Inbreng raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010 in de raadscommissie Inwoners en Bestuur van 12 juni 2018

Agendapunt 6: 1e Bestuursrapportage 2018

Van deze rapportage begrijp ik niets.

In de raadscommissie Ruimte van 5 juni 2018 is dit voorstel ook behandeld.

Het tekort op de begroting 2018 was € 1.776.000.

In de financiële samenvatting wordt gesproken over een tekort van € 1.204.000,- .

Kan de wethouder dit verschil nader toelichten?

En hoe denkt de wethouder dit nadelig saldo af te dekken?

Verder herhaal ik dat ik niet kan begrijpen, dat wij een bedrag van € 781.000,- voor specialistische jeugdzorg aan Boxmeer geven in verband met hun bestedingsuitgave terwijl wij in Grave toch ook veel jeugd hebben, die specialistische zorg nodig hebben.

Daarnaast heeft dit ons tekort op de lopende begroting verhoogd.

Wie o wie gaat dit betalen?

B-stuk

Agendapunt 7: Jaarstukken en begroting GGD Hart van Brabant.

De GGD kost de gemeente Grave € 400.000,- per jaar.

Nergens zie ik dat de GGD met de plaatselijke huisartsen samenwerkt.

Ook lees ik nergens op welke wijze de taakuitoefening efficiënt heeft plaatsgevonden.

De portefeuillehouder zou toch een notitie kunnen bijvoegen wat de mening is van het College van b. en w. over de wijze waarop de verschillende taken worden uitgevoerd.

Het is steeds een kwestie van Ja zeggen over onze bijdrage van € 400.000,-.

Daarna treedt de stilte in.

Dit vind ik geen gezonde zaak.

B-stuk

Agendapunt 8: Jaarstukken en begroting Ambulance Voorziening Brabant

Akkoord met voorstel.

A-stuk

Agendapunt 9: Jaarstukken en begroting Veiligheidsregio Brabant-Noord

Al meerdere jaren heb ik aangegeven dat de Veiligheidsregio niet waarmaakt , waartoe zij in het leven is geroepen.

Ik denk niet dat het nodig is dit toe te lichten. De voorbeelden zijn te over.

Van een kostenbesparende professionele organisatie is niets terecht gekomen.

Als een schip door de stuw vaart zijn ze de kluts kwijt. Onze portefeuillehouder weet eerst na 2 tot 3 uur, dat er bij de stuw in Grave een schip met gevaarlijke lading door de stuw is gevaren en dat het Maaswater snel in peil zakt.

Tegen onze gemeente zeggen, dat het onderhoud van de ladderwagen te duur is als de gemeente Grave heeft besloten om deze kosten voor zijn rekening te nemen.

Denkt het bestuur van de Veiligheidsregio dat iedereen in Grave soms een dombo is?

En voor het jaar 2019 moet Grave € 4,06 per inwoner extra gaan betalen dus rond € 50.000,- structureel. En dat schijnt nog meer te worden in de toekomst.

Ik ga hierin niet mee. Ik wil eerst weten wat er feitelijk bij de Veiligheidsregio aan de hand is.

Ik stel voor dat wij onze Rekenkamercommissie opdracht verlenen om in contact te treden met de Veiligheidsregio Brabant-Noord om te gaan hoe wij zo ver van de oprichtingsargumenten zijn afgeraakt.

Vergroting van organisaties leidt niet tot kwaliteitsverbetering of tot kostenbesparingen. Welke les kunnen wij hiervan leren?

En is ons goede brandweerkorps hiermede iets opgeschoten?

B-stuk

Agendapunt 10: Jaarstukken en begroting Brabants Historisch Informatie Centrum

Akkoord met voorstel

A-stuk

Agendapunt 11: Jaarstukken en regeling Kleinschalig Collectief Vervoer

Akkoord met voorstel

A-stuk

Agendapunt 12: Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Akkoord met voorstel

A-stuk

Agendapunt 13: Jaarstukken en begroting Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Akkoord met voorstel

A-stuk

Agendapunt 14: Jaarstukken en begroting Regionaal Bureau Leerplicht

Brabant Noordoost

Akkoord met voorstel

A-stuk

Agendapunt 15: Jaarstukken en begroting Werkorganisatie CGM

Uit de stukken blijkt niet dat er bij CGM zwaar weer op komst is. Onze burgemeester sombert er over terwijl ik er niets over lees.

Hebt u hier een verklaring voor?

Als ik zie op welke wijze medewerkers van CGM omgaan met materie, die eenvoudig is op te lossen, dan is er naar mijn mening veel te winnen met mensen, die oplossingsgericht denken. Ook bestuurders kunnen de efficiency vergroten door dergelijke directieven mee te geven aan hun medewerkers.

Persoonlijk vind ik een personeelsuitgave van € 7,4 miljoen voor de gemeente Grave een zeer groot bedrag.

Kunt u mij een geanonimiseerd overzicht toekomen welke bedragen door Grave worden uitgegeven aan de diverse taken?

Nu is en blijft de informatie naar de gemeenteraad heel gering.

Verder is mij onduidelijk waarom € 57.000,- wordt besteed aan overheveling van het budget voor transformatie opgave jeugdhulp.

Wat is hiermede precies aan de hand?

B-stuk

Agendapunt 16: Concept Jaarplan en begroting 2019 Agrifood

Ook hier vind je niets over de gesignaleerde problemen.

De portefeuillehouder heeft evenmin een persoonlijk notitie bijgevoegd.

Nieuws moeten wij uit de krant vernemen.

Ik verzoek nadere informatie hieromtrent.

B-stuk

Agendapunt 17: Overleg over rol Regieteam Land van Cuijk

Keerpunt 2010 heeft geen behoefte aan een Regieteam Land van Cuijk.

In dit team hebben ook de gemeenten Boxmeer en St. Anthonis zitting.

Uit onze opiniepeiling van maart j.l. blijkt dat er nauwelijks belangstelling in Grave bestaat voor deze variant.

Reeds eerder heb ik duidelijk gemaakt dat ik opgaan van Grave in een gemeente van 90.000 inwoners niet zie zitten.

En zolang Cuijk blijft aandringen op samengaan met Boxmeer heeft het evenmin zin om het Regieteam in stand te houden.

Laten wij wat mij betreft eerst eens al onze aandacht besteden aan het op orde brengen van onze Graafse huishouding.

Een efficiënt CGM, een dienstbaar openbaar bestuur, openbaarheid van vergaderingen, goede zorg voor onze inwoners en speciaal voor onze hulpbehoevenden. Zet in op excellente bouwplannen voor starters, leer luisteren naar elkaar, bouw levensloopwoningen, realiseer plannen voor de binnenstad en zorg dat alle kerkdorpen de nodige aandacht verkrijgen enz. Werk te over.

B-stuk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: