21/12/2011: KEERPUNT 2010 MOTIE Graafse Scheepswerf ondersteunt en aangenomen. Alleen Piet Vollenberg en Anja Henisch (LPG) stemden tegen.

De directeur maakt gebruik van het spreekrecht. De LPG leden Piet Vollenberg en Anja Henisch waren de enige twee raadsleden die onze motie niet steunden.
De directeur van de Graafse Scheepswerf, Robert van Kessel,  spreekt de raad toe.
Geacht college en leden van de raad,
Voor wie mij niet kent, mijn naam is Robert van Kessel en ik ben directeur/eigenaar van Scheepswerf Grave. Een bedrijf dat al 54 jaar in Grave is gevestigd.
Scheepswerf Grave.
Voor mij een prachtig bedrijf met prachtige producten. Van basis grondstoffen maken wij de meest complexe en luxueuze cruise schepen die de naam van Grave tot ver in Europa en zelfs in Amerika en Australië laat klinken.
Eerlijk vakmanschap en voor de BV Nederland belangrijke maakindustrie. De werf is ook een echt Graafs bedrijf. Hier opgericht, hier gegroeid en met nog steeds een overgrote meerderheid van Graafse werknemers. Een bedrijf om met recht trots op te zijn.
De afgelopen jaren is de werf betrokken geraakt bij discussies over verplaatsen en overlast. Met betrekking tot de overlast heb ik veel begrip voor de belangen van de gemeente Grave en haar inwoners, met name voor de bewoners aan de Maaskade. Al in 2006 en 2007 hebben wij maatregelen genomen om  die werkzaamheden die de bewoners tot overlast waren te voorkomen. Wij hebben zelfs fors geïnvesteerd en de bedrijfssituatie aangepast om alle activiteiten binnen onze milieuvergunning te kunnen uitvoeren. De overlast is gedaald tot nagenoeg nul. Wat dat betreft is er dus geen reden tot verplaatsen.
De discussie m.b.t. de verplaatsing van de werf is desondanks diverse malen geïnitieerd door de  gemeente om voor ons onduidelijke redenen. Ondanks onze bedenkingen over de beweegredenen van de gemeente hebben wij altijd volledig meegewerkt aan alle mogelijke onderzoeken, gesprekken en plannen van gemeente en derden. Al vijf jaar lang verkeert ons bedrijf in onzekerheid. Gaan we verplaatsen of niet? Als we verplaatsen waar naar toe? Wanneer gaan we verplaatsen? Moeten we nog op deze locatie investeren of is dat zinloos? Kunnen we onze korte termijn plannen uitvoeren of hebben we straks een volledig andere locatie met andere behoeften?
Kortom al vijf jaar grote onzekerheid.
Daarbij komt dat alle onderzoeken niets dan kosten en verloren tijd hebben opgeleverd. We zijn geen steek verder dan vijf jaar geleden. Voor alle duidelijkheid: Ik heb niets tegen verplaatsen van de werf als de gemeente dat wenst en als dat haalbaar blijkt. Daar hebben wij altijd aan meegewerkt en daar zullen we ook aan mee blijven werken. Ik heb wel wat tegen vijf jaar lang zogenaamd onderzoek doen, niets bereiken  en het bedrijf daarmee tussen wal en schip laten vallen.
Een eventuele verplaatsing in de toekomst heeft niets te maken met de huidige situatie. Een bedrijf moet verder, moet ondernemen, moet de markt volgen en als het kan de markt zelfs vóór zijn om de klanten nog beter te kunnen bedienen. Daar waren wij vijf jaar geleden op voorbereid. We hebben plannen ingediend, vergunningen aangevraagd, procedures opgestart, ontwerpen gemaakt en alle benodigde rapporten en onderzoeken ook daadwerkelijk uitgevoerd.
Alleen de gemeente heeft altijd alles tegengewerkt en nooit enige constructieve oplossing gezocht om de tussenliggende periode, tot aan de door de gemeente gewenste verplaatsing, voor het bedrijf leefbaar te houden. Door fouten van de gemeente en vertragingen veroorzaakt door de gemeente zitten we nog steeds in een fase van grote onduidelijkheid.
Inmiddels kunnen wij de ontwikkelingen in de markt niet meer volgen en lopen wij achter de feiten aan. In onze huidige milieuvergunning van 1995 is opgenomen dat wij schepen mogen bouwen tot 110 meter lengte. Niets mis mee, ware het niet dat enkele jaren geleden de wettelijke maximale lengte van schepen verlengd is naar 135 meter. Uiteraard verkiest de markt, onze klanten, deze langere schepen met meer capaciteit boven het identieke exemplaar van 110 meter. Het gevolg is natuurlijk dat de vraag naar 110 meter schepen sterk afneemt en de vraag naar 135 meter schepen sterk stijgt.
De huidige economische stand van zaken, we stevenen af op een recessie, zorgt ervoor dat er ook op onze markt weinig activiteit is. De enige sector die nog enig perspectief biedt zijn de cruise schepen van 135 meter. Alle overige markten zijn slecht tot zeer slecht. Concreet is de situatie op de Scheepswerf zo dat wij voor de komende periode alleen 135 meter schepen kunnen boeken.
 
ER ZIJN GEEN ALTERNATIEVEN. VOOR ALLE DUIDELIJKHEID: GEEN ALTERNATIEVEN BETEKENT GEEN WERK.
 
Er is voor de gemeente geen enkel steekhoudend argument om de bouw van 135 meter schepen te weigeren. De provincie is akkoord en alle activiteiten zullen binnen onze huidige milieugrenzen worden uitgevoerd. Ook de bestemmingsplan- en Rijkswaterstaat problematiek is oplosbaar. Er moet echter wel een streven zijn om het op te willen lossen. Helaas blijkt die wil in de praktijk bij de gemeente te ontbreken en worden er liever problemen gezocht dan oplossingen bedacht. Voor mij totaal onbegrijpelijk en het dient geen enkel belang. Ook niet het belang van de gemeente.
De werf zit dus tussen wal en schip en dreigt kopje onder te gaan omdat de omstanders de andere kant opkijken en geen reddende hand bieden. Wil de gemeente de werf kapotmaken?  Wordt dat wellicht verkozen boven een kostbare verplaatsing? Dit soort vragen wil ik niet stellen en zou ik niet moeten stellen maar de werkelijkheid is helaas anders.
Voor mij is het genoeg. Zo kan je als gemeente en college niet omgaan met een Graafs bedrijf en vele Graafse werknemers en gezinnen. B&W van Grave neemt ons niet serieus en is niet bereid gebleken Scheepswerf Grave te ondersteunen. Enige tijd geleden heb ik u al geïnformeerd over de ontstane situatie en gewaarschuwd voor dreigende dramatische gevolgen. Nu is het zover. Tijd voor praten is voorbij. Als laatste redmiddel heb ik, als gevolg van de bizarre handelswijze van de gemeente, moeten besluiten de Gemeente aansprakelijk te stellen voor geleden bedrijfsschade.
Ook opdat wellicht op deze wijze de ernst van de situatie duidelijk wordt. Mijn verwachting is uiteraard dat hier niets mee gebeurt. Een kopie van de aansprakelijkheidsstelling heb ik, indien gewenst, voor u klaar liggen.
Daarom verzoek ik u, raadsleden van de gemeente Grave, om er zorg voor te dragen dat de gemeente toestaat dat Scheepswerf Grave, tot aan een eventuele verplaatsing, schepen van 135 meter mag bouwen. Gezien de orderportefeuille en de beslistermijnen van onze opdrachtgevers zal het standpunt van de gemeente voor het eind van het jaar duidelijk moeten zijn.
Dank u wel voor uw aandacht.
 
Na het behandelen van het dossier Wisseveld werd onze motie in stemming gebracht.  TROTS en VPGrave steunden de motie. Samen werd een aangepaste versie ingediend. KEERPUNT 2010 kwam met de volgende toelichting:
 
“Onze motie spreekt voor zich. De directeur van de Graafse Scheepswerf heeft de problematiek goed uitgelegd. Nu is de raad aan zet om zich uit te spreken. We hopen dat de directie, medewerkers en zzp-ers een fijn kerstfeest en nieuwjaar kunnen gaan vieren. Na alle kommer en kwel rond het Wisseveld zo dat een mooie eindejaarsafsluiting zijn.”
 
MOTIE
Keerpunt 2010       TROTS         VPGrave
Onderwerp: Toekomst  Graafse Scheepswerf 

 

Het betreft een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen d.d. 13 december 2011 en 20 december 2011
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Grave
Gehoord de beraadslaging,
Sinds 2007 wordt door de raad en het college volop gediscussieerd over de toekomst van de scheepswerf Grave. Tot op heden is er echter geen duidelijk standpunt van de gemeente  Grave waardoor het voor andere partijen       (o.a. de Provincie, Rijkswaterstaat en de scheepswerf zelf) onmogelijk wordt om vergunningstrajecten af te ronden en beslissingen te nemen.
Alleen de toets van de gemeente Grave m.b.t. tot de ruimtelijke ordening, als gevolg van allerlei vertragingen is nog steeds niet afgerond. In de huidige vergunning is 135 meter nog niet toegestaan. Echter in de huidige cruisemarkt is de lengte van 135 meter de standaard maat geworden.
Op korte termijn gedogen:
 
Voor de scheepswerf is het van belang dat er – gezien de huidige marktomstandigheden – tijdelijk medewerking wordt verleend aan de bouw van cruiseschepen met een lengte van 135 meter i.p.v. een lengte van 110 meter.
Wij willen dat het college meewerkt aan een tijdelijke oplossing c.q. een soort gedoogconstructie totdat helder zal zijn wat er uiteindelijk met de scheepswerf gaat gebeuren.
Er zal door het college hierover snel een besluit moeten worden genomen zodat de bouw van deze cruiseschepen van 135 meter begin volgend jaar kan beginnen.
Op langere termijn helderheid scheppen:
Ook vinden wij dat het college helderheid moet scheppen over de toekomst van de scheepswerf.
Wij verzoeken het college om de verplaatsing van de scheepswerf  verder te onderzoeken en te komen met concrete voorstellen voor 1 januari 2015. Mocht verplaatsing niet haalbaar blijken te zijn dan  verzoeken wij het college om het bestemmingsplan aan te passen.  
 en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, naam en datum:
P. C. Schuts- Pennings                 Theo Reijnen
J. A. Leurs                                     Jacques van Geest
D.d. 20 december 2012
De motie is aangenomen in de vergadering van …20 december……..
Afhandeling ( in te vullen door de raadsgriffier)
Stemverhouding:
Voor:…9  Fracties: CDA, VVD, Trots, VPGrave en KEERPUNT 2010

Tegen:…2 Fracties:…LPG………………….

De Gelderlander
Foto van de werf is van de website van de Gelderlander; Ed van Alem is de maker.

GRAVE – Cruiseschepen van 135 meter: de scheepswerf in Grave moet ze gewoon kunnen bouwen, ook al heeft het er (nog) niet de juiste papieren voor. Dat wil de Graafse gemeenteraad.

Nu mag de werf schepen van hooguit 110 meter lengte bouwen. Maar volgens het bedrijf is er alleen nog maar vraag naar schepen van 135 meter. De Graafse politiek wil voorkomen dat de scheepswerf failliet gaat en wil het bouwen van langere schepen daarom gedogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: