Opvallende zaken uit de kadernota 2019 – 2022.

Foto-onderschrift: Onze weekmarkt op vrijdag in het centrum. Inkomsten weekmarkt lopen terug door minder marktgeldheffing.

Rol en positie in de regio.                                                                                                  

In relatie tot de bestuurlijke toekomst van Grave moet inzichtelijk worden welke rol Grave kan en moet spelen en welke positie ingenomen moet worden in de regionale samenwerking.

Veiligheidsregio/brandweer.    

De raad is bij het Beleidskader 2019 van de veiligheidsregio betrokken bij de noodzakelijke versterking van de organisatie Brandweer Brabant- Noord van de Veiligheidsregio. Met ingang van 2019 is het noodzakelijk om de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio te verhogen met € 4,06 per inwoner.
Door de uitkomsten van de bestuursconferentie in april 2018 zal de bijdrage aan de veiligheidsregio vanaf 2020 verder stijgen. Dit zal dan opgenomen worden in het beleidskader 2020 van de veiligheidsregio. De raad zal hierbij worden betrokken.

Professionaliseren Promotie Grave.                                                                        

Doel is om in 2018 een nieuwe stichting Promotie Grave op te richten. De gemeente zal deze financieel ondersteunen wanneer er draagvlak is voor deze organisatie. In de toekomst wordt deze ondersteuning in enkele jaren financieel afgebouwd.

Huisvesting dienstencentrum te Cuijk.                                                                                

De raad is bij de begroting 2018 in de risicoparagraaf reeds geïnformeerd dat de verwachting is dat de kosten voor het dienstencentrum in rekening gebracht gaan worden door de gemeente Cuijk. Daarbij is ook aangegeven dat het gaat om structurele lasten. Nu de brief ontvangen is van de gemeente Cuijk is het noodzakelijk om de begroting 2018 bij te stellen en bij de kadernota 2019 rekening te houden met de structurele toekomstige lasten. De dekking voor de lasten van € 58.500 vanaf 2018 wordt gevonden in de risicoreserve.

Baten Weekmarkt.

Lagere opbrengst weekmarkt als gevolg van minder marktgeldheffing. Bedrag: 10.000 euro.

Baten leges drank en horeca vergunningen.

Structureel te hoog geraamd. Bedrag: 10.000 euro.

Hondenpoepoverlast tegengaan.

Ingezet wordt op gedragsverandering van hondenbezitters om hondenpoepoverlast tegen te gaan in de gemeente Grave. Bedrag: 10.000 euro.

Business developer L.v.C.

De evaluatie “programma samen werken in het LVC” is eind 2017 aangeboden aan de gemeenteraden. In de evaluatie staat dat de taken die de business developer vervult van structurele aard zijn en dat daarom geadviseerd wordt om deze functie in de reguliere formatie van de gemeenten op te nemen.

Klimaatbestendig Land van Cuijk.

In 2018 start het (vervolg) project Klimaatbestendig Land van Cuijk 3. De ambities zijn hoog en dit is ook nodig om het doel klimaatbestendig in 2030 te bereiken. Het projectplan wordt voor de begrotingsbeahandeling in het college besproken . De financiele consequenties worden in de gemeentelijke begroting verwerkt.

Jeugdbeleid.

Van oudsher staat er € 40.000,- voor onder andere de financiering van het jongerencentrum. Deze kosten zitten sinds de verplaatsing binnen de brede opdracht van Sociom. Verder waren er middelen tbv jeugdbeleid die nu gefinancierd worden binnen de jeugdzorg.

Eigen bijdrage WMO.

Het huidige stelsel van eigen bijdragen in de WMO zal worden vervangen door een abonnementstarief waarbij iedere WMO-gebruiker 1 tarief per maand gaat betalen voor alle WMO-voorzieningen waar diegene gebruik van maakt.

Hierdoor zullen de eigen bijdragen voor gebruikers in de regel lager uit gaan vallen. Dit heeft 2 mogelijke gevolgen voor gemeenten:

1) De inkomsten rond eigen bijdragen zullen dalen.
2) De aanspraak op WMO-voorzieningen zal (door de lagere kosten) toe gaan nemen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: