“Grijs en groen is best te doen”.

Zo groeit het onkruid tussen de fietsbeugels aan de voorkant van het Stadskantoor. Harry Daudt, siert de kop van dit artikel over dit rapport, schreef menig brief over het groenonderhoud in de Mars.

De Rekenkamercommissie Land van Cuijk schreef een rapport over groen en grijs. Ook in Grave.

Aan de raden
van de gemeenten in het Land van Cuijk.

Aanbieding rapport “Grijs en groen is best te doen!”

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij bieden wij u ons rapport aan getiteld “Grijs en groen is best te doen!”.

Het rapport is op 2 november jl. aangeboden aan de colleges van de gemeenten in het Land van Cuijk met het verzoek om een bestuurlijke reactie. Naar aanleiding van de ontvangen reacties hebben wij het nodig gevonden nog een aantal opmerkingen te
plaatsen. Wij verwijzen u daarvoor naar het nawoord op pagina 49 van het rapport. De bestuurlijke reacties vindt u eveneens opgenomen (zie bijlage 5, pagina 67 en verder).

Het rapport zal – ter kennisneming – eveneens worden aangeboden aan de colleges vande vijf gemeenten in het Land van Cuijk, de gemeentesecretarissen, de algemeen directeur van de werkorganisatie CGM en het Regieteam raden Land van Cuijk.

Met vriendelijke groet,
De Rekenkamercommissie Land van Cuijk

Slot

De bestuurlijke reacties van de colleges van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert lijken erg op elkaar. Dit is begrijpelijk, aangezien onderhoud wegen en onderhoud groen door deze drie
gemeenten is opgedragen aan de CGM-organisatie. Alle drie de gemeenten gaan slechts in op het punt van de informatie aan de raad: “Er is bewust gekozen de gemeenteraad op hoofdlijnen te
informeren en daarbij zoveel mogelijk de standaard P&C-cyclus (planning en control) te hanteren.

Naar aanleiding van uw aanbevelingen gaan we bij de jaarrekening extra aandacht schenken aan de paragraaf Kapitaalgoederen. Ook is het gebruikelijk bij majeure projecten de gemeenteraad te
informeren door middel van raadsinformatiebrieven. Op deze wijze wordt op een systematische manier inhoud gegeven aan het proces en het bewaken van de realisatie dan wel bijsturen van de (beleids-)doelstellingen”.

Nogmaals willen we het belang van goede informatie aan de raad in het kader van de P&C-cyclus benadrukken, zodat de raad zijn controlerende taak kan uitoefenen.

Daarom hebben we de colleges geadviseerd voortaan te rapporteren over de mate waarin geplandeonderhoudsmaatregelen en projecten zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld aan de hand van een percentage. Het gaat hier niet om detailinformatie. Het gaat om te laten zien in welke mate de uitvoering bijgedragen heeft aan de realisatie (percentage) van het vastgestelde kwaliteitsniveau.

Verder hebben deze drie colleges, net als het college van Sint Anthonis, een reactie gegeven noch op de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie noch op de tips van inwoners met
betrekking tot de doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderhoud, samenwerking en burgerparticipatie. Wij moeten hieruit concluderen, dat deze colleges van mening zijn dat deze
aspecten al optimaal verlopen.

Uit ons onderzoek is echter gebleken dat er kansen zijn om de
doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering te versterken en om burgerparticipatie een impuls te geven.

Tot slot

Op basis van het bovenstaande adviseren we de gemeenteraden om:

a. conclusies en aanbevelingen uit het Rapport “Grijs en groen is best te doen!” over te nemen en de uitvoering almede de voorbereiding daarvan op te dragen aan het college van B&W;

b. het college te verzoeken om binnen een termijn van drie maanden hiervoor een plan van aanpak aan de raad aan te bieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: