Ombuigingsvoorstellen vaststellen bij de programmabegroting.

Raadsvoorstel:

Vaststellen ombuigingsvoorstellen bij de programmabegroting 2019 -2022.

Samenvattend ambtelijk advies:

Gelet op het niet sluitende meerjarenperspectief van de kadernota 2019 – 2022 zijn ombuigingsvoorstellen in beeld gebracht om te komen tot een structureel sluitende programmabegroting 2019 – 2022.

Afgesproken is om de primaire programmabegroting 2019 – 2022 niet sluitend door de raad vast te laten stellen en in een eerste begrotingswijziging 2019 de ombuigingsvoorstellen afzonderlijk ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Gezamenlijk leidt dit tot een structureel sluitend meerjarenperspectief in de programmabegroting 2019 – 2022.

Besluit college:

Vaststellen het raadsvoorstel ombuigingsvoorstellen bij de programmabegroting 2019 -2022.

Raadsvoorstel:

Programmabegroting 2019 gemeente Grave.

Samenvattend ambtelijk advies:
Voorgesteld wordt om de programmabegroting niet sluitend vast te laten stellen. De opgenomen cijfers sluiten aan bij de uitkomsten van de kadernota 2019 – 2022. De cijfers zijn aangevuld met de effecten van de meicirculaire 2018 en overige
ontwikkelingen. Aanvullend op dit voorstel wordt de raad een separaat voorstel voorgelegd voor de eerste begrotingswijziging, welke als doel heeft om een structureel sluitende begroting aan te kunnen bieden. Bij de behandeling van de
programmabegroting 2019 – 2022 op 18 september 2018, zal het raadsvoorstel betrekking hebbend op de eerste begrotingswijziging worden bijgevoegd.

Besluit college:

Vast te stellen het raadsvoorstel met betrekking tot de programmabegroting 2019-2022.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: