Voor of tegen solidariteit bij jeugdzorg LvC?

Toelichting Webmaster:

Via de gemeentelijke website is onder het kopje bestuur/gemeenteraad/vergaderkalender het raadsvoorstel over betalingen jeugdzorg in te zien. De raad kan er voor kiezen om als Grave solidair te zijn of niet langer mee te werken aan verdere afspraken. Hieronder twee kleine passages uit het voorstel dat duidelijk genoeg is. 

Gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband

Uw besluit zal (vooralsnog) geen invloed hebben op de centrumregeling zoals deze is afgesloten in BNO. Wel kan met het besluit dat uw raad neemt de samenwerking in het LvC onder druk komen te staan.

Ons college heeft altijd achter de afspraken gestaan zoals ze zowel in BNO als in LvC zijn gemaakt. Wij zijn van mening dat hierin de gewenste solidariteit voldoende is geborgd en dat elke individuele gemeente (na naleving van deze afspraken) verantwoordelijk is voor tekorten op de jeugdzorg.

De andere 4 gemeenten in het LvC willen de solidariteit echter verder doortrekken.

Zij geven aan dat ze ook op eventuele tekort op de ZiN binnen het LvC solidair willen zijn. De tekorten moeten volgens hen onderling worden verrekend op basis van het aantal jeugdigen in zorg.

Deze 4 gemeenten zijn van mening dat het binnen het LvC altijd de intentie is geweest om op deze manier volledig solidair met elkaar te zijn. Dat daar nu ook naar gehandeld moet worden, en dat formele afspraken hierover een formaliteit zijn.

Er is aangegeven dat als Grave niet meewerkt aan deze verdere afspraken dit gevolgen kan hebben voor de samenwerking LvC.

Het mogelijk financieel resultaat van deze methodiek staat als scenario 2 op pagina 2.

Daaruit blijkt dat dit scenario met name voor Grave (en Sint Anthonis) negatief uitpakt. In die zin is dit scenario voor Grave nadelig.

Toch zijn er overwegingen waarom voor dit scenario gekozen kan worden:

1. De samenwerking in het LvC is belangrijk voor een gemeente met de beperkte omvang van Grave. Deze samenwerking komt onder druk als Grave niet voor verdergaande solidariteit kiest. Er zijn gemeenten in het LvC die hebben aangegeven dat ze alleen nog willen samenwerken als alle 5 gemeenten mee doen. Als er een einde komt aan de samenwerking LvC op het gebied van jeugdzorg is de kans reëel dat de kosten voor de uitvoering voor een individuele gemeente als Grave stijgen;

2. Gemeenten in BNO hebben solidariteit afgesproken over de duurste zorg5. Daarin loopt geen enkele gemeente risico. Vanuit dit in BNO gehanteerde model zijn ook de risico’s op de lichtste zorg minimaal. Als er op deze doelgroep al een onverwachte stijging plaatsvindt zal het financiële effect hiervan niet zo groot zijn omdat deze zorg niet zo duur is. Een risico bestaat op de middencategorie (zorg met verblijf). Hierover zijn vanuit BNO geen solidariteitsafspraken gemaakt. Er is alleen sprake van uitgestelde betaling. Dit is relatief dure zorg. Als hierin onverwacht een stijging van het aantal optreedt kan dit negatieve gevolgen hebben voor de begroting.

Daarom kan het verstandig zijn om in LvC aanvullende solidariteitsafspraken te maken om deze mogelijke effecten te dempen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: