Woningbouwprogramma 2018.

Toelichting per project.

1. Waterlinie (voorheen Wisseveld)

De deellocatie Oranje Bastion is in 2017 deels opgeleverd. In 2018 zullen de overige woningen opgeleverd worden. Over de invulling van de rest van het projectgebied vindt overleg plaats met de ontwikkelaar. De laatste stand van zaken is opgenomen in raadsinformatiebrief 2017-56.

2. PrinsenstalOliestraat

Hiervoor wordt kortheidshalve verwezen naar de eerder toegezonden raadsinformatiebrief 2017-66.

3. Visio

Er zijn in 2017 nog geen concrete plannen voor de invulling van deze locatie nabij de nieuwe brede school (Visio Oost) gemaakt. In 2018 wordt daarop nader gestudeerd.

4. Sprankel

De voorgenomen bouw van 34 woningen is op basis van het besluit van de gemeenteraad van 26 september jl. niet meer actueel. Over de voorgenomen stappen naar de ontwikkeling van een nieuw plan wordt kortheidshalve verwezen naar raadsinformatiebrief 2017-55.

5. Wit-gele kruisgebouw

Eerder dit jaar is voor de herontwikkeling van dit pand vergunning afgegeven. De werkzaamheden bevinden zich in een fase van afronding. Oplevering van het gehele complex vindt begin 2018 plaats. De herontwikkeling bestaat uit een tandartspraktijk op de begane grond met op de verdiepingen 8 huurappartementen.

6. Vennedaal

Gezien de ontwikkelingen die zich de afgelopen maanden hebben voorgedaan, ligt het niet meer in de lijn der verwachting dat de locatie ingevuld zal worden met woningbouw. In de woningbouw-programmering zijn de woningen die hiermee vrijvallen voorlopig opgenomen in de restcapaciteit.

7. Marechausseekazerne

De planologische procedure voor de bouw van vier patiobungalows is in 2016 afgerond. Het project staat op dit moment in de verkoop. Voor zover bekend zijn thans 3 van de 4 woningen verkocht. Met de realisatie zal dan ook naar verwachting in 2018 een start worden gemaakt.

8. Afronding Stoof

In de laatste fase van uitbreidingswijk ‘De Stoof’ is in 2017 een kleinschalig woon-zorg complex opgeleverd dat huisvesting en zorg biedt aan 14 personen met een geheugenbeperking.

9. Katrien

In het voormalige gasthuis wordt een ontwikkeling beoogd gericht op het verlenen van (kleinschalige) zorg. Met de ontwikkelaar is een voorlopige koopovereenkomst gesloten met daarin een aantal gebruikelijke ontbindende voorwaarden, onder andere ten aanzien van de financiering. De ontwikkelaar heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij het Nationaal Restauratie Fonds.

10. Brugstraat 5 / De Ruyterstraat 14 Op beide adressen is in 2017 een woning gerealiseerd.

11. Marssingel 6a/6b

In 2017 is vergunning verleend voor het herbestemmen en ombouwen van het bestaande woon-/ winkelpand naar een complex met vijf appartementen. Het plan voorziet in de toevoeging van 4 woningen. De snelheid waarmee de realisatie ter hand kan worden genomen is afhankelijk van de vraag of beroep wordt ingesteld tegen een intussen genomen beslissing op bezwaar.

12. Scheepswerf Vanuit de gemeente is de bereidheid uitgesproken om, op basis van te maken afspraken, de kaders en het proces voor een herontwikkeling van de scheepswerf te bepalen. Van de zijde van de initiatiefnemer is aangegeven dat de aandacht voor de nabije toekomst is gericht op het gebruik van de werf voor scheepsbouwactiviteiten. Een eventuele herontwikkeling op korte termijn is daarmee niet actueel of voorzien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: