Leo de Vreede op Grave Politiek. Impressie vergadering agendacommissie en vechten voor zelfstandigheid.

Impressie Vergadering agendacommissie 21 augustus 2018

Inleiding
Vergaderingen van deze commissie zijn openbaar. Tot voor kort trokken die bijeenkomsten weinig belangstelling. Ik zat er vaak alleen. Nu zijn het vooral andere raads- en commissieleden die de bespreking volgen. Toch verdient die vergadering meer belangstelling. Er hoeft niets te worden besloten en de het gaat er veel informeler aan toe. Er komt daardoor toch vrij veel informatie vrij, vooral over achtergronden van zaken die aan de orde zijn. Het is daarom ook voor publiek een goede voorbereiding op de komende commissie- en raadsvergaderingen.
Hoera, een lichtpunt

Er was direct aan het begin, zij het een beetje tussen neus en lippen door, de afspraak om meer gebruik te maken van de mogelijkheid belanghebbenden deel te laten nemen aan de bespreking van hun agendapunt in de commissie. Die mogelijkheid is er lang maar bij de bespreking van de verkeersmaatregelen bij de nieuwe brede school Oost bleek hoe zinvol het is om betrokkenen tijdig mee te laten praten.

Het is daarom verstandig om je niet alleen aan te melden voor het spreekrecht in de commissie maar direct aan te geven dat je aan de bespreking wil meedoen.

Ook hoge werkdruk bij het gemeentebestuur

Normaliter duurt de vergadering van de agendacommissie korter dan een uur. Deze keer werd veel tijd besteed aan de problematiek van overvolle vergaderagenda’s en stukken die pas laat beschikbaar komen. Daar zou structureel een eind aan moeten komen. De reactie was dat moeilijk te voorspellen is hoe lang bespreking van een onderwerp gaat duren en dat de vakantie deze keer wel een belangrijke rol speelde.

De vakantie is nu voorbij en de problematiek van onvoorspelbare vergaderingen wordt in de werkgroep die zich al twee jaar met integriteit en vergaderstijl bezighoudt aangepakt. En dat was het dan.

Misschien dat in het besloten overleg van de fractievoorzitters later op de avond nog spijkers met koppen zijn geslagen. Ik heb in ieder geval al een paar opmerkingen.

Is er toch wel iets aan te doen?

Juli en Augustus zijn de maanden waarin de meeste mensen hun vakantie houden. Het is dan lastig bijeenkomsten te organiseren waarbij veel mensen aanwezig moeten zijn. Vakantie komt niet onverwacht, het is geen calamiteit en de wereld staat niet stil. Dat er dan geen commissie- en raadsvergaderingen zijn is prima, maar zonder die vergaderhectiek is de vakantieperiode uitermate geschikt om wat dieper op onderwerpen in te gaan. Het gekke is ook dat voor de eerste vergadering na het reces eigenlijk juist meer voorbereidingstijd beschikbaar is.

In een vergadering blijkt een onderwerp dikwijls moeilijker dan gehoopt en dus verwacht. Dat komt vooral omdat hindernissen in de voorbereidingstijd niet zijn ontdekt. En dat komt weer omdat dikwijls veel te laat en onzorgvuldig met communicatie met burgers wordt omgegaan. Zo werd in de agendacommissie al voorspeld dat behandeling van een bestemmingsplan in Gassel meer vergadertijd zal vragen dan menigeen zou verwachten. Een idee om daar iets aan te doen werd niet aangedragen.

Over communicatie werd niet gesproken

Die communicatie met burgers is al lang een probleem (en niet alleen in Grave). De al eerder genoemde werkgroep zou zich ook daarmee bezighouden. Het lijkt wel of het onderwerp daar weer uit beeld is. Daar hebben we nu kennelijk het begrip kernendemocratie voor in de plaats gekregen. Het is een portefeuille in het college. De gemeenten die hebben besloten te gaan werken aan één gemeente in het Land van Cuijk willen daar mee aan de slag. Of, en zo ja hoe, burgers, ondernemers en organisaties daarbij worden betrokken is nog niet bekend. De vraag is nu of Grave toch mee gaat doen.

Bestuursakkoord en herindeling

En dan was natuurlijk iedereen nieuwsgierig naar het bestuursakkoord en hoe de raad Grave verder gaat nadat die raad net als de raad in Mill een voorstel tot gemeentelijke herindeling heeft afgewezen. Dat besluit ligt er maar er is wel een zogenaamde opiniepeiling waar de gemeenteraad een conclusie uit moet trekken. Je zou verwachten dat dit belangrijke onderwerpen zijn in het bestuursakkoord. Dat iedereen nieuwsgierig is, is leuk maar er moet ook iemand zijn die er iets aan doet.

Dat het bestuursakkoord er nog niet is komt omdat het kennelijk perfect moet zijn. Dat is prima, maar het moet er ook op tijd zijn, al was het alleen maar om een beetje vertrouwen te krijgen in de bestuurskracht van de coalitie. Iedereen die werkelijk is geïnteresseerd in het lokale bestuur vraagt zich waarschijnlijk af hoe LPG en CDA, die volgens hun verkiezingsprogramma’s lijnrecht tegenover elkaar staan, samen aan de toekomstige bestuurlijke organisatie gaan werken. Nu het college de eerste vakantie achter de rug heeft zouden ze dat toch wel moeten weten. Ook om als compromis genoegen te nemen met bestuurlijk samengaan van Cuijk Grave en Mill is net zo iets als bereid zijn een beetje zwanger te worden (vergeef me deze vergelijking). Binnenkort komt er een gesprek met de directeur van werkorganisatie van CGM.

Ter illustratie

De gemeente Grave is aangesloten bij het landelijke informatiesysteem voor gemeenten. Daar worden alle agenda’s en vergaderstukken in gepubliceerd. Ook burgers moeten daar terecht voor de openbare stukken. Iedere gemeente heeft er zijn eigen digitale archiefkast. Cuijk Grave en Mill doen samen met de kast van de gemeente Cuijkgravemill. Ook in CGM-stukken blijkt dat eenzelfde verhaal op drie soorten papier wordt afgedrukt. Natuurlijk gaat daarbij wel eens wat mis. Zo zag ik dat nadere informatie voor de gemeente Grave op de site van de gemeente Cuijk is te vinden en dat men in Mill daarvoor het telefoonnummer van Grave moet intoetsen. Niet dat het veel uitmaakt. Het gemeentehuis van de al bestaande gemeente Cuijkgravemill  heeft drie deuren die in dezelfde hal uitkomen. Overdreven? Ja, maar niet zoveel.

Wie doet nu wat?

Het college doet niets. Dat is dus duidelijk. Een werkgroep van de fractievoorzitters van de coalitiepartijen waarbij zich direct een fractievoorzitter uit de oppositie zich aansloot zal nu, met behulp van een memo van de griffier, een stuk voorbereiden dat na de vergadering van de commissie Inwoners en Bestuur op 3 september door de voltallige raad in het openbaar zal worden besproken zodat er op 18 september een besluit zonder loshangende rafels kan worden genomen. Over die memo zijn wel een paar opmerkingen te maken, maar dat laat ik nog maar even aan opstellers van het raadsvoorstel over.

De coalitie zal daarvoor de paragraaf over de bestuurlijke organisatie (volgens mij het hoofdonderwerp) beschikbaar stellen. Nu neem ik aan dat de diverse fracties het concept van de werkgroep wel vooraf intern zullen willen bespreken en heel misschien zelfs ook met hun achterban. Een terugkoppeling naar de werkgroep voor de vergadering zou nog wel eens zinvol kunnen zijn. Dan kom je er al gauw toe dat het concept dinsdag 28 augustus beschikbaar moet zijn; dat de fracties uiterlijk vrijdag 31 augustus hun reactie kenbaar maken zodat de werkgroep tijdens de Graafse kermis er voor kan zorgen dat het definitieve concept maandag 3 september voor de raadsleden beschikbaar is. Volgens dit tijdschema heeft de werkgroep dus nog 4 dagen!

Uiteindelijk…..de agenda’s voor de commissies

De agenda voor de commissies en de raad werden vastgesteld en zijn na wat klikken op de gemeentelijke website te raadplegen. In de Graafsche Courant is op de gemeentelijke infopagina een wegwijzer te vinden. De standaardplanning van agendacommissie en commissie ruimte is helaas zo dat een tijdige en korte publicatie van de agenda niet mogelijk is. Daarom in de hoop dat iemand het leest hier een opsomming van agendapunten:

  1. Opening en voorstelronde
  2. Vaststellen agenda en mededelingen
  3. Vragen
  4. Vaststellen afsprakenlijst 5 juni 2018
  5. Spreekrecht publiek
  6. Overleg met coöperatie Mooiland en huurdersbelangenvertegenwoordiging over prestatieafspraken 2019 Mooiland
  7. Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk 2018
  8. Definitief voorstel maatregelen verkeersveiligheid Brede School – realiseren fietsverbinding over de Raam en langs Jan Luijkenstraat
  9. Bestemmingsplan Bosschebaan 22a Velp

10.Bestemmingsplan Torenstraat 22 Gassel

11.Toepassing coördinatieregeling Meisevoort ongenummerd Gassel (Ruimte voor Ruimte)

12.Sluiting

Bent u bij één van deze punten betrokken en heeft u nog wat op te merken. Vraag dan om in de commissievergadering te mogen meepraten.

In de oorspronkelijke agenda was ook nog de herziening van parkeernota voor de binnenstad en een krediet voor de aanleg van een parkeerterrein op het voormalige Visioterrein voorzien. Ofschoon er over die herziening al zo’n drie jaar wordt nagedacht en gepraat waren de stukken nog niet beschikbaar. Als niemand zich echt druk maakt over deze zaken is verlichting van de werkdruk bij het gemeentebestuur door nog wat uitstel een goede aanpak. Een probleem is pas een probleem als je er een probleem van maakt.

De agenda voor de commissie inwoners en bestuur kent alleen maar de eerste 5 punten van de commissie ruimte, maar natuurlijk van toepassing op inwoners en bestuur. Voldoende tijd dus voor de hele raad.

Slotwoord

Ik heb het al meer geschreven. De raadsvergadering van 18 september wordt boeiend en waarschijnlijk is de bespreking op 3 september heel spannend. Ik verheug me eer al op. Kom ook mee genieten!

Grave 23 augustus 2018

Leo de Vreede

Wil Grave vechten voor zijn zelfstandigheid?

Vandaag 8 augustus dienen de fracties in de Graafse gemeenteraad kenbaar te maken hoe zij denken over de voortgang van het overleg in het Land van Cuijk over de bestuurlijke organisatie in deze regio. Dat is mijn interpretatie van het volgende citaat uit het griffiebericht van 24 juli: “…hebben de fracties ook de gelegenheid om schriftelijk hun inbreng te geven op de rol van het Regieteam Land van Cuijk. Dit kan tot en met 8 augustus bij de griffier.” Volgens mij heeft het pas zin te praten over een rolverdeling als op zijn minst globaal bekend is waar het toneelstuk over gaat. En dat is nadat de gemeenteraden in september 2017 zich hebben uitgesproken wat onduidelijk geworden.

Als Grave inderdaad bereid is te vechten voor het behoud van de zelfstandigheidmoet dat niet gebeuren met verouderd materiaal. Nu geloof ik zelf ook wel dat deze foto meer betrekking heeft op het krijgshaftig verleden van Grave dan op de bestuurlijke toekomst. Wat wel overeind blijft is dat je ook bij de bestuurlijke toekomst geen verouderd materiaal moet gebruiken en dus oog moet hebben voor de bestuurlijke realiteit.

De gemeenteraad van Grave heeft net als in Mill het voorstel om te komen tot één gemeente Land van Cuijk afgewezen. De raad van Grave zal op grond daarvan zich moeten inzetten voor het behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad nog besloten dat de bevolking van Grave zich zou mogen uitspreken over die zelfstandigheid. Dat kon tegelijk met de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart jongstleden. Op een soort stembiljet kon degenen die daar toch waren om op een kandidaat-raadslid te stemmen één cirkeltje rood kleuren.

Hoe ziet u de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave?

o  Als zelfstandige gemeente.

Als onderdeel van één nieuwe gemeente, bestaande uit:

o  Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert (CGM-gemeenten)

o   Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert, St. Anthonis (de vijf gemeenten in het Land van Cuijk).

Dit werd een opiniepeiling genoemd, maar had meer weg van een referendum. Allereerst de vraagstelling. Je kunt die aanvullen met “…het liefst”  of met “……als u realistisch denkt”. Dat levert verschillende antwoorden op.

Dat een keuze gemaakt moet worden uit de aangeboden mogelijkheden past meer bij een referendum. Maar daarbij moet op een eenduidige vraag met “ja” of “nee” worden geantwoord. Bij een echte opiniepeiling zou het aangeven van een voorkeur met 1, 2 of 3 meer voor de hand hebben gelegen. Over opiniepeilingen en het verschil met verkiezingen en referenda valt veel meer te op te merken. Dat doe ik wel op graafsetribune.blogspot.com.

De actie heeft in ieder geval een cijfermatige uitslag opgeleverd. Dat was een zaak van gewoon tellen. Hoe je ook over dit onderwerp denkt; discussie over de volgende cijfers kan er niet zijn.

Van degenen die mochten meedoen heeft:

44% niet meegedaan en zag;

24% Grave als een zelfstandige gemeente;

19% Grave als onderdeel van de gemeente Cuijk, Grave en Mill en;

13% Grave als onderdeel van de gemeente Land van Cuijk.

Heel anders wordt het natuurlijk met de consequentie die uit deze uitslag wordt getrokken. Van tevoren is niet meegedeeld wat nu de bedoeling was van deze opiniepeiling. In de meeste verkiezingsprogramma’s werd al een standpunt ingenomen. De coalitie, en dus ook het college, bestaat uit 2 partijen met een duidelijk uitgesproken maar tegengestelde mening over de bestuurlijke toekomst. Nu kunnen tegenstellingen worden opgeheven, maar het bestuursakkoord waarin dat zou moeten zijn geregeld is er niet. Men wil dat alle partijen daar een inbreng in hebben. Het zal me dan ook niet verbazen dat bij de nu onvermijdelijke discussie over het bestuursakkoord het juist over de bestuurlijke organisatie gaat.

In de eerstvolgende raadsvergadering van 18 september zullen alle stukjes van deze puzzel (en van enkele andere puzzels) op hun plaats moeten vallen. Dat lijkt nog een heel eind weg, maar volgens de spelregels moeten de stukken dan dinsdag 14 september beschikbaar zijn, ook voor de geïnteresseerde burger.

Met al zijn beperkingen maakt deze opiniepeiling wel duidelijk dat er heel wat communicatie nodig zal zijn begrip, en liefst enthousiasme om mee te doen, te krijgen voor de bestuursvorm waartoe de gemeente Grave besluit. Het maakt daarbij niet uit welke vorm dat is.

Daarmee zijn we direct bij een ander heikel onderwerp: communicatie tussen bestuur en burgers. Er gaat veel goed vooral als er geen bestuur aan te pas hoeft te komen, dus bij uitvoering. Maar juist in allerlei besluitvormingsprocessen gaat het mis. Achtereenvolgende gemeenteraden van Grave hebben dit ook geconstateerd en willen er wat aan doen. Aan de voorkant is daarbij het beginsel. Inmiddels heeft de ervaring mij geleerd dat de inbreng van de burger feitelijk alleen op prijs wordt gesteld als de raad er nadrukkelijk om heeft gevraagd. En die vraag komt dikwijls pas als er inmiddels al herrie is ontstaan.

Op stukken voor de raadsleden staat dikwijls actieve informatie. Ik heb de betekenis daarvan nagezocht en het blijkt dat het om informatie gaat die niet is verplicht maar dient om de raadsleden beter hun werk te laten doen. Van actieve informatie aan de burgers is nauwelijks sprake en zeker niet in de beginfase van een proces. De burger moet zelf maar zien hoe hij aan zijn informatie komt.

Nu lukt dat mij toch wel. Zo weet ik dat mijn ingezonden brief aan de gemeenteraad over de onvermijdelijkheid van één gemeente Land van Cuijk voor kennisgeving is aangenomen en dat er dus niet inhoudelijk op wordt ingegaan en dat was natuurlijk juist wel mijn bedoeling. Het was wel netjes geweest mij dit antwoord ook kenbaar te maken. De verscholen boodschap dat ik er dus verstandig aan de doe de gemeenteraad van Grave niet meer lastig te vallen is ook overgekomen en dat zal ik dan ook niet meer (ongevraagd) doen.

Dat wil niet zeggen dat ik mij voortaan afzijdig houdt. Ik vind het bemoeien met politieke zaken veel te leuk en daar ga ik dus mee door. Over de vorm denk ik nog na.

Leo de Vreede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: