5 Ombuigingsvoorstellen WMO: o.a. aframen budget burgerinitiatieven enz. Totaal: 150.000 euro.

1. Aframen budget voor burgerinitiatievenbinnen de WMO.                                De huishoudelijke hulptoelage en burgerinitiatieven zijn geen wettelijke verplichting. Voor de huishoudelijke hulptoelage is momenteel al niets begroot. Burgerinitiatieven en Huishoudelijke hulptoelage: (12.500 euro X 2: 25.000 euro);

Het aframen van het budget voor burgerinitiatieven staat haaks op de uitgangspunten in de structuurvisie Sociaal Domein, waarin we juist de sociale basisinfrastructuur willen versterken.Terugbrenging van het budget burgerinitiatieven zal naar verwachting tot gevolg hebben dat er minder burgerinitiatieven worden ontwikkeld en daardoor de sociale basisinfrastructuur minder versterkt wordt.

2GGZ volledig pakket thuis.                                                                   6.000 euro meer bezuinigen heeft naar verwachting een nadelig effect op de aanvraag van individuele voorzieningen, zoals maatschappelijke opvang en individuele ondersteuning en gespecialiseerde dagbesteding. In het verleden werd uit dit budget bij een tekort op maatschappelijke opvang in de regio en/of regionale afspraken rondom beschermd wonen extra kosten gefinancierd. Dit is na deze bezuiniging niet meer mogelijk. Meer bezuinigen is uitsluitend mogelijk indien andere inhoudelijke keuzes worden gemaakt en wanneer hierover (afwijkende) afspraken worden gemaakt in de regio Brabant Noordoost-oost.

3. Beëindigen uitvoeringsbudgetten Eerstelijnsloket WMO.
Deze post is 53.000 euro groot.                                                                         Er is deels door aan de knoppen te draaien door andere inhoudelijke en financiële afwegingen te maken met betrekking tot de uit te voeren taken. Het is echter niet wenselijk om veel te bezuinigen op dit budget, aangezien het om taken gaat die een groot effect hebben op de sociale infrastructuur in de gemeente.
Uitvoeringskosten (advisering) € 28.000,-
Uitvoeringskosten Pgb € 25.000,-
Totaal te realiseren bezuiniging: € 53.000

4. Verhogen werkbudget van de participatieraad.                                  Het werkbudget van deze raad verhogen met 4000 euro. Het werkbudget van de participatieraad is in de begroting lager geraamd dan op wat de
verordening aangeeft. Geadviseerd wordt om het werkbudget conform bij te ramen.

5. Aframen budgetten PGB WMO op basis van historische gegevens.
Toelichting aframen met 70.000 euro.
Met betrekking tot de uitgaven aan Pgb zien we de afgelopen jaren een dalende lijn. Hier is mogelijk een besparing op het budget te vinden van € 70.000,-. De voorgestelde bezuiniging betreft een aframing van het budget op basis van de uitgaven van de afgelopen jaren en het in de begroting opgenomen bedrag. Verdere bezuiniging wordt ambtelijk niet geadviseerd. We verwachten meer bezwaren wanneer we het toewijzingsbeleid strenger wordt toegepast. De kans bestaat dat inwoners in beperktere mate kunnen participeren in de maatschappij waardoor zij in een sociaal isolement terecht kunnen komen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: