YTG: “Vandaag heeft u iets kapot gemaakt”.

Geacht College,

Vanmorgen ontvingen wij uw schrijven met datum 12 maart 2018 en kenmerk Z/G.18/53441 – UIT/G/18/86562.

Tegen uw besluit om last onder bestuursdwang toe te passen, tekenen wij middels dit schrijven gemotiveerd bezwaar aan. Alvorens dit bezwaarschrift juridisch te motiveren, wensen wij eerst
inhoudelijk te reageren.

Sinds enkele jaren zijn wij actief vóór de regio Land van Cuijk en volgens mij hebben wij – u en ik – daar heel veel gezamenlijke belangen. Hoewel onze methoden niet altijd op elkaar lijken, starten u en ik de dag met in ons achterhoofd intenties die samenhangen met een toekomstrijke omgeving en regio.

Hoewel ik van mijzelf niet zal zeggen dat ik talentvol ben, durf ik dat gerust over mijn collega’s uit onze club te zeggen. Talentvol én ambitieus. Waar veel talentvolle en ambitieuze jongeren uit de regio wegtrekken, bestaat onze club uit mensen die er voor kiezen om hier te blijven en te zorgen dat het voor anderen ook aantrekkelijk
blijft en waar nodig wordt, om hier een toekomst op te bouwen.

Inhoudelijk door de samenwerking aan te gaan met organisaties, bedrijven, partijen en besturen. Maar ook door het geluid van de jongeren een stem te geven. En niet onbelangrijk: aan andere jongeren te laten zien dat er ook een alternatieve keuze is: een keuze voor deze prachtige regio!

Wij pogen op constructieve wijze antwoorden te formuleren op vragen die politiek en bestuur heeft aan jongeren. Daarnaast geven wij ook ongevraagd aandacht aan thema’s die wij belangrijk vinden en hebben wij altijd een luisterend oor voor weerwoord en kritiek!

Soms zijn u en ik het niet met elkaar eens, omdat onze antwoorden of acties mogelijk niet passen in uw plannen of zienswijze. Maar zolang wij met elkaar het gesprek aan gaan, kunnen wij onze gemeenschappelijke belangen voor ogen houden en elkaar versterken.

Vandaag heeft u iets kapot gemaakt.

Ik ben nu drie jaren betrokken bij The Young Talent Group en heb nooit hinder ondervonden van de tegenwind die we vaak krijgen. Tegenwind in de vorm van (trage) besluitvorming, van weerwoord, van andersdenkende of doemdenkers die stellen dat onze regio nu eenmaal een einddatum kent. Tegenwind maakt energie los en wij
zijn gek op energie.

Echter de opgetrokken houding tegen deze beslist ludieke actie, heeft mij zeer teleurgesteld. Hoe vaak heeft u uzelf horen zeggen dat de ‘jeugd’ of ‘jongeren’ gehoord moeten worden? Dat zij betrokken moeten worden bij besluitvorming? Dat het belangrijk is om hen een stem te geven? En nu stelt u zich op het standpunt dat wij een club jongeren zijn die provoceren, zelfs vernielen en langs de weg van illegale activiteiten ons doel willen bereiken.

Laat een ding duidelijk zijn: wij hebben ons nooit of te nimmer gerealiseerd dat dit ‘illegaal’ zou zijn en zijn de actie ook specifiek niet ingestoken om een ‘vóór’ geluid te forceren. Nee wij wilden en willen de discussie aanwakkeren om zowel voor als tegenstanders te prikkelen en aan het denken te zetten. Daarbij hebben wij
zorgvuldigheid in acht genomen: we hebben extra dure stickers besteld, waarvan wij gegarandeerd kregen dat deze eenvoudig te verwijderen waren en geen lijmresten nalieten. Van vernieling – waar kennelijk over gesproken wordt – is beslist geen sprake.

Dat deze discussie door u zo de grond wordt ingestampt, zonder hierover met ons het gesprek aan te gaan, laat zien dat u het belang van betrokken jongeren in uw regio miskent. Het is fijn als jongeren zo nu en dan hun gezicht laten zien bij een debatavond over wonen of andere thema’s, maar zodra er een club ontstaat die zich
als volwaardig gesprekspartner écht voor zulke thema’s sterk maakt, dan maakt dat kennelijk iets los wat meer past bij een ontzettend gedateerd bestuursmodel dan bij een moderne bestuurder.

Na jaren van positieve samenwerking met andere gemeentes, had ik deze houding beslist niet zien aankomen. Begrijp mij niet verkeerd: u mag het oneens zijn met de stelling en zelfs onze stickeractie afkeuren. Echter de agressieve wijze waarop en de toon, als ware wij een club voetbalhooligans, is echt buiten alle proporties.

Wij waren vanaf het begin van plan om de stickers (zelf) te verwijderen en dat is ook duidelijk gecommuniceerd. Daar veel borden te vies waren om te bestickeren is een aanzienlijk deel door ons handmatig gereinigd (hetgeen wij graag hebben gedaan). Van vernieling, vervuiling of kwade opzet is dus geen sprake.

Als u in uw houding en optreden dezelfde zorgvuldigheid, humor en solidariteit in acht had genomen, dan had ik u dit schrijven niet hoeven te sturen. Mogelijk hadden wij er dan samen voor gekozen een debat te voeren over de fusie en had u mij kunnen toespelen dat de borden wel snel van hun stickers ontdaan moesten worden, hetgeen ik natuurlijk met plezier gedaan had.

Helaas, in plaats daarvan moet de stem van onze jongeren kapot gemaakt worden, door in de kortst mogelijke tijd een bijzonder strenge en formele aanval in te zetten.

Juridische gronden bezwaar.

Vanmorgen ontvingen wij uw schrijven met datum 12 maart 2018 en kenmerk Z/G.18/53441 – UIT/G/18/86562 inzake de last onder bestuursdwang ex art. 5:21 Awb juncto 125 gemeentewet. U stelt een overtreding vast, strijdig met artikel 2:42, tweede lid, sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Dit instrument kent uitvoerige jurisprudentie en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn, evenals de Awb, van toepassing. Naast de Awb is er ook een leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen, omarmd door de VNG en met het doel om enige uniformiteit aan te brengen bij het optreden.

Dat er sprake is van ‘aanplakken’ wordt niet door ons bestreden. Nu wij bekend zijn met de strijdigheid van ons handelen met de genoemde bepaling in de APV, erkennen wij ook dat wij gehouden zijn de stickers te verwijderen. Wij bevestigen hierbij nogmaals dat wij de stickers willen en zullen verwijderen op korte termijn.

Onze bezwaren zien met name toe op de volgende onderdelen:

Motiverings en zorgvuldigheidsbeginsel:
De feiten in de motivering moeten kloppen en dat is niet het geval. In uw schrijven staat dat ondergetekende met de heer De Greef heeft gesproken. In dat gesprek zou zijn besproken dat de fatale termijn van 13 maart 12:00 as. redelijk is. Dát dit besproken zou zijn (quod non) vormt voor u de rechtvaardiging voor deze – in tijd
– onmogelijke opgave.

Wij erkennen dat ons is medegedeeld dat wij in de gelegenheid worden gesteld om de stickers zelf te verwijderen, de datum en tijd is hierbij zeer zeker niet genoemd. Op onze reactie zou worden gewacht, alvorens een last onder bestuursdwang zou worden verstrekt, echter uw medewerker was tijdelijk niet bereikbaar op het moment dat wij contact zochten, zodat wij zijn voicemail ingesproken hebben. Kennelijk is alsnog besloten om onze reactie niet af te wachten.

Voor uw geruststelling: de gesprekken, alsook de  voicemailberichten, zijn opgenomen en kunnen indien gewenst worden overgelegd.

Verbod van détournement de pouvoir:
Uit de media begrijpen wij dat u heeft aangegeven dat u voornemens bent om méér kosten op ons te verhalen, dan de feitelijke kosten van het verwijderen. U schijnt bedragen genoemd te hebben tot € 300,- per sticker. Dit brengt een punitief karakter aan uw last onder bestuursdwang, waarvoor het instrument niet is bedoeld. Last
onder bestuursdwang dient gericht te zijn op herstel en in redelijkheid voldoende tijd te geven aan ons om tot herstel over te gaan.

Redelijke termijn:
Naast de redelijke termijn uit het Awb is een leidraad opgesteld, welke toeziet op handhavingsacties en begunstigingstermijnen. De leidraad is opgesteld om voorbeelden te geven en houvast te geven, zodat ik aansluiting zoek bij de vermelde termijnen (ook in andere situaties). In de versie december ‘17 staat voor het
aanplakken van een reclamebord, een termijn geformuleerd van één week.

Anders dan u zeer felle reactie doet vermoeden staat de kwalificatie, ofwel de gevolgen van de overtreding, ingeschaald op ‘
Het recht geeft mogelijkheden om de termijn in te korten, hetgeen u dan uiteraard had moeten motiveren. Dat zou kunnen in het geval van dreigende onomkeerbaarheid, dreigende milieuschade, natuurschade, ernstige waterverontreiniging, doden of zieken of gewonden. Het behoeft geen toelichting dat hiervan geen enkele
sprake kan zijn.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat de termijn die u geeft voor last onder bestuursdwang gericht moet zijn op de termijn die redelijkerwijs nodig is om tot herstel over te kunnen gaan.
(zie uitspraak ABRvS 200904625/1).

U geeft mij hiervoor vandaag nog drie uren de tijd. Deze korte tijd staat in geen enkele verhouding tot de tijd die redelijkerwijs nodig is om onze achterban te mobiliseren. Overdag werkt onze achterban en het is onverantwoord om in het donker met ladders/trapjes de borden te beklimmen. Daarnaast zijn wij dan minder
goed in staat om per bord te controleren of werkelijk geen lijmresten zijn achtergelaten.

Voorts moeten wij ook de tijd hebben om in kaart te brengen waar nog stickers aanwezig zijn (inmiddels zijn er behoorlijk wat verwijderd)

Wanneer ik aansluiting zoek bij de leidraad en andere gelijkende gevallen, dan acht ik een week een redelijke termijn: in overleg zou ik ook een andere (kortere) termijn willen bespreken. Echter uw besluit, de facto drie uren, is onmogelijk en daarmee voor bezwaar vatbaar.

Evenredigheidsbeginsel:

De overheid dient ervoor te zorgen dat de lasten of nadelige gevolgen van een besluit voor een burger niet zwaarder zijn dan het algemeen belang van het besluit. Nu u met een dergelijk onmogelijke termijn komt én daarnaast een punitief karakter lijkt toe te willen voegen, staat uw besluit niet meer in verhouding tot het  algemene belang van het verwijderen van de stickers die geen schade veroorzaken, onveilige situaties creëren of kosten met zich meebrengen.

Tot slot

Wij treden, mede gezien de breed gedragen steun voor onze actie en de juridische onvolkomenheden in uw besluit, iedere volgende stap met vertrouwen tegemoet. Desalniettemin hopen wij vooral, met het oog op ons gemeenschappelijke belang (de regio), tot elkaar kunnen komen en naar een betere samenwerking toe te werken.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

Met vriendelijke groet,

Rob Noy
The Young Talent Group

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: