Begroting: de vragen. Hopenlijk komen de antwoorden morgen. Kort dag!!! We stelden 15 vragen!

Gestelde vragen over de ombuigingsvoorstellen ter voorbereiding op de openbare werkbijeenkomst raad op 23 oktober 2018. De antwoorden komen hopenlijk morgen. Dan is er erg weinig tijd over om de antwoorden te bestuderen. Als de antwoorden binnen zijn plaats ik ze meteen op onze website.

 

Nummer

Ombuigingsvoorstel

Fractie +

Naam vragensteller

Vraag

Antwoord

Algemeen

CDA

Het CDA heeft, ter voorbereiding op de werkbijeenkomst van aanstaande dinsdag, een aantal vragen. Zij dienen echter niet alleen de beeldvorming, maar hebben ook tot doel de opinie van onze fractie te vormen. Het op voorhand stellen van meningsvormende vragen komt, volgens ons, de inhoudelijke discussie ten goede. Het CDA hoopt dat de werkbijeenkomst van dinsdag in zoverre richtinggevend is, dat een sterke – inhoudelijke! – bespreking van de begroting en de ombuigingsvoorstellen in de raadsvergadering van 6 november mogelijk is. Wij rekenen erop dat alle fracties bereid zijn hun steentje bij te dragen aan het welslagen van het proces en de uitkomst ervan.

Werkwijze college

Het college heeft een begroting en een lijst van 56 ombuigingsmogelijkheden neergelegd. Daarvan zijn er 24 van een positief advies voorzien. Hierop is, vanuit de raad, kritiek geleverd. Het CDA is echter van mening dat deze werkwijze het meeste recht doet aan de sturende en kaderstellende rol van de raad. In samenspraak met het college en met elkaar kunnen de verschillende politieke partijen tot dezelfde of zelfs andere conclusies komen. Het college komt niet met een in beton gegoten voorstel, maar kiest voor ruimte voor de raad. Wij staan achter deze respectvolle keuze.

Begrotingsbeleid

De gemeenteraad heeft, in overgrote meerderheid, het bestuursprogramma 2018-2022 “Met energie en vertrouwen” vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders vertaalt dat in een collegeprogramma. Het staat burgemeester en wethouders vrij te reageren op het bestuursprogramma(en de doorrekening ervan). Wij kunnen ons voorstellen dat het college een mening heeft over de financiële positie dan wel -beleidsvrijheid die de gemeente overhoud als decentralisatie en rijksbezuinigingen tot gevolg hebben dat de lokale overheid geld moet bijleggen en, zonder lastenverzwaring, dus het mes in eigen beleid moet zetten.

1. Hoe denken raad en college over de financiële consequenties van decentralisatie en daarmee gepaard gaande rijksbezuinigingen in relatie tot de financiële beleidsvrijheid van de gemeente(n) die, zonder lokale  lastenverzwaring, leiden tot gemeentelijke ombuigingsdiscussies?
2. Hoe denken raad en college over de consequenties van de noodzakelijke bezuinigingsoperaties (t.b.v. de begrotingen 2019 en 2020) in relatie tot de ambities van het raadsprogramma 2018-2022?
3. In het bestuursprogramma wordt, wat betreft de financiering van de raadsambities betreft, het adagium “nieuw voor oud” gehuldigd. De ombuigingsvoorstellen, echter, pogen de begroting voor een groot deel sluitend te krijgen. Daarnaast wordt, los van het eerder genoemde raadsprogramma, geadviseerd een aantal geplande uitgaven te verhogen (zoals het terugdraaien van de bezuinigingen op het bibliotheekwerk). Is hiervan, in de ogen van raad en college, het gevolg dat er met andere ogen gekeken dient te worden naar het uitgangspunt “nieuw voor oud” en andere financiële uitgangspunten?

 

Algemeen

D66

Marion Wierda

Vanuit welke beleidsvisie heeft het College de ombuigingsvoorstellen gekozen (het in het Raadsvoorstel genoemde uitgangspunt geeft slechts de technische mogelijkheden aan)?

 

Algemeen

D66

Marion Wierda

Welke rol heeft het Bestuursakkoord gespeeld bij de keuze van de ombuigingsvoorstellen (positief of negatief advies)?

 

Algemeen

D66

Marion Wierda

 

In de auditcommissie is bij de behandeling van de kadernota verzocht om bij de aanbieding van de begroting te komen met verschillende bezuinigingsscenario’s om te komen tot een sluitende begroting. Er ligt nu slechts 1 voorstel voor. Welke andere scenario’s heeft het College overwogen en op grond waarvan zijn deze verworpen?

 

Algemeen

D66

Marion Wierda

In hoeverre heeft het College bezuinigingen op het ambtelijk apparaat CGM overwogen en waarom zijn er geen voorstellen in die richting gedaan?

 

Algemeen

D66

Hanneke Jacobs

In hoeverre is bij de keuze voor ombuigingsvoorstellen gekeken naar de verdiencapaciteit voor de gemeente naast kostenbesparingen?

 

Algemeen

D66

Marion Wierda

Bij welke hoogte van het exploitatietekort gaat het College procentuele verhogingen doorvoeren op de Lokale Heffingen, behoudens de hondenbelastingverhoging die al is opgevoerd?

 

Algemeen

D66

Hanneke Jacobs

In hoeverre heeft het College gebruik gemaakt van monitoringsgegevens over de bestedingen in het sociaal domein bij de keuze van de ombuigingsvoorstellen en het opstellen van de begroting?

 

Algemeen

D66

Marion Wierda

Wat is het beleidskader voor besteding van de algemene reserves?

Schriftelijke vraag over begroting voor de auditcommissie

Algemeen

D66

Marion Wierda

Wat is er de afgelopen jaren gebeurd met de bestemmingsreserves voor groen, wegen en licht?

Schriftelijke vraag over begroting voor de auditcommissie

Algemeen

D66

Marion Wierda

Wat was per programma de begroting en realisatie in de afgelopen 5 jaar?

Schriftelijke vraag over begroting voor de auditcommissie

Algemeen

D66

Boudewijn Schaveling

In hoeverre heeft het College rekening gehouden met demografische ontwikkelingen in de gemeente Grave bij het opstellen van de begroting van programma 5. Maatschappelijke Zaken?

Schriftelijke vraag over begroting voor de auditcommissie

Algemeen

D66

Hanneke Jacobs

Op grond waarvan verwacht het College dat de door de regio geraamde kosten in het sociaal domein lager zullen afvallen? Met andere woorden: waarom heeft het college het bedrag van 586K (pg 71 begroting) slechts als risico aangemerkt en niet opgenomen in de exploitatie, terwijl de kans 80 tot 100% is dat deze kosten gemaakt zullen worden?

Schriftelijke vraag over begroting voor de auditcommissie

Algemeen

D66

Marion Wierda

Hoe denkt het College de tegenvallende inkomsten zoals deze blijken uit de septembercirculaire op te vangen binnen de begroting 2019? (circa 250K)

Schriftelijke vraag over begroting voor de auditcommissie

Algemeen

D66

Hanneke Jacobs

Graag een specificatie van hoe de Rijksbijdrage voor het sociaal domein zich vanaf 2015 heeft ontwikkeld.

En specificatie van hoe de uitgaven voor het sociaal domein zich vanaf 2015 hebben ontwikkeld.

Schriftelijke vraag over begroting voor de auditcommissie

Algemeen

D66

Marion Wierda

Hoe heeft de begroting en de werkelijke kosten van de verbonden partijen zich in de afgelopen 5 jaar ontwikkeld? Graag de gegevens per jaar per verbonden partij.

Schriftelijke vraag over begroting voor de auditcommissie

Algemeen

Liberaal LVC Grave

Opmerking bij onze vragen: Veel vragen gaan over ombuigingen die nu op ‘nee’ staan. Dat we daar vragen over stellen wil niet automatisch zeggen dat we die op ‘ja’ willen zetten; we willen informatie.

 

Algemeen

Keerpunt

Ben Litjens

1. In hoeverre is er overleg geweest met alle betrokkenen?

 

 

3

CDA

Ten aanzien van nummer 3 (verhogen budgetten presentiegelden verkiezingen) de vraag of deze in de periode vanaf 2012 telkens achteraf zijn geboekt.

 

3

Keerpunt

Ben Litjens

2. “budgetten presentiegelden verkiezingen”. Waarom wordt dit niet afgeschaft? Ik denk dat er voldoende animo is om zonder vergoeding op het stembureau te zitten.

 

6

CDA

Graag ontvangen wij een verduidelijking van punt 6 (vergunningen overig gebruik openbare weg) en met name inzake de toelichting daarop.

 

7

CDA

Wat “Historisch Grave” betreft zijn reeds logische vragen gesteld door andere fracties. Ook wij willen graag inzicht in de doelstellingen van het project en de uitgaven tot op heden. Voorts willen wij weten wat de bijgestelde doelen worden, waarom in het licht daarvan 53.000 euro volstaat en waaraan dit bedrag vervolgens besteed mag worden.

“Historisch Grave” – in de breedste zin – lijkt ons een rondetafelgesprek waard.

 

7

VPGrave

Marion Hulsebosch

 

Vanuit commissie IenB: Effect voorgestelde bezuiniging Historisch Grave

Eerder is al toegezegd om de jaarlijkse agenda en verantwoording budget Historisch Grave (commissie IenB 12-06-2018) naar de raad te zenden. Het verzoek van mevrouw Hulsebosch om daarbij inzicht te geven in het effect van de voorgestelde bezuiniging op het budget Historisch Grave (wat kan voor het afgeslankte budget gerealiseerd worden) wordt schriftelijk beantwoord.

 

8

Keerpunt

Ben Litjens

3. Welke gebouwen worden hierdoor getroffen gezien de onderhoudsplanning 2019 en 2020? Is het niet mogelijk bepaalde gebouwen versneld te verkopen?

 

10

Keerpunt

Ben Litjens

4. Is dit gecommuniceerd met betrokkenen en wat zijn de gevolgen daarvan?

 

10 en 14

D66

Hanneke Jacobs

Hoe verhoudt zich de keuze om deze bezuinigingen door te voeren tot de ambitie van het College om de kernendemocratie te bevorderen? Dit zijn namelijk bij uitstek stimulerende maatregelen om de burger aan zet te krijgen en sociale cohesie te bevorderen

 

11

Keerpunt

Ben Litjens

5. Kan de combinatiefunctionaris daarvan in de komende raad een uitleg geven wat de gevolgen daarvan zijn?

 

11

CDA

Wij willen meer weten over het beëindigen van het budget cultuureducatie. De toelichting is summier. Waaraan wordt het geld besteed? Welke scholen profiteren hiervan? Hoe passen de geleverde activiteiten binnen het reguliere cultuurprogramma van scholen (dat zij zelf kunnen financieren)? Waartoe dient de inzet van de genoemde combinatiefunctionaris? Is het realistisch om hiermee per ingang van 1 januari aanstaande te stoppen? Is in algemene zin het noodzakelijke communicatieproces niet te kort?

 

13

CDA

Wij vragen om uitgebreidere informatie over het budget “Graafs geheugen”. De toelichting hapert en is, door ons in ieder geval, niet goed te volgen.

 

14

CDA

Het college adviseert positief over “aframen budget voor burgerinitiatieven binnen de WMO”, maar de toelichting is er uitermate kritisch over. Dit vraagt om meer gegevens. Graag zien wij meer cijfers over de ervaringen hieromtrent gedurende de afgelopen jaren. Ook willen wij helderheid over de maatschappelijke consequenties. Tot slot vragen wij ons af in hoeverre er niet, middels de kernendemocratie, een all-in budget-burgerinitiatieven kan komen, waarbinnen deze (van de WMO) opgenomen kunnen worden (maar dat terzijde).

 

15

CDA

Het college-advies is positief, de toelichting negatief. Dat vraagt om een nadere toelichting door het college, met medeneming van de verwachte maatschappelijke gevolgen.

 

16

CDA

Het college-advies is positief, de toelichting negatief. Dat vraagt om een nadere toelichting door het college, met medeneming van de verwachte maatschappelijke gevolgen.

 

Gelet op de toelichting van het college op ombuigingsvoorstel 16, is er nog ruimte om te bezuinigen op de ‘uitvoeringskosten advisering’ zónder afbreuk te doen aan de uitvoering van pgb? Zo ja, graag een kwantificatie daarvan.

 

20

CDA

Is er een overzicht te verkrijgen over de besteding van het “budget uitkeringen BBZ” gedurende de afgelopen jaren? Is het college, met ons, van mening dat het realistisch is te verwachten dat de huidige economische groei (toenemende) aanspraak op dit budget onwaarschijnlijk maakt en dat daarmee het ombuigingsvoorstel te rechtvaardigen is?

 

21

Keerpunt

Ben Litjens

6. Kunt u mij schriftelijk nader toelichten wat hiervan de consequenties zijn?

 

21

CDA

De toelichting bij nummer 21 is voor ons abracadabra. Graag worden wij, in dezen, bijgespijkerd.

 

24

Keerpunt

Ben Litjens

7. Onder punt 24 staat dat wij een incidenteel voordeel hebben van € 59.000,- omdat de provinciale weg Oss-Grave later wordt aangelegd dan was voorzien. Waarom moet Grave mee betalen aan het opknappen van deze weg?

 

27

Keerpunt

Ben Litjens

8.Onder punt 27 van de lijst staat geen bezuiniging ingepland voor de Raad en raadscommissies. Vindt u niet dat dit alsnog behoort te geschieden?

 

27

CDA

Wat betreft het geld dat de raad en zijn commissies toekomt, willen wij iets meer inzicht in de besteding ervan. De CDA-fractie is van mening dat externe ondersteuning, zoals door debat.nl, een goede zaak is om de kwaliteit van de raads- en commissieleden (in hun onderlinge verhoudingen en debatten) te verbeteren nu wij kiezen voor een andere wijze van vergaderen.

Het budget voor de raad van 2018 is als volgt:

Vergoedingen aan raadsleden​119.200,00

Opleidingskosten​                             17.503,00

Presentiegelden commissieleden​8.197,00

Externe advieskosten​              6.749,00

Overige goederen/diensten exploitatiekosten  16.224,00

Leges -553

Totaal budget raad bedraagt 167.320 euro.

Hiervan wordt ook de rekenkamercommissie betaald (11.350 euro, is nog niet apart gebudgetteerd).

Het grootste deel van de besteding van het raadsbudget is wettelijk bepaald of in contracten geregeld (vergoedingen, rekenkamercommissie, fractievergoedingen, company webcast etc.). Als de wens van de raad is om externen in te kunnen blijven huren, dan is er geen ruimte om te bezuinigen.

 

Wat betreft de griffie bedraagt het budget in 2018 107.581 (betreft salariskosten griffier en ondersteuning).

28

CDA

Ombuigingsvoorstel 28 brengt de wethouderformatie terug tot het wettelijk minimum van 2,0 fte. Het CDA is het eens met het advies. Wij vragen ons wel af in hoeverre er, op dit moment, nog geheel of gedeeltelijk gebruik gemaakt wordt van een wachtgeldregeling. Hierover willen wij nadere gegevens verkrijgen.

 

29

Keerpunt

Ben Litjens

9. Volgens mij werken er nu twee personen op de griffie en daarnaast hebben wij nog een gemeentesecretaris, die geen aansturingsbevoegdheden heeft voor het ambtelijk apparaat. Is dat alles niet erg veel en kan via herschikking van bepaalde taken niet tot een bezuiniging worden gekomen?

 

36

Liberaal LVC Grave

Wat kost één kermis? Wat besparen we als we één keer per jaar een kermis willen behouden maar steun aan overige evenementen stopzetten? En welke evenementen zijn dat dan? Smartlappenfestival? Balonnenfestival? Waterfestival? Speciaalbierenfestival?

 

37

Keerpunt

Ben Litjens

10. Ik zie het niet zitten, dat wij gaan bezuinigen op educatie en dat wij wel meedoen aan ambitieuze provinciale plannen. Is hier toch niet iets te bereiken?

 

37

CDA

Het CDA omarmt investeringen in duurzaamheid en is het daarom met het college eens. Het is echter de vraag hoe effectief de in de toelichting genoemde onderdelen zijn. Duurzaamheid lijkt ons een tweede thema dat eens tijdens een rondetafelgesprek onder de loep genomen kan worden.

 

38

Keerpunt

Ben Litjens

11. Wat heeft deze monitor ons in de voorbije jaren aan nuttige informatie opgeleverd, waarmede wij een groot aantal woningen hebben kunnen realiseren?

 

39

Liberaal LVC Grave

Kunt u een overzicht geven (via vertrouwelijk stukken) hoeveel geschatte inkomsten door niet omzetten (bedrijventereinen) we mis gaan lopen? Er is immers geen formele actualisatieplicht meer i.v.m. invoering Omgevingswet

 

39

Keerpunt

Ben Litjens

12. Ik vraag wederom om de procedure van voorbereiding veel burgervriendelijk te maken. Daarmede bereikt u een beter gedragen beleid, een zorgvuldiger voorbereiding en beperking van juridische kosten voor de gemeente en zijn inwoners.

 

40

Keerpunt

Ben Litjens

13. Kunt u aangeven hoeveel Europese subsidie Grave in de voorbije 10 jaar heeft ontvangen en welke projecten op stapel staan, waarbij Euregio daadwerkelijk iets kan betekenen?

 

41

Liberaal LVC Grave

Welke concrete plannen zijn er nu met dit budget? Wat kan er bezuinigd worden als we alleen nog de BTV opzetten en verder geen werkbudget meer willen opnemen?

 

41

Keerpunt

Ben Litjens

14. Onder punt 41 van de lijst staat een bedrag van   € 12.021 gereserveerd om het bedrijfsleven in Grave een boost te geven. Wie gelooft dat je met zo’n bedrag een “boost” tot stand kunt brengen?

 

42

CDA

Hetgeen het college zei over de beëindiging van de IDOP-subsidie (nummer 10) en de vervanging daarvan door de kernendemocratie (met een bijbehorend budget) snijdt wat ons betreft hout. In het verlengde hiervan vragen wij ons af waarom het “beëindigen van de stimuleringssubsidie” (nummer 42) negatief geadviseerd wordt. Dit past toch evenzeer naadloos bij de te ontwikkelen kernendemocratie?

 

43

Liberaal LVC Grave

Wat zijn hier de juiste bedragen en toelichting (in verwijzing naar eerdere antwoorden op technische vragen)

 

45

CDA

Het bibliotheekwerk is eerder aan bod gekomen (nummer 12), maar komt (wat de dorpen betreft) terug onder nummer 45. De toelichting roept vragen op, met name omdat het lijkt dat het rechtstreeks verbonden is met de exploitatie van het servicepunt in Gassel. Wij willen hier meer van weten.

 

48

Liberaal LVC Grave

De grens voor extra ondersteuning is nu 115% bijstandsnorm. Hoeveel wordt er bespaard als we dat terugzetten naar 100% bijstandsnorm en hoeveel mensen raakt dat?

 

49

Keerpunt

Ben Litjens

15. Kunt u mij aangeven hoeveel mensen door de gemeente Grave sedert de inwerkingtreding van deze wet per 1 januari 2015 door Grave aan werk zijn geholpen en wat daarvan de uiteindelijke kosten waren en welke bedragen daar tegenover staan van het Rijk?

 

51

Liberaal LVC Grave

Kunt u deze € 101.000 uitsplitsen naar de verschillende posten

 

54

Liberaal LVC Grave

Wat zijn de gevolgen als we de OZB naar 4% omhoog zetten (dus 2% extra bovenop de geplande 2% verhoging)? Klopt het dat de gevolgen € 6,20 per gemiddelde eigenaar zijn en de inkomsten € 52.000? Moet er dan ook veel vaker kwijtschelding worden toegepast?

 

55

Liberaal LVC Grave

Wat zijn de gevolgen en eventuele besparing als we de lijkbezorgingsrechten 75% kostendekkend maken? (huidig: 69%)

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: