Uitnodiging Keerpunt 2010

Openbare fractievergadering Keerpunt 2010 Grave

Keerpunt 2010 nodigt haar leden en belangstellenden uit voor de openbare fractievergadering op dinsdag 5 december om 19.30 uur in het gemeentehuis in Grave.

Besproken worden de agendapunten voor de raadsvergadering van dinsdag 12 december a.s.

De betreffende agenda is als volgt vanaf vandaag zichtbaar op de website van Grave

Webmaster: door op de agendapunten te klikken kunt u de onderliggende stukken inzien!

1 Opening en trekking stemmingscijfer

2 Vaststellen agenda

3 Algemeen spreekrecht

4 Vragen

5 Ingekomen stukken en mededelingen

6 Vaststellen besluitenlijst van 7 november 2017

A-stukken

7 Suppletie-uitkering bommenregeling ten behoeve van bodembelastingkaart CE, Grave

8 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017

9 Re-integratieverordening Participatiewet 2017

10 Beantwoording motie gezinshereniging statushouders

11 Verordening Maatschappelijke ondersteuning Grave 2018

 Webmaster: Gedeelte van een opmerkelijke reactie van Adviesraden Sociaal Domein. Meer lezen klik op agendapunt hierboven.

Geacht College, Onlangs ontvingen de Adviesraden Sociaal Domein Cuijk, Grave, Mill een verzoek om haar advies uit te willen brengen inzake: De verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2018. Dit verzoek werd ons voorgelegd middels een begeleidend schrijven d.d. 15 september 2017. Bij dit begeleidend schrijven waren diverse stukken toegevoegd namelijk: De verordening WMO 2018, de toelichting op de verordening WMO 2018, de begrippenlijst en de Raadsinformatiebrief WMO-verordening 2018. Het bestuur van de gezamenlijke adviesraden Cuijk, Grave en Mill zijn de mening toegedaan, aan het verzoek om advies uit te brengen zeker gehoor te willen geven. Ware het niet dat wij ons behoorlijk onder druk voelen gezet met de tijd welke ons geboden wordt om het advies aan te leveren. Deze werkwijze geeft ons als besturen, van de gezamenlijke adviesraden, niet de gelegenheid in alle rust en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, de aangeleverde stukken in onze eigen adviesraad te bespreken en de reacties van onze leden te vernemen. Wij, als bestuur van de lokale adviesraad Cuijk- Grave- Mill hebben dan ook besloten op bestuurlijk niveau aan de slag te gaan en voor onze leden een concept advies te formeren en de leden van onze adviesraad ter goedkeuring voor te leggen. Wetende dat dit niet de weg zou moeten zijn welke wij wensen te bewandelen daar wij hiermee de betrokkenheid en bevlogenheid van onze eigen leden “gedwongen” moeten inperken wat nimmer onze bedoeling is in deze. B-stukken

12 Verklaring van geen bedenkingen langzaam verkeersverbinding Brede School Grave Oost

13 Vaststelling bestemmingsplan ‘Woonlocaties Gassel’ en beeldkwaliteitsplannen ‘Torenstraat 7 Gassel’ en ‘Molenakker Gassel’

14 2e Bestuursrapportage Grave 2017

15 Solidariteit Jeugdzorg Land van CuijkGemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband

Webmaster: Een passage uit de bijgeleverde stukken:

Uw besluit zal (vooralsnog) geen invloed hebben op de centrumregeling zoals deze is afgesloten in BNO. Wel kan met het besluit dat uw raad neemt de samenwerking in het LvC onder druk komen te staan. Ons college heeft altijd achter de afspraken gestaan zoals ze zowel in BNO als in LvC zijn gemaakt. Wij zijn van mening dat hierin de gewenste solidariteit voldoende is geborgd en dat elke individuele gemeente (na naleving van deze afspraken) verantwoordelijk is voor tekorten op de jeugdzorg.

De andere 4 gemeenten in het LvC willen de solidariteit echter verder doortrekken. Zij geven aan dat ze ook op eventuele tekort op de ZiN binnen het LvC solidair willen zijn. De tekorten moeten volgens hen onderling worden verrekend op basis van het aantal jeugdigen in zorg. Deze 4 gemeenten zijn van mening dat het binnen het LvC altijd de intentie is geweest om op deze manier volledig solidair met elkaar te zijn. Dat daar nu ook naar gehandeld moet worden, en dat formele afspraken hierover een formaliteit zijn.

Er is aangegeven dat als Grave niet meewerkt aan deze verdere afspraken dit gevolgen kan hebben voor de samenwerking LvC.

16 Sluiting.

Uiteraard kunnen door de aanwezigen agendapunten worden toegevoegd.
U bent van harte welkom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: