Volkshuisvestelijke kaders voor de korte termijn.

GraverMaat: Dinsdag a.s. wordt in de commissie Ruimte de Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk behandeld. Enkele interessante passages hieronder: woningbouwprojecten, aanvullende afspraken met GBB en vragen van de LPG.

Woningbouwprojecten

Voorbereidingen zijn in volle gang voor diverse woningbouwprojecten die de komende jaren gaan leiden tot een flinke toevoeging aan de woningvoorraad. In het gemeentelijk programma is een schema opgenomen waarbij inzicht gegeven wordt in de planvoorraad. In dit voorstel worden – vanwege hun omvang, naar verwachting samen goed voor circa 150-160 woningen – vier projecten voor het voetlicht gehaald:

Prinsenstal:
Herontwikkeling van de locatie van het voormalige verzorgingstehuis Maaszicht door Stam en De Koning. In de bestaande bebouwing (en deels in de vorm van sloop/nieuwbouw) worden circa 85 woningen toegevoegd, zowel koop als huur. Uitvoering van dit plan is ook meteen een van de concrete resultaten in samenhang met de Vestingvisie.

Oliestraat:
Mooiland treft concrete voorbereidingen om de bestaande woningen aan de Oliestraat en Maaskade te slopen en te vervangen door nieuwe toekomstbestendige woningen. Afhankelijk van het uiteindelijke plan (4045 woningen) kan dit leiden tot een netto-toevoeging van 1015 sociale huurwoningen in de binnenstad op een zeer gewilde locatie aan/nabij de Maas.

Visiooost:
Met Mooiland wordt voorts overleg gevoerd om te komen tot ontwikkeling van sociale huurwoningen naast de nieuwe brede school op oostelijke gedeelte van het voormalige Visioterrein. Hoewel het wellicht nog te vroeg is uitspraken te doen over het aantal woningen, is de verwachting wel dat ook hier een flinke inhaalslag gepleegd kan worden. In 2019 willen partijen hierover concrete afspraken met elkaar vastleggen.

Achter Catharinahof:
GBB heeft plannen in voorbereiding voor invulling van het gebied gelegen tussen de Handelsstraat en Catharinahof. Conform de gebiedsvisie zal in 2019 een bestemminnahof. Conform de gebiedsvisie zal in 2019 een bestemmingsplan in procedure wordengebracht waarna hier circa 50 woningen in productie genomen kunnen worden.

Aanvullende afspraken GrondBouwBank

In 2015 is met GBB een overeenkomst gesloten over de herontwikkeling van het gebied Wisseveld, thans bekend onder de naam Waterlinie.

Behalve afspraken ten aanzien van de ontwikkeling van dit gebied zelf, is daarin ook vastgelegd dat – samengevat – voor de duur van de overeenkomst (t/m 2024) de gemeente geen medewerking verleent aan andere plannen die niet zijn voorzien in de gemeentelijke structuurvisie zoals vastgesteld op 28 januari 2014                                           (de zogeheten concurrentiebepaling artikel 3.5).

In de praktijk deden zich nieuwe ontwikkelingen voor die niet in de structuurvisie waren voorzien. Aan GBB en gemeente om telkens vast te stellen of er sprake was van concurrentie of niet. In 2018 is overleg gestart met als insteek de mate van concurrentie te laten bepalen c.q. de noodzaak van overleg te verminderen door de woningprogrammering beter te faseren en samen, binnen de bestaande afspraken al dan niet met aanvullende afspraken, maximale speelruimte te zoeken waarbij de gemeente medewerking kan verlenen aan andere (nieuwe) projecten en tegelijkertijd, in overeenstemming met artikel 3.5, het (totaal)project van GBB daarvan geen concurrentie ondervindt.

Er is open en reëel overleg gevoerd en heeft – samengevat – geleid tot de de navolgende afspraken:

  • Particuliere initiatieven tot maximaal twee woningen vallen buiten de werking van artikel 3.5;
  • Dat geldt ook woningen die gerealiseerd kunnen worden op basis van bestemmingsplannen die dateren van voor de vaststellingsdatum van de structuurvisie;
  • Er is een lijst van plannen vastgesteld waarover geen overleg meer gevoerd hoeft te worden mits daar niet van afgeweken wordt;
  • De concurrentiebepaling is daarmee nog wel van toepassing op de locaties Sprankel en Mariëndaal (tenzij de fasering gevolgd wordt zoals neergelegd in voornoemde lijst);
  • Voor nieuwe initiatieven die niet onder een van de voorgaande noemers valt blijft artikel 3.5 van toepassing;
  • GBB heeft zich bovendien bereid verklaard (indien haar ontwikkelingen onverhoopt in tijd opschuiven) tot aanvullend overleg om te bezien of ruimte kan worden geboden aan plannen van derden;
  • Tot slot is afgesproken om periodiek overleg te voeren om de voortgang met elkaar te bespreken.

Vragen Commissie Ruimte, Sjoerd Radstake (LPG) d.d. 12 maart 2019.

Gemeentelijk Programma 2019 (Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk)

1. Aanvullende afspraken GBB:
voor de duur van de overeenkomst (t/m 2024) de gemeente geen medewerking verleent aan andere plannen die niet zijn voorzien in de gemeentelijke structuurvisie zoals vastgesteld op 28 januari 2014.                                                      (de zogeheten. concurrentiebepaling artikel 3.5).

In de overeenkomst is vermeld planologische medewerking.

LPG verzoekt het College de gemaakte afspraken op de juiste wijze aan de Raad weer te geven. Wat is de reactie van de wethouder hierop?

2. Aan GBB en gemeente om telkens vast te stellen of er sprake was van concurrentie of niet. Tekst is: Ontwikkelaar dient zelf aan te tonen dat de nieuwe plannen concurrerend zijn.

Dus niet de Gemeente. Ook hier het verzoek aan de wethouder om de afspraken op de juiste wijze weer te geven.

Graag een reactie van de wethouder.

3. Er is een lijst van plannen vastgesteld waarover geen overleg meer met GBB gevoerd hoeft te worden mits daar niet van afgeweken wordt. Kunnen we deze lijst ontvangen?

4. Is er ook een ‘oude ’ lijst van plannen waarover geen overleg meer met GBB gevoerd hoeft te worden mits daar niet van afgeweken wordt. Zo ja, wat zijn de verschillen tussen beide lijsten?

5. De concurrentiebepaling is daarmee nog wel van toepassing op de locaties Sprankel en Mariëndaal (tenzij de fasering gevolgd wordt zoals neergelegd in voornoemde lijst);

Mariëndaal is al als een van de bestaande plannen opgenomen in de structuurvisie 2014. Waarom zou deze locatie nu wel als concurrerend aangemerkt worden?

6. GBB heeft zich bovendien bereid verklaard (indien haar ontwikkelingen onverhoopt in tijd opschuiven) tot aanvullend overleg om te bezien of ruimte kan worden geboden aan
plannen van derden.

In de beëindigings- en ontwikkelovereenkomst inzake Wisseveld is opgenomen dat paragraaf 3.5 vervalt indien niet voor 1 januari 2020 een Omgevingsvergunning is aangevraagd voor de locaties Oranjebastion en Achter Catherinahof.

We gaan ervan uit dat deze bepaling/afspraak gehandhaafd blijft. Kan de wethouder dit bevestigen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: