Kadernota: standpunten bestuurlijke toekomst, CGM, GR’s en opiniepeiling.

Toelichting webmaster/voorzitter Keerpunt 2010: Omdat de media nog geen nieuws over de behandeling van de Kadernota en Algemene Beschouwingen hebben geplaatst hier enkele opmerkelijke zaken. De hoofdzaken: Financiën, collegevorming, coalitieakkoord, bestuurlijke toekomst enz. 

Na het lezen van alle Algemene Beschouwingen heb ik alle bijdragen van de zes Graafse partijen inhoudelijk bekeken op de volgende onderwerpen:

  • CGM,
  • herindeling,
  • zelfstandigheid,
  • een Gemeente Land van Cuijk,
  • opiniepeiling
  • regio
  • Gemeenschappelijke Regelingen (GR)

VPGrave

Wederom is een jaar verstreken en staan we voor een nieuwe fase in de discussie over zelfstandigheid of op gecontroleerde wijze aansluiten bij de overheersende stroming in het Land van Cuijk ten einde per 2023 op te gaan in een gemeente Land van Cuijk. Het is duidelijk waar wij in die discussie staan. Meer nog dan voor de verkiezingen en gelet op het resultaat van de peiling onder onze inwoners voelen wij ons gesterkt in ons standpunt.

Het is onontkoombaar dat Grave op termijn haar zelfstandigheid op geeft en de in deze Raad vertegenwoordigde partijen die een tegenovergestelde mening verkondigen hebben heel wat uit te leggen als we als gemeente gedwongen worden onze zelfstandigheid op te geven.

D’66

Rol en positie in de regio.

In de Kadernota staat dat er inzicht nodig is in de rol en positie van Grave in de regio. Dat is geen overbodige luxe. Zeker niet nu drie gemeenten: Boxmeer, Cuijk en St Antonis hebben laten weten herindeling serieus met elkaar te willen verkennen. Blijft Grave straks achter met een uitgekleed GM (Grave-Mill), wat eerder CGM was?
Is er al in beeld wat dat betekent voor Grave? – weinig goeds kan ik u vertellen. Wat doen we op dit punt met de uitslag van de opiniepeiling herindeling? Het merendeel van de inwoners kiest vóór een vorm van herindelen.

Sterker nog, als de opiniepeiling een vriendschappelijk potje voetbal zou zijn geweest van de “dorpen” tegen de “stad” had u de einduitslag 3-1 op de borden gezien: de inwoners van de dorpen hebben overduidelijk gekozen vóór een samenwerkingsverband.

Zowel in Escharen als Velp en Gassel hebben de inwoners met respectievelijk 66 – 68 en 70 % vóór gestemd. D66 hoopt dat de coalitie niet alleen de stad Grave in het vizier heeft, maar zeker ook in dit onderwerp een verbindende brug legt en de mening van de dorpsbewoners serieus neemt in de toekomstvisie.

Lijst Hennie Bongers

Over CGM.

Voorzitter: wij hebben dit bij herhaling aangegeven, wij zijn nu als drie gemeenteraden machteloos tegen deze ambtelijke constructie die altijd gelijk heeft. Wij hebben geen effectieve inspraak en zeggenschap in dit geheel.

Voorzitter: de raad stelt kaders en controleert. Vanuit de controlerende rol moeten wij
vaststellen dat het gewoon niet te controleren is. Vanuit de kaderstellende rol zouden wij de rekenkamer willen verzoeken om een evaluatie te plannen naar het functioneren en de constructie van de CGM organisatie waarbij teruggekeken wordt naar de doelstelling bij het begin en wat hiervan terecht komt / is gekomen.

En dan nog dit:

Krachtiger besturen, duurzaam verbinden. Dat kan nog een mooi gezamenlijk motto zijn voor de komende vier jaar. Want hoezeer wij ook verschillen in sommige opvattingen. Wij zullen samen een sterk team moeten vormen.

Voorzitter, laten we er samen met elkaar vier jaar van maken met krachtig bestuur, waarbij we duurzaam de verbinding zoeken en vinden; met elkaar, met de dorpen en de wijken, met het milieu en de regio. Zodat we straks allemaal tevreden terugkijken en kunnen zeggen: dat hebben we samen toch maar mooi voor elkaar gekregen.

VVD

In de algemene beschouwingen van deze partij las ik alleen deze passage over het Land van Cuijk.

Liever zien we dat gecontroleerd en met beide handen aan het stuur in teamverband de finish gaan halen met als doel een gezonde leefomgeving en een klimaatbestendig Land van Cuijk voor mens en dier.

We kijken als VVD uit naar het project Klimaatbestendig Land van Cuijk 3 waarin al wordt aangegeven dat de ambities hoog zijn.

Overigens zien we dat we als deelnemer steeds minder grip hebben op de Gemeenschappelijke Regelingen. Als gemeente zijn we afhankelijk geworden van de uitvoering van deze GR door derden. Met als gevolg minder grip en zicht op de financiële inkomsten en uitgaven. Een voorbeeld hiervan zijn de Jeugdzorg en de ODBN.

Het is dan naar ons idee lastig voor het college en gemeenteraad om een realistische begroting op te stellen op dit programma.

Voorstel van de VVD: na aanleiding van een evaluatie van het programma JOGG, voor het vaststellen van de begroting, besluiten of we hiermee verder gaan.

CDA

Over CGM

De werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill (CGM) loopt op haar tandvlees en dat heeft uiteindelijk consequenties voor het werk dat ze moet doen, voor de wetten en raadsbesluiten die zij moet uitvoeren.
Wij kunnen niet méér verwachten dan waarvoor we betalen.
Wij beseffen echter dat er veel ambtenaren zijn die meer geven dan goed voor hen is.
Het ziekteverzuimpercentage maakt dat duidelijk. Het CDA ziet de grote en trouwe inzet van het apparaat en vindt het belangrijk niet alleen waardering daarvoor uit te spreken, maar ook de verantwoordelijkheid te nemen die bij ‘goed werkgeverschap’ hoort. Gelet op de ambities die de raad heeft en de bestuurskracht die we willen uitstralen,is het eerder logisch te ​investeren​ in de organisatie dan erop te bezuinigen.

Ook wij willen dat Grave haar steentje bijdraagt aan de klimaatdoelen van Parijs. Wij kunnen niets bereiken zonder onze inwoners, bedrijven en woningcorporaties,
maar evenmin zonder de regio: Cuijk, Mill & Sint Hubert, Sint Anthonis en – jawel! – Boxmeer.

Keerpunt 2010

Onze Algemene Beschouwingen kunt u verderop helemaal lezen. Enkele uitgelichte zaken:

De gemeente is inmiddels zo georganiseerd dat een groot aantal taken in gemeenschappelijke regelingen zijn ondergebracht, die feitelijk zijn onttrokken aan iedere democratische controle.

Iedere gemeente vergt een afgevaardigde af naar deze gemeenschappelijke regelingen vanuit het College. Deze vertegenwoordiger vraagt vooraf geen instemming met voorgenomen beleid en legt achteraf evenmin verantwoording af.

De gemeenteraad stemt nagenoeg kritiekloos ieder jaar in met hun jaarrekeningen en met hun begrotingen, die de gemeente weer klakkeloos opneemt als uitgangspunt in de Kadernota en cijfermatig ook in de gemeentelijke Jaarbegroting.

Bestuurders in deze gemeenschappelijke regelingen willen elkaars vriendjes of vriendinnetjes blijven en gaan vervolgens weer naar huis.

Twee gemeenschappelijke regelingen, waar de gemeente Grave nauw mee samenwerkt, zijn exemplarisch voor dit beleid.

Deze instellingen zijn: CGM en de Veiligheidsregio. Altijd maar tekorten, slechte resultaten en de roep om meer geld.

Keerpunt 2010 steunt dit beleid niet.

Wat Keerpunt 2010 eveneens een ernstige tekortkoming vindt, is dat het ontwerp Collegeprogramma 2018-2022 nog niet bekend is.

Wij stellen een Kadernota vast maar wij weten nog niet wat het toekomstige gemeentelijke beleid is van het nieuwe College.

Een voorbeeld: Alle partijen bepleiten tijdens de Verkiezingscampagne het instellen van een Kernendemocratie. Invoeren van dit beginsel kost geld. Nergens heb ik gelezen in de Kadernota, dat dit beginsel ten grondslag ligt aan deze Kadernota 2019-2022.

Voorstel tot invoering van een Verordening op een Bindend Referendum: we kunnen dan de bevolking vragen hoe zij de bestuurlijke toekomst van Grave ziet.

Keerpunt 2010 is vanaf haar oprichting een voorstander geweest van een bindend referendum. Tot op heden is dit middel niet ingevoerd in Grave. Maar er is hoop.

De Staatscommissie Parlementair Stelsel stelde in juni 2018 voor om bij belangrijke beslissingen een zogenaamd correctief referendum in te voeren.

Laten wij als gemeenteraad daarvoor een verordening vaststellen en dit als beleid opnemen in het komende raadprogramma. We kunnen de bevolking bijvoorbeeld vragen hoe zij de toekomst van bestuurlijk Grave ziet. De opiniepeiling gaf nog geen duidelijkheid genoeg. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: