Update: 1. “Losse eindjes” 2. Nettoschuld loopt op tot 3117 euro! 3. Facebook: Stemmen in de raad.

GraverMaat:

1.Het CDA gaat de komende dagen enkele “losse eindjes” aan elkaar knopen.

2.Wil Baaijens stuurde me zijn recente kijk op het oplopende nettoschuld bedrag dit jaar en in 2019.

3. Peter Linders reageerde op mijn Facebookpagina op mijn aanname dat 2 LPG raadsleden misschien niet aan de stemming over het collegevoorstel meedoen. Hij gaf een onderbouwing dat ze wel aan de stemming deel kunnen nemen.!

1. De “losse eindjes” van het CDA.

Na het agendapunt over de fusie van de voetbalverenigingen GVV’57, Estria en SCV’58 nog een keer “teruggeluisterd” te hebben en alle berichten in de media en sociale media doorgespit te hebben ben ik het raadsvoorstel ook nog eens gaan lezen.

Vervolgens heb ik allerlei andere documenten en brieven gelezen.

Tijdens de raadsvergadering zal bij de behandeling van het voorstel om op de Kranenhof de sportaccommodatie van de toekomst te maken het stemgedrag van coalitiepartij CDA geen doorslag gevende stem hebben.

Optelsom van voorstemmen:

  1. Coalitiepartner LPG kan maar met 4 raadsleden aan de stemming deelnemen. Het is dankzij jurisprudentie mogelijk dat er 6 LPG raadsleden aan de stemming deelnemen. Zie reactie Peter Linders verderop!!
  2. De VVD heeft zijn steun al gegeven; dus 1 stem voor.
  3. Ook LLvC heeft openlijk zijn steun al betuigd met 1 voor stem.
  4. Ook D’66 zal voor gaan stemmen; met 1 voorstem.
  5. Daarmee ontstaat een meerderheid van 7 (9) voorstemmers.

VPGrave en Keerpunt 2010 hebben grote moeite met de te forse investering gezien de Graafse “schatkist”. Met bovenstaande stemverhouding bij de stemming door 13 raadsleden wordt het collegevoorstel aangenomen.

Alleen het stemgedrag van het CDA is nog onzeker.

”Een collegelid ziet nog een groot financieel risico. “Ook dat risico is voor ons een los eindje.” zei Alex van Megen, fractievoorzitter van het CDA op een vraag van LPG-er Heemskerk.

In van  Dale zocht ik de betekenis van “open einde” op. Het betekent: de gevolgen kunnen niet worden overzien.

Het Trouw schrijfboek: openeindregeling: regeling zonder financiele limiet.

Later zei Alex vervolgens: “We gaan de komende dagen bepalen welke richting wij de komende dagen opgaan.”

Een “los eindje” speelt ook nog in Escharen. Keerpunt 2010 is benieuwd op de reactie van het CDA op de brief van het prominent CDA lid Henk Wijdeven die hij namens een groep verontruste Estria leden schreef.

Ook is Keerpunt 2010 benieuwd hoe het CDA dan kijkt naar het grote financiele risico, “los eindje”, dat Grave loopt; en dat een collegelid onderschrijft.

Ook is Keerpunt benieuwd wat het standpunt van het CDA is over de wijze van dekking van de miljoenen lening. Nog zo’n “los eindje”.

Wethouder Rick Joosten vertelde in de commissievergadering dat de dekking gevonden is in de jaarlijkse vergoeding van 80.000 euro die de drie verenigingen krijgen sinds de privatisering van de sportvelden. Deze vergoeding waarmee o.a. het onderhoud enz. betaald vervalt hier mee? Is dit geen koekje van eigen deeg? Hoe vangen de verenigingen dit stopzetten van de vergoedingen op?

Klik op de afbeelding voor een beeldvullende afbeelding!

2. Actuele aanvulling door Wil Baaijens. Ontwikkelingen van de nettoschuld.

Trendgrafiek “Netto schuld per inwoner”.

Een trendgrafiek, gebaseerd op feitelijke/werkelijke cijfers van cijfers uit jaarrekeningen en begrotingen van 2010 t/m 2020 maakt, meer dan woorden, duidelijk hoe de financiële vlag van Grave er sinds 2010 erbij heeft gehangen, er nu bijhangt (halfstok) en er in 2019 en 2020 erbij zal hangen.

Volgens de LPG (wethouder Joosten) zou op 22 januari 2019 door de accountant gezegd zijn:

“De gemeente Grave is een financieel gezonde gemeente met een goed gevulde spaarpot”

In werkelijkheid zei de accountant, n.a.v. zijn controle op de jaarrekening van 2017 en zijn advisering over de begrotingen van 2018 en 2019 , dat in vergelijking met andere gemeenten (van 20.000-50.000 inwoners met een gemiddelde netto schuld van € 1.327); Grave, met een netto schuld van € 647.- per inwoner, een gunstige positie bekleedde.

Maar wat de LPG verzwijgt is dat n.a.v. het gevoerde financiële beleid in de afgelopen 5-6 jaar (2011-2017) de accountant zich ernstige zorgen maakte over de schuldontwikkeling en de afname van het eigen vermogen.

Hij zegt ook zich zorgen te maken over het financieel beleid over de jaren 2018 t/m 2022. Hij gaf aan dat:

Er altijd goed gekeken moet worden naar het risicoprofiel en renterisico’s en waarvoor een schuld wordt aangegaan.
De begroting van 2018 aangeeft dat de gemeente in 2019, 2020 en 2021 verder inteert op de reserves en dat bij de begroting van 2020 (eind 2019) aangegeven zal moeten worden dat er in de jaarschijven 2022 en 2023 niet verder wordt ingeteerd.

Hoewel de LPG stelt dat de gemeentelijke financiële gezondheid niet anders wordt bewerkstelligt als bij de meeste mensen thuis, namelijk door het (gemeentelijke) huishoudboekje op orde te houden is dat in de afgelopen twee raadsperioden aanwijsbaar niet gebeurd.

Voor de gewone burgers is door het gebruikelijke ambtelijke jargon het Graafs huishoudboekje niet te lezen, laat staan te begrijpen. Zeker als er met verschillende kengetallen geschermd wordt. Ga je echter de kengetallen met de cijfers uit de jaarrekeningen en de begrotingen in trendgrafieken zetten dan ontstaat er een duidelijk beeld hoe wij sinds 2010 t/m 2020 achteruitgeboerd hebben en nog steeds achteruitboeren.

Het kengetal de “Netto schuld per inwoner” is goed bruikbaar om de ontwikkeling (schuldevolutie) van de schuldpositie van Grave op de middellange en langere termijn in beeld te brengen.

In de onderstaande trendgrafiek is duidelijk te zien dat eind 2010 Grave per inwoner nog een tegoed had van ca. € 900 (negatieve schuld) en die in 2020 opgelopen zal zijn tot € 1.817. Een verschil van € 2.717. Met een onverantwoordelijke krediet-investering van ca € 5.000.000 voor een voetbalvereniging (EGS) komt daar nog eens in 2019 zo’n € 400 bij. Eind 2019 zal dan de netto schuld gestegen zijn tot ca. € 3.117.-

Tel uit je winst.

M.v.g. Wil Baaijens,

www.gravepolitiek.nl

3. Facebookbericht Peter Linders over deelnemen aan de stemming van raadsleden.

Een raadslid stemt altijd zonder last (artikel 27 Gemeentewet) en is in principe ook gehouden om zijn of haar stemrecht in de raadsvergadering uit te oefenen tenzij dat op grond van artikel 28 Gemeentewet onverstandig zou zijn. Er zijn de laatste jaren veel ontwikkelingen in de jurisprudentie geweest. Die uitspraken waren vooral juridisch technisch van aard: artikel 2:4 Awb zou een lex specialis zijn ten opzichte van artikel 28 Gemeentewet. Dankzij een aantal recente uitspraken is het primaat waarop een raadslid zich in de afweging om wel of niet mee te stemmen weer verschoven naar artikel 28 Gemeentewet. Stemmen is een fundamenteel recht van een gekozen volksvertegenwoordiger. Als een raadslid zich niet van stemming hoeft te onthouden, is het volgens de VNG zelfs een plicht. Dat staat niet met zoveel woorden in de wet, maar het vloeit wel voort uit het mandaat dat een raadslid van de kiezer heeft gekregen. Het is een raadslid dus niet op voorhand verboden om mee te stemmen. De Afdeling bestuursrechtspraak stelt namelijk dat er dan bijkomende omstandigheden moeten zijn waaruit blijkt dat er sprake is van het behartigen van een persoonlijk belang van het raadslid als zodanig. Alleen in dat geval kan de bestuursrechter tot het oordeel komen dat er ten onrechte aan de stemming is deelgenomen. De VNG trekt uit de meest recente jurisprudentie dan ook de conclusie dat artikel 28 Gemeentewet weer leidend is bij de vraag voor een individueel raadslid of hij al dan niet aan een stemming deel mag nemen. Het raadslid maakt daarbij zelf de afweging of het meedoen aan een stemming in conflict komt met de eigen integriteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: