Behandeling kadernota: onze financiën.

Foto-onderschrift: voor dergelijke ingrijpende operaties in bijv. Het Historisch Centrum zijn geen geldmiddelen beschikbaar!!!

Toelichting webmaster/voorzitter Keerpunt 2010: Omdat de media nog geen nieuws over de behandeling van de Kadernota en Algemene Beschouwingen hebben geplaatst hier enkele opmerkelijke zaken. De hoofdzaken: Financiën, collegevorming, coalitieakkoord, bestuurlijke toekomst enz. 

VPGrave

Financiën

VPGrave is van mening dat de gemeente financiën er beroerd voor staan. Al enkele jaren teren we in op de reserves, we hebben de beheerfondsen leeg gehaald, we krijgen claims van de werkorganisatie CGM, van de Veiligheidsregio en vanuit het Sociaal Domein, we maken onnodige kosten in het Bestuurlijk Domein, vanuit het Rijk zijn verdere decentralisaties te verwachten.

Deze zullen ongetwijfeld gepaard gaan met verdere bezuinigingen. Aan de uitgavenkant als ook aan de inkomstenkant ziet het er somber uit. De Burap laat een triest beeld zien. Talloze posten worden stelselmatig overschreden. Het is van tweeën een, er wordt slecht begroot of er is geen begrotings discipline. De Raad heeft het nakijken en wordt voor voldongen feiten geplaatst. De accountant gaf
het nog eens aan, er moet gecompenseerd worden binnen de programma’s en het doen van uitgaven die gefinancierd worden vanuit de reserves moet aan banden worden gelegd.

Wij leven op te grote voet. Van het college verwachten we voorstellen om tot een sluitende begroting 2019 te komen. En waag het niet, wethouder van Financiën, om met het bericht te komen dat het u niet lukt. U hebt tijdens de campagne luid en duidelijk verkondigd dat de gemeente financiën er goed voor staan. Overigens heeft de accountant en passant nog eens bevestigd dat de storting van rioolgeld in
de Algemene Reserves niet is toegestaan. Onze burgers hebben nog zo’n twee miljoen Euro te goed.

Dat Grave op zoek moet naar geld is duidelijk. Laat voor de wethouder van Financiën duidelijk zijn dat het de gemeente niet is toegestaan zelf een geldhandeltje op te zetten door goedkoop te lenen en die lening weer uit te zetten tegen een hoger percentage. Ten slotte verzoeken wij het college snel duidelijkheid te verschaffen over de bestedingen binnen het kader van het project Historisch Grave. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de geldpot van 175.000 Euro jaarlijks niet
helemaal conform de afspraken aangesproken wordt. Tegelijk verwachten wij een plan voor de bestedingen komend jaar.

D”66

En die boekhouder, die zal achter zijn oren krabben. Want hoe lastig leesbaar de kadernota ook is, de boodschap die hij geeft is kraakhelder: gemeente Grave koerst aan op een structureel financieel tekort.

Er zit een gat in de begroting van 1,5 tot 0,5 miljoen per jaar.
Eenvoudig gezegd; wij zitten in een lek bootje.
En nu meen ik me te herinneren dat Grave zo nu en dan
al niet zo’n lekkere relatie heeft met boten…..

Met het vaststellen van deze nota vraagt u ons aan boord te gaan om de komende jaren in deze lekke boot te gaan varen. Met het risico dat het gat in de boot nog groter wordt.

Geacht college, beste inwoners van gemeente Grave, vaart u gezellig mee? Is dat
verantwoord?

Lijst Hennie Bongers

Daarnaast is het ook weinig ambitieus als gevolg van de financiële kant. Op hoofdlijnen zien we eigenlijk alleen maar rode cijfers. En voor veel van die rode cijfers
geldt dat het om uitgaven gaat die we wel moeten doen. Bijvoorbeeld omdat het een
wettelijke verplichting is.

Tijdens de verkiezingsperiode waren er verschillende mensen die een vrolijk evangelie
verkondigden aan iedereen die het maar wilde horen: Grave staat er financieel goed voor. De papieren waarheid lijkt op dit moment echter weerbarstiger.

Het eigen vermogen loopt terug. Structureel zijn er voor het derde jaar meer uitgaven dan inkomsten. Het resultaat is negatief omdat het tekort gedekt wordt met geld uit de algemene reserves, waarbij er rekening is gehouden met een nog openstaand risico bij jeugdhulp. Het is dan ook interessant om te horen hoe het college hierover denkt: zijn de ambities zo weinig florissant vanwege de financiële cijfers of is het andersom? Misschien is het zelfs beter om deze Kadernota vooral als een Burap 1-a te zien. We zijn vooral benieuwd naar de begroting 2019 waarbij door het college is toegezegd om te komen met een voorstel tot eenmeerjarig sluitende begroting waarbij de raad keuzes kan maken.

Gelukkig kunnen wij ook constateren dat de gemeenteraad op een dag zoals vandaag
volgens de wet eigenlijk maar één probleem heeft. In de Gemeentewet staat artikel 189 lid 2: “De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.”

Waar zit dan het probleem? Het probleem is dat de Kadernota ons laat zien dat de begroting structureel niet in evenwicht is voor de eerstvolgende jaren en dat realistisch gezien niet verwacht mag worden dat dit opgelost kan worden zonder wijzigingen in het beleid.

De raad zal dus ergens de komende periode bezuinigingsvoorstellen moeten aannemen. Dat is nooit leuk. Het maken van die voorstellen is geen taak voor de gemeenteraad. De raad stelt immers kaders en controleert; het college voert uit. Het college is dus aan zet om met verschillende scenario’s te komen.

Keerpunt 2010

Waar blijven onze euro’s? Controle op besteding van geld is niet geloofwaardig.

Keerpunt 2010 is van mening dat er geen enkele controle vanuit de gemeenteraad is op de uitgaven door het College.

De begroting is geen beleidsinstrument meer voor de gemeenteraad.

Het College geeft geld uit hoe het uitkomt. Voor iedere overschrijding wordt feitelijk geen verantwoording afgelegd. De overschrijding wordt gemeld en met een dekking via een greep uit de reserves is de kous af.

In de verkorte balansen is te constateren dat de totale gemeentelijke schulden jaarlijks in de voorbije jaren is gegroeid.

Cijfers:

Schuldpositie

In 2012: €   5.810.000,-

In 2017: € 21.319.000,-

Eigen Vermogen

In 2012: € 22.706.000,-

In 2017: € 18.900.000,-

Voorzieningen

In 2012: € 12.611.000,-

In 2017: €   8.685.000,-

Voor Keerpunt 2010 zijn dit slechte rapportcijfers als je beseft dat in de voorbije jarengeen kernprobleem van de gemeente Grave  is opgelost. In Grave en de kerkdorpen is in de voorbije jaren nauwelijks is gebeurd.

Keerpunt 2010 begrijpt niet waarom de gemeenteraad de controle op de uitgaven als beleidsthema zo verwaarloost. Het budgetrecht van de gemeenteraad en de controle op de uitgaven is een kerntaak van de gemeenteraad.

Keerpunt 2010 stelt voor dat er een Commissie van Experts wordt samengesteld, die het gehele financiële beleid en de doelmatigheid van de uitgaven gaat controleren.

Waar blijven onze euro’s? Controle op besteding van geld is niet geloofwaardig.

Keerpunt 2010 is van mening dat er geen enkele controle vanuit de gemeenteraad is op de uitgaven door het College.

De begroting is geen beleidsinstrument meer voor de gemeenteraad.

Het College geeft geld uit hoe het uitkomt. Voor iedere overschrijding wordt feitelijk geen verantwoording afgelegd. De overschrijding wordt gemeld en met een dekking via een greep uit de reserves is de kous af.

In de verkorte balansen is te constateren dat de totale gemeentelijke schulden jaarlijks in de voorbije jaren is gegroeid.

Cijfers:

Schuldpositie

In 2012: €   5.810.000,-

In 2017: € 21.319.000,-

Eigen Vermogen

In 2012: € 22.706.000,-

In 2017: € 18.900.000,-

Voorzieningen

In 2012: € 12.611.000,-

In 2017: €   8.685.000,-

Voor Keerpunt 2010 zijn dit slechte rapportcijfers als je beseft dat in de voorbije jaren geen kernprobleem van de gemeente Grave  is opgelost. In Grave en de kerkdorpen is in de voorbije jaren nauwelijks is gebeurd.

Keerpunt 2010 begrijpt niet waarom de gemeenteraad de controle op de uitgaven als beleidsthema zo verwaarloost. Het budgetrecht van de gemeenteraad en de controle op de uitgaven is een kerntaak van de gemeenteraad.

Keerpunt 2010 stelt voor dat er een Commissie van Experts wordt samengesteld, die het gehele financiële beleid en de doelmatigheid van de uitgaven gaat controleren.

VVD

Zoals de jaarrekening onlangs heeft laten zien dat we als gemeente Grave meer uitgeven dan dat er aan inkomsten binnenkomt dienen we als gemeente er voor te zorgen dat er wordt bezuinigt op de uitgaven en/of zorg dragen voor structurele inkomsten om de uitgaven te kunnen dekken.

Het college heeft aangegeven zelf met voorstellen te komen voor de noodzakelijke bezuinigingen diewe als Grave structureel dienen te realiseren. Tevens zijn we benieuwd of het college zelf komt met voorstellen voor hogere structurele inkomsten.
Inkomsten komende uit bijvoorbeeld de belastingen en leges worden met 2% verhoogd.

Vraag aan het college. Welke van de op pagina 4 en 5 genoemde grondslagen zijn door de gemeente Grave zelf te bepalen voor wat betreft het percentage wat hierin genoemd is.
Vraag aan het college: Welke grondslagen zou het college aan de raad kunnen voorstellen om eventueel het genoemde percentage op pagina 4 en 5 ongewijzigd te laten, dan wel te wijzigen.

In de paragraaf financieel beleid op hoofdlijnen tekent zich duidelijk af welke structurele tekorten er in programma 2, openbare ruimte €325000 en in programma 5, maatschappelijke zaken € 275000 er de komende jaren worden verwacht. Duidelijk wordt aangeven dat dit autonome ontwikkelingen zijn, zoals reeds eerder benoemd, dit zijn de onuitstelbare en onontkoombare ontwikkelingen, waaronder wettelijke nieuwe taken en ontwikkelingen naar aanleiding van eerder genomen raadsbesluiten.

Ook zien we dat voor de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien een flink tekort weergegeven is met name in het komende jaar.

CDA

In de Algemene Beschouwingen van het CDA zijn geen onderwerpen die raakvlakken hebben met financiën te maken hebben te vinden.

LPG

Financiën

Ik was blij met uw vraag tijdens de audit commissie meneer van Geest aan de accountant over hoe we er als Gemeente voorstaan. Waarop de accountant na even aandringen antwoorden: ‘onderaan de streep niks om je zorgen over te maken’. Maar hoewel de jaarrekening 2017 werd afgesloten met een positief resultaat van bijna € 1.000.000,- zien wij wel dat de structurele exploitatieruimte negatief is. Dat betekent plat gezegd dat er structureel meer wordt uitgegeven dan erin komt. We stellen ook vast dat de reserves voldoende zijn om dit jaarlijks structurele tekort meerdere jarenlang op te vangen maar het ontbreekt aan evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.

Wij vinden het erg belangrijk dat er een reëel sluitende meerjarenbegroting is. Daarbij
stellen wij als prioriteit dat er primair gekeken wordt naar bezuinigingsmogelijkheden in plaats van het doorvoeren van lastenverzwaringen. We zijn zeer benieuwd naar de
dekkingsvoorstellen die het college in het najaar zal presenteren om de meerjarenbegrotingstructureel sluitend te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: