Update 22: Tussenstand CDA raadsleden in 46 gemeenten. Voor: 144. Tegen: 42.

Bijdrage 22: Tussenstand 46 gemeenten: Voorstemmers CDA: 144                                                       Tegenstemmers: 42

Bijdrage 21: Veendam:  Signaal uit de samenleving

Tijdens de raadsdiscussie hebben verschillende partijen laten weten dat het geen zaak voor de gemeenteraad is, aangezien het kabinet in Den Haag hier over beslist. Toch vindt de raad dat dit signaal vanuit de Veendammer gemeentepolitiek noodzakelijk is.

‘Als het kabinet en de Tweede Kamer er niet uit komen, moeten wij het signaal uit de samenleving vertolken om dit weer op de agenda te krijgen. We verwachten dat het college dat signaal wil overbrengen.’

Bijdrage 20: 20 november. CDA Winterswijk maakte een uitzondering. 

CDA Winterswijk zal niet gauw moties steunen waar de besluitvorming in Den Haag ligt. Omdat landelijk beleid zijn eigen politici en verantwoordelijken kent. Toch maakte onze CDA fractie de afgelopen raadsvergadering van 25 oktober hier een uitzondering op: wij steunden de motie over een soepeler kinderpardon. Vooral om een signaal af te geven aan onze landelijke vertegenwoordigers om het ingezet beleid nog eens goed onder de loep te nemen en mogelijk te her-overwegen. Bovendien wordt in de motie het college opgeroepen om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon en een zorgvuldige en versnelde procedure.

Parochiedag in de Domkerk. Elisabeth van Thuringen werd in het licht gezet.

Bijdrage 19. 18 november. Inspiratie, bemoediging, troost en energie opgedaan in onze Sint Elisabeth’s kerk op de parochiedag. De eucharistieviering begon met een toepasselijk liedje…Zo maar een dak. Speurend naar hoop….en eindigde met het  Sint Elisabethlied, 

Relikwieën van onze patrones Elisabeth van Thuringen worden door op de feestadag van de parochie bewierookt.

Slotlied – Sint Elisabethlied

Graafse schuts Elisabeth, voedster van de armen; in uw leven, God getrouw, dienstbaar vol erbarmen. 

Eeuwenlang bent u bij ons, Thurings edelvrouwe; armen, zieken liefdevol nodigt tot vertrouwen.

Wakend licht straal om u heen, voorbeeld aller tijden: geef ook nu, in onze tijd, kracht aan hen die lijden.

Onze Dom, daar is uw thuis, baken van geloven, waar de Heer ons welkom heet, laat zijn Licht niet doven.

Zo bent u, onz” Rozenvrouw, met ons hart verweven. Wil beloven, in uw pracht, ons uw bijstand geven.

Gravestad looft uwe naam, liefde geven, Hoog verheven houdt u ons, met elkaar verweven.

Refrein: Spreek voor ons bij de Heer, bid voor stad en mensen: hoor al onze wensen.

Acoliet Alex van Megen bewierookt de gelovigen in de kerk.

Bijdrage 19Verbod op barmhartigheid.                                                                                   Een van de coalitiepartijen noemde het voorstel een verbod op barmhartigheid. Morgen is er een debat in de Tweede Kamer. De VVD heeft dus alvast een proefballonetje op gelaten.

Bijdrage 18.  VVD wil af van discretionaire bevoegdheid staatssecretaris.            De VVD wil dat het kabinetslid dat belast is met asielzaken niet langer de mogelijkheid heeft om uitgeprocedeerde asielzoekers toch een verblijfsvergunning te geven, schrijft De Telegraaf. Volgens de krant wil de regeringspartij af van die zogenoemde discretionaire bevoegdheid.

Kamerlid Azmani zegt in De Telegraaf dat de huidige praktijk oneerlijk is en onnodig veel druk legt op de schouders van de staatssecretaris voor Asielzaken. Dat is nu de VVD’er Mark Harbers. Hij gebruikte zijn discretionaire bevoegdheid onder meer voor Lili en Howick, de Armeense kinderen die na protestacties en media-aandacht toch in Nederland mochten blijven.

Volgens Azmani moet het laatste woord in zulke zaken niet bij de politiek liggen. “Het is niet te controleren wie probeert invloed uit te oefenen”,zegt hij. Azmani benadrukt dat toetsing van asielbesluiten een zaak van de rechter is.

Honderden gevallen in laatste jaren

In september bleek dat uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat Harbers tussen oktober 2017 en september 2018 in 26 gevallen gebruik had gemaakt van de discretionaire bevoegdheid. Daardoor konden 59 uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland blijven. Harbers’ voorganger, de huidige VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, gaf in twee jaar tijd 240 mensen toch een verblijfsvergunning.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de beleidsplannen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar Asielzaken onder vallen.

17. 18 november.  Ruimer  Kinderpardon – Geen Kind Tussen Wal en Schip.

Door de première van de documentaire “Terug Naar Je Eige Land” van het YouTubekanaal #BOOS staat het Kinderpardon deze week vol in de schijnwerpers. In onze ogen is dit meer dan terecht. Want kinderen die buiten hun schuld om hier langer dan vijf jaar wonen hebben volgens ons het recht om hier te blijven wonen en te bouwen aan een toekomst in Nederland.

Motie PvdA/GroenLinks Wijdemeren

Op 20 september 2018 brachten wij de motie ‘Ruimer Kinderpardon – Geen Kind Tussen Wal en Schip’ in samen met D66. Waarin wij het college oproepen om bij de staatsecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen en voor een ruimer kinderpardon, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium. Daarnaast verzochten wij ook deze motie te sturen naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het verzoek deze motie te ondersteunen en deze te communiceren aan de regering en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. De huidige media aandacht geeft nog maar een keer het belang van onze motie aan. Lees de motie hier:

Motie_D66_PvdA-GroenLinks_ruimer_kinderpardon

De situatie nu

Het Kinderpardon, zoals het er nu ligt, is niet scherp genoeg en moet daarom veranderd worden. Zodat het kinderpardon kan gaan doen waar hij voor bedoeld is: kinderen in kwetsbare posities beschermen.

Momenteel zitten er criteria in die het Kinderpardon maken tot een dubbelzinnig en onduidelijke regeling. Neem bijvoorbeeld het tegen/meewerkcriterium. Deze houd kort gezegd in dat je alleen in aanmerking komt voor het Kinderpardon, wanneer je meewerkt aan je eigen uitzetting uit Nederland en dat is gewoon raar. Er is dus werk aan de winkel. Des te meer is het opvallend dat niemand zijn of haar handen hier aan vuil wil maken. Staat het inmiddels op de agenda van de Tweede Kamer? Nog niet, maar laten we hopen dat de petitie van #BOOS hier verandering in kan brengen.

Media aandacht

Op de manier van werken van de media en Tim Hofman kun je kritiek hebben, echter brengt hij wel iets aan het ligt dat een beetje pijn doet in Den Haag.

Wel vinden wij het vervelend dat de kinderen zelf continu naar voren worden geschoven in de media. Zoals dr. Scherder in de documentaire al zegt: de stress die bij dit hele proces komt kijken is uitermate slecht voor het brein van het kind. Maar toch worden de kinderen in, plaats van de partijen die hier wel wat aan kunnen doen, steeds maar weer naar voren geschoven. De ouders, de politiek en de media dansen allemaal om de 400 kinderen heen, maar niemand durft de verantwoordelijkheid van de schuld op zich te nemen.

De enige manier om tot een goed nieuw Kinderpardon te komen is om het huidige beleid goed onder de loep te nemen en te kijken waar het misgaat en dan bekennen dat er onderdelen in het Kinderpardon zitten, die gevolgen hebben die niet zo bedoeld zijn. Om dan vervolgens met een oplossing te komen waardoor die 400 kinderen gewoon zekerheid hebben van een toekomst in Nederland.

Namens de fractie van de PvdA/ GroenLinks Wijdemeren.

16.  16 november. Honderd gemeenteraden willen dat hun burgemeester bij staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) gaat pleiten voor een humaan kinderpardon. Ede was donderdagavond de honderdste gemeente die een motie daartoe aannam.

De raden willen dat er een oplossing komt voor de vierhonderd kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen en voor wie uitzetting dreigt. Ze zijn geïnspireerd door de actie ‘Ze zijn al thuis’ van Defence for Children en burgerbeweging De Goede Zaak. Een petitie van De Goede Zaak gericht aan de Tweede Kamer om de kinderen hier te houden, heeft intussen ruim 94.000 handtekeningen binnen. Gemikt wordt op 100.000.

15. 16 november. Tussenstand: 35 stemmingen: 92 CDA-ers voor. 41 CDA-ers tegen.

14. De Protestantse Kerk schrijft:

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vindt dat het CDA zich als christelijke partij in moet zetten voor een nieuwe kinderpardonregeling. Vandaag is het CDA-partijcongres in Groningen. Intussen houden 150 dominees een estafettekerkdienst in Den Haag om de uitzetting van een Armeens gezin te voorkomen.

“Heel veel lokale CDA’ers, die direct met de mensen in nood te maken hebben, maken vaak een andere keuze dan de landelijke politiek. Ik hoop dat die lokale stem volop gehoord en wat mij betreft gehonoreerd wordt”, zegt Rene de Reuver, scriba van de PKN.

De koepelorganisatie van meer dan 1500 kerken ondersteunt ook een lokaal initiatief in Den Haag, waar al sinds 26 oktober non-stop een kerkdienst wordt gehouden om de uitzetting van de Armeense Hayarpi (21) en haar zusje Warduhi (19) en broertje Seyran (15) te voorkomen.

‘Je ziet de angst in hun ogen’

De drie kinderen kwamen negen jaar geleden met hun ouders naar Nederland. In september besloot de Raad van State dat het gezin terug moet naar Armenië. Een beroep op het kinderpardon werd ook afgewezen. Toen het gezin daadwerkelijk opgepakt dreigde te worden voor uitzetting, besloot dominee Folkert Rinkema van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Katwijk tot actie over te gaan. “Je ziet angst in hun ogen. Je moet je eens voorstellen hoe het is om elke ochtend om vier uur wakker te zijn in afwachting van een politiebusje. Dat begrijp je toch niet”, vindt de Katwijkse dominee.

400 kinderen

Inmiddels hebben meer dan 150 dominees zich bij hem aangesloten en wordt er sinds vorige week vrijdag een estafettekerkdienst gehouden. Het rooster waarop de dominees zich inschrijven zit nu al dag en nacht vol tot en met 11 november.  Ook de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ondersteunt de estafettekerkdienst. “Het is niet alleen de kerk die dit zegt, veel meer mensen. Maar wij zetten er een dikke streep onder. Pas dit kinderpardon ruimer toe, het gaat om mensen in nood”. vindt René de Reuver.

Hopen op het CDA

Vandaag houdt het CDA partijcongres in Groningen. Het kinderpardon staat niet op de agenda, maar Hayarpi en dominee Rinkema hopen dat het CDA zich er toch nog een keer over gaat buigen. “Je moet naar die 400 kinderen [het aantal kinderen in asielprocedure die langer dan vijf jaar in Nederland zijn red.] kijken. Ben je als politiek op deze manier rechtvaardig bezig?”, vraagt Rinkemazich af. De dominees hopen op het CDA omdat deze partij net als de VVD vasthoudt aan het kinderpardon zoals het nu is. Coalitiepartners ChristenUnie en D66 zouden het kinderpardon wel graag aanpassen.

 

13. Ook Geldrop-Mierlo steunt kinderpardon

GELDROP-MIERLO – De kinderpardonactie voor 400 kinderen voor wie uitzetting uit Nederland dreigt, gaat nog steeds door. Nu heeft ook de Geldrop-Mierlo een motie ter ondersteuning van die actie aangenomen. Dat gebeurde maandagavond.

De motie werd ingediend door GroenLinks. Daarmee sloot Geldrop-Mierlo zich aan bij de groep ‘kinderpardongemeenten’. Die maken zich samen sterk voor een oplossing voor kinderen die uitgezet moeten worden. Bijvoorbeeld door het versoepelen van het zogenaamde meewerkcriterium.

93 gemeenten

In Zuidoost-Brabant hebben behalve Geldrop-Mierlo ook Waalre, Cranendonck, Helmond en Eindhoven een kinderpardonmotie aangenomen. In totaal deden tot nu toe 93 gemeenten dat.

Ook de petitie #Eigeland van presentator/programmamaker Tim Hofman loopt nog door. Er hebben inmiddels bijna 234.000 mensen getekend. Hofman gebruikt de petitie ter ondersteuning van een burgerinitiatief. Daarmee kan een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer gezet worden. Of een nieuw kinderpardon dan wel een kans maakt lijkt onwaarschijnlijk. Zowel premier Rutte als staatssecretaris Mark Harbers van asielzaken (beiden VVD) voelen er nog steeds helemaal niets voor.

CDA verdeeld

Binnen het CDA ligt de kwestie gevoelig. Veel lokale CDA’ers zijn wel voor een kinderpardon. Maar het CDA in de Tweede Kamer is het eens met Rutte en Harbers. Ook in Geldrop-Mierlo was het CDA verdeeld. Vier fractieleden ondersteunden de kinderpardonmotie niet. Alleen CDA-raadslid Irene Neele-Janssen stemde voor. VVD en Dorpspartij Mierlo stemden ook tegen.

12. 8 november 2018 motie unaniem aangenomen in Appingedam.

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE
———————————————————————————–Onderwerp: Kinderpardon.

De raad van de gemeente Appingedam, in vergadering bijeen op 8 november 2018,
constaterende dat:

 • Kinderen die vijf jaar of langer in Nederland zijn als geworteld mogen worden beschouwd. Zij nemen vaak al volledig deel aan onze samenleving en beschouwen ons land als hun thuis;
 • Voor deze kinderen toch uitzetting dreigt, omdat het meewerkcriterium van het kinderpar- don zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een kinderpardon kan krijgen;
 • Er wellicht ook in onze gemeente kinderen zijn die in deze situatie verkeren
 • In veel gemeenten al soortgelijke moties zijn aangenomen;

overwegende dat :

 •  Het uitzetten van deze gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet;
 • Er ook binnen onze gemeente een brede steun is voor deze kinderen bij klasgenoten, ouders en andere direct betrokkenen om deze kinderen in Nederland te laten blijven;
 •  Het noodzakelijk is om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een op- lossing voor deze groep kinderen;
  verzoekt het college:
 •  Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met klem te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het kin- derpardon;
 •  En tegelijkertijd via de VNG druk uit te oefenen op de staatssecretaris van Justitie en Veilig- heid om een oplossing te vinden voor deze groep kinderen;
 • Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te verzoeken om het aanvraag proces voor asiel zodanig in te richten dat dit ruim binnen een periode van vijf jaar moet worden afge- rond.
  en gaat over tot de orde van de dag.
  H. Brantsma, fractievoorzitter PvdA
  K. Schenkel-Zandvoort, fractievoorzitter ChristenUnie
  H. Rozema, fractievoorzitter SP
  I. Poucki, fractievoorzitter GemeenteBelangen Appingedam E.W. Raangs, fractievoorzitter CDA
  De motie is met algemene stemmen (12 voor; i.v.m. afwezigheid van Schoonhoven, Boerema en Van Ekelenburg) aangenomen.

11. Wat heet “respect”?

Louis Sparidans schrijft: Ook kinderen verdienen respect!

Afgelopen week stemde de gemeenteraad over een motie om de kinderpardonregeling weer in te voeren voor alle kinderen van vluchtelingen die hier in Nederland geboren zijn en er al langer dan vijf jaar verblijven. Wie er ook schuld heeft aan de ontstane situatie, de betreffende kinderen in ieder geval NIET. Ook kinderen verdienen respect!
De meeste raadsleden begrepen dit. Ook raadsleden zijn immers volksvertegenwoordigers die zich mogen uitspreken over onwenselijke situaties die zich in het hele land voordoen. Negen van de dertien raadsleden stemden vóór de motie. Dat noem ik respect hebben! Ook de burgemeester stond er sympathiek tegenover.

Louis Sparidans

Op maandag 12 november vergadert de gemeenteraad van Elburg over de Meerjaren Programma Begroting (MPB). De CDA-fractie zal tijdens deze vergadering een motie indienen met als titel “Stabiel opgroeien voor alle kinderen”. Het CDA wil hiermee bereiken dat het zogenoemde kinderpardon in Den Haag weer op de politieke agenda komt.

De CDA-fractie weet dat de gemeente niet gaat over de Haagse politiek en dus ook niet over het kinderpardon. Fractievoorzitter Cees Dijkhuizen: “De gemeente Elburg heeft in de Programmabegroting ieder jaar veel geld beschikbaar voor het gezond, veilig en geborgen opgroeien van kinderen. Ongeveer 400 kinderen in Nederland leven echter al vijf jaar of langer in onzekerheid over hun verblijfsvergunning, maar ze zijn inmiddels wel volledig geworteld in de Nederlandse samenleving. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die vijf jaar of langer in Nederland wonen niet meer zonder schade teruggestuurd kunnen worden naar hun land van herkomst”.

UNICEF Nederland heeft de raad van Elburg opgeroepen om, ter voorkoming van lokale onrust als kinderen worden teruggestuurd naar het land van herkomst, zich als kinderpardongemeente aan te sluiten bij de actie voor een ruimhartig kinderpardon. De CDA-fractie is van mening dat het beter is om als gemeenteraad nu hierover het gesprek te voeren, vóórdat zich een concrete situatie in de gemeente Elburg voordoet.

 In de motie verzoekt de CDA-fractie het College van B&W om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon en een zorgvuldige en versnelde procedure. Cees Dijkhuizen: “We hopen op ruime steun voor deze motie in de gemeenteraad. Andere fracties mogen zich melden als mede-indieners!”

9. Als je zo’n gezin op de stoep ziet

brullen,doet dat zeer’

Kinderpardon Gemeente

Grave besloot zich te bestempelen als ‘kinderpardon-gemeente’. Het betekent niet dat asielkinderen veilig zijn voor uitzetting, het is een hart onder de riem. Zes vragen en antwoorden.

De gemeenteraad van Grave besloot vorige week dat de stad een kinderpardongemeente wordt. Nederland heeft er al 93. Maar wat houdt het eigenlijk in?

Antwoorden op zes vragen.

 1.  Waarom een kinderpardon? Volgens de site DeGoedeZaak: ‘Ruim vierhonderd kinderen dreigen uitgezet te worden terwijl zij hier geworteld zijn. Hoe Nederlands zij zich in hun hoofd of hart ook voelen, op papier zijn ze het nog niet. Kinderpardongemeenten geven aan dat ze niet willen dat kinderen die hier thuis zijn, worden uitgezet.’
 2. Wat betekent dat voor Grave? Burgemeester Lex Roolvink: ,,Onlangs kreeg ik een moeder met vier kinderen voor mijn bureau die ik, omdat ik het dossier niet ken, geen toezegging kan doen. Ik kan alleen bij staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid vragen nog eens naar het dossier te kijken. Als je dan later zo’n gezin op de stoep van het stadhuis ziet brullen, doet dat zeer. Dan zit me niet lekker.”
 3. Hebben kinderen die naar Grave komen nu meer kans om in Nederland te blijven? ,,Nee”, laat Roolvink weten. ,,Het blijft een zaak tussen de asielaanvragers en de IND, de immigratie en naturalisatiedienst.”
 4. Houdt de staatssecretaris rekening met de wens van al die gemeenten? Door Lili en Howick, de Armeense kinderen die toch hier mogen blijven, leek de politieke discussie over verruiming van het kinderpardon op te laaien. Ondanks het burgerinitiatief tegen het uitzetten van asielkinderen, blijft Harbers voet bij stuk houden en komt er geen oplossing voor de vierhonderd kinderen. Volgens de staatssecretaris is het einde zoek als er een nieuw kinderpardon komt. ,,Ook dan zal er een groep zijn die niet aan alle criteria voldoet.”
 5. Speelt het mee dat er in Grave een azc is? De Graafse wethouder Ben Peters: ,,Hierdoor sta je veel dichter bij de problematiek. Wellicht heeft dat een rol gespeeld om ons aan te sluiten bij de kinderpardongemeenten.”
 6. Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een kinderpardon? Het kind en zijn of haar gezinsleden moet ten minste vijf jaar voor het bereiken van de meerderjarigheid in Nederland een asielverzoek hebben ingediend. Het kind moet gedurende die tijd ten minste vijf jaar in Nederland hebben gewoond en mag zich in die periode niet meer dan drie maanden hebben onttrokken aan het toezicht van de Rijksoverheid. Er geldt daarnaast de verplichting om te hebben meegewerkt aan vertrek naar het land van herkomst.

8. De Gelderlander:

Grave mogelijk weer naar 600 asielzoekers

Als het aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers ligt, worden er in Grave zeshonderd asielzoekers opgevangen. Nu zitten er vijfhonderd. Door aanwas van vluchtelingen, is de vraag naar onderdak weer gestegen. De opvang van zeshonderd vluchtelingen is een maximumaantal dat eerder tussen de gemeente en het COA werd afgesproken. Of de nieuwkomers allemaal in de nieuwbouw van het azc terechtkunnen, is nog de vraag. Als dat niet lukt, moet het COA met een plan B komen, laat burgemeester Lex Roolvink weten. Volgens hem wordt aan het maximum aantal van zeshonderd niet getornd.

7. Motie aangenomen: Oss wil een ruimer kinderpardon. College, met ook CDA wethouder, weigert brief te sturen. CDA fractie tegen (3).

In de gemeenteraad van 11 oktober 2018 is een motie aangenomen om bij de staatssecretaris aan te dringen tot een ruimer kinderpardon. Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat er meer kinderen in aanmerking kunnen komen voor het kinderpardon en dat de huidige onmenselijke situatie wordt beeïndigd.

Johan van der Schoot is CDA wethouder van Oss. Hij is oud-gravenaar.

Het college weigert een brief te sturen naar de staatssecretaris, dus doen we dat als raad.

In de huidige regeling voor kinderpardon komen kinderen alleen in aanmerking als zij voldoen aan het zogeheten meewerkcriterium. Dit houdt in: kinderen moeten meewerken aan hun eigen vertrek, anders mogen zij sowieso niet blijven. In de praktijk betekent dit dat de kinderen reeds uitgezet zijn, voordat zij in aanmerking komen voor de regeling kinderpardon. Dit is onacceptabel, en dit beleid is volledig gericht op uitzetting.

Deze kinderen zijn vaak geworteld in de samenleving. Hoe Nederlands zij zich in hun hoofd of hart ook voelen, op papier zijn ze het nog niet. Daarom dreigen ze uitgezet te worden. Buiten hun schuld om. Iedere dag opnieuw is het de vraag of de persoon voor de deur er is om ze met een enkeltje op het vliegtuig te zetten naar een onbekend land.

5,6. Buitenhof en Bij Jacobine:

Op zondag kwam het kinderpardon in Buitenhof en Bij Jacobine uitvoerig aan de orde. Meer dan 300 voorgangers gaan in de kerk in Den Haag voor tijdens het kerkasiel. Ferry Mengelen had het over onrust bij het CDA.

4. Op maandag las ik deze Motie CU.

Onder de leden van de ChristenUnie heerst grote onvrede over de manier waarop het kabinet Rutte III omgaat met het kinderpardon. Te vaak worden volgens hen kinderen uitgezet, ook al wonen ze al vele jaren in Nederland.

Ruim 140 CU-leden willen daarom dat het bestuur en de Tweede Kamerfractie van de regeringspartij ervoor zorgen dat er voorlopig geen kinderen meer worden uitgewezen die in Nederland zijn geworteld. Zij hebben vandaag een motie ingediend die op het partijcongres op 24 november in Zwolle in stemming wordt gebracht.

3. Trouw schrijft:

“Extra voorwaarden kinderpardon te strikt.”

De extra voorwaarden uit het kinderpardon moeten worden geschrapt of aangepast.

Daarvoor pleit Kinderombudsman Margrite Kalverboer donderdag in een interview in Trouw. ,,Het doel van deze regeling lijkt wel om er zo min mogelijk kinderen onder te laten vallen. In die zin is het een schijnoplossing.” Volgens Kalverboer moeten asielkinderen net als in de huidige regeling na vijf jaar verblijf in Nederland aanspraak kunnen maken op de regeling. Want als ze na die tijd nog worden teruggestuurd ,,wordt hun ontwikkeling ernstig geschaad”.

Maar volgens haar levert de huidige regeling de kinderen in de praktijk niets op. ,,Er zijn zoveel extra voorwaarden aan verbonden, dat de grote meerderheid toch wordt uitgezet.’

Vandalisme

Een van die extra voorwaarden die Kalverboer wil schrappen is dat kinderen niet in aanmerking komen voor het kinderpardon als ouders onvoldoende hebben gewerkt aan vertrek, ooit een verkeerde nationaliteit hebben opgegeven of geen asiel hebben aangevraagd. De Kinderombudsman vindt dat kinderen niet mogen worden afgerekend op de beslissingen van hun ouders.

Ook vindt de Kinderombudsman het te strikt als een minderjarige vanwege vandalisme een straf heeft opgelopen en daardoor geen verblijfsvergunning meer krijgt. Om te zorgen dat meer kinderen succesvol een beroep kunnen doen op het kinderpardon, wil de Kinderombudsman bovendien dat de regeling wordt verankerd in de Vreemdelingenwet of het Vreemdelingenbesluit. Kalverboer: ,,Op dit moment is het kinderpardon in geen enkele wet verankerd. Hierdoor heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die over deze regels gaat, te veel beleidsvrijheid.”

2. Reactie burgemeester Bergen op Zoom.

“Als burgemeester heb ik de wet na te leven”, zegt Frank Petter. Ook mensen die in Bergen op Zoom illegaal verblijven, ontkomen daar niet aan. Maar als burgervader kijkt Petter ook naar het belang van de kinderen. “Het gaat om een nationale kwestie van nationaal belang.”

1. GEMEENTERAAD NEEMT MOTIE KINDERPARDON AAN.

CDA is de enige tegenstemmer,

02 november 2018

Gemeenteraad neemt motie kinderpardon aanUITHOORN – De gemeenteraad van Uithoorn heeft een motie van de fracties van DUS! en PvdA aangenomen over het kinderpardon. Alleen het CDA stemde tegen de motie.

In de motie krijgt het college de opdracht om er bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op aan te dringen om de bestaande wetgeving rond het kinderpardon aan te passen en de internationale wetten en verdragen ten aanzien van de mensenrechten en kinderrechten te eerbiedigen.

—————————————————————————————————————Webmaster Jacques Leurs:

Omdat er veel gebeurt rond het kinderpardon plaats ik de nieuwste berichten boven dit artikel. De vorderingen in het onderzoek werk ik dagelijks bij.

Vorige week vrijdag morgen ben ik begonnen om het stemgedrag van de gemeenteraadsleden van 92 Kinderpardongemeenten te onderzoeken. Ik wil deze gegevens voorleggen aan het partijbureau van het CDA in Den Haag. Dit bureau heeft me uitgenodigd, samen met andere CDA leden/afdelingen, om met elkaar in gesprek te gaan.

Ik stel aan alle gemeenten de zelfde 4 vragen:

 1. Hoeveel stemgerechtigden hebben er aan de stemming over de motie deelgenomen?
 2. Hoeveel raadsleden stemden er voor?
 3. Hoveel raadsleden stemden er tegen?
 4. Hoe stemde de CDA fractie?

Op maar een gemeentelijke website kwam ik na het intypen van het zoekwoord Kinderpardon motie rechtstreeks bij de door mij gezochte antwoorden.

Via de griffie kwam ik alsnog bij de motie en de stemverhouding uit. Op vrijdagmiddag kreeg ik geen reacties meer via de diverse, door mij gebelde, griffies. Bijna nergens is nog iemand van de griffie, pers of communicatie bereikbaar. Op zaterdag en zondag ben ik verder gegaan met een digitale speurtocht.

Op de website van Hoogeveen stond dat er in Drenthe 36 gewortelde kinderen zijn.

En in Grave??

Via de diverse gemeentelijke websites kom ik niet verder bleek na tevergeefs zoekwerk.

Naam gemeente      Stemmers               CDA                        Voor         Tegen 

Aantal           Voor   Tegen

 1. Kampen                   29                          2                       16              13
 2. Heemskerk              22                          2                       19              3
 3. Hollandse Kroon     25                          2                       20             5  VVD/CDA
 4. Smallingerland        26                  5                                  23             3  VVD
 5. Nijmegen                 32                  2                                  29             3  VVD
 6. Assen                       26                  4                                  23             3  VVD
 7. Langendijk               20                  2                                  16             4  VVD
 8. Hoogeveen              29                  7                                  21             8/1  VVD
 9. Wormerland             17                   2                               17               0
 10. Oldenzaal                 23                  6                                 17               5 VVD
 11. Wageningen.            25                  2                                 19              6 VVD
 12. Aalten                        21                         6                       11             10 CDA/VVD
 13. Groningen                 35                 3                                 32              3 VVD
 14. Doetinchem              24                        7                        13             11 CDA/VVD
 15. Diemen                      20                 1                               13              3 VVD
 16. Ouder-Amstel              Nieuwe griffier gaat het uitzoeken. E-mail volgt.
 17. Opsterland                17                  3                              11              6
 18. Reimerswaal              19                 3                                 19              0
 19. Arnhem                      38                      3                         32              6 CDA/VVD
 20. Vlaardingen               31                 2                                 26              5
 21. Midden-Groningen   27                 4                               24               3 VVD
 22. Utrechtse Heuvelr.   29                 4                      27 (7VVD)        2
 23. Heerhugowaard        31                 4                                 27              4 VVD
 24. Vlissingen                  27                 2                              27                2 VVD voor
 25. Hellendoorn              25                 8
 26. Zaanstad                   36                 2                                32                4 VVD
 27. Katwijk                       31                  7                              18                13
 28. Zeist                           25                 4                                19                6 VVD
 29. Utrecht  Weer 14030 gebeld. 7 wachtenden. 12 minuten. E-mail sturen.
 30. Amersfoort 14033 telefoniste…griffie niet bereikbaar…communicatie ook niet.
 31. Noordwijk                      Morgen griffie bellen. Nu niet bereikbaar.
 32. Rotterdam                                                 CDA   Fractie tegen
 33. Dinkelland                  20                  8                              17                3 VVD
 34. Teylingen                      Prima website van de gemeenteraad. Geen zoekfunctie.
 35. Gooise Meren              Verwijzing website gemeenteraad. Motie gevonden.
 36. Schouwen-Duiveland Geen informatie op website te vinden die er toe doet!
 37. Venray                        25                  9                                5                 2 VVD
 38. Zwolle                         39                 4                               28                 5 VVD
 39. Helmond                       Griffie bellen.
 40. Terneuzen                   29                        6                     18                11
 41. Schiedam                      Griffie bellen.
 42. Culemborg                     Unaniem aangenomen
 43. Hof van Twente            Griffie bellen.
 44. Wierden                         Griffie bellen.
 45. Waalwijk                         Griffie bellen.
 46. Tilburg                           Eigen website raad. Tilburg laat je horen. Geen informatie
 47. Amsterdam                 45                       2                       35                10
 48. Sittard                            Alleen motie van Groen Links te lezen. Griffie bellen.
 49. Bergen op Zoom        32                  8                           17                 15
 50. Castricum                      Griffie bellen.
 51. Coevorden                     Griffie bellen.
 52. Leeuwarden                 Griffie bellen
 53. Hoorn                            Griffie bellen. Stuur maar een mail. We overleggen nu.
 54. Dordrecht                     Griffie bellen.
 55. Hilversum                     Griffie bellen.
 56. Cranendonck               Griffie bellen.
 57. De Bilt                           Griffie bellen.
 58. Heumen                        Griffie bellen.
 59. Zevenaar                       Griffie bellen.
 60. Oostzaan                       Griffie bellen.
 61. Apeldoorn                     Griffie bellen.
 62. Goirle                             Griffie bellen.
 63. Eindhoven                     Griffie bellen.
 64. Woerden                        Griiffie bellen.
 65. Beuningen                     Griffie bellen.
 66. Den Haag                       Griffie bellen.
 67. Enschede                        Griffie bellen.
 68. Olst-Wijhe                      Griffie bellen.
 69. Meppel                           Griffie bellen.
 70. Deventer                        Griffie bellen.
 71. Bodegraven                   Griffie bellen.
 72. Bodegraven                   Griffie bellen.
 73. Reeuwijk                         Griffie bellen.
 74. Weesp                            Griffie bellen.
 75. Veendam                       Griffie bellen.
 76. Onderbanken                Griffie bellen.
 77. Hattem                           Griffie bellen.
 78. De Marne                       Griffie bellen.
 79. Winsum                          Griffie bellen
 80. Waalre                            Griffie bellen
 81. Emmen                           Griffie bellen
 82. Hengelo                          Griffie bellen
 83. Winterswijk                     Griffie bellen
 84. Haaksbergen                   Griffie bellen
 85. Bronckhorst                   25                  7                                   15                  10 VVD (4)
 86. Eemsmond                       Griffie bellen
 87. Oss                                 36                          3                       20                 16
 88. Appingedam                  17                   4                               17
 89. Aa en Hunze                  20                          1                        14                   6 VVD/CDA
 90. Uithoorn                         21                          3                        18
 91. Gorinchem                     25                  2                               18                   7 VVD/pl.
 92. Grave                              13                  2                                    9                    4 tegen:    
 93.                                                       Radstake, van Kraaij, Rob Bannink en Eijbersen.         Zwijndrecht                   26                  3                                   26                   0
 94. Geldrop-Mierlo             23                   1       4                       13                  3       
 95. Etten-Leur                     27                  6                                   25; 3VVD      2
 96. Elburg                            E-mail verzoek gedaan.
 97. Sudwest Frysland        32                 10                                  29                   3 VVD
 98. Ede                                39                  6                                   22                   4 VVD
 99. Peel en Maas                26                  9                                   19                   5 VVD
 100. Wijdemeren                  17                   1      2                         10                   7

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: