Inbreng raadslid Ben Litjens over de Kadernota 2019-2022 .

Geachte leden van de gemeenteraad, aanwezigen en luisteraars,

Volgens Keerpunt 2010 is het gehele financiële beleid van de gemeente

GEEN PRUIMTABAK WAARD.

Pruimtabak is een tabakssoort, waar je een tijdje op kauwt en daarna uitspuugt.

Zo beleef ik ook deze Kadernota 2019-2022 en alle eerdere financiële beleidsstukken.

Mooie voornemens, die uiteindelijk nooit gerealiseerd worden.

Je kauwt er op, het smaakt maar op den duur niet, daarna ontaardt het in een dikke teleurstelling.

Telkenjare zie je bij de behandeling van de opvolgende Begroting en Rekening dat er weinig is gerealiseerd en er altijd flinke tekorten zijn ontstaan.

Zo heb ik in de voorbije jaren bij de Coalitie geen bestuurscultuur waargenomen, die geïnteresseerd is in een gezond financieel beleid.

De gemeente is inmiddels zo georganiseerd dat een groot aantal taken in gemeenschappelijke regelingen zijn ondergebracht, die feitelijk zijn onttrokken aan iedere democratische controle.

Iedere gemeente vergt een afgevaardigde af naar deze gemeenschappelijke regelingen vanuit het College. Deze vertegenwoordiger vraagt vooraf geen instemming met voorgenomen beleid en legt achteraf evenmin verantwoording af.

De gemeenteraad stemt nagenoeg kritiekloos ieder jaar in met hun jaarrekeningen en met hun begrotingen, die de gemeente weer klakkeloos opneemt als uitgangspunt in de Kadernota en cijfermatig ook in de gemeentelijke Jaarbegroting.

Bestuurders in deze gemeenschappelijke regelingen willen elkaars vriendjes of vriendinnetjes blijven en gaan vervolgens weer naar huis.

Twee gemeenschappelijke regelingen, waar de gemeente Grave nauw mee samenwerkt, zijn exemplarisch voor dit beleid.

Deze instellingen zijn: CGM en de Veiligheidsregio. Altijd maar tekorten, slechte resultaten en de roep om meer geld.

Keerpunt 2010 steunt dit beleid niet.

Wat Keerpunt 2010 eveneens een ernstige tekortkoming vindt, is dat het ontwerp Collegeprogramma 2018-2022 nog niet bekend is.

Wij stellen een Kadernota vast maar wij weten nog niet wat het toekomstige gemeentelijke beleid is van het nieuwe College.

Een voorbeeld: Alle partijen bepleiten tijdens de Verkiezingscampagne het instellen van een Kernendemocratie.

Invoeren van dit beginsel kost geld. Nergens heb ik gelezen in de Kadernota, dat dit beginsel ten grondslag ligt aan deze Kadernota 2019-2022.

Ik geloof ook niet, dat de invoering van Kernendemocratie iets gaat oplossen van onze huidig centrale probleem namelijk de geloofwaardigheid van onze bestuursorganen.

In de vergadering van 2 dagen geleden heb ik 2 voorbeelden aangehaald namelijk de beantwoording van een vraag over Thos op 15 mei 2018 en de behandeling van de onttrekking van parkeerruimte in de binnenstad, waaruit blijkt dat geen verandering van bestuursstijl is te verwachten.

Overleg over de onttrekking van parkeerruimte vindt in de beslotenheid plaats en met betrokken organisaties zoals het Centrummanagement en Graveon wordt niet overlegd in de Commissie Ruimte.

Ik had nog enige hoop gevestigd om nieuwe welbespraakte raadsleden maar ook zwijgen zij bij ons kernprobleem namelijk het bespreekbaar maken van het gebrek aan bestuurlijke geloofwaardigheid.

Voorstel tot invoering van een Verordening op een Bindend Referendum:

Keerpunt 2010 is vanaf haar oprichting een voorstander geweest van een bindend referendum. Tot op heden is dit middel niet ingevoerd in Grave. Maar er is hoop.

De Staatscommissie Parlementair Stelsel stelde in juni 2018 voor om bij belangrijke beslissingen een zogenaamd correctief referendum in te voeren.

Laten wij als gemeenteraad daarvoor een verordening vaststellen en dit als beleid opnemen in het komende raadprogramma. We kunnen de bevolking bijvoorbeeld vragen hoe zij de toekomst van bestuurlijk Grave ziet. De opiniepeiling gaf nog geen duidelijkheid genoeg. 

Voorstel tot invoering van een controlestelsel op gemeenschappelijke regelingen speciaal naar de Veiligheidsregio

Keerpunt 2010 wil de taakstelling van de Rekenkamercommissie uitbreiden naar onze deelname aan de diverse gemeenschappelijke regelingen.

Een onderzoek naar het functioneren van de Veiligheidsregio in relatie tot de zorg voor de veiligheid van onze inwoners zou een goede eerste opdracht kunnen zijn.

Waar blijven onze euro’s? Controle op besteding van geld is niet geloofwaardig.

Keerpunt 2010 is van mening dat er geen enkele controle vanuit de gemeenteraad is op de uitgaven door het College.

De begroting is geen beleidsinstrument meer voor de gemeenteraad.

Het College geeft geld uit hoe het uitkomt. Voor iedere overschrijding wordt feitelijk geen verantwoording afgelegd. De overschrijding wordt gemeld en met een dekking via een greep uit de reserves is de kous af.

In de verkorte balansen is te constateren dat de totale gemeentelijke schulden jaarlijks in de voorbije jaren is gegroeid.

Cijfers:

Schuldpositie

In 2012: €   5.810.000,-

In 2017: € 21.319.000,-

Eigen Vermogen

In 2012: € 22.706.000,-

In 2017: € 18.900.000,-

Voorzieningen

In 2012: € 12.611.000,-

In 2017: €   8.685.000,-

Voor Keerpunt 2010 zijn dit slechte rapportcijfers als je beseft dat in de voorbije jarengeen kernprobleem van de gemeente Grave  is opgelost. In Grave en de kerkdorpen is in de voorbije jaren nauwelijks is gebeurd.

Keerpunt 2010 begrijpt niet waarom de gemeenteraad de controle op de uitgaven als beleidsthema zo verwaarloost. Het budgetrecht van de gemeenteraad en de controle op de uitgaven is een kerntaak van de gemeenteraad.

Keerpunt 2010 stelt voor dat er een Commissie van Experts wordt samengesteld, die het gehele financiële beleid en de doelmatigheid van de uitgaven gaat controleren.

Invoeren (bouw)projectenlijst

Voorheen kende de gemeente Grave een bouwprojectenlijst, waarbij de voortgang van de diverse bouwprojecten werd besproken.

Bij vlagen hoor ik via de Commissie Ruimte iets over de voortgang van bouwprojecten. In deze tijd van hoogconjunctuur in de bouw zie ik in Grave weinig vooruitgang.

Het ergert mij ook dat er zo weinig wordt gedaan voor starters en voor levensloop woningen voor ouderen.

Praten, praten, praten is veelal het geval.

Het project tot het versterken van het historische beeld van Grave heeft nog niet één opgeknapte gevelpui opgeleverd.

Verbetering van de ondersteuning van de mantelzorgers

In de Kadernota lees ik niets over de verbetering van de ondersteuning van mantelzorgers.  Recent onderzoek in het Land van Cuijk heeft uitgewezen dat dat dringend gewenst is.

Keerpunt 2010 bepleit ondersteuning hiervoor bij de overige fracties.

Verbetering communicatie met onze inwoners

Keerpunt 2010 meent enerzijds dat de communicatie met onze inwoners moet worden versterkt maar is anderzijds bevreesd dat dit zal leiden tot een Pravda.

Een middel zou kunnen zijn een rechtstreekse TV/internet uitzending vanuit de gemeenteraad zoals Cuijk en Boxmeer al jaren doen.

Meer aandacht voor veiligheid als beleidsthema

Op 26 mei 2018 konden wij in de Gelderlander lezen dat Grave in de top 100 (92e plaats) stond van de meest onveilige gemeenten van Nederland. De gemeente doet het opvallend slechter dan anderen gemeenten in de regio, aldus de Gelderlander.

Keerpunt 2010 ziet dat deze toename is begonnen toen Grave de formatieplaatsen van de Boa’s ging verminderen.

Verder zou ook meer voorlichting helpen bijvoorbeeld door duidelijk te maken waar de criminaliteit (met name mishandelingen en bedreigingen) plaatsvinden.

Keerpunt 2010 bepleit het herstel van de formatieplaatsen van 2 fulltime Boa’s.

Gemeentelijke belastingen zeker niet meer verhogen dan trendmatig

Volgens de Kadernota 2019-2022 worden sommige gemeentelijke belastingen zoals de rioolrechten meer dan trendmatig verhoogd.

Keerpunt 2010 is hierop tegen. En speciaal verhoging van rioolrechten ligt gevoelig, omdat de gemeente in 2017 3 miljoen uit de reservepot voor rioleringen heeft gehaald

zonder deze aan rioleringen te besteden. Ongehoord beleid. Eerst de reservepot riolering flink gaan ledigen voor andere zaken en daarna de belastingen voor rioleringen extra gaan verhogen.

Indienen moties/amendementen

Keerpunt 2010 doet voorstellen in deze inleiding.

Aangezien Keerpunt 2010 in de voorbije 4 jaren heeft vastgesteld dat nauwelijks een voorstel van de oppositie is overgenomen gaan wij niemand meer vermoeien met moties in dit verband.

Zodra Keerpunt 2010 ziet dat betreffende moties en voorstellen van de oppositie worden overgenomen zullen wij ook weer moties gaan indienen.

Escharen, 5 juli 2018

Ben Litjens, fractievoorzitter Keerpunt 2010

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: