Graafse tennisvereniging THOS stuurt “brief op poten” aan college en raad.

Foto: uit mijn archief. Aanleg kunststofbanen.

Toelichting op onderstaand artikel:

Het Keerpunt 2010 raadslid Ben Litjens gaat het college bevragen n.a.v. deze “brief op poten.”

Geacht College,

Wij hebben op 11 november 2017 schriftelijk bezwaar gemaakt tegen uw besluit Thos geen enkele subsidie te verlenen voor haar parkrenovatie. Via de commissie bezwaar is er op 18 januari jongstleden een informeel overleg geweest aangaande het ingediende bezwaarschrift. Het was een constructief gesprek en de gemeente heeft beloofd om nogmaals integraal naar een aantal punten te kijken waarbij tevens al min of meer de toezegging wordt gedaan voor Thos de hwa problematiek op te lossen.

Op 15 maart jongstleden vernemen wij per mail het aanbod van de gemeente om op haar kosten de hwa afkoppeling te maken middels een rechtstreekse afvoer op de sloot achter de dijk. Tevens vernemen wij per mail dat zowel waterschap als gemeente op dit moment geen reden hebben tot het inrichten van een EVZ op de locatie van Thos.

Juist in het nu niet willen realiseren van de EVZ ligt de kern van ons bezwaar, vandaar dat wij middels dit schrijven onze aanvulling op het bezwaarschrift willen maken.
Laat ons beginnen met een compliment te maken naar wethouder Pieter van Dieperbeek, Erik van Grunsven en Peter Broekmans. Zonder hun inbreng was het niet gelukt een andere en positieve besluitvorming inzake het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren en drainage te krijgen. We zijn daar dankbaar voor en Jan ten Broeke heeft ondertussen contact gehad met Erik van Grunsven om de voorbereidingen voor de aanleg van de riolering in gang te zetten. Dat gedeelte loopt dus voortvarend.

We waren binnen het bestuur echter behoorlijk verbaasd en vol onbegrip over de uitkomst van het overleg met het waterschap en de vervolgens ingenomen standpunten. Wanneer u aangeeft “dat beide partijen op dit moment geen directe aanleiding hebben/ zien” zegt u tegelijkertijd in principe ook dat de EVZ te zijner tijd wel gerealiseerd gaat worden, dit concluderend uit de volledige voorgeschiedenis rondom het traject van de EVZ.

Deze conclusie is ook wat alle betrokken partijen als waterschap, gemeente, familie Hermanussen en ZLTO in feite nooit ontkend hebben en nog sterker, ook beamen en vanuit gaan.

Verbaasdheid en onbegrip nadat op 19 januari dhr. William de Kleijn, lid dagelijks bestuur van het waterschap, in een overleg ten huize van de familie Hermanussen Thos de complimenten maakt over de integrale aanpak van de parkrenovatie. De ombouw van gravel naar kunstgras, het slopen van tennisbanen, slagmuur etc., het afkoppelen van de hwa, het creëren van natuur passend in de EVZ prijzen en vervolgens afhaakt in het mede financierenVerbaasdheid en onbegrip dat een mogelijk kleine kavelruil niet verder is onderzocht.

Op 19 januari is ook het voorstel aan dhr. William de Kleijn voorgelegd om het perceel grond achter de Leuvense straat te onttrekken aan de grote kavelruil zodat de EVZ (de natuurcompensatie voor het Thos terrein) niet aan de overkant van de Hertogswetering maar op het Thos terrein gerealiseerd kan worden. Gedacht werd het perceel Leuvensestraat in te zetten voor gronden die de gemeente in de nabijheid van het voormalige nonnenklooster nodig zou hebben. William de Kleijn benadrukte dat een dergelijke constructie in eerste instantie tussen betrokken partijen geregeld moest worden. Zou deze constructie een oplossing bieden dan zou het waterschap hier wel aan mee kunnen werken.

Eveneens verbaasdheid en vol onbegrip dat wij op 19 januari jongstleden van een het lid van het dagelijks bestuur van het waterschap moeten vernemen dat wethouder Daandels tussen juli 2016 en januari 2018 met hem geen enkel contact heeft gehad om de plannen van Thos te bespreken. Reeds in het voorjaar van 2017 concludeert het waterschap op ambtelijk niveau dat er door de gemeente een valse start is gemaakt door het waterschap niet vanaf het eerste moment bij de plannen van Thos te betrekken. Wij hebben toen als bestuur van Thos vervolgens direct het dringende verzoek gedaan aan wethouder Daandels om op korte termijn overleg te plegen met het dagelijks bestuur van het waterschap.

Uitstel van de aanleg EVZ betekent dat wij als Thos de komende jaren gratis en voor niets tegen de verloedering van 5 tennisbanen, tennismuur, tegelplateau’s, tegelpaden en hoog verwilderd gras mogen aankijken. Juist deze verloedering wilden we met onze plannen voorkomen. Ter illustratie, wij vonden bijgaande brief, als bijlage toegevoegd, in de archieven van Thos en moesten constateren dat de gemeente al die jaren niets aan het onderhouden van hekwerk heeft gedaan. Qua onderhoud toch vele malen minder werk dan het bijhouden van de grond die nu terug gegeven zou worden. In 2013 hebben wij al verzocht om hier iets aan te doen, maar klaarblijkelijk ziet de gemeente daar ook niet de noodzaak van in. Deze brief geeft ook weer aan dat wij als bestuur van Thos een vrij gedegen visie hebben richting toekomst en daarin ook steeds de gemeente in betrokken hebben.

In juli 2016 presenteren wij onze plannen op papier aan wethouder Daandels. Wethouder Daandels is enthousiast, Daandels is voorzitter van IGP Velp en gaat over de EVZ. Wie kun je nu beter als pleitbezorger hebben? Daarnaast is het voor de gemeente natuurlijk passend dat wij de kosten van de renovatie over meerdere partijen willen verdelen en daarnaast als Thos ook een aanzienlijk aandeel voor onze rekening willen nemen, zowel financieel als qua inzet van vrijwilligers op meerdere momenten van het traject. Daarbij zou uiteraard de feitelijke vervanging van de banen voor rekening van Thos komen.

De wethouder biedt onmiddellijk aan te helpen en er positief in te staan. Wij gaan de plannen uitwerken en van een prijskaartje voorzien, de gemeente gaat de regie richting waterschap op zich nemen. Helaas een eeuwigheid later vernemen wij via het waterschap pas welke inspanningen wethouder Daandels gepleegd heeft. Helemaal niets dus!

Er is op bestuurlijk niveau geen enkel contact geweest! Het is zuur als ons ambtelijk wordt verteld dat ook wethouder Daandels vanaf de eerste minuut betrokken is geweest. Zuur is het ook wanneer ons ambtelijk medegedeeld wordt dat ”wethouder Daandels nogmaals het verzoek in de ‘week’ heeft gelegd bij het waterschap”. Bij wie dan wel bij het waterschap; bij de wasvouw?

Zo zijn er ambtelijk wel meer quotes neergeschreven waarbij wij twijfels hebben. We begrijpen dan ook niet waarom de hele problematiek van de EVZ bij Sportzaken over de schutting is gegooid. Waarom heeft men bestuurlijk niet ingezien de vraag van Thos qua problematiek integraal te benaderen? Waarom krijgen we een jaar lang alleen maar vragen op ons af en geen antwoorden? Geeft dat de betrokkenheid weer van bestuur en ambtenaren bij de vereniging? Waarom moeten we eind augustus 2017 nog aandringen op besluitvorming terwijl onze planning ook al bijna een jaar bekend is?

In november 2016 bieden wij aan in het kader van de totale parkrenovatie (met behulp van een aannemersbedrijf) voor ca. € 21.000, voor een bloedscherpe prijs, 5 tennisbanen, een tennismuur, tegelplateau’s, tegelpaden, hekwerken en een French Court mat te slopen en het gebied in te richten als ecologische zone. Steeds ook hebben we het overleg gezocht met de gemeente om toelichting te geven op de begrotingen, daar de aannemer diverse zaken aan elkaar gekoppeld had en wij transparant wilden zijn over het geheel. Ook in januari 2018 doen wij dit aanbod nog steeds gestand, nu volgens de huidige inzichten aangevuld met een berging/infiltratie vijver voor nog steeds dezelfde prijs! Als de gemeente de bergingsvijver niet nodig acht in het hwa afkoppelverhaal dan bieden wij aan een kikvorsenpoel (of met de woorden van het waterschap te spreken: ’een stapsteen’) te maken in de ecologische zone voor nog steeds dezelfde prijs!

Als wij 19 januari jl. alle lof toegezwaaid krijgen van het waterschap voor de integrale aanpak van de parkrenovatie is het des te onbegrijpelijker dat gemeente en waterschap, al dan niet gezamenlijk, geen € 21.000 op tafel willen leggen voor het creëren van natuur. Wat ging er na 19 januari jl. mis? Waar ging het vanaf oktober2016 mis? Deze vragen leggen wij vervolgens voor aan het waterschap in de hoop een antwoord te krijgen.

William de Kleijn: ”ik denk dat er dit jaar helemaal geen zaken zijn misgelopen”. Dat is correct! Op bestuurlijk niveau is er pas dit jaar contact gemaakt, er komt iets uit, de complimenten hiervoor zijn gemaakt. Zonder dat het geschreven staat zegt William de Kleijn ook dat er tussen juli 2016 en januari 2018 van alles mis ging bij de gemeente.

Er is door Daandels geen contact gemaakt, er is geen bestuurlijk overleg geweest met als gevolg dat je ook niks kunt afspreken. In het voorjaar van 2017 was het waterschap al van mening dat de kavelruil in juli 2017 getekend kon worden. Toen wilden ze niets ondernemen en hadden ze geen taak bij Thos. Het zal wel zo zijn, want de natuurcompensatie voor het Thos terrein ligt achter de Leuvensestraat en zit in de grote kavelruil. In maart 2018, bijna een jaar later, gelden kennelijk nog steeds dezelfde argumenten. Dhr. Hermanussen moet plannen voor (principe) besluitvorming aanbieden en de gemeente gaat met belangstelling de plannen van dhr. Hermanussen beoordelen. ”Dit proces leek, op basis van de beschikbare info, voor ons allen bepalend voor het vervolg”.

De plannenmakerij voor een integrale ontwikkeling van het gebied start medio 2010.Thos wordt door gemeente en waterschap 8 jaar later afhankelijk gemaakt van een proces? En hoe lang gaat dat proces nog duren? We hebben het aan Hermanussen gevraagd en het antwoord was: ”Dat weet ik niet, ik weet wel dat ik sinds augustus 2017 op een antwoord van de gemeente zit te wachten en dat heeft ook betrekking op het proces”.

Ons bezwaar van 11 november 2017 en dit aanvullende bezwaar is gericht tegen het besluit van de gemeente. We zijn toch niet afhankelijk van het waterschap voor het maken van natuur op de plek van de voormalige tennisbanen? Het gaat om de verloedering op het terrein van de gemeente, voor het inrichten van natuur op eigen grond heb je geen toestemming nodig van het waterschap. Voor het maken van natuur middels een bergingsvijver of kikvorsenpoel, boomaanplant en bloemenweide hoef je als gemeente alleen maar €21.000 beschikbaar stellen! Het zou mooi zijn dat het waterschap wel mee deed in de aanlegkosten maar nu ze daar op dit moment van af zien moet je als gemeente je verantwoordelijkheid nemen en je
niet achter een toekomstig proces verschuilen.

We kunnen en willen als Thos bestuur het waterschap niets verwijten. De gedane quotes:
– de gemeente had ons van meet af aan bij de plannen moeten betrekken
– het kan alleen maar op bestuurlijk niveau geregeld worden
– in het kader van de EVZ zijn tennismuur, tegelplateau’s en gravelbanen een doorn in het oog – waardering voor de integrale aanpak, ik zou alleen de vijver anders vormgeven
– ik begrijp niet dat de gemeente dit initiatief niet op waarde weet te schatten/afwijst.

Het bovenstaande is de aanleiding ons bezwaar nog verder te beargumenteren en aan te vullen. We moeten constateren dat de gemeente ons bestuurlijk/ambtelijk behoorlijk in de steek heeft gelaten. Hoe kun je als bestuurder enthousiasme veinzen, hulp aanbieden, de renovatieplannen en het creëren van natuur in de EVZ toejuichen en vervolgens 11⁄2 jaar helemaal niets doen? Hoe kun je als bestuurder het probleem zo snel mogelijk van je bordje afschuiven?

Hoe kun je je als gemeente vervolgens het verzoek afwijzen op de formele grond van artikel 10.3 C? Daar staat letterlijk dat de aanvraag afgewezen kan worden als deze niet voldoet aan de regels die gesteld zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Welke regels heeft de gemeente dan gebruikt om het verzoek van Thos te toetsen?

We mogen hopen niet de regels die van toepassing zijn op de algemene subsidie voor een sportvereniging. We hebben toch diverse malen duidelijk gemaakt dat we niet om een bijdrage vragen voor de aanpassing van sportvelden, maar dat we grond die eigendom is van de gemeente terug willen geven aan de natuur en niet tegen verloedering aan willen kijken.

Welke regels dan? Voor ons een vraag. Maakt het des te vreemder als je terug kijkt op dit proces en van het begin af aan de gemeente erbij betrokken hebt, deze naar buiten toe enthousiast deed, maar vervolgens in het gehele traject nergens aangeeft welke regels wij in zouden moeten passen om voor een bepaalde subsidie/bijdrage in aanmerking te kunnen komen waardoor het geheel wel rond zou komen.
Voordat wij dit traject opgestart zijn, was het ons al duidelijk dat wij niet konden rekenen op een bijdrage voor de vervanging van tennisbanen of de verbetering van andere objecten. Het verzoek voor de bijdrage diende puur te zien op het opruimen van af te stoten grond. Dit gehele proces komt op ons over als niet in oplossingen willen denken, onnodige vragen stellen en geen maatschappelijke betrokkenheid bij een vereniging tonen.

Helemaal wrang is het te constateren dat een compleet hockeyveld met geld van de gemeente wordt aangelegd, dat clubgebouw en tennisvelden in Escharen grotendeels zijn aangelegd met gelden van de gemeente, idem in Gassel en er jaarlijks nog heel veel centen (€80.000) besteed worden aan onderhoud van de plaatselijke voetbalclubs.

Thos heeft in 21⁄2 jaar het nodige onderzoek gedaan in samenwerking met KNLTB en ISA Sport, heeft t.a.v. beheer en overdracht haar verantwoordelijkheid genomen, heeft partijen inspraak gegeven over de toekomstige inrichting en heeft alle ecologen de gelegenheid geboden wild enthousiast over “nieuwe natuur” te worden! En dat kost slechts € 21.000.

Nee, zegt de gemeente, met art.10.3 C kunnen wij deze centen niet vrij maken. Logisch, maar zoals wij ook mondeling nogmaals hebben toegelicht hebben wij als vereniging niet om gemeenschapsgeld gevraagd om ons sportpark te verfraaien, om de vereniging financieel gezond te maken of te ondersteunen. Nee, wij willen als vereniging onze maatschappelijke betrokkenheid tonen en verantwoordelijkheid nemen door via een integrale aanpak, inbreng van geld en inzet van vrijwilligers een stuk grond dat eigendom is van de gemeente en wij af willen afstoten dusdanig aan te pakken dat het opgaat in de gewenste natuurlijke zone en dat voorkomen wordt dat het gebied verloederd zodat omwonenden, bezoekers van het tennispark en de vele wandelaars door dit gebied zich gaan ergeren aan dit stukje Grave. We weten als geen ander dat je de banen wekelijks moet onderhouden ook al zijn ze niet in gebruik. We kunnen onze leden en gasten met competities en toernooien geen desolaat maanlandschap laten zien. Het park moet het visitekaartje van de vereniging zijn! Dat is ook de reden dat we reeds op eigen kosten hekwerken en lichtmasten hebben gesloopt en het geheel toonbaar hebben gehouden!

Dat is ook de reden dat we alvast op eigen kosten een natuurlijke corridor hebben aangelegd als afscheiding tussen het in gebruik zijnde complex en de af te stoten 5 banen. We hebben dankbaar gebruik kunnen maken van de adviezen en hulp van Mark van Dijk.

Ja, we hebben als Thos bestuur voorgesteld het waterschap in de totale parkrenovatie mee te laten betalen en mogelijke subsidiebronnen te inventariseren. Natuurlijk geeft wethouder Daandels onmiddellijk aan dat des te meer partijen je betrekt des te groter de kans van slagen is voor de projectrenovatie. Ook de eigen middelen van Thos worden in het totaal van kosten worden als bijzonder positief ervaren. Het zijn onze plannen, het is ons initiatief en we deden er goed aan de gemeente onmiddellijk bij de planvorming te betrekken! Als dit nu niet direct soepel blijkt te verlopen bij de gemeente, en we kennen ondertussen alle in en outs van dit mislukken, inclusief de frustratie bij sommige partijen over het nog niet kunnen realiseren van een EVZ, dan moet de gemeente toch haar maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Thos wil natuur creëren op eigendom van de gemeente om het gebied niet desolaat achter te laten en te laten verwilderen. Als het waterschap nu niet wil bijdragen dan neem je toch als gemeente je verantwoordelijkheid!

Als Thos hebben we deze verantwoordelijkheid ruimschoots genomen, al onze centen zijn ge-investeert, ook deels al op het eigendom van de gemeente!
En ja, wij profiteren ervan als wij vanaf ons balkon aankijken tegen een stukje natuur in plaats van tegen een stuk verloedering, dat eigen belang is er wel.

Thos heeft in de afgelopen 75 jaar nooit iets ontvangen in tegenstelling tot de andere verenigingen en sterker nog, als je naar de historie van de laatste 2 jaar kijkt hebben wij sterk het gevoel dat we ambtelijk en bestuurlijk gedwarsboomd zijn en zeker niet serieus genomen zijn/worden.

Voor de fusie van de 3 voetbalclubs is er ambtelijke inzet, de fusie wordt gemeentelijk ondersteund, men heeft een ”Plan van Eisen” in ontvangst genomen en straks wordt er een bijdrage uit een privatiseringspotje of andere bron voor vrij gemaakt. Moeten we in de nabije toekomst misschien spreken over discriminatie van Thos? Wij willen daar graag met al deze aanvullende argumenten uw college en de bezwarencommissie over laten oordelen.

Met sportieve groet,
Marcel de Veer Jan ten Broeke
Voorzitter Thos, ad interim Voorzitter Baancommissie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: