WEST 8: Vestingvisie op de Vestingstad Grave

Eigen foto: GGB presentatie van het bouwplan op het voormalig COX- terrein.

Algemeen commentaar op de opmerkingen en zienswijzen op de Vestingvisie
t.b.v. raadsbehandeling.

Ingediende opmerkingen en zienswijzen op de Vestingvisie

Beoordeling:

Algemeen

De visie geeft ruimte of biedt aanleiding tot de meeste van de voorgestelde ideeën. Of zorgt ervoor dat ze naast de andere ontwikkelingen kunnen worden ingepast. Nadat de visie is overgenomen door de gemeenteraad ontstaat er ruimte om ideeën en plannen verder uit te werken en mogelijk te realiseren.

3.2 Waterhuishouding
We pleiten ervoor de samenwerking met waterschap Aa en Maas zoveel mogelijk te
versterken en binnen een korte termijn samen op zoek te gaan naar mogelijkheden zodat we meekoppelkansen maximaal kunnen benutten.

3.4 Infrastructuur
De verkeersintensiteit op de N321 dient op provinciaal niveau onderzocht te worden. De veiligheid van de fietsers en voetgangers staat voorop in de Vestingvisie. Er zijn studies gedaan naar de mogelijkheid om een tunnel onder het Visioterrein te maken, deze bleken, zowel praktisch als economisch niet haalbaar. Er dient daarom maximaal ingezet te worden op veilige oversteekplaatsen. Wij zien de fietsverbindingen niet langer over het tracé van de N321, wat nu wel het geval is.

De belangrijkste fietsverbindingen kunnen over het voormalige Visioterrein lopen in de toekomst wat zowel naar veiligheid van het fiets en wandelverkeer als naar beleving van de vestingwerken een enorme verbetering is.

Fiets en wandelverbindingen naar de wijken en het omliggende landschap zijn cruciaal voor het functioneren van de binnenstad en de omliggende wijken, dit dient daarom uitgebreid te worden meegenomen in de toekomstige ontwikkelingen. Eerste voorstellen voor de Stoofweg en de Esterveldlaan zijn, gezien de urgentie, al opgenomen in de visie.

De focus van deze studie is een visie op de vestingwerken van Grave, andere historische lagen in de omliggende dorpen zijn uiteraard van belang en dienen bij verdere ontwikkelingen meegenomen te worden. De brug over de Raam naar het Visioterrein is zowel een belangrijke verbinding tussen de omliggende dorpen als de binnenstad. Alsook voor de ontsluiting van de Brede school en recreatieve verbinding door het Raamdal.

3.5 Parkeren
Aanstaande en toekomstige ontwikkelingen vergen extra parkeercapaciteit. In de locatie daarvan voorziet de visie. Het parkeerprobleem kan daarbinnen worden opgelost met goed ontwerp (nu nog een visie en geen ontwerp). Het is hierbij belangrijk dat fasering en de juiste parkeeraantallen worden meegenomen bij het ontwerp.

4.02 Lunette
In de huidige situatie is de historische binnenstad niet ervaarbaar tussen het Gemeentehuis en de Albert Heijn. Dit komt met name door de vreemde grote open plek met parkeren en de lage bebouwing daaromheen. Om de binnenstad te herstellen werd in deze eerste studie onderzocht of door het profiel van de Trompetterstraat smaller te maken (met behulp van nieuwe bebouwing) de eerste indrukken van de stad kunnen worden verbeterd. Dat lijkt zo te zijn.
Er wordt ingezet op de verdichting van de binnenstad, om de beleving van de oude
binnenstad terug te brengen, in lijn met de visie van Erskine. De vorm, afmetingen en
typologie van de bebouwing die op de locatie Lunetten zou kunnen komen dient te worden bepaald door verdere ontwerpstudie, in de visie is er slechts een eerste aanzet gedaan naar een studie voor mogelijke ontwikkelingen. Men name de grootte van het programma, het aantal bouwlagen, maar ook de vorm van de nieuwbouw zal daarbij nader onderzocht moeten worden. Parkeren dient steeds onderdeel te zijn op de Lunette-locatie zodat er geen parkeerproblemen ontstaan in de toekomst.

4.04 Visioterrein
De vestingvisie focust op 3 lagen, een compacte historische binnenstad, de historische ruimte van de groene vestinggordel en concentratie van herstel van de vestingwerken aan binnenstad zijde. Het Visioterrein is een essentiële link om de ruime groene vestinggordel te realiseren. De groene vestinggordel brengt niet enkel een aangename parkomgeving met zich mee, bovendien helpt het om de bebouwingsdichtheid van de historische binnenstad te benadrukken en beter beleefbaar te maken. De parkachtige omgeving is verder ook essentieel om goede, veilige doorgaande verbindingen voor fiets en wandelverkeer tussen
de binnenstad en de omliggende wijken te kunnen garanderen. En kan belangrijke
ecologische doelen dienen (en waterbeheer). Het verplaatsen van de N321 naar het
visioterrein of de Raamvallei zou dit ernstig kunnen verstoren. Het doel van de parkachtige omgeving op het voormalige Visioterrein is om een multifunctionele ruimte te maken waar onder meer evenementen kunnen worden georganiseerd en de historie kan worden beleefd, in het ontwerp moet uiteraard rekening gehouden worden met het gebruik van ouderen.

De voormalige Cox-locatie, gelegen in de uiterwaarden, dient om verschillende redenen te worden vrijgesteld van bebouwing (waterhuishouding, ruimte voor de rivier, recreatieve functie, historische beeldbepaling,…).

Het Wisseveld, de Oude Haven en misschien nabij de werf kunnen wel locaties zijn waar in de behoefte aan senioren- woontypes kan worden voorzien.

4.05 Nieuwe haven en scheepswerf
De visie biedt een kader en denkrichting voor de werflocatie. Zicht op en zicht vanuit het halfbastion en bereikbaarheid van de Maas zijn daarbij de belangrijkste onderdelen. Het is in eerste instantie aan initiatiefnemers om te onderzoeken met welk programma en op welke wijze ook financiële doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt. De nieuwe haven dient als deellocatie verder in detail verder bestudeerd te worden, we zien mogelijkheden voor het combineren van bestaande nautische en nieuwe recreatieve functies welke in lijn zijn met de historische vestingwerken.

4.06 Halfbastion Blauwkop
Het gebied waar de parkeerplaats is geprojecteerd in deze eerste studie, is gesitueerd
binnen de historische grenzen van het halfbastion Blauwkop. De stadzijde van het bastion werd niet gekenmerkt door openheid. Het gebied buiten de vestingwerken daarentegen wel.Daarnaast doelt de visie op het integreren en versterken van de historische vestingwerken in een hedendaagse samenleving.

De oude stadspoorten (Maaspoort, Brugpoort en Hampoort) zijn alle drie integraal onderdeel van de vestingvisie en zijn belangrijk als entree in de beleving van de historische vestingwerken. Het plan voor de oude Haven locatie moet als
geheel gezien worden. Met dit samenstel van bouwwerken kunnen uiteenlopende wensen verenigd worden. Belangrijkste zijn verlagen (ipv verhogen) van de toren en het behoud, sanering en herstel van de Wijnberg. De positie van de verschillende volumes komt ten dele voort uit de voorgaande inrichtingen van het gebied. Ontwerpdetails zijn niet meegenomen in deze studie. De vestingvisie tracht ook gebruik het gebruik van de Oude Haven en de historische aanlegsteiger te entameren. Verdere planvorming gaat uiteraard in overleg met bewoners.

4.08 Wisseveld
Grote delen van de Watervisie stroken met de Vestingvisie. Echter, naast het voornemen om te bouwen op de vestingwerken in de uiterwaarden, ten tijde van nieuwe waterveiligheidsvraagstukken, plaatst de visie alternatieven. De visie is een document dat ideeën aandraagt voor ruimtelijke ontwikkelingen nu en in de toekomst en die samenhang tussen de verschillende gebieden en ideeën probeert aan te brengen. Het is geen wettelijk document. Het is wel een document dat inspireert. Dat uitdaagt om met respect voor het verleden, ideeën voor een duurzame ruimtelijke kwaliteit vorm te geven.

WEST 8.   Penne Hangelbroek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: