Wil Baaijens schrijft: Raad heeft maling aan kritische burgers.

L.S.

De vraag die we ons steeds meer moeten stellen is: worden we door ons politiek bestuur, burgemeester, wethouders en raadsleden  goed voorgelicht?

Een uitspraak van de bekende Frans-Tsjechische schrijver was; De strijd van mensen tegen macht is de strijd van geheugen tegen vergeten. Ondanks dat ik momenteel mag leven in mijn 80-ste levensjaar schijnt mijn geheugen door de tijd minder aangetast te zijn  dan die van menig politicus.

M.v.g. Wil Baaijens, www.gravepolitiek.nl

Raad heeft maling aan kritische burgers.

Meer openheid (transparantie), een betere communicatie met de burgers en het stimuleren van actief burgerschap in de vorm van burgerparticipatie waren in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. belangrijke politieke onderwerpen. Kennelijk drong het in een helder moment van zelfreflectie bij de Graafse politici door dat deze basale aspecten van onze democratie de afgelopen raadsperiode(n) onvoldoende tot uiting waren gekomen. Helaas bleek het heldere moment slechts een korte flits te zijn geweest die direct na de verkiezing al was gedoofd. Het waren praatjes voor de vaak. Achteraf blijkt dat de gemeenteraad van Grave op enig moment (door oude of nieuwe raad en op wiens initiatief) heeft besloten niet meer te reageren op ingezonden brieven van burgers, zo deelde de raadsgriffier mij mee. Naar aanleiding hiervan heb ik gebruik gemaakt van het spreekrecht in de raadsvergadering van 18 september jl. en de onderstaande tekst uitgesproken.

Geachte raadsleden,

Op 26 februari, 16 maart en 7 juni van dit jaar, stuurde ik u mailberichten met vragen over de vestingvisie, het Wisseveld/ koninginnedijk project en over de waarschijnlijk toegestane woningbouw in de rivierbedding van de Maas op de zogenaamde EMAB-locatie.

Binnen de Graafse gemeenschap, dunkt mij, belangrijke politieke onderwerpen.

Op de berichten kreeg ik ontvangstbevestigingen van de Afdeling Bedrijfsvoering van de ambtelijke CGM -werkorganisatie met de volgende (enigszins ingekorte) computertekst:

Uw bericht is ingekomen en is geregistreerd. Wij hebben uw bericht voor verdere afhandeling doorgestuurd aan de Afdeling Ontwikkeling, – cluster Ruimtelijke Beleid.  Wij streven ernaar uw bericht binnen acht weken te beantwoorden.

Inmiddels is het 18 september en van de toegezegde beantwoordingen binnen acht weken heb ik nog steeds niets vernomen.

Ondanks de retoriek in de periode voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen waar burgerparticipatie, politieke transparantie en openheid hoog in de litanie van verkiezingsbeloften genoteerd stonden, zijn deze beloftes geen politieke werkelijkheid geworden.

Weliswaar profileert deze raad zich als beter te zijn dan de vorige maar helaas is dat niet te merken aan een communicatievere opstelling naar de burgers toe, zeker als die kritisch, mondig, en goed geïnformeerd zijn.

Als u niet in staat bent verzoeken om politieke informatie, los van het hebben van gelijk of ongelijk, binnen een redelijke termijn te beantwoorden en dat overlaat aan de ambtelijke werkorganisatie (hetgeen volgens mij ook tegen het principe van het dualisme is) dan is dat voor de kwaliteit van het hoogste bestuursorgaan van onze gemeente geen reclame en een veeg teken.

Zeker nu het zwerk boven het Graafse politieke landschap er donker en dreigend uitziet.

Op 8 september jl. heb ik u een informatieverzoek gestuurd inzake de betrouwbaarheid van de door het college gepresenteerde jaarstukken 2017.

Op 10 september laat de Afdeling Bedrijfsvoering van de CGM-werkorganisatie al van zich horen, zij het met niet meer dan een afscheepbriefje. De tekst luidt:

“De gemeenteraad zal tijdens de komende raadsvergadering, vanavond dus, uw brief voor kennisgeving aannemen. Mocht de raad daarnaast tot een vervolgactie besluiten, dan ontvangt u hierover van de Griffie bericht. Als de raad volstaat met kennisneming van uw bericht, ontvangt u geen bericht meer”.

Bij zo’n zin zijn, mijns inziens, vraag- en uitroeptekens te plaatsen.

Wat moet ik hier nu van denken. Ik schrijf de raad aan de hand van gepubliceerde cijfers en overwogen argumenten dat ik sterk twijfel aan integriteit van de jaarlijkse verantwoording van het gemeentelijk financieel beleid en krijg dan antwoord van een ambtenaar. Een politiek-bestuurlijke vreemde situatie.

Mijn vraag is dan ook: op basis van welke bevoegdheid beantwoordt een ambtenaar brieven van burgers die aan de raad gericht zijn?  

Van de griffier mocht ik overigens vernemen dat de raad besloten had niet meer te reageren op ingezonden brieven van burgers. Dat roept bij mij de vraag op: is de gemeenteraad van Grave een gremium van volksvertegenwoordigers, of een lokaal politbureau”.

Misschien is men het vergeten, maar ik kan me nog herinneren dat op het einde van de afgelopen raadsperiode (2014-2018) de empathische gevoelstemperatuur tussen de raadsleden van coalitie en oppositie in de raadsvergaderingen diep onder het vriespunt lag. Dat straalde, communicatief gezien, op een negatieve manier af op de toehorende burger en tast de geloofwaardigheid en de integriteit van onze lokale democratie aan. Gelukkig gaat dat in de raadsperiode 2018-2022 veranderen was de boodschap in verkiezingstijd. Ik ben benieuwd.

Tenslotte. In 2013 kreeg ik van een goede vriendin een gedichtje toegestuurd van Goethe. Ik weet niet de aanleiding waarom Goethe het gedicht schreef, maar het klinkt mij, in het kader van de Graafse politiek, heel toepasselijk in de oren.

Net als in vroegere tijd.

De grote vijver was dichtgevroren/

de kikkertjes/ in de diepte verloren

konden niet langer kwaken en springen/

maar beloofde elkaar/ half in hun dromen:

mochten ze eenmaal weer bovenkomen

dan zouden ze als nachtegalen zingen.

het dooide en ’t ijs smolt aan alle kant/

ze peddelden opwaarts en gingen aan land

en zaten daar breed en eigengereid

ekwaakten net als in vroegere tijd.  

M.v.gr. Wil Baaijens, www.gravepolitiek.nl

Ter aanvulling de eerdere brief aan de raad:

Geachte raadsleden, geachte raad.

Geachte medelezers.

Omgaan met de waarheid.

De berichtgeving van ons politiek bestuur over het mislukte en geldverslindende Wisseveld-/ Koninginnedijkproject zijn in het algemeen niet alleen eenzijdig maar vaak ook in strijd met de werkelijkheid. Aan de hand van een vijftal bijlagen wil ik dat, wat betreft de bebouwing van de Emab-locatie, aantonen.

Bijlage 1.

1e.) Op 25 januari 2015 werd in een krantenartikel in de Gelderlander door de GBB gesteld dat de Emab-locatie bebouwd zou worden met paalwoningen en de toestemming van Rijkswaterstaat wel te beklinken was door een deel van de uiterwaarden af te graven.

Het is inderdaad zo dat in het kader van versoepeling van de regels om woningbouw toe te staan in het  rivierbed paalwoningen, als innoverende aangepaste bouwvorm, een interessante mogelijkheid is. Maar daar is wel een duidelijke mits aan verbonden!

Namelijk; om in het rivierbed ( uiterwaarden) te mogen bouwen moet dan wel sprake zijn  van een “groot openbaar belang dat  niet redelijkerwijs buiten het rivierbed te realiseren is”. Dat wordt klip en klaar omschreven in de ‘Beleidslijn grote rivieren’ van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.  In Grave is echter die belangrijke voorwaarde  niet aan de orde. Er is immers binnendijks meer dan voldoende ruimte voor woningbouw.  Zou er dus toch gebouwd gaan worden op de Emab-locatie dan is dat in strijd met de spelregels van Rijkswaterstraat en/of waterschap.

Status aparte.

2e.) Ook de GBB is van mening dat bouwen op de Emab-locatie geen noodzaak is in het kader van ‘groot openbaar belang’.  Dat blijkt uit een schrijven van hun advocaat op 22 januari 2013 (Ref.: JPa/129011/wi) aan de gemeente waar in staat:  “Geef de Emab-locatie een status aparte. De aantrekkingskracht van buitendijks wonen zal naar verwachting zo groot worden dat niet alleen rekening hoeft te worden gehouden met de lokale vraag. Met andere woorden: het aantal woningen op de Emab-locatie hoeft niet te worden meegenomen in de woningprogrammering”.  Duidelijke taal. Ook voor de GBB is, volgens eigen zeggen dus,  geen noodzaak tot bouwen op de Emab-locatie.

Het idee van ‘status aparte’ voor de Emab-locatie mag, wat mij betreft, wel gehandhaafd blijven, maar dan als zekerheidsstelling van het belang van de kwetsbare uiterwaarden als waardevol natuurgebied.

Veiligheidsaspecten.

3e.) Betreffende het veiligheidsaspect voor buitendijks bouwen (bouwen in het rivierbed) is er een rapport van de TUDELFT; “De borging van publieke waarden in watermanagement (nov. 2006)”.

In dat rapport wordt uitgebreid aandacht besteed aan de aangepaste bouwvormen in het rivierbed waaronder de geplande paalwoningen op de Emab-locatie in Grave (blz.66 t/m 76).  Het rapport geeft aan dat innoverende woningbouw in de vorm van  paalwoningen een spanningsveld creëert tussen enerzijds de versoepelde beleidslijnen en anderzijds de vraag hoeveel van het aspect veiligheid opgeofferd gaat worden door bebouwing in het rivierbed van de Maas. Ik neem aan dat u  op de hoogte bent van het rapport.

Aan u de vraag: mag ik stellen dat bouwen in het rivierbed van de Maas op een bouwterp van ca. 5 tot 6 mtr. hoog en ook nog eens schuin dwars op de stroomrichting van de Maas gesitueerd, in strijd is met  principiële veiligheidseisen voor buitendijks bouwen?

Bijlage 2.

4e.) In bijlage 2, een artikel uit de Arena van 24 maart 2015. Een verslag van het tekenen van de beëindigings- en ontwikkelovereenkomst waarmee de PPS (Publiek Private Samenwerking) van 25 januari 2005  tussen gemeente en GBB om het Wisseveld samen te ontwikkelen werd beëindigd. Het artikel bevat nogal wat tegenstrijdigheden maar ik beperk me tot de kern van de zaak, namelijk dat burgemeester Roolvink namens de gemeente akkoord gaat met woningbouw op de Emab-locatie. Bouwen in de rivierbedding dus, ondanks alle restricties die daar aan verbonden zijn.

Enorme hoeveelheid betonpuin.

5e.) Lex Roolvink: “Het is een enorme hoeveelheid betonpuin dat we bij een afgraving gaan krijgen. Vandaar dat er ook naar andere oplossingen gekeken gaat worden”. Dit werd gezegd in maart 2015.

Directeur van der Heide: “Het eerste rapport daarover is al verschenen(…..) We moeten kijken naar de meest effectieve manier om met deze plaats om te gaan. Wat kunnen we doen? Wat kost het? Wat levert het op/ Dat zijn kernvragen (..…)”. Met als klap op de vuurpijl: “Er moet op gelijke hoogte met de Koninginnedijk gebouwd worden. Dus zou het ook kunnen met een dikke laag grond erover en hier en daar putten voor het stutwerk”.

6e.)  Aan de hand van de bovenstaande uitspraken enkele vragen.

a.)We zijn nu 3 jaar verder en de vraag aan u is: naar welke ‘andere oplossingen’ is er gekeken om de Emab-locatie puinvrij te maken?

b.) Zijn er na het eerste rapport, waarover directeur v.d. Heide sprak, ook ander rapporten bij u bekend die betrekking hebben op het opruimen/saneren van de enorme hoeveelheid betonpuin op de Emab-locatie. Zijn die rapporten in te zien of zijn die, in het kader van de Graafse politieke mores ‘geheim’?

c.) Is de uitspraak van v.d. Heide; “Dus zou het ook kunnen met een dikke laag grond erover en hier daar putten voor het stutwerk” in overeenstemming met de aan de dynamiek van het water aangepaste bouwvormen zoals te lezen is in het rapport ‘beleidslijnen grote rivieren’?

d.) Een dikke laag grond van ca. 6 mtr. hoog, een bouwterp dus, met hier en daar putten voor het stutwerk, schuin dwars geprojecteerd op de stroomrichting van de Maas, is dat voor Rijkswaterstaat dan wel voor het Waterschap een innoverende technische bouwmethode om toe te passen op Emab-locatie?

Bijlage 3, 4 en 5.

7e.)  Volgens een bodemonderzoek door Tauw B.V. te Eindhoven (bijlage 3: rapport 9 maart 2005) werd op de locatie Koninginnedijk 1 (kavels A 2046 en A2050, zijnde de Emab-locatie, gezamenlijke oppervlakte 24.405 m² ) in de boven- en ondergrond sterke verontreiniging door zink en matige verontreiniging met koper en nikkel vastgesteld. Sinds de jaren veertig werd ter plekke van de Emab-locatie naast zand en grind ook sintels aangevoerd. Een restant van deze sintels zijn naderhand ook gebruikt als verhardingsmateriaal op de locatie (bijlage 4: wat zijn sintels). Dat verklaart de aanwezigheid van de genoemde verontreinigingen. Tauw B.V. adviseert dan ook tot een nader onderzoek (blz. 17 van het rapport).

8e.) Binnen het plangebied Koninginnedijk/ Nieuwe Haven, onderdeel van het Wisseveldproject neemt de Nieuwe Haven qua oppervlakte ca. 25.000 m² in. Op 3 juni 2003 werd in opdracht van ‘Ballast Nedam Bouw’ het Dibec-rapport uitgebracht (bijlage 5) . Op basis van onderzoeken werd geconcludeerd dat zich in de haven een circa 1 tot 2,5 mtr. sterk verontreinigde sliblaag bevond (klasse 4: zwaar verontreinigd slib)). Vorig jaar is de ingang van de haven uitgebaggerd maar wat betreft de havenkom is daar onzekerheid over. Graag zouden wij  informatie van u willen hebben of ook de havenkom is uitgebaggerd.

122 woningen.

In de GBB gebiedsvisie “Waterlinie Grave: Gebiedsvisie voor Wisseveld en omgeving” van april 2016  wordt op blz. 54, 62 en 63 (scenario 3) duidelijk aangetoond dat zonder te bouwen op de Emab-locatie op het Wisseveld de bouw van 122 woningen te realiseren is. Zeker als de Koninginnedijk wordt ontwikkeld als recreatieve boulevard zoals dat in de plannen Soeters en van Eldonk, WEST8 en eerdere stedenbouwkundige plannen omschreven werd. Het verbaast mij dat GBB na bouwen op het bastion ( 22 woningen)  geen haast heeft de rest van het quotum van 122 woningen te ontwikkelen op het al jarenlange braakliggend terrein tussen Catharinahof en de Handelsstraat (wonen aan de vesting: 57-60 woningen), het deels braakliggend industrieterrein tussen de industriestraat en de Landbouwstraat (wonen aan de Maas: 36-40 woningen) en het noordelijke gedeelte van de Koninginnedijk (scenario 3. Blz. 63 van de GBB gebiedsvisie: 6-8 woningen).

M.v.g.,  Wil Baaijens

www.gravepolitiek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: