Begroting zonder rekening te houden met bestuursakkoord!

Het grote werk is begonnen.

Voor u ligt de eerste begroting van deze nieuwe bestuursperiode. Deze begroting is de vertaling van de kadernota die uw raad in juli heeft vastgesteld. U heeft er toen voor gekozen om voorgesteld nieuw beleid niet op te nemen in de begroting, maar alleen de autonome ontwikkelingen te verwerken.

In de voorliggende begroting is geen rekening gehouden met eventuele extra kosten die voortvloeien uit het bestuursakkoord omdat het akkoord nog niet door uw raad bekrachtigd is.

Bij het vaststellen van de kadernota is besloten dat er een niet-sluitende begroting aan uw raad voorgelegd wordt en dat het college middels de eerste begrotingswijziging tal van ombuigingsvoorstellen aan uw raad voorlegt om tot een dekkingsvoorstel te komen voor een meerjarig structureel sluitende begroting.

De voorgestelde ombuigingen zijn gebaseerd op een groslijst van ombuigingsmogelijkheden.

De lijst wordt integraal aan uw raad aangeboden, zodat u desgewenst nog andere keuzes kan maken om te komen tot een sluitende begroting.                                           Met het vaststellen van de begroting en daarbij behorende eerste begrotingswijziging geeft u het college vervolgens mandaat om uitvoering te geven aan de voorgestelde plannen binnen de door u bepaalde financiële kaders voor het (begrotings)jaar 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: