Inbreng Ben Litjens in de raadscommissie Ruimte van 2 oktober.

Toelichting bij de foto:

Mijn zoon Maarten zette vanmorgen deze foto op zijn facebookpagina. In de hoofdstad La Paz trof hij deze zebra aan. Misschien een idee om op de zebrapaden naar de Nieuwe Brede School de toezichthouders, BOA’s en monitordeskundigen hun werk als vermomde zebra’s te laten doen? Ben Litjens bepleitte tevergeefs om Veilig Verkeer Nederland te laten adviseren naar de beste en veiligste ontsluiting naar de Brede School.

Agendapunt 3: Vragen

Vraag 1 betreft de kosten van bureau adviseurs Brede School Oost.

Kunt u een overzicht verstrekken wat inmiddels is geboekt op de post kosten externe adviseurs zoals verkeerskundige bureaus, juridische procedures etc. in verband met de bouw van deze school?

Vraag 2 betreft aanpak route N 321 annex St. Elisabethstraat.

Het College heeft besloten dat de route via de N 321 in stand blijft.

Kunt u informatie verstrekken hoe u met dit besluit omgaat, zodat er over enkele jaren een veilige route is via deze weg? Of moeten wij nu reeds concluderen, dat een provinciale weg ter plaatse uiteindelijk ongewenst is en alles wederom bij het oude blijft?

Vraag 3 betreft introductie nieuwe partij in de gemeenteraad.

In de laatste raadsvergadering heb ik gevraagd of een partij is toegelaten, die niet aan de verkiezingen heeft deelgenomen.

Op deze vraag heb ik een onduidelijk antwoord gehad van de voorzitter.

Ik herhaal mijn in de gemeenteraad van 16 september 2018 gestelde vraag om een schriftelijke reactie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Mocht ik vóór 15 oktober 2018 geen schriftelijk antwoord hebben ontvangen van de VNG via het College dan zal ik zelf om een antwoord vragen. Dit antwoord zal ik doorsturen naar het blad Binnenlands Bestuur en het laten toetsen op de juistheid er van.

Vraag 4 betreft verzakking wegdek Beerschemaasweg/Cuijksesteeg

Direct nabij een drempel is het wegdek op de weg Beerschemaasweg/Cuijksesteeg verzakt.

Bestuurders van voertuigen worden als het ware daardoor gelanceerd.

Wil de gemeente hierop direct actie ondernemen door hetzij de weg te herstellen hetzij door de drempel tevens weg te nemen?

Vraag 5 betreft het antwoorden op de brieven van de heer Wil Baaijens.

Wat gaat het College nu doen? Ik vind dat het College om de heer Baaijens binnen 2 weken een inhoudelijk antwoord moet geven.

Vraag 6 betreft het opstarten van nieuw beleid Snippergroen.                                  Mensen uit Gassel hebben mij benaderd dat de gemeente kennelijk het project Snippergroen weer heeft opgepakt. Maar dan met andere regels. Klopt dit?

De naam van betrokkenen zal ik aan de betreffende wethouder doorgeven.

Vraag 7 betreft de verplichting tot betaling van leges voor zonnepanelen

Kunt u aangeven waar staat dat voor plaatsing van zonnepanelen bouwleges moet worden betaald?

Agendapunt 6: Vragen aan ODBN tijdens presentatie:

1. uitleg uurtarief

U als ambtelijke dienstverlener vraagt nu van de gemeente Grave een uurtarief van € 90,-.

Kunt u mij een notitie toekomen op welke wijze, dat uurtarief is opgebouwd;

2. benchmarkt

Hoe verhouden uw uurtarieven zich met andere omgevingsdiensten?

3. opheffing

Heeft uw organisatie ook een optie uitgewerkt dat Grave uit uw organisatie treedt en zo ja, is er al een beeld van de gevolgen daarvan?

4. optiegemeenten

    Wat betekent het dat wij adoptiegemeenten kennen als Oss, Meierijstad en Den Bosch?

    Meestal adopteren de groten de kleine organisaties maar hier is het kennelijk andersom.

    Kost ons dat extra geld of wordt daarmede uw organisatie als een ODBN stroperiger?

5. Hoeveel mensen werken er bij u?

6. Hoeveel uren volgens uw begroting neemt Grave af?

7. Waar zit het meeste werk voor uw organisatie in voor Grave?

       8. Hebt u een bestuurder, die speciaal betrokken is bij uw organisatie?
       9.  Waarom is er nog steeds geen sprake van gelijke procedures voor aanvragen?
            Dit is flink kostenbesparend.
           
Agendapunt 7a: Programmabegroting 2019

Keerpunt 2010 constateert dat u een niet sluitende begroting hebt, zoals u zelf concludeert op pagina 2 van uw ontwerp raadsvoorstel maar dat u die wilt sluitend maken met diverse bezuinigingen.

Maar op pagina 55 van uw meerjarenbegroting schrijft u dat deze begroting sluitend is.

Is hier niet sprake van tegenstrijdigheden?

De presentatie van de ontwerp begroting is duidelijker dan andere jaren. Het wordt op dat punt steeds beter maar de inhoud wordt steeds bedroevender.

In de voorbije 4 jaren heb ik steeds geprotesteerd tegen het financiële beleid van de gemeente maar volgens de toenmalige coalitiepartners van VVD, een trots Liberaal Land van Cuijk, CDA en LPG werd er een goed en verantwoord financieel beleid gevoerd en stonden wij er als Grave goed voor.

Als ik nu de ontwerp begroting zie en de noodzakelijke door u voorgestelde ombuigingen dan blijkt toch overduidelijk dat wij in de voorbije jaren onjuist zijn geïnformeerd.

De illusionist Hans Klok kan met zijn show House of Horror in Grave nog wel enige inspiratie opdoen.

Een voorbeeld: Het College onder leiding van wethouder Joon vraagt om € 150.000,- per jaar om de historische binnenstad een facelift te geven. Oude gebouwen zouden weer een meer historisch verantwoord uiterlijk terugkrijgen. Het project heet trots Historisch Grave.

Elk jaar heb ik tevergeefs om resultaten gevraagd. Wethouder Joon is eerst onlangs vertrokken en nu er wordt feitelijk een streep gezet door dit project. En dat zonder verdere toelichting.

Dit spookt.

In de ontwerp begroting worden allerlei mooie beleidsvoornemens keurig op een rijtje gezet maar zonder een financiële onderbouwing. Op papier ziet dit er goed uit.

Zo wordt voorgesteld om de dienstverlening te verbeteren maar wie gelooft dat nog in als je ruim 500,- moet betalen aan leges om een paar zonnepanelen op je grond te plaatsen.

Nu word ik er ook niet vrolijk van als ik hoor hoe de nieuwe wethouder Gerard Stoffels in Cuijk  omgaat met mensen en bedrijven.

Het schijnt modern te zijn in de bestuurswereld om niet meer na te denken hoe om te gaan met mensen.

Een burger, die meerdere brieven schrijft zoals onze bekende kronieker Wil Baaijens moet hier met zijn meer dan 80 jaren in de gemeenteraad komen vragen om een antwoord.

Ik zou mij kapot schamen als ik daarvoor verantwoordelijkheid zou dragen.

Insprekers bij de gemeenteraad worden aangehoord en daarna gaat de gemeenteraad en college van b. en w. weer over tot de orde van de dag.

Een dienstverlenend bestuur neemt contact op met een dergelijke inspreker of schrijft een brief.

Maar doe iets.

Zolang in Grave zo met mensen wordt omgegaan geloof ik niet in verbetering van dedienstbaarheid. Bestuurders zoals burgemeester, wethouders en raadsleden behoren het voorbeeld te geven.

Een ander voorbeeld wat aardig klinkt is verbetering van de veiligheid. Grave wil van 87% van de mensen, die zich veilig voelen toewerken naar 90%.

Een mooi streven maar als je bedenkt dat een aantal mensen buiten de toerekening vallen (baby’s etc) dan hebben wij het in Grave over ongeveer 2000 mensen, die zich onveilig voelen.

Ik vermoed dat bij de ouderen het gevoel van onveiligheid vele malen groter is dan 10%..

Met BOA’s doe je zichtbaar iets aan bestrijding van de onveiligheid en haal de ladderwagen terug.

In de speerpunten van het nieuwe College staat dat het de bestemmingsplanprocedures wil versnellen.

Ik kan wel stellen, dat ik een ervaringsdeskundige op dit gebied ben.

Zoals ik al gedurende de voorbije jaren heb gesteld, gaat het hier om de inhoud van de voorstellen.

Daarover wordt in de gemeenteraad niet of nauwelijks gediscussieerd.

Burgers hebben het gevoel compleet in de mangel te zitten en geplet te worden.

Dat los je niet op met versnelling van procedures.

Onlangs zijn nog nieuwe bestemmingsplanvoorschriften voor het bestemmingsplan Buitengebied compleet gewijzigd. Niemand, die hier in de gemeenteraad er over heeft gesproken.

De inhoud is ook in deze raadscommissie bij hamerstuk voorbij gegaan.

Maar o wee, als er zich een situatie voordoet, waarbij de meningen verdeeld zijn, zoals met betrekking tot de verkeerssituatie rondom de Brede School Oost of zoals met de vestiging van een supermarkt in Zittert, dan worden planvoorschriften heilig verklaard.

In pleitnota’s vindt men termijn als: De gemeenteraad heeft vastgesteld etc.

Nergens lees je dan: De gemeenteraad heeft vastgesteld zonder te weten wat er werd vastgesteld.

Daar zit mijn kritiek en ik bepleit derhalve nogmaals een compleet andere benadering van de totstandkoming van bestemmingsplannen.

Tot slot merk ik op, dat voor mij onduidelijk is op welke wijze de OZB wordt verhoogd.

Voorlopig concludeer ik dat dit met ongeveer 7% is. Klopt dat?

Afsluitend merk ik nog op, dat dit mijn eerste indrukken waren maar, gezien de omvangrijkheid

van de documenten, heb ik meer tijd nodig om alles te bestuderen en te overleggen met de leden van Keerpunt 2010

B-stuk

Betreft Agendapunt 7b: Ombuigingsvoorstellen bij de programmabegroting

Toen ik de stukken las dacht ik bij mezelf: Lees ik het wel goed?

Op de eerste plaats trof het mij, dat nergens uit bleek, dat er met burgers en/of belanghebbenden was overlegd.

Dat is toch de troefkaart van dit College namelijk meer met de burgers in overleg treden.

Ik zie een onvoorstelbare lijst van ombuigingen.

Forse bezuinigingen op de cultuursector, de jeugd, IDOP, project Historisch Grave enz.

Een lange lijst om op te noemen.

Nergens lees ik dat wij gaan bezuinigen door effectiever te gaan werken, minder een beroep doen op CGM, op ODBN, op het maar eindeloos laten opstellen van rapporten en visies.

Het gepruts rondom de aanpak van de Brede School Oost heeft ons een miljoen gekost.

Dat er niet wordt gebouwd op Visio of Wisseveld kost ons ook veel geld.

Dat wij altijd maar ja zeggen tegen de begrotingen en rekeningen van gemeenschappelijke regelingen kost ons eveneens veel geld. De hoge heren bijten elkaar niet, zei men vroeger reeds.

Met Cuijk en Boxmeer eindeloos en nutteloos overleggen kost ons ook veel middelen.

Stop daar mede!

Boxmeer geeft meer aan jeugdzorg uitgegeven dan beschikbaar was  en Grave subsidieert Boxmeer

met een half miljoen euro (500.000,-).

En nu moeten wij deze ombuigingen gaan steunen? No way.

Laat Boxmeer ons eerst de € 500.000,- maar terugbetalen.

Ik ga met de leden van Keerpunt 2010 overleggen en contact opnemen met diverse betrokkenen, die

keihard geraakt worden door de voorgestelde ombuigingen.

Ik verzoek om een extra raadsvergadering om over de voorgestelde ombuigingen te spreken.

B-stuk

Betreft Agendapunt 8: Koersnota Omgevingswet

Dit voorstel is wederom een voorbeeld van geldverspilling.  

De gemeente Grave heeft de keuze uit drie modellen:

1. consoliderend;
2. calculerend;
3. vernieuwend;

Het College stelt voor om voor het consoliderend beleid te opteren.

Dat lijkt mij ook verstandig.

Maar vervolgens wordt dit consoliderend beleid in een nieuw model gestoken, dat genoemd

wordt Visie op het Omgevingshuis met een daarbij behorend plan van aanpak.

De taakverdeling tussen College en Raad wordt in stand gehouden.

Wat kost deze benadering.

Een ambtelijke notitie waarbij alles aan elkaar wordt gepraat lijkt mij voldoende.

Wij in Grave hebben tal van visies maar het schort al jaren aan uitvoering.

Visie op Wisseveld, Visie op de Maasboulevard, Visie West 8, Structuurvisie, Visies in de meer dan

10 verschillende bestemmingsplannen.

Daarnaast hebben wij nog de provinciale en rijksvisies. In Grave hebben wij genoeg beleid.

En wat kost ons de visie op het Omgevingshuis?

Dat blijft buiten beeld.                                                                        

Ik ga dit voorstel in deze vorm niet steunen zonder te weten wat een en ander kost?

Wie dit gaat opzetten etc?

Extreem bezuinigingen op belangrijke voorzieningen en voor ruimtelijke visies maar dik geld blijven uitgeven en op voorzieningen voor onze inwoners maar een dikke streep zetten.

Dat moet stoppen.

B-stuk

Betreft Agendapunt 9: Nota parkeren 2018

Nergens lees ik dat er met Graveon of met andere belanghebbenden is overlegd.

Is dat juist terwijl u steeds stelt dat uw beleid is om belanghebbenden in ruime zin te overleggen.

Onlangs stelde de organisatie Centrum Management dat er meer dan 50 parkeerplaatsen in het centrum verloren gingen door de realisatie van het Project Prinsenstal. Ook met CentrumManagement was er geen overleg geweest.

West 8 wilde de nodige parkeerplaatsen aan de rand van het centrum aanleggen.

Ook zie ik geen teksten, die rekening houden met de toekomstige bewoners van Wisseveld en Visio. Of heeft het College deze ontwikkeling in het geheim reeds opgegeven?

Aan de motie van Lijst Bongers over de parkeernota ga ik geen steun verlenen.

Ik heb bij meerdere gelegenheden gevraagd wat de gevolgen zijn van nieuwbouw in of nabij de binnenstad van Grave. Het betreft vooral de projecten Oranjebastion, toekomstig Wisseveld en Prinsenstal.

Ik heb tegen deze projecten gestemd omdat de gevolgen voor parkeersituatie niet goed waren uitgewerkt.

De heer Bongers heeft steeds voor deze projecten gestemd en zich niets gelegen laten liggen aan de toekomstige parkeersituatie.

Het College heeft steeds gesteld, dat er geen parkeerproblemen zijn.

Laat het College nu inhoudelijk maar reageren op de motie van de Lijst Bongers voordat ik mijn mening geef.

Ik ga mij over de Nota Parkeren 2018 nader oriënteren in de fractie!

B-stuk

Betreft Agendapunt 10: Bomenwijzer

U vraagt zich af op welke wijze moet worden omgegaan met bomen van gemeenten en burgers.

Zoals ik al meerdere keren heb gesteld dient de overheid te stoppen met de regelgeving op dit terrein.

Een burger plant geen hoog opgaande boom zoals een notenboom, beukenboom etc. als hij later deze boom niet mag rooien. Vele boeren hebben om die reden hun bomen bij hun boerderij gekapt.

In plaats daarvan kun je ook een beleid voeren dat je jaarlijks bijvoorbeeld € 10.000,- beschikbaar stelt voor de aanplant van nader te bepalen boomsoorten.

Een particulier graaft een plantgat, de gemeente plant de boom inclusief het vullen van het plantgat met zwarte aarde als dit nodig mocht zijn.

Deze werkzaamheden kunnen binnen een scholingsverband worden uitgevoerd.

Voor € 10.000,- kun je tenminste 100 bomen planten in het buitengebied. Zo houdt men bomen in

stand in het buitengebied. Verjong steeds dan is het kappen van bomen geen probleem.

Bomen, die wegdekken enz, vernielen met hun wortels behoren gewoon gekapt te worden.

Bomen, die voor mensen extreme overlast geven of de veiligheid aantasten, komen wat mij betreft in aanmerking om gekapt te worden.

Maar ik ben wel sterk voor het aanbrengen van vervangende beplanting ins ons stad, dorpen en buitengebied.

Escharen, 2 oktober 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: