Keerpunt 2010 wil mening andere fracties horen over: 5 opvallende B&W besluiten op iBabs.

1. Een drietal initiatieven hebben ieder een aanvraag voor een financiële bijdrage van de gemeente Grave ingediend.

Samenvattend ambtelijk advies:

De financiële bijdrage werd aangevraagd om uitvoering te geven aan hun initiatief. De subsidieaanvragen zijn getoetst aan het vastgestelde beleid. Op basis van deze
toetsing wordt geadviseerd de aanvragen af te wijzen.

Besluit college:

1. De subsidieaanvraag van Vrouwen van Nu, betreffende een jubileumactiviteit, af te wijzen.
2. De subsidieaanvraag a € 200,- van mevrouw Boersma, betreffende een straatfeest, af te wijzen.
3. De subsidieaanvraag a € 2.500,- van jeu de boulesvereniging Grave, betreffende het realiseren van een invalidetoilet, af tewijzen.

2. Afwijzen verzoek om een straatnaam te vernoemen naar een overleden persoon.

Samenvattend ambtelijk advies:

Op 27 januari 2018 is een verzoek binnengekomen om een willekeurige plein, straat of parkje te vernoemen. Er is advies gevraag bij verschillende instanties. Na bestudering van de feiten wordt geadviseerd het verzoek af te wijzen.

Besluit college:

Verzoek voor het vernoemen pleintje, straat of parkje naar een overleden persoon afwijzen.

3. Raadsvoorstel: Wijziging verordening Winkeltijdenwet.

Samenvattend ambtelijk advies:

Eind 2013 heeft de gemeenteraad de Verordening Winkeltijdenwet gemeente Grave 2013 vastgesteld. Gezien de openingstijden van supermarkten en een verzoek vanuit een supermarkt wordt voorgesteld de Verordening Winkeltijdenwet gemeente Grave
2013 te wijzigen door een verruiming van de openingstijden op de zondagen. Winkels mogen geopend zijn vanaf 09:00 uur in plaats van 12:00 uur.

Besluit college:

Vast te stellen het raadsvoorstel en raadsbesluit inzake wijziging van de Verordening Winkeltijdenwet gemeente Grave 2013.

4. Subsidieverzoek Buurtzorg Nederland.

Samenvattend ambtelijk advies:

Vanuit Buurtzorg Nederland is een subsidieverzoek ontvangen voor een bijdrage in de kapitaal- en exploitatiekosten van het Wijksteunpunt Grave (in Escharen). Zij doen hiermee een beroep op de middelen uit de voormalige Regeling Zorginfrastructuur vanuit het ministerie van VWS. Deze regeling is per 1 januari 2018 beëindigd en de middelen zijn overgeheveld naar de gemeenten via het gemeentefonds. Voorgesteld wordt om het subsidieverzoek af te wijzen op grond van artikel 10.3 A,
Algemene Subsidieverordening Grave 2017

Besluit college:

Af te wijzen het subsidieverzoek van € 3150,- van Buurtzorg Nederland.

5. Bezien mogelijke legalisatie Solex-verhuur Hondsdijk 1c te Escharen.

Samenvattend ambtelijk advies:

In het licht van de uitgesproken bestuurlijke wens wordt een voorstel gedaan om het Solex-verhuurbedrijf aan de Hondsdijk 1c teEscharen te legaliseren.

Besluit college:

De bereidheid uit te spreken het Solex-verhuurbedrijf aan de Hondsdijk 1c te Escharen, onder de in het advies genoemde voorwaarden, te legaliseren middels toepassing van de afwijkingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 7.5.1. van het
bestemmingsplan Buitengebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: