Bijdrage Keerpunt 2010 aan het coalitie/raadsakkoord.

Hoewel de voltallige gemeenteraad angstvallig hun bijdrage aan het nieuw te vormen coalitie/raadsakkoord geheim wil houden, zijn wij van Keerpunt 2010 voor openheid en transparantie.

Daarom willen wij onze achterban ook informeren met onze belangrijkste punten uit de bijdrage van Keerpunt 2010.

 • KEERPUNT 2010 is een oppositie partij, die dat ook in de komende periode wil blijven.
 • KEERPUNT 2010 wil met zijn voorstellen een positieve bijdrage leveren aan het bestuur van de gemeente Grave en al haar inwoners.
 • KEERPUNT 2010 wil geen moeilijke onderwerpen uit de weg gaan. Daarbij wordt niet op de persoon gespeeld maar op de bal.
 • KEERPUNT 2010 wil beleidsvoornemens in het openbaar bespreken en niet achter gesloten deuren.

Belangrijke onderwerpen van Keerpunt 2010 zijn: 

 1. Een dienstbaar bestuur en ambtenaren voor al zijn inwoners.                              Dat betekent dat de gemeenteraad wijsheid en eerlijkheid als leidraad hebben. Vóór voorstellen stemmen terwijl men weet dat een dergelijk voorstel op onjuiste feiten is gebaseerd behoort nimmer voor te komen.  Betrouwbaar en dienstbaarheid gaat voor eigen politiek gewin.
 2. Een gezond financieel beleid zonder belastingverhogingen.                              Tot op heden is er geen helder beeld over de gemeentelijke financiën. Een gemeentebegroting bestaat voor het merendeel uit niet beïnvloedbare kosten. De gemeente is doorgeefluik van het Rijk bijvoorbeeld bij scholen. Keerpunt 2010 wil een uitsplitsing van de begroting op basis van dit principe. Daardoor resteert een gedeelte, waarop de gemeente wel invloed heeft. Binnen dit gedeelte moet inzicht bestaan in de noodzakelijk ruimte in de begroting in relatie tot onderhoudsplannen van wegen, bruggen, gebouwen en groenvoorzieningen. Ook aangegane verplichtingen behoren binnen deze marges te worden benoemd. Tenslotte moeten de diverse reserves beter benoemd in het kader van de doelstellingen. Op deze wijze ontgaat er een beter inzicht bestaan in de werkelijke staat van de gemeentelijke financiën. Op basis van gezonde en inzichtelijke financiën kunnen keuzes worden gemaakt bij de behandeling van de begroting. Deze keuzes behoren op een wensenlijst te staan inclusief de financiële consequenties. Tarief stijging van gemeentelijke belastingen inclusief legeskosten moet stoppen.
 3. Verantwoording afleggen door leden van het College van burgemeester en wethouders.                                                                                                                         Tot op heden wordt geconstateerd dat het College van b. en w. collectief of individueel nauwelijks verantwoording afleggen over hun functioneren en de keuzes, die zij daarbij maken. Vertegenwoordigers bij gemeenschappelijk regelingen leggen evenmin verantwoording af aan de gemeenteraad. Bij de behandeling van de begroting en rekening van deze gemeenschappelijke regelingen dient de gemeentelijke vertegenwoordiger individueel met een notitie aan te geven voor welk beleid zij zich hebben ingezet of wat zij juist wilde wijzigen.
 4. Portefeuilleverdeling Collegeleden. Keerpunt 2010 zou meer invloed zeggenschap en discussie willen op de portefeuilleverdeling van de Collegeleden. Keerpunt 2010 bepleit dat de burgemeester meer taken krijgt, waarop hij zelf ook heeft aangedrongen.
 5. Controlerende taak van de gemeenteraad vergroten.                                              In de voorbije periode heeft naar de mening van Keerpunt 2010 de oppositie in de gemeenteraad onvoldoende ruimte gekregen van de meerderheidspartijen om zijn controlerende taak uit te voeren. Het College werd afgeschermd door deze partijen. Uit een oogpunt van openbaar bestuur is dit zeer onwenselijk.
 6.  Wijziging procedures totstandkoming van bestemmingsplannen.      Keerpunt 2010 wil dat voornemens inzake bestemmingsplannen tijdig met de inwoners worden gecommuniceerd. De gemeenteraad moet via de raadscommissie R.O. tijdig worden betrokken bij voornemens tot het opstarten van bestemmingsplannen. Deze commissie moet echt met de burger in gesprek gaan. Keerpunt 2010 wil dat er een splitsing komt tussen degenen, die een bestemmingsplan voorbereiden en degenen, die over zienswijze een advies uitbrengen. Op dit moment is er sprake van een opeenhoping van zeggenschap bij een enkeling. Het bekende verhaal van de slager. Verwijzingen naar de Raad van State hebben voor de burger nauwelijks nog betekenis omdat de Raad van State op basis van gewijzigde wetgeving marginaal toetst.
 7. Meer concrete projecten realiseren voor woningbouw.                              Keerpunt 2010 is van mening dat er meer concrete projecten moeten worden gerealiseerd. Grave heeft een geschiedenis van inschakeling van (externe) deskundigen zonder dat dit geleid heeft tot concrete uitvoering. Zo is er een half miljoen euro in de voorbije jaren besteed aan het opknappen van de historische binnenstad zonder dat er één geveltje of gebouw meer uitstraling heeft gekregen. Ook worden er nauwelijks nieuwe (huur)woningen gebouwd. Wij zijn de bestuurders, die zich met hart en ziel inzetten voor de verhoging van de leefbaarheid in de kerkdorpen. Het dorpshart van Gassel, Escharen en Velp kan sterk verbeterd worden. Over veel projecten wordt gesproken maar concreet geschiedt er nauwelijks iets. Levensloopwoningen zijn dringend nodig, zodat mensen kunnsen wonen in de plaats van hun keuze.
 8. Veiligheidsbeleid centraal stellen in het komende raadsbeleid.                          In de voorbije jaren waren er telkens thema’s aan de orde, die met veiligheid van de inwoners hebben te maken. Aan een dagelijks bestuurder die samenhangend binnen het beleidsterrein actief was ontbrak het. De brandweer, de ladderwagen, de doorvaart bij de stuw, de versnelde verbetering van de twee provinciale wegen door de stad Grave, de vermindering van de boa’s, de overlast door enkele AZC jongeren, veilige schoolroutes voor kinderen en de kleine criminaliteit zijn daar maar enkele voorbeelden van.
 9. Geld voor jeugdhulp aan eigen jeugd besteden en niet € 700.000,- besteden aan de jeugd van andere gemeenten.
 10. Er ontbreekt een jeugdhonk.
 11. Scholen behoren het veiligheidslabel te verkrijgen.
 12. Grote risicovolle projecten behoren thuis in een referendum.                  Keerpunt 2010 bepleit dat grote risicovolle projecten, die de gemeente wil opstarten, worden voorgelegd aan de inwoners. Keerpunt 2010 denkt daarbij aan de verdere ontwikkeling van Visio en aan de optie inzake de verlegging van de N321.
 13. a: Een to do lijst voor (ouderen) mensen, die het moeilijk hebben.

          b: Een to do lijst voor jongeren, die het moeilijk hebben.

   14.  Keerpunt 2010 dat het toekomstige College heel bewust bezig is om inwoners van Grave in nood bij te staan. Keerpunt 2010 wil dat de inwoners meetellen en dat Grave een gemeente is, waarbij gemeenschapszin er toe doet.  

Escharen, 12 juni 2018

Ben Litjens,

fractievoorzitter Keerpunt 2010                                

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: