Cuijk en Mill vergoeden V.O.G.’s.

In het voorzittersoverleg van alle politieke partijen in Cuijk is het voorstel van de voorzitter van PLC Ton van Elk de Freese aangenomen om de kosten van het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag  van de eerste 5 kandidaten op de kieslijst van iedere partij voor rekening van de gemeente te laten uitvoeren.

In Mill heeft men ook een regeling aangenomen om V.O.G.’s te laten uitvoeren die vergoed worden door de gemeente.  De gemeente schrijft:

De gemeente en de politieke partijen hechten grote waarde aan de integriteit van onze volksvertegenwoordigers. De integriteit van leden op de kandidatenlijst moet gewaarborgd kunnen worden om ondermijning van het openbaar bestuur te voorkomen. Op dit moment heeft de gemeente formeel geen rol in het ondernemen van stappen wanneer iemand op de kieslijst staat waarvan het vermoeden bestaat dat deze betrokken is (geweest) bij strafbare feiten. Politieke partijen zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van de kandidatenlijsten en voor de screening van de personen die op deze lijst geplaatst worden. Gezien het gezamenlijk belang wil het gemeentebestuur de politieke partijen in Mill en Sint Hubert faciliteren door voor de eerste 15 personen van de kieslijst, VOG’s kosteloos te verstrekken. Het gemeentebestuur verwacht dat politieke partijen deze personen pas op de kieslijst plaatst als zij een VOG overlegd hebben en dat als deze personen de VOG niet kunnen of willen ze niet overleggen ze niet op de kieslijst worden toegelaten. Op deze wijze ondersteunen wij u om de integriteit van leden op uw kandidatenlijst te waarborgen.”

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, de screeningsautoritieit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, screent personen die een VOG aanvragen. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een persoon. Een VOG wordt verstrekt als de betreffende persoon geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. In dit geval worden kandidaten gescreend op het profiel voor politieke ambtsdragers.

In Grave heeft men nog niet zo’n regeling. Als een politieke partij zo’n V.O.G. van kandidaten voor de kieslijst vraagt moeten de kandidaten voor de kieslijst die zelf aanvragen en overleggen. Kosten zijn ongeveer 50 euro.

In het presidium zal onze fractievoorzitter de regelingen van Cuijk en Mill onder de aandacht brengen en pleiten voor een soortgelijke regeling in Grave.

Begin februari moeten de definitieve kandidaten/kieslijsten ingediend zijn bij de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: