Bestaat er een verband tussen het stijgen van de onveiligheid in Grave en verminderen inzet BOA’s?

Deze vraag zal Ben Litjens, fractievoorzitter van Keerpunt 2010, a.s. dinsdag inbrengen in de vergadering van de agendacommissie. Hij wil z.s.m. mogelijk een gesprek met het nieuwe college, burgemeester en leiding van de politie. Hij wil de inzet van de Buitengewone Opsporings Ambtenaren uit het Land van Cuijk weer vergroten. Daar is wel de medewerking van het college, burgemeester en raad voor nodig. Maar laat eerst maar eens de politieleiding verantwoording af komen leggen in de raad! De vorige coalitie heeft destijds ingestemd met een geringere inzet van de BOA’s. Met het stijgen van de onveiligheid als gevolg?

Ter informatie een schrijven van wethouder Joon uit juni 2017.

Versobering handhaving door bezuiniging op uren buitengewone opsporingsambtenaar.

Kennisnemen versobering handhaving Grave door bezuiniging op uren BOA.
Portefeuillehouder: J.Joon
Datum college: 27 juni
Afgelopen jaren is tot tweemaal bezuinigd op de uren handhaving. Dit heeft erin geresulteerd dat vanaf 2014 de boa uren van 3.000 uren teruggebracht zijn naar 2.250 uren, en vanaf 2017 zijn deze uren verder bezuinigd tot jaarlijks 1.500 uren.
Door deze versobering is het thans niet meer mogelijk om alle handhavingstaken tegen een adequaat kwaliteitsniveau uit te voeren.
Via deze raadsinformatiebrief wordt uw raad op de hoogte gesteld van de versobering van de afgenomen uren handhaving. Zoals reeds eerder door uw raad op 16 december 2014 is besloten levert de extra bezuiniging vanaf 2017 op dat de gemeente Grave niet meer direct zal reageren op meldingen/klachten en
dat nog maar slechts steekproefsgewijs wordt gecontroleerd.
Gezien de extra inzet rondom de stuw in Grave, de verhoogde inzet op de parkeeroverlast in Grave, standaardcontroles bij evenementen alsmede het structureel oppakken van meldingen en klachten gaan de begrote uren voor het kunnen inzetten van boa’s snel achteruit.
Op dit moment zijn reeds 1.062 uren besteed (peildatum 6 juni 2017). Dit betekent dat uw raad minder uren heeft begroot dan de feitelijke behoefte die vanuit de gemeente Grave bestaat. Om toch aan het door u eerder genomen besluit gevolg te
geven zal nog minder gecontroleerd worden op verzoeken vanuit de gemeenschap in Grave en zullen hoofdzakelijk de uren besteed worden aan die meldingen die voor het college van Grave de hoogste prioriteit hebben.
De behoefte vanuit de gemeente Grave is vooralsnog hoger dan het aanbod dat uw raad heeft toegekend.
Dit zal een spanningsveld opleveren en leidt wellicht tot een nieuwe maatschappelijke discussie of de uren niet te ver zijn teruggebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: