafse coalitie is sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen ook in handen van een vrouw. Diverse keren heeft ze zich uitgesproken dat Grave het beste zelfstandig kan blijven.

Astrid Bannink kan a.s. dinsdag vriend en vijand verrassen met de zgn. “Grexit” kaart. De fractievoorzitter van de LPG kan om vier redenen alleen nog maar de “Grexit” kaart trekken:

 1. Het  PWC rapport dat dinsdag besproken wordt onderzocht enkele opties en de raad moet nu besluiten nemen. 
 2. Door het besluit van de Cuijkse gemeenteraad om de CMG fusie af te wijzen is deze onderzochte optie niet uitvoerbaar.                          
 3. De LPG en het CDA hebben samen afgesproken in het coalitieakkoord dat in deze regeerperiode de optie fusie Land van Cuijk buiten beeld blijft.
 4. De opiniepeiling is nu ook van de baan. Of moeten de inwoners nu gaan kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven?

Via IBabs heb ik de laatste informatie verzameld. Zie hieronder de volgende stukken:

Griffier: Memo Bestuurlijke toekomst Grave

Inleiding
Dit memo is een vervolg op de memo die voorlag op 11 december 2018 en geeft in chronologische volgorde de besluitvorming weer vanaf 18 september 2018 over de bestuurlijke toekomst van Grave.

Raadsvergadering 18 september 2018
Op 18 september heeft de gemeenteraad van Grave een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst van de
gemeente.

Het besluit luidt:

1. Deze raadsperiode (2018-2022) een besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst van de gemeenteGrave, waarbij twee opties nader worden uitgewerkt: zelfstandig blijven of herindeling met de CGM-gemeenten.

2. Het college in dit kader de volgende opdrachten te verstrekken:

 • Rapporteren aan de raad wat de organisatorische en financiële consequenties (intern gericht) zijn van zelfstandig blijven of herindeling CGM voor de zomer van 2019.
 • Rapporteren aan de raad wat de maatschappelijke en financiële consequenties (extern gericht) zijn voor onze inwoners van zelfstandig blijven of herindeling CGM voor de zomer van 2019.
 • Het opstellen van een communicatieplan voor de zomer van 2019 hoe we de inwoners hierover Informeren en zullen raadplegen.

3. De raden van Cuijk en Mill & St Hubert te informeren over dit besluit en hen te verzoeken om een reactie.

Het besluit is opgenomen als bijlage 1.

Op 20 september 2018 is er zowel een brief verstuurd naar de gemeenteraad van Cuijk als van Mill en Sint Hubert, waarin de raad wordt gevraagd of CGM een serieuze optie is.

Reactie gemeenteraad Mill en Sint Hubert.

In een brief van 4 oktober 2018 met als bijlage het getekend raadsbesluit geeft de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert twee zaken aan:
In het coalitieprogramma Mill en Sint Hubert 2018-2022 is het uitgangspunt geformuleerd dat een bestuurlijke fusie onnodig wordt geacht, zolang de financiën en de kwaliteit van de dienstverlening niet in het geding zijn. Indien blijkt dat de actuele ontwikkelingen in het Land van Cuijk consequenties hebben voor de werkorganisatie CGM en daarmee voor de kwaliteit van de dienstverlening, is een heroverweging van de positie als zelfstandige gemeente aan de orde.

Met het besluit van de gemeenteraad van Grave is een fusie tussen de CGM-gemeenten als serieuze optie op tafel komen te liggen. Als gemeenteraad roepen wij de gemeenten Cuijk en Grave op om deze optie samen verder te verkennen.

Reactie gemeenteraad Cuijk.

Tijdens de raadsvergadering op 5 november heeft de gemeenteraad van Cuijk de brief behandeld. Unaniem is de volgende motie aangenomen:

Spreekt uit: De raad van de gemeente Grave te laten weten dat wij niet kunnen reageren op haar initiatiefvoorstel, omdat wij in afwachting zijn van de resultaten van het plan van aanpak herindeling Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis dat momenteel door bureau Seinstra van de Laar wordt uitgewerkt.

Daarnaast willen we een uitspraak hebben van de gemeenteraad van Grave of zij kiezen voor een CGM fusie of kiezen voor zelfstandig blijven.

In de toelichting wordt aangegeven dat dat gemeenteraad de uitnodiging van de gemeenteraad van Grave waardeert om haar te helpen bij de te maken keuze voor wat betreft de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave.

De raad van de gemeente Cuijk heeft op 7 mei 2018 zijn college opdracht gegeven een plan van aanpak voor te bereiden voor herindeling Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis.

Hierin zal ook de ruimte opgenomen zijn om de combinatie Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis af te wegen tegen de varianten Land van Cuijk en een CGM herindeling.

We merken hierbij op dat een herindeling Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis niet betekent dat werkorganisatie CGM ophoudt te bestaan.

Nadat de resultaten van het plan van aanpak bekend zijn, zal de
gemeenteraad van Cuijk een volgende stap zetten.

Raadsvergadering 11 december 2018.

Op 11 december 2018 stond wederom de bestuurlijke toekomst Grave op de agenda om de reacties van de gemeenteraden van Mill en Sint Hubert en Cuijk te bespreken.

De volgende motie werd aangenomen:

Verzoekt het college om:

1. In de periode van 1 januari – 1 april 2019:

Te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van een zelfstandige gemeente Grave met in ieder geval de volgende varianten:

Een volledige ambtelijke organisatie, die alle taken en diensten zelf uitvoert. Een compacte organisatie die taken zelf uitvoert en taken uitbesteedt of inhuurt. Te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van een bestuurlijke fusie CGM. De uitkomst van beide onderzoeken schriftelijk te doen toekomen aan de gemeenteraad van Grave voor 1 april 2019.

Ad 1.: bij het onderzoek zelfstandige gemeente, het onderzoek van Partners + Pröpper te gebruiken + analyse n.a.v. onderzoek Berenschot. Hierop de verdieping m.b.t. de ambtelijke organisatie te laten uitvoeren.

N.B. 1: Het is geenszins de intentie om uit de GR werkorganisatie CGM te stappen.

2. In de periode van 1 april – 1 mei i 2019:

De inwoners van de gemeente Grave op grond van alle op dat moment bekende objectieve feitelijke gegevens te informeren wat de voor- en nadelen zijn van een zelfstandige gemeente dan wel een
bestuurlijke fusie CGM voor de inwoners van de gemeente Grave.

3. In de periode van 1 mei – 1 juni 2019:

Een peiling te houden onder de inwoners van de gemeente Grave op 23 mei 2019 tijdens de Europese Parlementsverkiezingen .

4. In de periode van 1 juni – 1 augustus 2019:

De gemeente raden van Cuijk en Mill en St Hubert te berichten over de resultaten.

N.B.: Nadat het onderzoek is ontvangen en de uitslag van de peiling bekend is, wordt de agendacommissie verzocht de bestuurlijke toekomst van Grave te agenderen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Uitvoering onderdeel 1 van de motie van 11 december 2018.

Vanuit de raad is een begeleidingscommissie geformeerd die betrokken is geweest bij de selectie van het bureau dat het onderzoek ging verrichten. Het college heeft vervolgens PWC de opdracht gegund en op 19 februari  (vervolg raadsvergadering 12 februari) heeft de raad een krediet van 30.000 euro ter beschikking gesteld voor het onderzoek. De begeleidingscommissie is ook in het verdere traject als gesprekspartner betrokken bij het onderzoek.

Op 26 maart 2019 heeft het college het Rapport Onderzoek bestuurlijke toekomst; drie varianten vergeleken aan de raad aangeboden via een raadsinformatiebrief (2019-15).

In deze raadsinformatiebrief geeft het college bij het kopje ‘procedurele informatie’ het volgende aan:

Het is aan de raad om aan te geven op welke wijze hij de burgers wil informeren.

Besluitvorming raad Grave 16 april 2019.

De agendacommissie heeft op 2 april besloten het rapport te agenderen tijdens een extra raadsvergadering op 16 april.

Vanuit de griffie is een concept raadsbesluit opgesteld waarin is opgenomen om van het rapport kennis te nemen. Het is aan de fracties om dit besluit eventueel te amenderen.

Afgesproken is de volgende zaken per fractie voor te bereiden:

 • Standpunt over het rapport.
 • Duiding vervolg uitvoering motie 11 december 2018 in relatie tot de interpretatie van het besluit van de
  gemeenteraad Cuijk op 1 april jl. over hun bestuurlijke toekomst (variantenanalyse en het besluit om vervolg te blijven geven aan het verder uitvoeren van het vastgestelde stappenplan ‘Opschalen en verbinden’ en
  een herindelingsontwerp en –advies op te stellen).
 • Vanuit het college is aangegeven dat de uiterlijke datum voor het vaststellen van de vraagstelling van de
  opiniepeiling op 23 mei 16 april is.
 • Indien de raad wenst dat de opiniepeiling wordt gehouden op 23 mei, dan dient de vraagstelling van de opiniepeiling op 16 april door de raad te worden vastgesteld (door het besluit via een amendement met de vraagstelling aan te vullen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: