CGM ambtenaren per 1 april anders verdeeld in Grave, Cuijk en Mill.

GraverMaat: dankzij IBabs las ik deze informatie n.a.v. van raadsvragen in Cuijk. Heeft dit ook consequenties voor Grave?? Er loopt ook al een onderzoek ambtenaren onder een dak!! Is de Graafse raad op de hoogte van deze ontwikkelingen?

Raadsinformatiebrief beantwoording schriftelijke vragen fractie ABC over huisvesting CGM

Aanleiding
Ingediende schriftelijke vragen op grond van het reglement van orde van de raad.

Vragen en antwoorden

Inleiding (inleiding en vragen door indiener)
Op 12 november 2018 is door de gemeenteraad van Cuijk een motie aangenomen om een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen (incl. financiën) van de huisvesting van alle ambtenaren CGM onder “één dak”. Wij hebben u gevraagd de raad hierover tijdig te informeren zodat dit kan worden betrokken bij de besluitvorming kadernota 2020 gemeente Cuijk en de kadernota 2020 CGM.

Wij hebben vernomen dat er een verhuizing van alle CGM ambtenaren en afdelingen is gepland voor 1 april as. waarin zij anders worden verdeeld over de drie CGM gemeentehuizen.

Vraag 1

Hoe verhoudt dit plan om te verhuizen zich tot het onderzoek ambtenaren CGM onder “één dak”?

Antwoord 1
Het plan om te verhuizen komt voort uit de ambitie om beleid en uitvoering in de werkorganisatie verder bij elkaar te brengen. Het doel is om hiermee een betere en snellere samenwerking te realiseren. Er is natuurlijk een relatie met de motie ‘alle ambtenaren CGM onder één dak’, omdat ook daar wordt gesproken over verhuizing van een deel van de ambtelijke organisatie. In het licht van de huidige bestuurlijke ontwikkelingen en de onduidelijkheid over de definitieve vorm, is de verwachting dat een volgende verhuizing (in welke vorm dan ook) op z’n vroegst per begin 2022 plaats zal vinden. De huidige verhuizing heeft daarmee dan voldoende tijd om zijn meerwaarde te realiseren.

Vraag 2
Is het niet erg inefficiënt om nu te verhuizen en dan wellicht binnenkort nog een keer? Dit geeft ook extra onrust. Waarom wacht u het onderzoek over ambtenaren CGM onder “één dak” niet af voordat er verhuisd wordt? Bent u bereid om de verhuizing per 1 april uit te stellen?

Antwoord 2
Zoals in antwoord 1 al aangegeven is, is het niet de verwachting dat de uitkomsten van het onderzoek naar aanleiding van de motie op korte termijn tot een verhuizing zullen leiden. Het besluit van het bestuur CGM om te verhuizen per 1 april biedt voldoende meerwaarde voor de werkorganisatie en daarmee ook voor de gemeente Cuijk en wordt daarmee niet ter discussie gesteld.

Vraag 3
Wat is de status van het onderzoek ambtenaren CGM onder “één dak”? Wordt hier actief vervolg aan gegeven?

Antwoord 3
In de bestuursvergadering CGM van 30 januari jongstleden zijn de eerste bevindingen gepresenteerd. Een financiële doorrekening wordt de komende periode gemaakt. In de bestuursvergadering CGM van 28 maart wordt de definitieve rapportage gepresenteerd. Deze wordt daaropvolgend middels een raadsinformatiebrief aan uw raad gepresenteerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Cuijk,

drs. R.H.M.A. Rongen
secretaris

mr. W.A.G. Hillenaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: