Geen politieke spelletjes!

Ben Litjens doet niet mee aan het in diskrediet brengen van de Graafse gemeenteraad. Hij bestudeert zijn stukken grondig, overlegt binnen de fractie en doet zijn werk, met veel inzet, waarvoor hij gekozen is als raadslid.

Inbreng raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) in de raadsvergadering van 12 december 2017

Betreft Agendapunt 4: Vragen
Vraag 1 betreft de Basisrechten als raadslid
In de afgelopen vier jaren heb ik mij zeer verbaasd op welke wijze de gemeentelijke commissies functioneren.
In de laatste raadscommissie Ruimte mocht ik één vraag stellen.
In de laatste raadscommissie Inwoners en Bestuur mocht ik geen vraag stellen.
In welke stad leef ik?
Waar staat dat ik in de commissies niet meer vragen mag stellen?

Ik weet, dat in de gemeenteraad geen vragen mogen worden gesteld. De voorzitter zegt steevast:Citaat: “de gemeenteraad is niet de plaats om vragen te stellen. Dat moet u in de commissie doen”.
En ik stel vast, dat er in de commissies nauwelijks gelegenheid is om vragen te stellen.
Graag wil ik weten waar ik aan toe ben en welke rechten ik heb om vragen te stellen?

Vraag 2 betreft de omvang van de personeelsomvang bij CGM
Telkens verneem ik dat het aantal personeelsleden en interim personeel bij CGM toenemen. Ik hoor getallen van 20 functionele eenheden.
Ik weet, dat dit niet op kan gaan omdat Grave alleen uren afneemt van CGM.
Graag wil ik inzicht verkrijgen in de omvang van de huidige personele situatie bij CGM? En wat de omvang was bij de start van CGM 5 jaar geleden?

Agendapunten 7, 8, 9, 10 en 11 (zogenaamde A-stukken)
Met de punten ben ik akkoord.

Agendapunt 12: Verklaring van geen bedenkingen langzaam verkeersverbinding Brede School Grave Oost
De aankondiging van dit agendapunt suggereert meer dan de werkelijke inhoud van dit voorstel. Het voorstel vraagt toestemming om een stukje fietspad aan te leggen door een groenvoorziening.
Daarmede kan ik instemmen. Ik wil niet in een situatie geraken, dat de school geopend wordt en er niets gedaan is voor een veilige verkeersroute voor de kinderen.
Maar in mijn hart ben ik zeer geraakt met de wijze, waarop met de belangen van de kinderen, ouders en buurtbewoners wordt omgegaan. Dit kan echt niet.
Mijn pleidooi is steeds geweest: Maak een integraal verkeersplan en laat dit toetsen door Veilig Verkeer Nederland. Dit is niet geschied. Waar gaan wij toch naar toe?
Volgens het College is er voldoende kennis binnen CGM om de verkeerssituatie goed te kunnen beoordelen. Daarmede ben ik het niet eens, want anders zouden wij niet in deze discussie terecht zijn gekomen.
De veiligheid voor alle belanghebbenden rondom de nieuwe Brede School Grave Oost vind ik op dit moment slecht geregeld.
Wie uit de gemeenteraad denkt daar anders over en durft dat ook publiekelijk uit te spreken?

Agendapunt 13: Vaststelling bestemmingsplan Woonlocaties Gassel en beeldkwaliteitsplannen Torenstraat 7 Gassel en Molenakker Gassel
Eindelijk zit er vooruitgang in de mogelijkheid om in Gassel weer nieuwe woningen te bouwen.
Dat ondersteun ik van harte.
Het onderdeel van het bestemmingsplan Woonlocaties Gassel betreffende de invulling van de bouwlocatie Torenstraat 7 kan ik op dit moment niet steunen.
De belangen van de omliggende bedrijven en buurtbewoners zijn reële belangen, die niet serieus genomen worden door het College.
Zo vind ik het geen goede zaak om direct langs een tuinbouwbedrijf woningen te bouwen. Een scheidingsmuur van 2 m1 hoog bouwen en denken dat daarmede milieuklachten, overlast als gevolg van onvoldoende spuitzones vind ik onzorgvuldig naar alle partijen toe.
Ook is duidelijke te voorzien een gebrek aan parkeerplaatsen ten behoeve van bezoekers.
Het is mijn overtuiging dat het bouwplan Torenstraat 7 niet in het belang is van alle betrokkenen. Hier wordt iedereen de dupe van.
Ik bepleit dat er door belanghebbenden een gezamenlijk gedragen oplossing wordt gevonden, waarbij de gemeente bemiddelend optreedt.
Verder heb ik nergens stukken gezien over de met initiatiefnemers gemaakte afspraken. Of zijn er geen afspraken?
In het verleden moest soms meer dan € 100.000,- worden betaald om de bestemming voor een bouwperceel te verkrijgen?
Wie draait op voor de planschade?
Ik verzoek de gemeenteraad om over de voorziene bestemmingswijziging Torenstraat 7 een afzonderlijke stemming te houden.

Agendapunt 14: 2e Bestuursrapportage Grave 2017
Zoals ik reeds in de commissievergadering van 21`november 2017 heb gezegd is het voorstel een gevolg van het in 2017 gevoerde beleid. Alle nieuwe uitgaven werden steeds betaald uit de reserves.
Nu wordt gevraagd om een bestemmingsreserve Kapitaallasten van € 700.000,- te vormen ten laste van de Algemene reserve. Deze gang van zaken gaat in tegen het beleid om geen specifieke reserves te maken maar integendeel deze af te bouwen.
Ik heb u gevraagd in de Cie Ruimte gevraagd om een nadere schriftelijke uiteenzetting.
Deze is niet gegeven.
Ik weet, dat maar weinig mensen in Grave interesse hebben in de gemeentelijke financiën maar in mijn ogen is Grave in de voorbije 4 jaar miljoenen euro’s armer geworden en eens zal de rekening moeten worden betaald door de inwoners.

Ik stem tegen dit voorstel. Het beleid is zonder enige uitleg weer radicaal gewijzigd.
Dan geldt voor mij het spreekwoord: “Boer pas op je kippen”.
Ik stem tegen dit voorstel.

Agendapunt 15: Solidariteit Jeugdzorg Land van Cuijk
Ik vind het voorstel van het College een vreemd voorstel. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om Jeugdzorg in te kopen via Zorg in Natura te Den Bosch. Verder zou er worden samengewerkt bij de uitvoering door de gemeenten in het Land van Cuijk. Het is in mijn ogen bizar als deze samenwerking bij de uitvoering betekent, dat Grave zou moeten meebetalen aan de uitgaven van andere gemeenten. Daartoe is in de gemeenteraad van Grave nooit besloten. Het gaat hier om afspraken met financiële consequenties. Ook in andere gemeenten is bij mijn weten nooit besloten, dat budgetoverschrijdingen evenredig gecompenseerd worden door andere gemeenten in het grote Land van Cuijk. Hoe kunnen zij dit dan eisen van onze gemeente. Zij hebben met hun gemeenteraden hierover evenmin afspraken gemaakt.

Het budgetrecht van de gemeenteraad is aan de orde.
Ik weet dat in de gemeente Venlo enkele maanden geleden 2 wethouders zijn afgetreden, omdat er zonder toestemming van de gemeenteraad meer uitgaven voor de post Jeugdzorg waren besteed.
Ik stem voor het scenario 1, dat iedereen zijn eigen broek ophoudt.
In dit scenario 1 zit naar mijn mening reeds te veel ruimte maar scenario 2 vind ik nog slechter. Vandaar mijn keuze voor scenario 1.

Escharen, 12 december 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: