Verdeeldheid over geld voor nieuw sportpark.

GraverMaat: Artikel de Gelderlander en bijdrage Ben Litjens en andere commissieleden.
1. De Gelderlander schreef vanmorgen:
Er heersen twijfels over het beschikbaar stellen van een bedrag van 5,1 miljoen euro dat nodig is voor een nieuwe sportaccommodatie in Grave als de voorgenomen fusie tussen GVV’57, Estria en SCV’58 doorgaat. Gemeenteraad én het college van B en W zijn verdeeld. Dat bleek gisteravond tijdens de behandeling van het onderwerp in de commissievergadering in het stadhuis in Grave. Dinsdag beslist de gemeenteraad.

Een nieuw sportpark, waar ook de hockeyclub gebruik van gaat maken, is voorwaarde voor de fusie tussen de drie clubs. De nieuwe accommodatie moet komen op de plek van het huidige sportpark Kranenhof waar Estria en SCV al gebruik van maken.

Een van de collegeleden, wie dat is wordt angstvallig geheimgehouden, vindt het nog te vroeg om nu dik vijf miljoen euro toe te zeggen. Het zou een risico zijn om dat geld vrij te maken, terwijl er nog niet eens een contract ligt met de nieuw op te richten vereniging.

Ook coalitiepartij CDA liet weten twijfels te hebben. Voorafgaand aan de commissievergadering werd een reeks vragen gesteld aan het stadsbestuur. ,,Wij gaan de komende dagen bepalen welke richting wij volgende week op gaan”, aldus CDA-fractievoorzitter Alex van Megen gisteravond.

VPGrave en Keerpunt 2010 zijn op dit moment tegen het voorstel. Volgens Jacques van Geest (VPGrave) is het voorstel op té korte termijn naar de gemeenteraad gestuurd om het goed te kunnen beoordelen. Als het aan hem ligt, gaat het college het huiswerk opnieuw maken. ,,Kom maar terug met een goedkoper alternatief.” Ben Litjens ziet het liefst een referendum over het geld dat voor het sportpark wordt gevraagd. Andere partijen zijn veelal positief. Marion Wierda van D66 wilde nog wel weten wat de gemeente doet als straks ook andere sportclubs om geld komen vragen voor een nieuwe accommodatie. Volgens wethouder Rick Joosten zullen die aanvragen per keer beoordeeld worden.

Bron: de Gelderlander

2. Liveblog

Vergadering Inwoners en Bestuur. Tot de pauze.

1. Opening en voorstelronde

2. Vaststellen agenda en mededelingen.  Agendapunt fusieproject eerst behandelen. Ben verlaat na agendapunt 8 de vergadering. Hij is herstellende.

3. Vragen

Ben Litjens:

Hoe zit het met de problematiek in Velp rond het oud-papier?

Ben Peters: er zijn afspraken gemaakt met alle papierinzamelaars. Deze week wordt dit afgerond.

4. Vaststellen afsprakenlijst.

5. Spreekrecht publiek

Inpraak dhr. Brussaard. Nieuwe club wordt uniek. Samenwerken doe je door elkaar te zien. De gemeente is een essentieel onderdeel. Kranenhof was de enige optie. Accommodatie kan 40 jaar duurzaam gebruikt worden. Hopelijk een positief oordeel.

6. Fusie voetbalverenigingen. Arthur Brussaard en Jürgen Verhallen schuiven aan. 

Wethouder Rick Joosten: Veel werk en uren zijn gestoken in dit plan. Investering gemeente 4.1 miljoen. Jaarlijkse bedrag van 80.000 euro dat de gemeente nu  jaarlijks aan de verenigingen geeft wordt ingezet. Opstarten G voetbal. Energiecentrale sportvoorziening. Clubs zijn na dinsdag aan zet.

Ben Litjens:

Wil Grave met het nieuwe sportpark JVC Cuijk achterna?

Twee van de drie voetbalverenigingen hebben prima accommodaties op het sportpark Kranenhof.

Daar wil GVV ’57 ook naar toe is de informatie, die wij krijgen als gemeenteraad. Maar dat blijkt toch niet helemaal zo te zijn.

De leden hebben zich nog niet kunnen uitspreken over de toekomstige accommodaties.

Dat is echt een misser.

Wie heeft het huidige voorstel opgesteld? Dat is Bureau Kragten. Dat is hetzelfde bureau dat advies heeft uitgebracht over de verkeerssituatie bij de Brede School Oost.

In plaats van een besparing van 1 miljoen als gevolg van de realisering van de Brede School Oost kostte het de gemeente € 1 miljoen extra. Een verschil van 200%. Tel uit de kwaliteit van de adviezen en voorstellen van het College.

En dan zijn wij er nog niet met de extra kosten voor de verkeerssituatie rondom deze school.

En evenmin is er ooit verantwoording afgelegd welk bedrag Bureau Kragten heeft ontvangen.

Dat zal zeker boven hun offerte uitstijgen en mogelijk boven de Europese aanbestedingsnorm uitkomen.

En dit Bureau Kragten wordt zonder enige vorm van evaluatie en zonder enige aanbesteding opnieuw ingezet. In hun advies en kwaliteit heb ik geen enkel vertrouwen.

Het valt ook op dat dit Bureau op hun site nergens Grave noemt.

Aan hun adviezen aan Grave willen zij zelf niet herinnerd worden.

Waarom begin ik over dit Bureau?

Alles is namelijk gebaseerd op hun adviezen.

Een goede rapportage is duidelijk en begrijpelijk. Dan behoeven er geen 100 vragen te worden gesteld.

Zelfs het CDA stelt een grote hoeveelheid vragen.

Is de wethouder van het CDA zonder overleg met de fractie akkoord gegaan met de plannen? Hierover zwijgt het CDA.

Vragen van een partij, die de belangen van Cuijk voorstaat, leg ik langs mij neer.

De vele vragen duiden op vele onduidelijkheden.

Ik bepleit, dat het huidige voorstel wordt teruggenomen door het College.

Ik bepleit meer open overleg met alle betrokkenen.

Een maand geleden was er een vertrouwelijk overleg over de fusieplannen binnen het presidium van de raad. Het presidium bestaat uit de burgemeester en alle fractievoorzitters.

Ik heb hieraan zoals gebruikelijk niet deelgenomen, omdat ik tegen besloten vergaderingen ben.

Maar wie zat bij het vertrouwelijk fractievoorzitters overleg: een bestuurslid en tevens een gewoon raadslid van een van de verenigingen, die willen fuseren.

Hoe verhoudt zich dat tot de Integriteitscode voor hem en alle betrokkenen, die dat toegelaten hebben?

De gemeente Grave kent een goede sportcultuur. In hoeverre zijn de overige sportverenigingen betrokken bij dit voorstel?

Ik weet dat tennisvereniging Thos bij de gemeente nauwelijks iets voor elkaar krijgt.

Tijdens de verkiezingen wordt door alle partijen gepleit voor Kernendemocratie.

Meer dan 5 miljoen euro uitgeven aan de voetballers in drie dorpen zonder overleg met de dorpsraden, hun eigen leden en met alle sportverenigingen  komt niet overeen met het pleidooi voor kernendemocratie.

Ook Keerpunt 2010 is voorstander van een goed sportbeleid.

Verenigingen, die fuseren, behoren ondersteuning te krijgen van de gemeente.

Maar is een bedrag van meer dan 5 miljoen exclusief verkeersaanpassingen en extra parkeerplaatsen nog wel te verantwoorden? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Ik bepleit hierover een referendum onder de Graafse inwoners.

Wat ook onbegrijpelijk is, dat de leden van de te fuseren verenigingen niet weten wat ze boven het hoofd hangt.

De leden moeten op basis van dit voorstel een hogere contributie betalen en de nieuwe fusie vereniging neemt een berg risico’s.

En wie staat in de toekomst borg voor hen: “Niemand”.

Het sportpark van GVV’57 kan ook heel geschikt gemaakt voor de kleintjes en de jeugd.

Wie kent in Nederland niet de jeugdsportterreinen als De Toekomst, Varkenoord of de Herdgang.

Als wij als gemeente tenminste € 5 miljoen bijdragen in het opnieuw opzetten van een nieuwe voetbalaccommodatie en tegelijkertijd prima voorzieningen slopen, wie gelooft dan nog in een gemeente, die subsidie vraagt aan de provincie voor de oude binnenstad van Grave.

Hebben wij in Grave dan geen dringender behoefte aan een nieuw tracé voor de provinciale weg Cuijk-Grave?

Of wat te denken van een verbetering van de brandweer uitrusting in de vorm van een ladderwagen?

Of van de verbetering van de verkeersveiligheid?

Of betaalbare woningen voor starters en ouderen?

Ik ben voor ondersteuning van de sport maar het huidige voorstel roept voor mij te veel vragen op, de procedure is ondoorzichtig omdat de omgekeerde weg wordt gevolgd.

Ik wil eerst de mening van de leden van de diverse verenigingen horen.

Over een uitgave van 6 miljoen euro voor een fusieproces tussen drie voetbalclubs wil ik, dat daarover een referendum gehouden wordt.

Dat kan gemakkelijk gehouden worden gelijktijdig bij de Staten verkiezingen in maart 2019 of bij de Europese verkiezingen in juni 2019.

Verder constateer ik dat het College geweigerd heeft om naar reële alternatieven te kijken.

Er zit geen enkele balans in het huidige voorstel.

Al met al wordt door dit voorstel de sport, de leden van de voetbalverenigingen en de gemeente Grave een zeer slechte dienst bewezen.

Hierbij wil ik het in eerste instantie bij laten.

Schorsing aangevraagd door Alex van Megen.

Alex van Megen: belangrijk punt. Betrokkenheid en integriteit. Litjens gesproken over besloten vergadering. Ben Litjens suggereert dat in het fractievoorzitterspverleg over de fusie is gesproken. Er is niet gesproken over de fusie in het fractievoorzittersoverleg.

Bannink: waardering uitspreken. Raadsvoorstel. Vragenuurtje wethouder over 80 vragen. Gaat voor belang van de toekomst van de sport. Raad is schakel voor de realisatie.

Hendriks: je kunt hier niet tegen zijn. Vanuit burgerkracht werken. Stimuleren sportverenigingen. De wethouder gaf nog een mondelinge toekomst gisteravond.

D’66: veel waardering. Het is goed dat sport gestimuleerd wordt. Alle lof en respect voor de bestuurders. Bestuurlijke afweging. Vanuit welke bestaande visie is hier aan meegewerkt? Kosten verkeersaaanpassingen? Investering is 5000 euro per lid. En andere verenigingen? Afweging andere wensen?

Wethouder Rick Joosten: we werken aan lokaal sportakkoord. Kosten infrastructuur: er wordt al gespeeld enz. 80.000 euro investering in 40 jaar…..toegangsweg. Burgerinitiatief. Anderhalf jaar bezig geweest. Uiteindelijk oordeel aan de raad.

Vraag: Wat is visie over relatie andere sportverenigingen? Wethouder: we faciliteren. Andere zaken doen nu niet terzake.

Jacques van Geest: beschamend hoe u zich hier van af maakt. Prachtig verhaal. Wethouder heeft ons er mee overvallen. Kwalijk hoe laat de raad er zo laat bij betrokken is. U gaat uit van groei van 26%. Ligt buiten de realiteit. Hooguit ligt er groei bij de dames. Prachtig plan. Geen keuze mogelijkheid. Zo kan het niet. Zijn er alternatieven te vinden in minder kostbaar plan? U moet kritisch zijn. U houdt reclame-plaatje. U doet heel makkelijk over kosten infra. U vergeet alle risico’s.

Wethouder Joosten: andere  initiatieven wegen we af….richting D’66. College heeft alle risico’s afgewogen.

Arthur Brussaard (voorzitter initiatiefgroep)laatste cijfers demografische groei rekening mee gehouden. Minder velden. Toen 26 %. Gewerkt met lichte stijging aantal leden.

Heemskerk (LPG en coalitielid): complimenten. Hele kluif. Plan fantastisch. Gedegen onderbouwd. Groot gedeelte van Grave doen we hier veel plezier mee.

Jacques van Geest: zo’n groot beslag vinden we niet verantwoord gezien de financiële stand van zaken. Accountant heeft me niet overtuigd dat Grave er goed bij ligt. Er moeten allerlei maatregelen komen i.v.m. verkeersveiligheid voor de jonge kinderen.

Wethouder Joosten: de spelers en jeugd gaan er nu ook al naar toe. Er zijn genoeg alternatieve parkeerplaatsen.

Alex van Megen: Prachtig plan. Goede bijeenkomst gisteravond. Beoordelen op algemeen belang. Afweging financiële zaken. Estria staat boven aan. Kan GVV niet zeggen. Tijdigheid. Leden hebben het laatste woord. Een collegelid zegt het is nog te vroeg i.v.m. financiën. Is nog een los eindje. We gaan ons nog verder beraden.

Bannink. (VVD): wat gebeurt er als raad plan verwerpt? Brede inzetbaarheid?

Brussaard: goed doordacht. Verenigingen bij elkaar brengen. Als het stopt. Blijven we drie verenigingen met ieder eigen accommodatie. Onze visie. We gaan door. Geen voetbalaccommodatie geworden. Hockeyvereniging sluit zich aan. Toekomstmogelijkheden: BSO met sportaccommodatie. Spinoffs. Ijsbaan. Initiatieven kunnen dan ontstaan. Private bezigheden subsidiëren door de gemeente. Zoveel mogelijk een brede sportaccommodatie maken.

Hendriks: Litjens stelde dat er te weinig contact is geweest met de leden.

Brussaard: basisontwerp samen met gemeente. Kragten heeft basisplan gemaakt. Plan 2.0 ligt nu voor. In het begin met leden en werkgroepen diverse overleggen gehad. Heeft geresulteerd in plan van eisen.

Heemskerk: wat betekent los eindje van het CDA?

Alex Van Megen (CDA) coalitielid: raad bepaalt eigen agenda. Grote financiële risico ziet een collegelid. Is voor ons een los eindje.

Wethouder Rick Joosten: contract kan pas na een fusie opgesteld worden. Voor de zomer voorleggen aan de gemeenteraad.

Jacques van Geest: U vraag ons krediet. Een college lid heeft zich afwachtend opgesteld.

Wethouder Rick Joosten: voor college is het helder. College gaat overeenkomst aan met nieuwe bestuur.

Jacques van Geest: Het zou raar zijn zaken te doen met een groep in oprichting.

D’66: voorstel aanvullen met toestemming raad definitief contract.

Jacques van Geest: we zijn overvallen; te korte formele traject.

Wethouder RIck Joosten: ik herken me daar niet in.

Schorsing…en toen was het bedtijd.🛌

7.  Rapport rekenkamercommissie Land van Cuijk: “ Raasperspectief op jeugdhulp”

8. Wijziging Verordening en Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Land van Cuijk

9. Inkoop specialistische Jeugdhulp 2020 en verder, Centrumregeling Jeugdzorg

10. Deelname experiment centraal tellen verkiezingen 2019

11. Kadernota Brabants Historisch Informatiecentrum

12. Kadernota Werkvoorzieningschap Noord-Oost Brabant

13. Kadernota Regionaal Bureau Leerplicht

14. Initiatiefvoorstel Motiemarkt

15. Sluiting

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: