Na succesvol overleg afsluiting Graafschedijk komt er een veel kortere omleidingsroute.

De Gelderlander bericht:
Kortere omleiding bij Graafschedijk in Escharen.

Er komt een kortere omleidingsroute bij de afsluiting van de Graafschedijk in Escharen. Dat is de uitkomst van overleg tussen aannemer, gemeente en de zaakwaarnemer van ondernemer Ben Litjens. Litjens zit met zijn bedrijf aan de Graafschedijk en zou door de werkzaamheden, nodig voor het bouwrijp maken van de nieuwbouwwijk Hof van Esteren, slechts via een lange omleiding bereikbaar zijn.

Laatste nieuws:
Op het kantoor van ondernemer Ben Litjens is gisteren succesvol overleg geweest met Ben’s zaakwaarnemer Jan Litjens, een medewerker van CGM, Boa’s en de aannemer. De aannemer gaat onderzoeken of een veel kleinere omleidingsroute mogelijk is. Via de weg door het Hof van Esteren en een tijdelijke noodweg kan de omleidingsroute veel korter worden. De aannemer gaat in overleg met de opdrachtgever van Wanrooij.

De Graafschedijk in Escharen is vanaf vandaag ter hoogte van de Middelrotscheweg afgesloten. Dat is nodig voor het bouwrijp maken van kavels aan de Graafschedijk in het Hof van Esteren. Er is vanwege de bereikbaarheid bezwaar gemaakt tegen de afsluiting door het bedrijf Litjens dat aan de Graafschedijk zit. Daarover is vandaag nog een gesprek tussen de aannemer, de gemeente en het bedrijf.

Webmaster: dit bericht verdient een toelichting daarom de brief van Jan Litjens, zaakwaarnemer van raadslid Ben Litjens.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Grave.

Ter attentie van wethouder Pieter van Dieperbeek en van het Hoofd van de Afdeling Verkeerszaken
Postbus 7
5360 AA Grave

Onderwerp: bezwaar tegen voorgenomen afsluiting Graafschedijk te Escharen per 18 april 2018

Geacht College,
Op vrijdag 13 april 2018 vernam ik, dat de Graafschedijk op 18 april 2018 wordt afgesloten in verband met de aanleg van riolering ter hoogte van het Hof van Esteren.

Aangezien mijn broer Ben van Litjens Beheer B.V., Graafschedijk 69 te Escharen, raadslid is, loopt de correspondentie over kwesties met de gemeente via mij.

Hierbij bericht ik u namens Litjens Beheer B.V. en zijn andere bedrijven dat er tegen de voorgenomen afsluiting van de Graafschedijk ernstig bezwaar bestaat. Ik moet aannemen, aangezien niemand die getroffen wordt door dit voornemen daarover iets bekend was, er geen publicaties hebben plaatsgevonden.

De personen van uw gemeente, die hierbij betrokken waren, de heer P. Arts en mevrouw R.Heuts, waren voorbije vrijdag niet aanwezig, zodat ik dit niet heb kunnen navragen. Zaterdag hebben verschillende verontwaardigde buurtbewoners mijn broer aangesproken op dit voornemen.

In ieder geval staat vast dat niemand van uw gemeente met Litjens heeft overlegd. Ook mogelijk gepubliceerde besluiten waren niemand bekend.

De onderaannemer Aannemingsbedrijf T. van de Haterd B.V. uit Geffen heeft ons medio vorige week met een ongedateerde brief op de hoogte gesteld van de voorgenomen afsluiting.

Deze afsluiting zou volgens de onderaannemer ongeveer 5 weken duren. Een garantie over de feitelijk duur kon hij niet afgeven. De instemming van uw gemeente wordt daarin niet vermeld. Navraag bij genoemde aannemer leverde op, dat dit was gegaan in overleg met genoemde ambtenaren van uw gemeente.

Er was een alternatieve route bedacht via het dorp Gassel en de Provinciale weg Cuijk- Grave.

Hierbij verzoek ik u per omgaande mede te delen of er door u verkeersbesluiten zijn genomen, die gepubliceerd zijn? En zo ja, dan verzoek ik u mij genoemde besluiten als bijlage te mailen.

Voorts neem ik aan dat de riolering tenminste 2 meter diep wordt gelegd, zodat er ook een toestemming moet zijn in verband met een archeologische verkenning.
Tot zover de bestuursrechtelijke kant.

Wat de relatie inwoner/bedrijf en gemeente aangaat constateer ik dat uw ambtenaren kennelijk niet geïnstrueerd zijn, dat bij plannen het de normaalste zaak van de wereld is om burgers en bedrijven tijdig te informeren, met hen tijdig te overleggen en met hen mogelijke alternatieven te bespreken.

Volgens het bedrijf Litjens zijn alternatieve oplossingen mogelijk.

Dat Litjens B.V. onnodig ernstig schade zal lijden door deze afsluiting zal u wel duidelijk zijn. Het is nu hoogseizoen voor zijn bedrijven.

Verder vraag ik ook speciale aandacht voor de bereikbaarheid van zijn bedrijf en woningen door hulpdiensten. Ook heeft deze afsluiting gevolgen voor zijn persoonlijke veiligheid.

Dit alles had in goede banen kunnen worden geleid, indien er tijdig overleg was geweest, waarbij ook alternatieven besproken kunnen worden.

Ik verzoek u voorts er voor zorg te dragen dat de Graafschedijk niet per 18 april 2018 wordt afgesloten voor alle verkeer en dat er overleg wordt geopend met het bedrijf Litjens en met andere belanghebbenden en bewoners van de Graafschedijk en omgeving.

Aangezien uw gemeenteraad heeft aangegeven de relatie tussen inwoners/bedrijven en uw bestuur te willen verbeteren zend ik ook een kopie van deze mail naar de bestuursleden van uw gemeente.

Hoeveel tijd, ergernissen enz. een onverwachte afsluiting met zich mee brengt laat ik thans onbesproken. Wat sluipverkeer via de Spechtenweg, die niet berekend is op toename van dit verkeer, laat ik evenzeer onbesproken.

Met vriendelijke groet, Namens Litjens Beheer B.V. Jan Litjens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: