Initiatiefvoorstel LPG en CDA: geen steun voor vorming/herindeling een gemeente Land van Cuijk.

Welke woorden vinden we dadelijk terug in het Bestuursakkoord/Coalitieakkoord?

Initiatiefvoorstel bestuurlijke toekomst gemeente Grave.

Hieronder leest u de tekst die opgenomen is in het bestuursakkoord.

De gehouden opiniepeiling op 21 maart 2018 geeft de volgende uitkomsten weer:

zelfstandig: 42,3 %

één gemeente CGM: 33,3 %

één gemeente LvC: 22,9 %

Dit betekent dat de minderheid van de inwoners van de gemeente Grave heeft gekozen voor één gemeente Land van Cuijk, waardoor één gemeente Land van Cuijk geen optie is.

De LPG en het CDA zullen in de huidige periode (2018-2022) geen voorstellen steunen die betrekking hebben op de vorming/herindeling één Land van Cuijk.

De uitslag van de gehouden opiniepeiling geeft aan dat wij in de raadsperiode 2018-2022 nader moeten onderzoeken welke optie (zelfstandig of CGM) het beste is voor de inwoners van de gemeente Grave, middels een objectief onderzoek/analyse.

Hiervoor is het tevens belangrijk in de raadsperiode 2018 – 2022 de inwoners van Grave goed te informeren over de effecten/consequenties van zelfstandig blijven of een evt. herindeling CGM.

Uiterlijke datum raadpleging zijn de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Deze manier van werken doet recht aan de uitslag van de verkiezingen d.d. 21 maart 2018 en de uitslag over de opiniepeiling van de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave.

Voorstel besluit
1. Deze raadsperiode (2018-2022) een besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave, waarbij twee opties nader worden uitgewerkt: zelfstandig blijven of herindeling met de CGM-gemeenten.

2. Het college in dit kader de volgende opdrachten te verstrekken:
Rapporteren aan de raad wat de organisatorische en financiële consequenties (intern gericht) zijn van zelfstandig blijven of herindeling CGM voor eind 2018.

3. Rapporteren aan de raad wat de maatschappelijke en financiële consequenties (extern gericht) zijn voor onze inwoners van zelfstandig blijven of herindeling CGM voor de zomer van 2019.

Het opstellen van een communicatieplan voor de zomer van 2019 hoe we de inwoners hierover informeren en zullen raadplegen.

De raden van Cuijk en Mill & St Hubert te informeren over dit besluit en hen te verzoeken om een reactie.

Financiële consequenties.

Het college te verzoeken met een plan van aanpak te komen en een kredietaanvraag, deze zal onttrokken worden uit de algemene reserve.

Bijlagen

Stukken van de raadsvergadering op 20 september 2017 en stukken van de raadsvergadering van 6 februari over plan van aanpak toekomst Land van Cuijk en rollen en taken Regieteam.

Hoogachtend,
Namens de fracties LPG en CDA

A. Bannink A. van Megen fractievoorzitter LPG fractievoorzitter CDA

 

Eén gedachte over “Initiatiefvoorstel LPG en CDA: geen steun voor vorming/herindeling een gemeente Land van Cuijk.

 • 30 augustus 2018 om 10:19
  Permalink

  Grave blijft zelfstandig !??!

  Het voorstel van de fractievoorzitters van LPG en CDA over de bestuurlijke toekomst van Grave is verschenen. Dinsdag 4 september wordt er over gesproken en 18 september besloten.

  Kort samengevat luidt het voorstel: Grave werkt niet mee aan het tot stand komen van één gemeente Land van Cuijk en we zien wel waar dat schip strandt. Als het schip van zelfstandigheid inderdaad strandt is er nog het samengaan van Cuijk Grave en Mill als reddingsboot. Opvallend is dat het besluit aangeeft wat men in Grave niet wil. Het eigenaardige van een echt besluit is dat het aangeeft wat er juist wel moet gebeuren.

  Verrassend is het voorstel niet. Het bevestigt het besluit dat de raad in september 2017 heeft genomen door het voorstel om tot één gemeente Land van Cuijk af te wijzen. Het strookt ook met de machtsverhoudingen in de coalitie. Zeker het CDA heeft zijn kiezers nu iets uit te leggen.

  Een afweging van de voors en tegens van deze keuze en de consequenties daarvan is in het voorstel niet gegeven. Het college krijgt opdracht die nog te onderzoeken en daar zal het college blij mee zijn. En wat gebeurt er als deze onderzoeken uitwijzen dat het voorstel om tot één gemeente te komen toch van alle kwaaien de minste is? Of is het besluit dat men nu gaat nemen toch geen echt besluit? Voelen Cuijk en Mill er wel iets voor CGM ook bestuurlijk tot een eenheid te maken. Dat zou in ieder geval de taak voor de huidige werkorganisatie een stuk lichter maken.

  De indieners van het voorstel motiveren het voorstel met een verwijzing naar de uitkomst van de opiniepeiling,althans volgens de tekst uit het verder nog onbekende bestuursakkoord. Over de betekenis van die opiniepeiling is een hoop op te merken. Door weg te laten dat 44% van de stemgerechtigden geen mening heeft gegeven wordt een volkomen verkeerd beeld gegeven. De enige conclusie die ik uit die peiling durft te trekken is dat je er nog alle kanten mee uit kunt en dat het hard nodig is de bevolking actiever bij bestuurlijke processen te betrekken en wel voordat een besluit wordt genomen.

  Dat ik van mening ben dat het onvermijdelijk is dat het Land van Cuijk één gemeente wordt is bij de gemeenteraden bekend. Mijn argumenten daarvoor zijn niet weerlegd, maar voor kennisgeving aangenomen en spelen dus geen rol meer.

  In het voorstel is niets te vinden over het vervolg van het overleg binnen het Land van Cuijk en dat zou wel moeten.

  In de agendacommissie gaf de vertegenwoordiger van VPGrave te kennen dat hij graag wilde meedoen aan de opstelling van het voorstel. Kennelijk was daar geen tijd voor.

  In commissievergaderingen moet worden aangegeven of men in de raadsvergadering nog over een voorstel wil praten. Gezien de machtsverhoudingen zal dat in dit geval niets uithalen. De agenda voor de raadsvergadering is al vol genoeg. Maak er maar een A-stuk van en dan zien we wel waar dit schip strandt.

  Boeiend blijft het wel

  Leo de Vreede

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: