Behandeling kadernota: proces collegevorming en bestuursakkoord.

VPGrave

Maar eerst iets anders. De verkiezingen leverden de LPG de twee zetels op die de VVD verloor. Het zelfstandige D66 haalde een zetel weg bij VPGrave en het CDA snoepte een zetel af van Keerpunt 2010. Op zich niet zo spectaculair.

Het proces van programma- en collegevorming echter was verbijsterend. Het CDA was ineens vergeten dat het voornemens was niet meer met de LPG in zee te gaan en koos voor de weg van de minste weerstand door de wens van een deel van de Raad te negeren eerst over een raads- en collegeprogramma te praten alvorens over te gaan tot collegevorming. De inzet van het CDA tijdens de campagne werd snel verlaten en de partij voegde zich naar de wensen van de LPG.

Wederom bleef Progressief Grave buiten beeld. De LPG blufte en won, het CDA was binnen en de rest bleef buiten. Dat vervolgens nagenoeg alle te vergeven functies in handen vielen van vertegenwoordigers van de coalitie sluit de oppositie af van de dagelijkse politieke gang van zaken. Toppunt in de toedeling van functies aan bevriende fracties was de verkiezing van het enige raadslid van de VVD, de partij die de facto 2 zetels inleverde tot plaatsvervangend raadsvoorzitter. Pure machtspolitiek.

Wij maken er geen geheim van; deze coalitie had er niet mogen komen. Een unieke gelegenheid om een breed ondersteund programma te maken werd niet benut. De kans dat de CDA wethouder zal worden gemangeld door de beide LPG wethouders en daarom zijn verkiezingsbeloften moeten verloochenen is niet denkbeeldig. Maar er is hoop, want wij zijn enthousiast over de nieuwe gezichten bij de LPG en het CDA. Van deze nieuwe raadsleden verwachten wij een en ander. Van hen verwachten wij een forse tegenwind richting College waar het betreft de achterhaalde sentimenten
ten aanzien van de haalbaarheid van een zelfstandig Grave.

Wij hopen dat deze raadsleden hoofd en hart laten spreken, de staande dogmatiek doorbreken en tot een eigen afweging komen, zoals het hoort in een duaal stelsel.

Tot zo ver over de verkiezingen en de collegevorming. In bovenstaande ligt onze beslissing besloten ten aanzien van het niet leveren van een bijdrage aan
het collegeprogramma. Meerdere keren hebben wij aangegeven graag mee te willen praten over een raads- en collegeprogramma, maar dan voor de vorming van een college.

VPGrave zal deze raadsperiode voorstellen die passen binnen het verkiezingsprogramma steunen, al dan niet na amendering. VPGrave zal voorstellen die niet passen binnen het verkiezingsprogramma
amenderen of verwerpen.

D’66

De verkiezingen zijn achter de rug, het college is geïnstalleerd en vandaag maken we keuzes.Gebaseerd op wat? Je zou verwachten dat het coalitieakkoord het vertrekpunt is. Daarin leg je je ambitie en speerpunten voor de komende vier jaren vast en die vertaal je in de kadernota door naar financiële kaders. Maar, hoe begrijpelijk de vertraging ook is, jammer genoeg ligt er, door een verkeerd gekozen volgorde, nog steeds geen coalitieakkoord. Daarmee ontbreekt de bovenliggende visie.

En daar waar visie ontbreekt, regeert de boekhouder.

Coalitieprogramma verwerken.
Als D66 vertrouwen wij op een coalitieakkoord zoals de brug: kleurrijk aan oplossingen en verbindend. De financiële gevolgen van dit programma kunnen natuurlijk nog niet doorgerekend worden. Al weten we wel dat de extra wethouder Grave de komende paar jaren een paar ton kost. Deze kosten zijn nog niet verwerkt in de kadernota. Wel zijn we erg benieuwd wat Grave deze extra wethouder gaat opleveren. We zien alle ambitieuze plannenen de benodigde budgetten uiteraard met interesse tegemoet en zullen ze positief maar kritisch toetsen aan onze eigen inspirerende leidraad zoals die te vinden is op onze website.

Lijst Hennie Bongers

Krachtiger besturen, duurzaam verbinden. Dat kan nog een mooi gezamenlijk motto zijn voor de komende vier jaar. Want hoezeer wij ook verschillen in sommige opvattingen. Wij zullen samen een sterk team moeten vormen.

Zelfs twee pagina’s uit het ANWB magazine: “Grave cultuurhistorische hoofdstad in het Land van Cuijk”.

 

 

Keerpunt 2010

Wat Keerpunt 2010 eveneens een ernstige tekortkoming vindt, is dat het ontwerp Collegeprogramma 2018-2022 nog niet bekend is.

Wij stellen een Kadernota vast maar wij weten nog niet wat het toekomstige gemeentelijke beleid is van het nieuwe College.

Een voorbeeld: Alle partijen bepleiten tijdens de Verkiezingscampagne het instellen van een Kernendemocratie.

Invoeren van dit beginsel kost geld. Nergens heb ik gelezen in de Kadernota, dat dit beginsel ten grondslag ligt aan deze Kadernota 2019-2022.

VVD

De VVD heeft in haar Algemene Beschouwingen geen woord gerept over de collegevorming en over het bestuursakkoord.

 

 

 

 

 

LPG

Al deze ambities kosten geld en wanneer u de kadernota bekijkt is duidelijk dat we keuzes moeten maken. Wat doen we nu en zouden we achterwege kunnen laten? Wat heeft prioriteit en wat kan op een later moment gerealiseerd worden? Lastige vragen, moeilijke vragen maar we gaan deze niet uit de weg. Het college heeft al aangegeven met een voorstel te komen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Inclusief financiële ruimte om nieuw beleid te ontwikkelen. Samen met de andere fracties gaan we deze keuzes maken met het belang van de Gemeente Grave en haar inwoners voorop. Oppositie of Coalitie is daarbij geen thema. We hebben alle vertrouwen in deze nieuw gevormde raad en zien met veel energie en vertrouwen alle uitdagingen tegemoet.

CDA

Ook het CDA heeft in haar Algemene Beschouwingen geen woord gerept over de collegevorming en over het bestuursakkoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: