Openbare fractievergadering van Keerpunt 2010 op maandag 25 juni in het Stadskantoor.

De openbare fractievergadering begint om 19.30 uur in de Kroon.

De volgende agendapunten van de komende raadsvergadering staan op de agenda. Als laatste agendapunt staat het bestuursakkoord/raadsprogramma op de agenda. Er is nog geen document beschikbaar. Misschien later?

1. Opening en trekking stemmingscijfer
2. Vaststellen agenda
3. Algemeen spreekrecht
4. Vragen
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Vaststellen besluitenlijst van 15 mei 2018

A-stukken
7. Jaarstukken en begroting Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord

8. Jaarstukken en begroting Brabant Historisch Informatie Centrum

9. Jaarstukken en begroting Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

10. Jaarstukken en begroting Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leigraaf

11. Jaarstukken en begroting Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant

12. Jaarstukken en begroting Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost

B-stukken
13. Benoeming commissielid VVD en beëdiging commissieleden

14. Verkeersveiligheid Brede School Oost- fietspad Jan Luijkenstraat en brug over de raam

15. Jaarstukken 2017

16. 1e Bestuursrapportage 2018

17. Bestemmingsplan Grippensteinschestraat ongenummerd Velp

18. Definitief besluit onttrekken aan de openbaarheid parkeerplaats Prinsenstal Grave

19. Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk (BCA)

20. Jaarstukken en begroting GGD Hart voor Brabant

21. Jaarstukken en begroting Veiligheidsregio Brabant-Noord

22. Jaarstukken en begroting Werkorganisatie CGM

23. Concept Jaarplan en begroting 2019 Regio Noordoost Brabant (Agrifood)

24. Bestuursakkoord / raadsprogramma 2018-2022

25. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: