Inbreng raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010 tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2018

Ben Litjens; onze fractievoorzitter maakte veel werk van zijn inbreng.

Agendapunt 2: Vaststellen agenda

Keerpunt 2010 heeft 2 moties voorbereid met betrekking tot agendapunt 14 over de verkeersveiligheid Brede School Oost.

Ik verzoek u deze moties toe te voegen aan het betreffende agendapunt.

Agendapunt 4: Vragen

Vraag 1: betreft vernieling Hogeweg te Gassel.

Deze weg is door een schuifmachine ondeskundig bewerkt. Het wegdek is helemaal stuk.

Vraag: Is uw college daarvan op de hoogte en zo ja, hoe gaat u dit probleem oplossen?

Vraag 2: betreft zeer onjuiste informatie over het geschil met Thos.

In de raadsvergadering van 15 mei 2018 heb ik gevraagd om de problemen met de tennisvereniging Thos op te lossen, die al gedurende 2016 bestaan.

Wethouder Van Dieperbeek heeft staande de vergadering geantwoord, dat de problemen inmiddels waren opgelost.

Ik heb echter vernomen dat op 15 mei 2018 de gemeente en Thos op dat zelfde moment voor een rechtscollege stonden met hun pleidooien.

Ik moet aannemen, dat meerdere collegeleden wisten dat het antwoord van wethouder  Van Dieperbeek volkomen onjuist was.

Ik vind het een ernstige zaak als de gemeenteraad op deze wijze wordt geïnformeerd.

Mijn vraag is welke leden van het College wisten dat de wethouder onjuiste informatie gaf en waarom is wethouder Van Dieperbeek toen niet direct gecorrigeerd.

Agendapunt 7: Begroting Ambulance 2019

Akkoord met dit voorstel

Agendapunt 8: Brabants Historisch Informatie Centrum

Stemverklaring:

Ik ben voor het voorstel maar ik zou graag zien dat het e-depot in Grave wordt ondergebracht. Als de digitale versie van stukken gereed is zou ik de de Graafsche archieven weer ondergebracht willen zien in het Graafsche depot.

Agendapunt 9: Begroting Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Akkoord met dit voorstel.

Agendapunt 10: begroting regionaal veiligheidshuis Maas en Leigraaf.

Akkoord met dit voorstel

Agendapunt 11: begroting Werkvoorzieningsschap Noord-Oost Brabant.

Stemverklaring:

Ik ben akkoord met dit voorstel en feliciteer directie en bestuur met het beleid over de voorbije jaren.

Agendapunt 12: begroting Bureau Leerplicht Brabant Noordoost

Akkoord met dit voorstel

Agendapunt 13: Benoeming commissielid VVD.

Akkoord met dit voorstel

Agendapunt 14: Verkeersveiligheid Brede School Oost / fietspad Jan Luijkenstraat en brug over de raam

Keerpunt 2010 probeert al 2 jaren een open discussie over dit onderwerp te houden.

In de ogen van Keerpunt 2010 is deze kwestie vanuit een zogenaamde tunnelvisie steeds benaderd.

Het begon al met de besluitvorming rondom de locatie van deze school.

Vragen rondom de bereikbaarheid en veiligheid werden bij toen genomen beslissing weggewuifd.

Het beloofde overschot op de grondexploitatie van 1 miljoen euro is inmiddels veranderd in een tekort van 1 miljoen.

Keerpunt 2010  bepleit een deemoedige houding van de gehele gemeenteraad in dit dossier jegens de kinderen, de ouders en de woonomgeving.

Keerpunt 2010 wil geen energie meer stoppen in de volslagen vastgelopen discussie.

Keerpunt 2010 heeft wel 2 moties voorbereid die een bijdrage leveren aan concrete oplossingen:

motie 1 betreft de aanleg van een flexibel verplaatsbare brug met onderduikering.

De kosten daarvan ongeveer 10% van de door het College voorgestelde vaste brug met vrije overspanning.

Het voordeel is dat deze brug in de toekomst gemakkelijk verplaatsbaar is.

Motie2 betreft de inschakeling van Veilig Verkeer Nederland.

Veilig Verkeer wil een en ander concreet bekijken en tevens in gesprek gaan met belanghebbenden voor een bedrag van € 1700,-.  Dit bedrag en de werkomschrijving heb ik gisteren gemaild ontvangen en doorgestuurd naar de raadgriffier om dit stuk te verspreiden.

Keerpunt 2010 wil geen mogelijkheid onbenut laten om uiteindelijk een verantwoorde oplossing te bereiken.

Ik vraag uw steun voor beide moties.

Agendapunt 15: Jaarrekening 2017

Ik constateer dat voor een aantal projecten in 2017 de dekking daarvan gezocht in de beschikking over de Algemene Reserve.

Nu bepaalde projecten niet uitgevoerd worden wordt het overschot niet teruggestort in de Algemene Reserve.

Neen, er wordt een nieuw bestemmingsreserve gevormd, die bestemmingsreserve kapitaallasten genoemd wordt. Dit is echter geen reserve maar een gewone schuldenpost.

Keerpunt gaat een dergelijk beleid niet steunen.

Ik stem tegen dit voorstel.

Tenslotte wil ik weten wanneer ik een gesprek met onze accountant kan hebben?

Ik ben nog steeds in afwachting.

Agendapunt 16: 1e bestuursrapportage 2018

Ik hoop dat onze nieuwe wethouder Financiën weer gaat werken met een beleid dat past binnen de begroting.

Op dit moment hebben wij voor 2018 al een nadelig saldo van € 1.204.000,-.

Gezien het gemak waarmede uitgaven worden gedaan en waarmede over de reserves wordt beschikt kan ik u mede delen dat Keerpunt 2010 tegen de vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2018 is.

Agendapunt 17:  Bestemmingsplan Grippensteinschestraat ongenummerd Velp.

Ik ben akkoord met dit plan.

De provincie heeft aangegeven dat hier sprake is geweest van een fout op fout situatie.

De voorbereiding van dit plan loopt al 12 jaar.

In de Cie Ruimte van 5 juni 2018 heb ik gevraagd om een overzicht wie welke kosten heeft betaald of gaat betalen?

Momenteel heb ik dit overzicht niet ontvangen.

Wanneer gaat de gemeente Grave inzien, dat dit alles zo niet kan. Wat is het leermoment?

Agendapunt 18: Definitief besluit onttrekken aan de openbaarheid parkeerplaats Prinsenstal.

Het Centrummanagement heeft in een schriftelijke notitie aangegeven dat dit besluit kan leiden tot een vermindering van meer dan 50 parkeerplaatsen.

In de visie van West 8 wordt een parkeerplaats in de naaste omgeving gepland op een zichtlocatie. Een inspreker heeft op deze ongewenste situatie gewezen en ik vind dat deze persoon gelijk heeft.

Onlangs is er een besloten bijeenkomst geweest om over dit voorstel te praten.

Zoals u weet is Keerpunt 2010 tegen besloten bijeenkomsten behoudens wanneer het over personen gaat of wanneer er grote financiële belangen op het spel staan zoals grondspeculaties.

Dit alles is hier niet aan de orde.

Ik vraag uw voorzitter dringend uiteen te zetten wat er zo vertrouwelijk aan deze kwestie is.

Verder heb ik in de Cie Ruimte gevraagd om een bijeenkomst met het Centrummanagement. Ook Graveon zou ik hierover graag horen.

De nieuwe gemeenteraad zou met burgers en instellingen in gesprek gaan.

Waarom wordt deze instelling niet uitgenodigd in de Cie Ruimte?

Kan ik aan de hand van dit voorstel en aan de hand van andere voorstellen concluderen dat alles bij het oude blijft, waarbij inwoners, instellingen en bedrijven er niet toe doen? Is hier niet aan de orde het begrip: Kernendemocratie?

Ik ben tegen dit voorstel mede omdat mij informatie wordt onthouden.

Agendapunt 19: Begroting Afvalinzameling Land van Cuijk (BCA).

Hebt u een idee wat de meerkosten zijn als het plastic etc niet één keer per twee weken maar één keer per week wordt opgehaald. Daaraan is dringend behoefte.

Wilt uw College dit alsnog bespreekbaar maken bij de BCA?

Een tweede vraag betreft de treksluiting. Kleinere zakken kennen een treksluiting. Kan er ook gezorgd worden dat grotere zakken ook een treksluiting hebben?

Voor

Agendapunt 20: Begroting GGD Hart van Brabant.

Al meerdere jaren vraag ik om een beleid, waarbij de GGD nauw samenwerkt met de plaatselijke huisartsen.

Grave betaalt jaarlijks ongeveer € 400.000,- aan de GGD.

Een notitie, die mede is ondertekend namens onze huisartsen, waarin staat dat de taken goed om elkaar zijn afgestemd en waarbij ook alle aandacht is voor kostenbewuste taakuitoefening ontbreekt.

Kan de portefeuillehouder voor GGD taken mij toezeggen, dat het komende jaar er zo’n notitie aanwezig is?

Voor € 400.000,- heb je zeker 2 full time artsen met ondersteuning van medisch geschoold personeel, die iedere dag in de gemeente Grave 8 uren werken.

Ik ben er van overtuigd, dat hier potentieel rendement te halen valt.

Ik stem tegen deze begroting.

Agendapunt 21: Begroting Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Onze partij is van mening dat het grootste risico voor de veiligheid van onze inwoners is het feit, dat wij afhankelijk zijn van en partner zijn in deze Veiligheidsregio.

Deze instelling heeft op geen enkele wijze waargemaakt, waartoe een dergelijke instelling in het leven is geroepen.

Grave betaalt € 823.000,- aan de Veiligheidsregio.

Voor dit bedrag kan Grave een optimale eigen brandweerkorps in stand houden inclusief een ladderwagen.

Nu krijgen wij klaagzangen, dat er allerlei nieuwe ontwikkelingen nodig zijn maar als een schip door de Graafse stuw vaart is er geen adequaat functionerende veiligheidsorganisatie.

Alles wijst er op dat Grave nog dikwijls de portefeuille moet trekken.

Wat mij betreft gaan wij terug naar een zelfstandige brandweer in Grave, die via de leiding afstemming heeft op strategisch niveau met een centraal coördinatie- en meldpunt.

Verder bepleit ik opnieuw dat Grave beschikt over een ladderwagen.

Degenen, die ingestemd hebben met de verkoop van onze ladderwagen, dragen een grote verantwoordelijk hiervoor.

Kenmerkend is dat op bladzijde 3 van het huidige voorstel reeds gesproken wordt over de instemming van de gemeenteraad van Grave in zijn vergadering van 13 maart 2019.

Bij mij is geen enkel vertrouwen in de taakrealisatie van de Veiligheidsregio.

Tegen

Agendapunt 22: begroting werkorganisatie CGM.

Er zijn te veel zieke ambtenaren in Cuijk, Grave en Mill las ik onlangs in Maasland.

Daardoor valt er voor € 700.000,- weg aan productieve uren.

Verder zegt het bestuur van CGM dat de gemeenteraden niet gezorgd hebben voor het beschikbaar stellen van € 800.000,- aan verbetering van de kwaliteit van het apparaat.

Nergens lees ik wat “onder kwaliteit” wordt verstaan. Is dat werken met een open mind naar de maatschappij? Is dat nog meer bureaucratie produceren?

Ik zou graag willen weten wat het bestuur van CGM verstaat onder meer kwaliteit.

Kunt u dat toezeggen?

In het bedrijfsleven moet je blijven zorgen dat je beschikt over de benodigde vaardigheden en kennis. Dat betekent ook eigen initiatief van mensen.

Hebt u een idee wat ambtenaren uit zichzelf doen om hun vaardigheden en hun kwaliteit te verbeteren? Wie van hen werkt in het weekend bij een middenstander om te beleven wat deze mensen moeten doen voor hun bestaanszekerheid?

Ik denk niemand. CGM zal wel nimmer op een verzoek daartoe hebben moeten beslissen.

Is duidelijk wie een groeipotentie heeft om tot een kwalitatief betere ambtenaar uit te groeien? Mijn beeld is dat er behoefte is aan betere communicatie onderling en in samenhang met de maatschappij.

Niet alleen de interne beleving van de organisatie CGM behoeft de nodige aandacht maar ook de beheersbaarheid van de uitgaven.

Met een salarisstijging van 7% conform het overleg tussen het Rijk en de vakbonden verwacht ik niet dat Grave uitkomt met het begrote bedrag van

7.377.000. Ja het staat er echt ruim € 7 miljoen aan personele uitgaven.

Gezien de afgesproken loonsverhogingen van 7% komt er nog ruim € 500.000,- daarboven op.

Is met deze lastenstijging in de begroting van 2019 opgenomen? Naar mijn mening niet. Hoe gaan wij dit oplossen?

Wat de dienstverlening van CGM jegens onze inwoners aangaat heb ik momenteel een wisselend beeld.

Ik krijg mensen op mijn antenne, die tevreden zijn met de dienstverlening maar ook mensen, die zeer ontevreden zijn.

Wat mij het meest tegen de borst stuit is, dat het unanieme beeld is dat ons ambtelijk apparaat niet te vertrouwen is. Je spreekt iets af en morgen is het weer anders.

Verder hoop ik dat de nieuwe portefeuillehouder zich echt gaan bezighouden met de kwaliteit van dienstverlening.

Al met al blijft CGM problematisch. Akkoord gaan in deze omstandigheden met de voorgestelde begroting spreekt Keerpunt 2010 niet aan.

Tegen

Agendapunt 23: begroting Regio Noordoost Brabant.

In het Brabants Dagblad van 23 februari 2018 staat een uitgebreid artikel over het slecht functioneren van Agrifood Capital.

Het interne evaluatierapport is zelfs in dat artikel te downloaden.

Toen ik in de Cie vroeg naar de stand van zaken over de gesignaleerde ernstige problemen werd mij gevraagd waar ik dat had gelezen. Bij deze dus het antwoord.

In het huidige voorstel wordt over dit interne evaluatierapport niet gesproken.

Zo ontstaat wederom het beeld, dat je als raadslid niet juist wordt geïnformeerd.

Ik vraag onze vertegenwoordiger binnen Agrifood Capital duidelijkheid te verschaffen.

Tegen

Escharen, 3 juli 2018

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: