Nieuw: memo over de behandeling agendapunt bestuurlijke toekomst.

MEMO
Aan:
Gemeenteraad Grave, commissieleden Inwoners en Bestuur

Van griffier Rian Swinkels

Betreft: Behandeling agendapunt Bestuurlijke toekomst Grave raadsvergadering 18 september 2018

Datum: 20 augustus 2018

Inleiding
In de agendacommissie van 10 april 2018 is besproken wanneer en op welke wijze de uitslag van de opiniepeiling over de bestuurlijke toekomst in de raad aan de orde moet komen. De leden van de agendacommissie hebben toen aangegeven dat het voorstel over de bestuurlijke toekomst daarbij ook aan de orde moet komen. Er werd toen afgesproken om deze onderwerpen te agenderen in de raad van 18 september.

Ter verduidelijking op de stukken wordt in deze memo het proces vanaf 20 september 2017 aangegeven.

20 september 2017: raadsvergadering over bestuurlijke toekomst

Op 20 september 2017 stond de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave op de agenda n.a.v. de uitgevoerde verkenning naar de voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking.

Het besluit dat voorlag werd geamendeerd, maar daarna werd het geamendeerde voorstel niet aangenomen. Dit betekent dat de raad dus geen besluit hierover heeft genomen.

Wel werd een motie aangenomen over de uitvoering van een opiniepeiling, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Ook in de andere 4 gemeenten in het Land van Cuijk stond dit agendapunt tegelijkertijd op de agenda. Drie
raden (Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis) hebben besloten overeenkomstig het advies van Berenschot en de procesbegeleider.

In Mill en Sint Hubert is het ontwerpbesluit verworpen.

De stukken met betrekking tot dit agendapunt zijn opgenomen als bijlage 01 tot en met 06.

6 februari 2018: agendapunten raadsvergadering: Plan van aanpak toekomst Land van Cuijk en consultatie Regieteam.

Op 6 februari 2018 stond het Plan van aanpak toekomst Land van Cuijk op de agenda en de consultatie over het Regieteam. Met betrekking tot het plan van aanpak werd de raad verzocht een besluit te nemen over de afronding van de 12 strategische projecten binnen het Land van Cuijk in 2018, geld en middelen vrij te maken voor het nieuwe project onder leefbaarheid voor de netwerkdemocratie (kernendemocratie) en hiervoor het college de opdracht te geven hiervoor een plan van aanpak om de netwerkdemocratie (kernendemocratie) over zelfsturing en participatie vorm te geven.

Met betrekking tot het Regieteam werd de raad geconsulteerd op de rol en de taken.

Op beide agendapunten werd een amendement aangenomen dat in afwachting van de uitkomst van de opiniepeiling in de gemeente Grave de raad niets besluit over vormen van samenwerking dan wel bestuurlijke fusie in het Land van Cuijk.

Daarnaast werd het Regieteam, de raden en de burgemeesters van de vijf
gemeenten in het Land van Cuijk verzocht de raad meer tijd te geven in haar overwegingen, in ieder geval tot na 21 maart 2018.

De stukken met betrekking tot het plan van aanpak zijn opgenomen in de bijlage 101 tot en met 106.
De stukken met betrekking tot het Regieteam zijn opgenomen in de bijlagen 20121

Maart 2018: gemeenteraadsverkiezing en opiniepeiling.

Op 21 maart vond naast de gemeenteraadsverkiezingen ook de opiniepeiling plaats. De raad heeft de vraagstelling van deze opiniepeiling in de raadsvergadering van 6 februari 2018 vastgesteld.

De inwoners konden zich uitspreken over de bestuurlijke toekomst van de gemeente:

De uitslag hiervan is als volgt:

5.583 zijn toegelaten om te stemmen,

5.571 stembiljetten zijn geteld.

2.357 mensen (42,3%) stemden voor Grave als een zelfstandige gemeente.

1.855 mensen (33,3%) stemden voor Grave als onderdeel van één nieuwe gemeente, bestaande uit: Cuijk,Grave Mill & Sint Hubert (CGM-gemeenten)

1.274 mensen (22,9%) stemden voor Grave als onderdeel van één nieuwe gemeente, betsaande uit: Boxmeer, Cuijk, Grave Mill & Sint Hubert, St. Anthonis (de vijf gemeente in het Land van Cuijk)

85 mensen (1,5%) stemden blanco of ongeldig.

De uitslag van de opiniepeiling is opgenomen als bijlage 301.

Huidige stand van zaken

De vier overige gemeenten in het Land van Cuijk zijn gestart met het opstellen van een plan van aanpak kernendemocratie. Tijdens de raadsconferentie raden Land van Cuijk op 13 juni zijn de aanwezige raadsleden over de stand van zaken hiervan bijgepraat.

Namens onze raad zijn de raadsleden A. Bannink en H. Bongers benoemd in het Regieteam raden Land van Cuijk. Zij hebben ook het initiatief genomen om de fracties te consulteren over de rol en taken van het regieteam, dat op 29 augustus op de agenda van het Regieteam staat.

De gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis hebben eind juni een brief ontvangen van de provincie Noord-Brabant, waarin de provincie waardering uitspreekt voor het besluit van de gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis voor het starten van het proces van herindeling. Deze brief is terug te vinden bij de ingekomen stukken 2018-135.

De drie gemeenten zijn inmiddels gestart met het schrijven van een plan van aanpak voor een herindeling Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis met een mogelijkheid voor Grave en Mill en Sint Hubert om aan te sluiten.

Besluitvorming

Het is aan de fracties om de uitslag van de opiniepeiling te duiden.

De raad dient zich te buigen over:

Een besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave.

Een besluit om wel of niet aan te sluiten bij het initiatief van de vier gemeenten met betrekking tot de kernendemocratie.

Een besluit over een eventuele vervolgopdracht aan het college, afhankelijk van de twee bovenstaande besluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: