Standpunt Industriële Kring Land van Cuijk over de toekomst Land van Cuijk.

College van B&W van Grave

Raadsfracties gemeente Grave​​​​​​​​

Boxmeer, 16 april 2019

Onderwerp: Standpunt Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg op toekomst Land van Cuijk

Geacht college en raadsleden van Grave,

Graag maakt de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg als vertegenwoordiger van de grote industriële bedrijven en het midden- en kleinbedrijf in het Land van Cuijk, van de mogelijkheid gebruik om te reageren op de mogelijkheden die op dit moment worden besproken inzake een herindeling Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis.  En de mogelijkheden die dit biedt voor de gemeente Grave en Mill/ St. Hubert.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Industriële Kring is het bevorderen van de economische ontwikkelingen in onze regio.

De Industriële Kring blijft een uitermate hoge urgentie voor een duurzame vorm van verregaande samenwerking voor het Land van Cuijk zien.  Zoals al eerder is aangegeven is het tijd om keuzes te maken en nu door te pakken. In het Land van Cuijk is men al vele jaren bezig met het verbeteren van de strategische samenwerking. En net als andere vergelijkbare regio’s heeft het Land van Cuijk niet de luxe om besluiten op dit gebied voor zich uit te schuiven.  

Het Land van Cuijk geeft op dit moment een krachtig groeiscenario af. De maakindustrie, waarvan het merendeel van de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord Limburg lid is, investeert momenteel meer dan 600 miljoen euro in de regio. In de Agrifood sector heeft men voldoende overtuiging dat deze regio de kennis en kunde heeft, om de betrokken bedrijven aan voldoende gekwalificeerd personeel te helpen. Een fikse uitbreiding van de werkgelegenheid is dan ook gaande.

De regio is hard op weg om aansluiting te maken met brainport Eindhoven, de ontwikkelingen in Helmond en die van Uden/Veghel. Oost Brabant en het Land van  Cuijk gaat daarmee een van de meest krachtige economische regio’s van Europa worden.

We zullen  door één gemeente land van Cuijk beter in staat zijn om de bereikbaarheid van onze regio en issues op de woningmarkt voor het groeiend personeel van onze bedrijven op te lossen.

Voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en medewerkers en het in stand houden van de bestaande bedrijvigheid is die krachtige regionale positie en sterke economie van groot belang.
De Industriële Kring vertegenwoordigt werkgevers die ongeveer 80% van de werknemers in de maakindustrie in dienst hebben in de regio. Graag wil zij het belang van de ondernemers hoog houden en door te kiezen voor een herindeling samen met de gemeente Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis.

Land van Cuijk zal dan sterker de toekomst in gaan. Vandaar ook dat wij ons geroepen voelen deze reactie onder uw aandacht te brengen. 

Zoals aangehaald, wordt er al langer gesproken over verregaande samenwerking binnen het Land van Cuijk en als Industriële Kring zijn we blij dat er wederom gesprekken gaande zijn over dit onderwerp, waarmee een koerswijziging daadwerkelijk kan worden ingezet. Impliciet doen wij dan ook een oproep aan alle partijen om te voorkomen dat een politieke impasse de vorming van een herindeling in de weg gaat staan.

Tot slot verwijzen we graag nog naar onze eerdere brief over dit onderwerp uit 2013 welke in de bijlage is toegevoegd. Onze standpunten hierin zijn niet gewijzigd.

Met vriendelijke groet,

Martin van Collenburg, algemeen voorzitter

Anton de Weerd, voorzitter afdeling Boxmeer/St. Anthonis

Geert-Jan Derks, voorzitter afdeling Cuijk/Grave

Frans van Schayik, voorzitter afdeling Mill/St. Hubert

Patrick Luijkx, voorzitter afdeling Noord Limburg

Ted Langen, voorzitter Bedrijventerreinvereniging Land van Cuijk en Noord-Limburg

Onze brief van 18 februari 2013

Betreft: Samenwerking Land van Cuijk

Zeer geachte Dames en Heren,

Met veel interesse volgen wij de ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking, zowel ambtelijk als bestuurlijk, binnen de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. De discussie is op dit moment, mede als gevolg van het verschijnen van het rapport ´Veerkrachtig Bestuur in Noordoost Brabant´, bijzonder actueel.

De zogeheten commissie Huijbregts is in haar advies klip en klaar. Op termijn zien zij één gemeente in het Land van Cuijk ontstaan die als bestuurlijke partner in staat is een meerwaarde te leveren bij het oppakken van regionale vraagstukken en taken in samenwerking met andere gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provincie.  De adviescommissie ziet een sterke culturele, sociale, economische en geografische samenhang tussen de gemeenten in het Land van Cuijk. Ook heeft de commissie de indruk dat de inwoners en  maatschappelijke organisaties zich sterk verbonden voelen met het gebied. De Ind.Kring vindt het wel van belang dat locale sterktes die gemeenschappen binden zoals erfgoed, historische gebruiken etc. worden gewaarborgd. Het Land van Cuijk is een ‘sterk merk’, stellen de samenstellers van het rapport  terecht vast.

Het bestuur van de Industriele Kring Land van Cuijk en Noord Limburg onderschrijft deze aanbevelingen van harte. De stip aan de horizon is ook voor ons: één gemeente in het Land van Cuijk!

Een servicegerichte en slagvaardige overheid is één van de succesfactoren voor een vitale regionale economie. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan een gemeente die optreedt als een strategische gesprekspartner. De vraagstukken die op gemeenten en het bedrijfsleven afkomen worden bovendiensteeds complexer. Dit vraagt om een kwalitatief hoogwaardig bestuur en dito ambtelijk apparaat .

De regio Land van Cuijk is een economisch sterke regio met enkele internationaal aansprekende bedrijven in haar midden. Voor deze bedrijven  – maar ook voor het brede MKB is het van belang dat er sprake is van een eenduidig economisch beleid. Lokale belangen moeten ondergeschikt zijn aan regionale belangen. Dit kan alleen wanneer vanuit één integrale visie en met een gemeenschappelijke focus gewerkt wordt aan prioriteiten op het gebied van infrastructuur, ruimte en onderwijs/arbeidsmarkt. Bedrijven hebben behoefte aan een eenduidige visie en besluitvorming, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het formeren van industriebeleid.  Versnippering en onderlinge concurrentie tussen de afzonderlijke gemeenten – waarvan thans soms sprake is – wordt hierdoor tegengegaan. Of anders gezegd; door het bundelen van de krachten ontstaat meer economische slagkracht.

Nu door de commissie Huijbregts wordt aanbevolen om in NoordoostBrabant te gaan werken met een vijftal regio’s, is het van essentieel belang dat de gemeentebesturen in het Land van Cuijk de daad bij het woord voegen en het voortouw nemen. De urgentie is hoog. Kleinschalige samenwerking tussen de ambtelijke organisaties – zoals op dit moment het uitgangspunt is – werkt sterk vertragend op het proces om te komen tot het uiteindelijke doel. Het kost extra tijd en geld. Wat ons betreft zijn dit overbodige tussenstappen.  Het is nu tijd om door te pakken.

Wanneer het evident is waar je uiteindelijk wil uitkomen, is het van belang om het proces hierheen  helder te formuleren en duidelijke processtappen vast te stellen. In 2014 staan gemeenteraadsverkiezingen op het programma. De vorming van één gemeentelijke organisatie in het Land van Cuijk dient hierbij, wat het bestuur van de Industriele King betreft, in alle gemeenten de belangrijkste prioriteit te zijn. Het uiteindelijk doel moet volgens ons zijn om voor 2018 één gemeentein het Land van Cuijk te hebben gerealiseerd.

Wij gaan er van uit dat ons standpunt wordt meegenomen tijdens de aanstaande regioconferentie over Krachtig Bestuur Brabant. Daarnaast spreken wij hierbij nogmaals onze hoop en verwachting uit dat we snel kunnen spreken over de gemeente Land van Cuijk, zodat deze regio in Brabant en Nederland nog steviger op de kaart kan worden gezet.

Hoogachtend,

Industriële Kring Land van Cuijk & Noord-Limburg

J.M.J van Raaij

Algemeen Voorzitter

A. de Weerd​ M.J.H. Weemen​ W. Geurts

Voorzitter afd. Boxmeer

Voorzitter afd. Cuijk

Voorzitter afd. MIll

M. van Collenburg

Voorzitter HBTV                                                                                                                                                            

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: