Zienswijzen Vestingvisie: o.a. Zienswijze GBB over EMAB locatie.

Binnenkort bespreekt u het raadsvoorstel ‘Visie op de vestingstad Grave’.

In het raadsvoorstel wordt op pagina 5 verwezen naar een na te zenden bijlage/notitie (ter informatie). Met deze raadsinformatiebrief doen wij de aangekondigde bijlage toekomen.

Inhoud

In de achterliggende periode heeft West 8 het voortouw genomen in het betrekken van belanghebbende partijen, organisaties en ook de inwoners bij het opstellen van de Vestingvisie.

Eind februari 2018 hebben wij vervolgens het visiedocument gedurende zes weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor eenieder om een (afsluitende) zienswijze in te dienen.

Op 10 april jl. is deze reactietermijn afgesloten; in totaal zijn er 23 reacties ingekomen die ter hand zijn gesteld aan West 8. De ingekomen reacties heeft u eerder in week 15 via de griffie van ons ontvangen. In de periode van tervisielegging heeft, op uw aangeven, op 28 maart jl. nog een derde (afsluitende) informatieavond plaatsgevonden in het stadhuis.

Bureau West 8 heeft daarin aan een gezelschap van 50-60 belangstellenden eerst plenair een toelichting gegeven op verschillende facetten in het visiedocument. Onder meer is daarbij ingegaan op de kern van de opgestelde visie en het belang van de samenhang tussen de verschillende onderdelen bij de uitvoering in de komende 15-20 jaar.

Daarna was er nog gelegenheid om individueel of in (kleine) groepen met de aanwezige medewerkers van West 8 in te gaan op het visiedocument. Zoals in de notitie van West 8 op de ingebrachte zienswijzen geconcludeerd wordt, leveren de zienswijzen geen nieuwe inzichten op die niet eerder aan de orde zijn geweest. Daarin ligt dan ook geen aanleiding voor West 8 om de visie op onderdelen aan te passen of bij te stellen.

Als college delen wij deze opvatting zodat het aan u voorgelegde voorstel eveneens ongewijzigd blijft. Daar waar zienswijzen zich reeds op concrete uitvoering richten, is dat begrijpelijk maar is dit – omdat in dit stadium alleen nog sprake is van een visiedocument – nu nog niet aan de orde. De op de uitvoering gerichte zienswijzen worden daarmee niet minder belangrijk maar worden betrokken zodra uitvoering van debetreffende onderdelen aan orde is. Daarbij vindt dan tegelijkertijd afstemming plaats met specifiek beleid op het gebied van bijvoorbeeld parkeren en woningbouw, zoals concreet in enkele zienswijzen aangehaald.

Het is goed om op te merken dat dit specifieke beleid niet door de Vestingvisie op zij wordt geschoven. De keuze voor welk type woningen nodig is, wordt (jaarlijks) bepaald op basis van actuele vraag die bovendien in regionaal verband wordt afgestemd. De uitgangspunten die borg staan voor het beheersbaar houden van het parkeervraagstuk verandert door de Vestingvisie evenmin. Daarvoor is en blijft de gemeentelijke parkeernota leidend.

Speciale aandacht verdient de zienswijze van GBB ten aanzien van de EMAB-locatie. GBB spreekt de zorgen uit over de mogelijkheden van bebouwing van de betreffende lokatie na vaststelling van de voorliggende vestingvisie. Gelet op deze zienswijze hebben wij juridisch advies gevraagd, welk advies voor u vertrouwelijk ter inzage ligt.
Ter voorkoming van misverstanden en voor alle helderheid willen wij als college benadrukken dat het college aangegane overeenkomsten altijd zal respecteren. De met GBB aangegane verplichtingen staan wat dat betreft helder omschreven in de met GBB afgesloten overeenkomsten. Slechts in onderling overleg kan gekomen worden tot bijstelling van de gemaakte afspraken.

De Vestingvisie heeft het karakter van een droom, niet meer en niet minder. In het raadsvoorstel wordt het college opgedragen om met een uitwerking van de visie te komen.

Het zij hier benadrukt: bij deze uitwerking van de visie voor de EMAB-lokatie zal met inachtneming van gemaakte afspraken met GBB het overleg worden voortgezet.

Procedurele informatie

Met de raadsinformatiebrief wordt voldaan aan de in het raadsvoorstel opgenomen toezegging.

De notitie is informatief van karakter, wordt niet vastgesteld en maakt na besluitvorming geen deel uit van het visiedocument.

Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen via digitale weg een afschrift van deze raadsinformatiebrief met de hieronder genoemde bijlage.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: