Voorkom schijn van…

Voorkom schijn van belangenverstrengeling!

Personele bezetting hoofdstembureau

In reactie op de materie die Nel Schuts aankaart in haar vraag aan het College van B&W het volgende.

Zelf ben ik twintig jaar lang vice-voorzitter van het hoofdstembureau in de gemeente Grave geweest, van de jaren 1986 t/m 2006.
Ik werd daartoe eind 1985 benoemd op voorstel van destijds burgemeester Jan Grotenhuis, omdat hij iemand zocht die (het waren zijn woorden!) ‘boven alle partijen stond, te goeder naam en faam bekend stond, onafhankelijk en in zijn ogen volledig te vertrouwen was’.

‘Daar kwam bij dat het een volkomen onbezoldigde functie was/is, hetgeen de onafhankelijkheid alleen maar ten goede zou kunnen komen’ zo voegde hij daaraan toe.
Ik was indertijd econoom in dienst van Theofaan, later opgegaan in Visio.

Nog steeds denk ik dat het van wezenlijk belang is, teneinde elke belangenvermenging te voorkomen, dat leden van het hoofdstembureau volledig onafhankelijk zijn resp. geen enkele relatie met de gemeente onderhouden, behoudens de burgemeester zelf die als voorzitter van het hoofdstembureau optreedt, voor zover daarbij aanwezig.

Gegeven het feit dat ik in die periode in de functie als vice-voorzitter ook verscheidene keren in openbare vergaderingen als feitelijk voorzitter ben opgetreden, bij afwezigheid van een burgemeester als gevolg van ziekte of anderszins, ben ik van mening dat het volstrekt ongewenst is als een actief lid van een der partijen in de gemeenteraad een dergelijke functie bekleedt.

Ook het bekleden van de functies bij de diverse stemlokalen kan m.i. beter geschieden door niet-college- resp. niet-raadsleden. Voorkom tenminste elke schijn van belangenvermenging!

Louis Sparidans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: