Graafs kompas voor de komende jaren is, na bijna 5 maanden “sleutelen” gereed.

Deze tekst is onder constructie. In IBabs trof ik de tekst aan. I.v.m. Openbaar fractieoverleg vanavond in het stadhuis probeer ik de tekst compleet te krijgen via mijn IPad. Lastig. Na enkele uren sleutelen is de tekst compleet. 

Inleiding

De inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp, hun verenigingen, maatschappelijke organisaties en de ondernemers die er werken, zijn het vertrekpunt voor de gemeente Grave. De gemeenteraad wil midden in de samenleving staan, tussen de mensen in onze stad en dorpen. Voorop staat dat mensen zich thuis voelen in een eigentijdse en dynamische samenleving.

Iedereen is welkom en mag meedoen. Een zogenaamd onderscheid tussen “coalitie” en “oppositie” doet niet ter zake. Goede voorstellen ten behoeve van de inwoners van de gemeente Grave verdienen steun. Alle ideeën worden positief-kritisch benaderd, ook op het stadhuis, los van procedurele of regeltechnische bezwaren.

Proces

“Iedereen is welkom en mag meedoen”

Op 15 mei heeft de gemeenteraad van Grave mevrouw Anja Henisch (LPG) en de heren Rick Joosten (LPG) en Ben Peters (CDA) gekozen tot wethouders. Zij hebben, met burgemeester Roolvink, in een constituerend beraad de taken binnen het College van burgemeester en wethouders verdeeld.

Het is echter de gemeenteraad, als geheel, die haar het kompas geeft voor de komende jaren.

Daarom heeft de griffie de verkiezingsprogramma’s van alle partijen vergeleken en zijn alle raadsfracties in de gelegenheid gesteld om input te leveren voor een evt. raadsprogramma. Zij hebben de kans gekregen om in gesprek te gaan over het bestuursprogramma.

Lijst Bongers, Keerpunt 2010, VPG en D66 hebben in meer of mindere mate input geleverd.

Vervolgens wordt het stuk ter vaststelling in september voorgelegd aan de gemeenteraad.

HOOFDSTUKKEN

1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur
2. Werken en toerisme
3. Openbare ruimte
4. Bouwen, wonen en milieu
5. Kind, cultuur en sport
6. Maatschappelijke zaken
7. Financiën

1. DIENSTVERLENING, VEILIGHEID EN BESTUUR

Bestuurlijke toekomst gemeente Grave.

Met betrekking tot de bestuurlijke toekomst worden géén doelstellingen opgenomen in dit akkoord.

De gehouden opiniepeiling op 21 maart 2018 betekent dat de minderheid van de
inwoners van de gemeente Grave heeft gekozen voor één gemeente Land van Cuijk, waardoor één gemeente Land van Cuijk geen optie is.

De LPG en het CDA zullen in de huidige periode (2018-2022) geen voorstellen steunen die betrekking hebben op de vorming/herindeling één Land van Cuijk.

Uitslag opiniepeiling
√ zelfstandig 42,3%
√ 1 gemeente CGM 33,3%
√ 1 gemeente LvC 22,9%

De uitslag van de gehouden opiniepeiling geeft aan dat wij in de raadsperiode 2018-2022 nader moeten onderzoeken welke optie (zelfstandig of CGM) het beste is voor de inwoners van de gemeente Grave, middels een objectief onderzoek/analyse. Hiervoor is het tevens belangrijk in de raadsperiode 2018 -2022 de inwoners van Grave goed te informeren over de effecten/consequenties van zelfstandig blijven of een evt. herindeling CGM.

Uiterlijke datum raadpleging zijnde de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Deze manier van werken doet recht aan de uitslag van de verkiezingen d.d. 21 maart 2018 en de uitslag over de peiling van de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave

Uitgangspunt is samenwerking, zowel binnen als buiten het stadhuis”

Bestuur

Er wordt actiegericht en bestuurlijk vernieuwend gewerkt. Uitgangspunt hierbij is samenwerking, zowel binnen als buiten het stadhuis. Bij belangrijke beleidsontwikkelingen wordt in een vroeg stadium de mening van burgers gehoord en waar mogelijk meegenomen.

Terugkoppeling naar de burgers hierbij, is vanzelfsprekend. Inzake de leefbaarheid in straten, wijken en dorpen krijgen de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp meer zeggenschap of inbreng op een andere manier. Daartoe wordt een vorm van
kernendemocratie uitgewerkt.

Op veiligheid in de breedste zin moeten inwoners aan kunnen. Zichtbaarheid van de politie is noodzakelijk. Er wordt daadkrachtig opgetreden. In de gemeente Grave is er geen ruimte voor ondermijnende criminaliteit, waaronder drugscriminaliteit. Ook tegen
drugsgebruik en alcoholmisbruik geldt een lik-op-stuk-beleid.

“Wij streven naar meerdan een voldoende”

Dienstverlening

Als lokale overheid zullen we moeten anticiperen op de veranderende samenleving waar informatievoorziening aan en communicatie met de inwoners steeds belangrijker wordt. Ook de invoering van de Omgevingswet, de rol van de gemeente Grave in de regionale samenwerkingsverbanden en de ontwikkelingen rondom de burgerparticipatie vormen een uitdaging voor de komende bestuursperiode.

Samen met de ambtelijke organisatie blijven wij streven naar meer dan een voldoende als waardering waar het gaat om de dienstverlening naar onze inwoners toe.

2. WERKEN EN TOERISME

Het economisch klimaat, waaronder het vestigingsklimaat (regels) en de werkgelegenheid, in de gemeente verdient verbetering. Door samen te werken aan de verbetering/uitbreiding van het ondernemersklimaat willen we de economie/werkgelegenheid in de gemeente Grave een economische impuls geven.

Verder is het een uitdaging om de gemeente Grave te laten stijgen op de lijst “MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland”, waar het momenteel een lage positie bezet.

Om dit te realiseren is een dienstbaar ambtenarenapparaat nodig welke het lokale midden- en kleinbedrijf helpt de economie in Escharen, Gassel, Grave en Velp te versterken.

Daarbij hoort een aanpak van het winkelgebied in de binnenstad en de bedrijventerreinen: het onderzoeken en verwezenlijken van uitbreidingsmogelijkheden en het tegengaan van leegstand.

“Sociaal ondernemerschap zullen we omarmen”

Om maatschappelijke vraagstukken aan te kunnen pakken, zullen we de samenwerking met de burgers, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen gaan verstevigen. Sociaal ondernemerschap, bedrijven en organisaties die bewust werken aan mens, milieu en maatschappij, zal omarmd worden.

“We zullen ‘Graafsche moed’ moeten tonen om de  historische binnenstad, de dorpen en het buitengebied nog meer op de toeristische kaart te zetten ”

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme zijn dragers van de lokale economie. Ontwikkeling van deze sectoren bieden kansen voor onze gemeente. De unieke ligging van Grave aan de Maas dient verder gepromoot te worden. De gemeente zal met “Graafsche moed” de binnenstad, de dorpen en het buitengebied nog meer op de toeristische kaart zetten.
De gemeente bevordert en ondersteunt, waar mogelijk, evenementen in de dorpen en de stad.

Hierbij valt te denken aan een integrale planning vanuit ‘Historisch Grave’, het oprichten van een evenementenplatform enzovoort. Initiatieven op het gebied van verblijfsmogelijkheden zoals bed & breakfasts, kampeerboerderijen en faciliteiten voor
dagrecreanten worden, net als andere kleinschalige ontwikkelingen, gestimuleerd en ondersteund.

3. OPENBARE RUIMTE

“Centraal in de uitvoering staat burgerparticipatie”

Beheer

De openbare ruimte en het beheer ervan is belangrijk voor de leefbaarheid en de beleving van het woongenot. Ook voor gasten en bezoekers die onze prachtige gemeente aandoen, is een schone, veilige en een toegankelijke openbare ruimte belangrijk.

Hierbij kan het noodzakelijk zijn om het budget voor het groenbeheer anders in te zetten (in passende co-creatie met de inwoners) c.q. te verhogen.

Centraal in de uitvoering staat burgerparticipatie.
Het wegennet is belangrijk en dient veilig te zijn voor de weggebruikers. Deze wordt waar nodig verbeterd.

Verkeer en vervoer

In samenspraak met de provincie Noord-Brabant wordt onderzoek gedaan naar verkeer remmende maatregelen op meerdere gevaarlijke punten, zoals de kruising Schaarweg-Provinciale weg-Overlaat in Gassel.

Er wordt gestreefd naar een regionaal verkeersplan om overlast van sluipverkeer naar de snelwegen A50 en A73 te verminderen. Met betrekking tot de N321 zullen we
samen met de Provincie maatregelen treffen (bijvoorbeeld verkeer remmende maatregelen, vrachtverkeer via Haps, andere bebording bij snelwegen) om de overlast en gevaarlijke situaties te beperken.

Er komt geen tracé tussen Escharen en Estersveld.

Met de provincies Noord-Brabant en Gelderland wordt gekeken naar aansluiting op een snelfietsroute naar Wijchen en Nijmegen. Ook wordt met deze provincies en de gemeente Wijchen onderzocht in hoeverre een directe busverbinding tussen het busstation in Grave met het treinstation van Wijchen realiseerbaar is.

Parkeren

Parkeerproblematiek in de wijken wordt in overleg met de buurtbewoners aangepakt. Dat geldt evenzeer voor de binnenstad, als nieuwbouw en het gedeeltelijk autoluw maken van het winkelcentrum tot parkeerproblemen leidt.

4. BOUWEN, WONEN EN MILIEU

Bouwen en Wonen

Het beleid is erop gericht de te verwachten bevolkingskrimp in de gemeente Grave tot staan te brengen. Het is zaak vaart te maken met nieuwbouwprojecten. Dat is in het belang van de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de dorpen en de stad.

Bouwen voor jong en oud (starterswoningen en levensloopbestendig) is hierbij belangrijk.

De gemeente kiest daarbij voor inbreiding in plaats van uitbreiding met bouwlocaties aan de dorps- en stadsranden. Behoudens eerder gemaakte afspraken wordt niet gebouwd in de uiterwaarden. Zo mogelijk wordt regelgeving inzake woningsplitsing en/of mantelzorgwoningen vereenvoudigd en verbeterd.

Erfgoed

Het concept Historisch Grave (inclusief de cultuur-historische waarden van Escharen, Gassel en Velp) wordt verder uitgewerkt.

Daarnaast wordt de Zuiderwaterlinie als een kans omarmd om dit te versterken. De brug achter de Hampoort wordt, indien financieel haalbaar, gerealiseerd, zodat dit dé toegangspoort wordt voor fietsers en wandelaars. De vestingvisie (West8) geldt als inspirerende leidraad. Waar het kan, worden de vestingwerken weer zichtbaar gemaakt.

Duurzaamheid

“De vestingvisie van West 8 geldt als inspirerende leidraad”.

In het “Akkoord van Parijs” zijn internationale klimaatdoelstellingen opgesteld. Grave neemt zijn verantwoordelijkheid hierin voor huidige en toekomstige generaties. In samenspraak met Cuijk, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis en Boxmeer maar ook Heumen, Wijchen en eventueel andere regiogemeenten worden concrete afspraken gemaakt met betrekking tot de energietransitie.

In de toekomst wordt gasloos gebouwd. Alternatieve energievormen zijn noodzakelijk en worden gestimuleerd.

Er wordt een duurzaamheidswinkel met een digitaal loket opgezet. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties alsook initiatiefnemers worden daar geïnformeerd over duurzaamheidsmiddelen). Initiatieven vanuit de samenleving, zoals Energiecafé ‘Duurzaam Grave’, worden zoveel mogelijk ondersteund.

Wateroverlast als gevolg van klimaatverandering wordt met effectieve maatregelen tegengegaan. Hierbij geldt: méér groen dan stenen. Dit in samenspraak (co-creatie) met de inwoners. Dit is immers in het belang van iedereen. Over het Deltaplan Rivieren worden inwoners geïnformeerd.

De gemeente toont zich actief betrokken bij het zogenaamde
‘Hoogwaterbeschermingsprogramma’, denk bijvoorbeeld aan de visie op de Kraaijenbergse Plassen (met dijkverlegging en retentiegebied De Beerse Overlaat). Ook hierbij is communicatie/informeren zeer belangrijk voor het slagen van dit project.

Het plaatsen van zonnepanelen op (overheids-)gebouwen wordt gefaciliteerd. De gemeente onderzoekt of dit elders ook kan, bijvoorbeeld via zonneweiden. In de historische binnenstad worden geen zonnepanelen gelegd die het historische beeld van de binnenstad negatief beïnvloeden.

Wij gaan de realisatie van een waterkrachtcentrale bij de Stuw in Grave verder onderzoeken in samenwerking met Rijkswaterstaat en de gemeente Heumen. Samen met hen gaan we bekijken hoe dit proces versneld kan worden.

5. KIND, CULTUUR EN SPORT

“Het is belangrijk dat jongeren in onze gemeente blijven wonen”

Een aantrekkelijk woonklimaat met voor jongeren en gezinnen
toegankelijke/passende voorzieningen leidt tot beheersen van het “ontgroenen’ van wijken en dorpen. Dit is goed voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Het is immers belangrijk dat jongeren in onze gemeente willen wonen en blijven wonen.

De scholen in Escharen, Gassel en Velp blijven open, mits de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd is.

Voor initiatieven van de jeugd wordt een leefbaarheidsbudget beschikbaar gesteld.

Het is belangrijk dat jongeren d.m.v. het ondernemen van initiatieven, leren een bijdrage te leveren aan de gemeenschap op hun wijze. Sport is een manier om lichamelijk en geestelijk gezond te blijven/te worden. Het verenigingsleven heeft een grote sociale component. Daarom hoort een sport een integraal onderdeel te zijn in onze inclusieve samenleving. De gemeente werkt proactief mee aan eventuele samenwerkings- en fusieprocessen van (sport)verenigingen als dit bijdraagt aan een inclusieve samenleving.

6. MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN

Er wordt verder gewerkt aan een vitale gemeenschap waarin iedereen mag en kán meedoen (inclusieve samenleving). Doorontwikkeling, ondersteuning, stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven.

De algemene voorzieningen in Escharen, Gassel, Grave en Velp worden, in
samenspraak met de inwoners, op peil gehouden en, zo nodig, aangepast aan de huidige tijd. Burgers krijgen medezeggenschap over de leefbaarheid in hun straat, wijk, dorp en stad.

De gemeente verruimt de verdere ontwikkeling van de aanpak van armoedebestrijding en voert een ruimhartig minimabeleid.

Belangrijk hierbij is dat de oorzaken van armoedebestrijding structureel worden aangepakt. Het zorglandschap krijgt verder vorm, zodat ook in de toekomst de benodigde zorg gewaarborgd is.

Vrijwilligers, waaronder mantelzorgers, krijgen ondersteuning.

Het subsidiebeleid van informele partijen wordt aangepast en uitgebreid. Het bedrag van de stimuleringssubsidie wordt, ten  opzichte van de realisatie (in 2017) met 50% verhoogd om meer (leefbaarheids-)initiatieven te ondersteunen. Dit heeft continue
aandacht.

“Inwoners krijgen medezeggenschap over de leefbaarheid in hun straat, wijk, dorp en stad”

De komende jaren is er blijvend aandacht voor het toegankelijk maken en houden van gebouwen, voorzieningen en de openbare ruimte voor mensen met een beperking.

7. Financiën.

Deze periode willen wij financieel verantwoord beleid voeren. Wij opteren voor een reëel sluitende meerjarenbegroting, zodat het huishoudboekje op orde blijft en dat de gemeente Grave financieel in control is.

De financiële reservepositie van de gemeente Grave is goed te noemen. Dit willen we ook zo houden, dus moeten de inkomsten en uitgaven in evenwicht gebracht
worden.

De in de gemeentebegroting opgenomen ramingen moeten daarom realistisch zijn, waarbij ingeboekte bezuinigingen in voldoende mate vooraf zijn geconcretiseerd.

Bij dreigende  tekorten wordt primair gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden in plaats van het doorvoeren van lastenverzwaringen.

Mogelijk betekent het daarnaast dat door de ambities in o.a. dit bestuursprogramma uitgaven voor het huidige beleid teruggebracht moeten worden om het nieuwe beleid te kunnen financieren.

Met energie en vertrouwen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: