Leden Platform toerisme en recreatie Historisch Grave leggen hun werkzaamheden neer.

GraverMaat: Op deze foto staat de voorzitter van het platform, Jenneke van Dongen, met onze burgemeester en oud-wethouder Joon. 

Grave, 7 februari 2019

Geachte heer, mevrouw,

Een kleine vier jaar geleden werd het platform toerisme en recreatie Historisch Grave, Ja Natuurlijk opgericht.

De doelstelling van het platform was: ‘Het versterken van toerisme en recreatie in Grave zodat de inkomsten hieruit toenemen en daarmee het economisch klimaat en de leefbaarheid van de gemeente Grave behouden blijven c.q. vergroot worden.

Enthousiaste en kundige vrijwilligers werden bereid gevonden hun tijd en energie in dit platform te steken. De afgelopen jaren heeft het platform op allerlei manieren en in samenwerking met vele organisaties en instanties gewerkt aan de doelstelling.

Dat alle leden van het platform nu besloten hebben hun werkzaamheden voor het platform neer te leggen behoeft uitleg.

Een paar maanden geleden werd het platform op de hoogte gesteld van het feit dat er een nieuwe werkgroep in het leven was geroepen, die zich ten doel stelde Grave te promoten.

Op verzoek van het platform woonden enkele leden van het platform een vergadering van deze werkgroep bij.

De werkgroep had toen al een conceptvisie geschreven over de promotie van Grave.

De uitgangspunten van deze conceptvisie waren met name het stimuleren van de economie van Grave middels het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad.

De promotie van Grave op economisch en toeristisch vlak werd aan elkaar verbonden.

Het platform toerisme is het met een aantal zaken uit deze conceptvisie fundamenteel oneens.

Met name waar het betreft de benadering van doelgroepen. De doelgroep recreatief winkelen is een totaal andere doelgroep dan de toerist. Uit diverse onderzoeken is de afgelopen jaren vast komen te staan dat de toerist, die Grave bezoekt in de eerste plaats een wandelaar of fietser is, die de prachtige natuur, het religieuze erfgoed en de historische bezienswaardigheden in het Land van Cuijk en daarbuiten wil verkennen.

Dat ze daarbij ook een bezoekje aan de binnenstad van Grave, een van de parels van het Land van Cuijk, brengen of er een hapje gaan eten is heel goed mogelijk. De toerist zal op een andere manier verleid moeten worden om Grave en het Land van Cuijk te bezoeken, dan iemand, die wil winkelen in de binnenstad.

In de vergaderingen van de nieuwe werkgroep, die door een aantal leden van het platform werden bijgewoond, is keer op keer duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om verschillende doelgroepen te onderscheiden en anders te benaderen én om Grave binnen en samen met het Land van Cuijk te promoten.

Helaas werd er niets of nauwelijks iets met onze opmerkingen gedaan. Vreemd, temeer daar wij als platform de nodige kennis en ervaring op het gebied van toerisme inbrachten, die bij de nieuwe werkgroep ontbreekt.

Een ander punt was het feit dat in het visiestuk voortdurend uitgegaan wordt van aannames waar geen enkele onderbouwing of analyse aan ten grondslag ligt. Ook met onze opmerkingen hierover werd niets gedaan.

De gemeente Grave, die ook vertegenwoordigd is in de nieuwe werkgroep, wil één promotie organisatie voor Grave op economisch en toeristisch vlak en ziet deze rol voor de nieuwe werkgroep weggelegd.

Alle platformleden konden niet anders dan de conclusie trekken dat de gemeente Grave verder wil gaan met de nieuwe werkgroep en de zienswijze zoals die in de conceptvisie opgesteld is. Voor ons is de conclusie dat het hierdoor niet zinvol is voor ons door te gaan met onze werkzaamheden voor het platform.

Alle leden van het platform betreuren het dat de gemeente hiermee een andere weg inslaat. Het is erg spijtig dat op deze manier vier jaar ervaring in toerisme en recreatie aan de kant wordt geschoven.

Het platform heeft in een gesprek met wethouder Joosten alle in gang gezette activiteiten  van de afgelopen jaren bij hem neergelegd. Het is aan de gemeente om hier al dan niet mee verder te gaan.

Wij zijn er van overtuigd dat de gerealiseerde producten en de ingeslagen weg van het Platform i.s.m. het RBT Land van Cuijk haar vruchten al beginnen af te werpen en hopen dan ook dat deze lijn gehandhaafd blijft.

Mocht deze brief vragen bij u oproepen dan kunt u contact opnemen met de voormalig voorzitter, Jenneke van Dongen of vice-voorzitter van het platform, Arjen Grootveld.

Met vriendelijke groet,

Voormalig platform toerisme en recreatie Historisch Grave, Ja Natuurlijk

Ans Fest

Arjen Grootveld

Ben de Bruin

Chris de Bruin

Evert Vos

Jenneke van Dongen

Mark van der Linden

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: