Reactietermijn op Vestingvisie vanaf 27 februari: zes weken!!!!!

Toelichting foto  boven dit artikel: 

Deze foto is gemaakt tijdens de presentatie van de plannen van GBB met het voormalig Coxterrein. Buitendijks Bouwen. Op de kieswijzer van de Gelderlander geven alleen het CDA en de VVD aan dat ze voorstander zijn van bouwen op de uiterwaarden.

Vestingvisie Grave, West 8 levert op!

Het uit Rotterdam afkomstige, stedenbouwkundig bureau West 8, werkt in opdracht van de gemeente Grave aan een (toekomst)visie op de vestingstad Grave. Tijdens onder andere twee ‘brede’ stadsgesprekken is bij inwoners lokale kennis en ideeën opgehaald. West 8 heeft zijn visie nu gereed.

Visie van West 8

Voor de goede orde. De opgeleverde visie is een visie van West 8. Daarmee is het nog geen gemeentelijke visie. Pas als de gemeenteraad de visie heeft vastgesteld kunnen we spreken van een echte, gemeentelijke visie. Pas dan zal deze gemeentelijke visie richting geven aan onder andere de toekomstige, ruimtelijke inrichting. Hoe gaat het nu verder?

Procedure

De behandeling van de visie is gepland in de raadsvergadering van 15 mei 2018. Welke stappen gaan daar nog aan vooraf?

Eerst worden gemeenteraad en college over de door West 8 uitgewerkte visie geïnformeerd.
Vervolgens worden inwoners, ondernemers en organisaties opnieuw in de gelegenheid gesteld te reageren op de door West 8 opgeleverde visie. Vanaf 27 februari 2018 wordt daartoe de gelegenheid geboden.
De reactietermijn is, gerekend vanaf 27 februari 2018, zes weken. Alle ingekomen reacties worden doorgeleid naar West 8.
West 8 zal deze reacties becommentariëren. Zie ook hieronder bij “Reacties op uitgewerkte visie”.
Na behandeling in de raadscommissies wordt de visie uiteindelijk in de gemeenteraad behandeld. Pas als de gemeenteraad de visie heeft vastgesteld is er sprake van een gemeentelijke visie.

Reactie indienen

Wilt u reageren op de door West 8 uitgewerkte visie, stuur uw reactie dan naar het college van burgemeester en wethouders van Grave, Postbus 7, 5360 AA Grave. Vermeld als onderwerp “Reactie Vestingvisie Grave”. U kunt uw reactie natuurlijk ook digitaal sturen. Mail dan naar vestingvisie@grave.nl

Reacties op uitgewerkte visie

Let op!

In het aanlooptraject tot deze door West 8 geleverde visie zijn al veel reacties ingediend. De reacties tot nu toe worden beschouwd als onderdeel van het stadsgesprek, de discussie zo u wil. De tot op heden ingediende reacties zijn beoordeeld en door West 8 is een afweging gemaakt om deze al dan niet in de nu uitgewerkte visie mee te nemen.

Bent u van mening dat uw reactie niet of onvoldoende is meegenomen in de nu uitgewerkte visie dan kunt u uw reactie opnieuw indienen. De reacties op de door West 8 uitgewerkte visie worden door West 8 samengevat en van commentaar voorzien. Deze samenvatting met commentaar maakt dan deel uit van de bijlagen bij het raadsvoorstel. Zo kunnen de raadsleden de reacties en het commentaar hierop meewegen bij de uiteindelijke besluitvorming over de visie.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met een van de leden van het kernteam: Marty van Esch, Janneke Notermans of Maurice Roefs via 0486-477277, allen van de Werkorganisatie CGM. Uw e-mail / reactie zien zij graag tegemoet via vestingvisie@grave.nl.

Bron: gemeentelijke website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: