Code rood bij OBDN!

Ons raadslid Ben Litjens heeft regelmatig vragen gesteld over de OBDN. Nu is er duidelijkheid!!!

Aanleiding:
Uit de 2e Berap blijkt een geprognosticeerd negatief resultaat in 2017 van €960.000.

Helaas is het negatief resultaat niet eerder dan na de zomer 2017 in beeld gekomen. In oktober is het eerste beeld in het Dagelijks Bestuur (DB) gedeeld. Daarop is een nadere analyse uitgevoerd. De resultante daarvan is medio november in het DB vastgesteld en 13 december jl. in het AB besproken.

De late signalering is voornamelijk terug te voeren op het nog steeds niet goed functioneren van de systemen en instrumenten om betrouwbare managementinformatie te genereren. Nieuwe systemen zijn reeds aangeschaft doch nog niet in voldoende mate geïmplementeerd.

Het geprognosticeerde negatief resultaat wordt door meerdere factoren veroorzaakt.
Gelet hierop heeft het DB met instemming van het AB besloten om direct een adviesgroep in te stellen, die de (financiële) knelpunten gaat reviewen met als doel concrete voorstellen te doen voor het inrichten van een robuuste begroting. Zodanig dat de organisatie toekomstbestendig is toegerust om de werkzaamheden te vervullen die gericht zijn op een gezonde en veilige fysieke leefomgeving.

Deze voorstellen worden gekoppeld aan het proces van voorbereiding van de
jaarrekening 2017, de 1e wijziging van de Programmabegroting 2018 en de Programmabegroting 2019 (inclusief het Meerjarenperspectief 2020 – 2022).

2. Voorstel aanpak review
De review zal zijn beslag krijgen in januari – februari 2018.

De review wordt door een externe onafhankelijke partij uitgevoerd. Het is momenteel niet mogelijk, gelet op de omvang en het gewenste tempo, vanuit de deelnemers en de ODBN de juiste expertise en onafhankelijkheid te rekruteren.

Op korte termijn zal uit een drietal ervaren bureaus op basis van hun voorstel tot aanpak een bureau c.q. een reviewer worden geselecteerd. De review omvat een gedegen analyse van de (financiële) knelpunten. De daaraan te verbinden conclusies dienen te leiden tot concrete voorstellen met als doel te komen tot een robuuste toekomstbestendige begroting en bedrijfsvoering.

Het Dagelijks Bestuur zal de voorstellen betrekken bij de jaarrekening 2017 , de Kadernota en de begrotingswijziging 2018. Een en ander wordt ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: