Opmerkelijk. Grave werkte niet mee aan wegwijzer Kernendemocratie.

GraverMaat: Op de Cuijkse website vond ik de volgende publicatie over de wegwijzer Kernen-democratie in het Land van Cuijk. Grave is de grote afwezige. Mill deed wel mee aan de nulmeting en werkte mee bij het maken van de handreiking. Het CDA uit Grave had als een van haar speerpunten bij de verkiezingen vorig jaar Kernendemocratie. En nu zien we dat Grave, in tegenstelling tot Mill,  zelfs niet meewerkte aan deze wegwijzer en handreiking!!!

Welkom in deze wegwijzer over kernen- democratie in het Land van Cuijk.

In deze wegwijzer gaan wij in op de huidige stand van zaken (nulmeting), de gezamenlijke ambitie en het beeld bij hoe we komen tot een volwaardige kernen- en wijkendemocratie in het Land van Cuijk (handreiking).

Deze wegwijzer is ontwikkelt op basis van een kort en bondig onderzoek dat wij hebben uitgevoerd in opdracht van het regieteam.

Naast een bureaustudie hebben wij gesprekken gevoerd met de colleges van B&W, gemeentesecretarissen en griffiers van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis en regieteam.

AMBITIE IN HET LAND VAN CUIJK.

Kern- en wijkgericht = maatwerk.

Elke kern- of wijk is uniek en heeft haar eigen identiteit en karakter.

De gemeenten binnen Land van Cuijk hechten dan ook veel waarde aan maatwerk en het beschermen van de eigenheid van kernen en wijken in de aanpak. Laat bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden zelf beslissen over hoe zij zichzelf organiseren. Ook zien we dat er door een verschil in organisatiekracht in de ene kern of wijk meer tot stand komt dan in de andere.

De gemeenten staan open voor meer of minder participatie, naargelang de behoefte en organisatiekracht. Echter, dit moet niet leiden tot sociale ongelijkheid.

Wijk- en dorpsraden met meer draagvlak.

Alle gemeenten binnen Land van Cuijk werken met wijk- en dorpsraden.
Dit centrale onderdeel van kern- en wijkgericht werken is alleen een middel en is nooit een doel op zich. Alle gemeenten gaan voor een brede legitimatie van en representatie in de dorps- en wijkraden. Toets het draagvlak voor initiatieven en voorkom dat een groep usual suspects bepalend is voor wat er gebeurt in de wijken en kernen.

Organiseer initiatieven rond thema’s
In de praktijk blijkt dat inwoners elkaar steeds vaker weten te vinden rondom thema’s. De energie bij inwoners zit namelijk bij datgene waar hun interesse ligt. Bovendien kunnen inwoners hun specifieke expertise inzetten om een initiatief
te realiseren. Ondersteun als gemeente deze coalitions of the willing rondom initiatieven. In de praktijk staan deze vaak los van wijk- en dorpsraden.

Denk kritisch na over besteden van leefbaarheidsbudget.

We zien dat veel budget voor initiatieven ligt bij wijk- en dorpsraden. Het voordeel hiervan is dat de zeggenschap komt te liggen bij een dorp of wijk. Het is goed hier kritisch naar te kijken en te overwegen in hoeverre budget ook toegankelijk wordt gemaakt voor alle inwoners via een algemeen fonds of iets vergelijkbaars. Kijk hierbij ook naar nieuwe vormen van financiering, zoals crowdfunding.

Werk aan cultuurverandering.

Kern- en wijkgericht werken is meer dan het instellen van wijk- en dorpsoverleggen of het benoemen van een aantal ambassadeurs of aanspreekpunten. Het is een cultuurverandering met impact op de hele gemeentelijke organisatie (bijv. durven loslaten).

Alle gemeenten in het Land van Cuijk willen (meer) aandacht besteden aan een verandering van houding en gedrag. Het is hierbij essentieel dat raad, college en ambtelijke organisatie hier gelijktijdig aandacht voor hebben (moet niet teveel licht tussen zitten).

Wees helder over verwachtingen.

Door middel van duidelijke verwachtingsmanagement worden teleurstellingen voorkomen. Zowel wijk- en dorpsraden als gemeenten dienen hierin open te communiceren. Maak elkaar duidelijk wie wanneer aan zet is en ga niet op elkaars stoel zitten. Kijk bijv. kritisch naar de rol van de raad bij initiatieven. Hoe strak zijn de kaders die zij geven aan de voorkant en op welk moment zijn zij aan zet bij initiatieven?

Raad, college en ambtelijk apparaat
Kerngericht werken moet uiteindelijk integraal verweven zijn binnen de gemeenten. Cruciaal hierin is dat de raad, het college en ambtenaren zich gelijktijdig ontwikkelen op dit thema.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: