Inbreng Ben Litjens in Commissie Vergadering Inwoners en Bestuur.

Inbreng raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010 tijdens de vergadering van de Commissie Inwoners en Bestuur op 9 oktober 2018

Betreft Agendapunt 3: Vragen

In de raadscommissie Ruimte van 2 oktober heb ik reeds een reactie afgegeven op de ontwerp-begroting.

Ik heb toen gevraagd om een afzonderlijke raadsvergadering om over de ombuigingsvoorstellen te spreken.

Ik heb vernomen dat het College op dit verzoek ingaat.

Kunt u hieromtrent zekerheid geven en zeggen wanneer deze vergadering wordt gehouden?

Volgende vraag:

Is er een offerte gevraagd voor de aanleg van een duiker ter hoogte van de Tromppetterstraat op basis van een kostenberekening?

Betreft Agendapunt 6.a: programmabegroting 2019

In de raadscommissie Ruimte van 2 oktober 2018 heb ik reeds het nodige gezegd.

Ik constateer dat voor 2019 er een structureel tekort is van € 1.265.000,- en dat het College voorstelt om dit tekort weg te werken door € 642.000,- te bezuinigen en € 620.000,- uit de reserves te halen.

Het is mij onduidelijk uit welke reserves een bedrag van € 620.000,- wordt afgedekt en wat de consequenties daarvan zijn. Kunt u hierover nadere informatie geven?

Daarbij wil ik het op dit moment bij laten.

Betreft Agendapunt 6.b: Ombuigingsvoorstellen

In de commissie Ruimte heb ik gevraagd in hoeverre er overleg is geweest met alle betrokkenen.

Daarop heb ik nog geen duidelijk antwoord gehad. Graag duidelijkheid op korte termijn?

Over de ombuigingsvoorstellen heb ik een aantal vragen. Deze zal ik nu stellen zodat ik daarover tijdig een duidelijk antwoord kan verwachten:

1. De ontwerp-begroting is gebaseerd op de Kadernota 2019-2022. Deze nota geeft aan wat dit

College de komende 4 jaren wil realiseren.

Kunt u aangeven wat de financiële gevolgen zijn van deze Kadernota? Met andere woorden hoeveel financiële ruimte op het huidige tekort is het gevolg van “nieuw beleid”.

2. In de lijst van bezuinigingen onder nummer 3 (horrorlijst) staat: “budgetten presentiegelden verkiezingen”. Waarom wordt dit niet afgeschaft?

Ik denk dat er voldoende animo is om zonder vergoeding op het stembureau te zitten.

Een boterham met roggebrood zal deze leden zeker passend vinden in een tijd dat

bezuinigingen zijn voorgenomen op cultuur.

3. Onder punt 8 van de horrorlijst staat het verminderen van bijdrage in het onderhoud van gebouwen.

Welke gebouwen worden hierdoor getroffen gezien de onderhoudsplanning 2019 en 2020?

Is het niet mogelijk bepaalde gebouwen versneld te verkopen?

4. Onder punt 10 van de horrorlijst staat beëindigen IDOP-subsidies.

Is dit gecommuniceerd met betrokkenen en wat zijn de gevolgen daarvan?

5. Onder punt 11 van de horrorlijst wordt voorgesteld om de cultuureducatie op scholen te beëindigen. Kan de combinatiefunctionaris daarvan in de komende raad een uitleg geven wat de gevolgen daarvan zijn?
6. Onder punt 21 van de horrorlijst wordt voorgesteld om € 100.000,- te bezuinigen op de budgetten BUIG. Kunt u mij schriftelijk nader toelichten wat hiervan de consequenties zijn?
7. Onder punt 24 staat dat wij een incidenteel voordeel hebben van € 59.000,- omdat de provinciale weg Oss-Grave later wordt aangelegd dan was voorzien.

Waarom moet Grave mee betalen aan het opknappen van deze weg?

8. Onder punt 27 van de horrorlijst staat geen bezuiniging ingepland voor de Raad en raadscommissies. Vindt u niet dat dit alsnog behoort te geschieden? Wie bepaalt moet ook betalen, is al een oude wijsheid.

9. Onder punt 29 van de horrorlijst staat geen bezuiniging op griffie.

Volgens mij werken er nu twee personen op de griffie en daarnaast hebben wij nog een  gemeentesecretaris, die geen aansturingsbevoegdheden heeft voor het ambtelijk apparaat.  Is dat alles niet erg veel en kan via herschikking van bepaalde taken niet tot een bezuiniging worden gekomen?

10. Onder punt 37 van de horrorlijst wordt gesproken over geen bezuinigingen op Duurzaamheid.

Ik zie het niet zitten, dat wij gaan bezuinigen op educatie en dat wij wel meedoen aan

ambitieuze provinciale plannen. Is hier toch niets iets te bereiken?

11. Onder punt 38 van de horrorlijst wordt gesproken dat Grave wil blijven meedoen aan de woningmarktmonitor.

Wat heeft deze monitor ons in de voorbije jaren aan nuttige informatie opgeleverd, waarmede wij een groot aantal woningen hebben kunnen realiseren?

12. Onder punt 39 van de horrorlijst wordt gesproken over de actualisatie van bestemmingsplannen.

Ik vraag wederom om de procedure van voorbereiding veel burgervriendelijk te maken.

Daarmede bereikt u een beter gedragen beleid, een zorgvuldiger voorbereiding en beperking van juridische kosten voor de gemeente en zijn inwoners.

13. Onder punt 40 van de horrorlijst wordt gesproken over Europese subsidies.

Kunt u aangeven hoeveel Europese subsidie Grave in de voorbije 10 jaar heeft ontvangen en welke projecten op stapel staan, waarbij Euregio daadwerkelijk iets kan betekenen?

14. Onder punt 41 van de horrorlijst staat een bedrag van € 12.021 gereserveerd om het bedrijfsleven in Grave een boost te geven. Wie gelooft dat je met zo’n bedrag een “boost” tot stand kunt brengen?
15. Onder punt 49 van de horrorlijst wordt gesproken over de kosten van de Participatiewet.

Kunt u mij schriftelijk aangeven hoeveel mensen door de gemeente Grave sedert de inwerkingtreding van deze wet per 1 januari 2015 door Grave aan werk zijn geholpen en wat daarvan de uiteindelijke kosten waren en welke bedragen daar tegenover staan van het Rijk?

Betreft Agendapunt 7: Verlenging beleidsplan jeugdhulp

Op zichzelf ben ik akkoord met het voorstel maar toch kan ik niet akkoord gaan.

Er zit naar mijn mening mogelijk een vette adder onder het gras.

Ik lees dat het College niet eens is met de Rekenkamercommissie over de besteding van de middelen.

Graag wil ik uitvoerig worden ingelicht wat hier aan de hand is voordat de raad besluit over dit voorstel.

Kunt u dat toezeggen?

B-stuk

Escharen, 9 oktober 2018

                                                                         

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: