STAVAZA Vennendaal/verhuizing LIDL

Meest recente nieuws:

Bij de begrotingsbehandelingen werd gemeld dat het besluit van de bezwarencommissie binnen is en dat het college a.s. dinsdag een besluit neemt op dit bezwaar vanuit de omgeving om de LIDL te verplaatsen naar het terrein van Vennendaal.

De LPG stelde de volgende vragen aan het college:

  • Wat is de status van de gesprekken met de eigenaar van de huidige Lidl pand?
  • Met andere woorden de portefeuillehouder zou in gesprek gaan met eigenaar om te kijken of het mogelijk is om hier woningen te realiseren.
  • Als we de bestemming van dit pand willen wijzigen wat zijn de de eventuele gevolgen hiervan?

 

Antwoorden:

Het gesprek met de eigenaar van het pand hebben nog niet plaatsgevonden. Dit gesprek zal deze maand plaatsvinden.

Bij de beantwoording van de vraag wordt er van uitgegaan dat gedoeld wordt op een wijziging van het gebruik van het bestaande pand (dus geen nieuwbouw o.i.d.) en dat het gebouw hier ook passend voor te maken is (dit is thans niet onderzocht).

Hierbij kunnen een tweetal situaties aan de orde zijn:

 aanpassing van de bestemming na overleg met (en met instemming van) de eigenaar: mocht de eigenaar de wens delen om de functie te wijzigen naar woningbouw dan wordt normaliter de opstelling van het bestemmingsplan bij de ontwikkelende partij gelaten. De gemeente heeft dan een toetsende rol.

 aanpassing van de bestemming zonder instemming van de eigenaar: mocht de eigenaar niet mee wensen te werken aan een aanpassing van het bestemmingsplan en de gemeente kiest er voor om het bestemmingsplan toch aan te passen, dan zijn de kosten voor aanpassing van het bestemmingsplan (en de eventueel benodigde onderzoeken) uiteraard voor rekening van de gemeente. Bovendien moet er in dat geval rekening mee worden gehouden dat de eigenaar wellicht een schadeclaim bij de gemeente in zal dienen. Het is mogelijk om aan het bestemmingsplan een exploitatieplan te koppelen indien moverende redenen en/of noodzaak van de herziening van het bestemming aan te tonen is. Het exploitatieplan gaat (dan) uit van een fictieve situatie waarbij de gemeente de gewenste ontwikkeling zal uitvoeren. M.a.w. de gemeente kan voor de situatie komen te staan (verplicht zichzelf zelfs!) dat het de huidige eigenaar dient te verwerven (incl. schadeloosstelling) o.b.v. de voorgenomen bestemming als deze de voorgenomen ontwikkeling niet wenst uit te voeren. De huidige eigenaar kan zich ook beroepen op zelfrealisatie en dan kan de gemeente via het kostenverhaal haar kosten (gelimiteerd) verhalen. Al met al kleven er nogal wat haken en ogen aan het aanpassen van het bestemmingsplan zonder dat daar overeenstemming met de eigenaar over is. Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan kan de inzet van een voorbereidingsbesluit onderzocht worden (ook hier zijn kosten aan verbonden).

Aandachtspunt bij een omvorming naar woningbouw betreft verder de woningbouwprogrammering. Betreffende locatie is thans niet in de woningbouwprogrammering opgenomen. Of er een mogelijkheid tot inpassing van een eventueel plan in de woningbouwprogrammering mogelijk is, is thans niet onderzocht. Mocht één en ander inpasbaar zijn dan zal het plan, op basis van de met GBB gesloten beëindigings- en ontwikkelovereenkomst aan GBB moeten worden voorgelegd v.w.b. de opgenomen concurrentiebepaling. De kans op (plan)schade voor omliggende eigenaren (dus niet de eigenaar van het pand zelf, hierop is hiervoor al even ingegaan), er vanuit gaande dat de woningen worden gerealiseerd in het bestaande pand en wonen minder belastend voor de omgeving lijkt dan de huidige bestemming ‘Gemengd’ lijkt niet aannemelijk. Dit is echter thans niet onderzocht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: